לארשיב היטרקומדו תד
ןמביל והיעשי סלרא'צ :תאמ

,ןרא.ז ש"ע הירוטסיהל רפסה תיב ,51-50 םינמז :רוקמ
ןתיב הרומז ,א"ת 'נוא

אובמ
תיתדה הטילאה לש הדמעמ תיילע
תילארשיה תודהיב לחש יונישה
תויתד תוגלפמ ןיב תינויער תוברקתה
תידוהי הנידמב היטרקומד


 אובמ
לע (תודהיה וא ,תדה ןלהל) תידוהיה תדה תעפשהב קסוע הז רמאמ
ךכ לכ החיכשה הרמימה .תילארשיה הרבחב היטרקומדה
המ איה הקוחה" - תירבה-תוצראב יתקיחת טפשמל םיסרוקב
ןידה אוה .ירמגל הנוכנ הניא - "איהש רמוא ןוילעה טפשמה-תיבש
איה ףאש ,"איהש םירמוא 'םיבר'הש המ איה תודהיה" הרמימב
לש תקפסמ הדימ שי וללה תורימאה יתשב ךא .ירמגל הנוכנ הניא
יתש לש םייוויצה תא ןיבהל ןויסינ ינפמ ונעיתרהל ידכ תמא
השדח תונשרפל הפופכ ,ןהמ תחא לכש ריכהל אלב וללה תוכרעמה
.םיכמסומה הינשרפ דצמ
ךרדב םיסחייתמ םה ,היטרקומד לע םירבדמ םייתד םירבוד רשאכ
החטבהו בורה ןוטלש :תכרעמה לש תוינרוצה תונוכתל ללכ
םיאורה םייתד םיגיהנמ םנמא שי .טרפה תויוכז לש תמיוסמ
םיאור םירחא ךא .היטרקומדה םע תבשייתמ הניאש תד תודהיב
גוסל ךייש אנהכ ריאמ ברה .ןיטולחל תוינומרהכ תוכרעמה יתש תא
יבתכ לע ךמתסה ךא ,לודג םכח דימלת היה אל אוה .ןושארה
,אנהכ ירבדל .תידוהיה תרוסמב םייק םרז טלחהב גצייו םינבר
,בורה תוכמס לע ,היטרקומדה ןוטלש לע רבדמ ילרבילה ברעמה
הניאו הנתשמ הניאש ,תיהולאה תמאה לע תרבדמ תודהיה וליאו
ןויוושה לע רבדמ ילרבילה ברעמה .בורה תועטל וא תויפלקל הפופכ
,ינחור דמעמ לע תרבדמ תודהיה וליאו ,םדאה-ינב לכ לש טלחומה
םיסחיה לע ,םירחאה םדאה-ינב לכ תמועל רחבנ ידוהיה תויה לע
.לארשיל לאה ןיב םיידעלבהו םידחוימה
םיאטבמ ,תיטילופ הניחבמ אנהכמ תוחפ םיינוציק ,םירחא םינבר
ירבח לכ וליא םגש ,ךרוע ,לשמל ,ןמנייו יבצ ,תועד לש הבחר תשק
תיטרקומדה הטישה התיה ,תווצמ ירמוש םידוהי ויה תסנכה
תעדל דוגינב טילחהל הלוכי איה הכלהלש ינפמ ,המוגפ
לש דוסיה תונורקעש רורב יכ ,טור לוס ברה רובס םתמועל.הרותה
םיעובט - בורה ןוטלשו תיגוציי הלשממ :ונייהד - היטרקומדה
.תידוהיה תרוסמב
ידוהי היה ,הכלהל דגונמה קוח תסנכב לבקתמ היה וליאש רורב
קוח תא אלו ,הכלהה וצ תא אלמל ותרדגה םצעמ ביוחמ שיגרמ יתד
,ביבא-לת לש ישארה הבר ,יול דוד םייח רובסש יפכ ךא .תסנכה
ובש בצמ ומצעל ראתל השקתמ אוהו ,ירמגל יטתופיה הזכ הרקמ
אוהש תוביסה ןמ אל יכ ףא ,ותא םיכסמ ינא .תורקל לולע אוה
.םיאנת ינש םייקתהל םיכירצ ,רצוויי הזכ בצמש ידכ .הנומ
תוכורכה תואצותה לכ לע ,הזכ קוח לבקל הכירצ תסנכה ,תישאר
.תיתדה הטילאהו תיתדה תרוסמה יפלכ וזכ תנווכמ הסרתהב
תיטילופה היצלטסנוקב קר אל יוניש תויהל ךירצ ,תורחא םילמב
.(ךשמהב ןודנ דוע ובש) תודהיה יפלכ סחיה םצעב אלא ,תיחכונה
דגונמ קוחהש זירכהל ץלאיי יתכלה המוק רועיש לעב בר לכ ,תינש
.הנידמה תוכמס דגנ הסרתה רצווית ךכו ,הכלהל
אלא .םימייקתמ הלאה םיאנתה ינשש חיננ הבה ,חוכיווה םשל
המליד לכמ תיטרואית הנוש וניאש בצמ רצוויי הזכ הרקמב םגש
םדאש תירסומה השיפתה ןיבל קוחה ןיב הריתסמ תעבונה תרחא
דוע לכ תיטרקומדה תכרעמל תפקשנ הניא הנכס לכ .הב ןימאמ
דוע לכ וא .ידמ תובורק םיתעל םישחרתמ םניא הז גוסמ םירבד
ייחב .םנופצמ וצ םע בשייתמ וניא קוחהש ידמ םיבר םישנא ןיא
הכלהה ןיב הלודג וא תדחוימ המאתה-יא תמייק אל השעמה
ונאש אלא .תונשרפל תנתינ תידוהיה הכלההש ינפמ .היטרקומדל
שוביגב תדה דיקפת תא ךירעהל ונאובב טקילפנוקב םילקתנ
הדוקפתל םדקומ יאנת םיווהמהו רוביצה לע םילבוקמה םיכרעו
םיכרע וא תושיג לש המישר ונינפל .תיטרקומד תכרעמ לכ לש
לש תיתדה תוביוחמה ןמ םג ,תופצל רשפא ךכ ,םיעפשומה ,הלאכ
:טרפה
תפיכאל םיעצמאה .תושרהו קוחה יפלכ יסיסב דובכ?
תיטילופה הטילאה ידיב היטרקומדה תנתונש .ןוטלשה
לשממ תטישב םיירשפאה םיעצמאה תמועל םילבגומ ,הלש
תייצל םיחרזא לש תונוכנ וא ,קוחל דובכ .תיתוכמס
לש המויקל םיבושח ,םחורל םניאש םיקוחל םנוצרמ
לשממ תוטישב םיבושח םהש יפכמ רתוי ילוא היטרקומדה
.תורחא
םיקלוח םא םג ,תלוזה תועדל תונלבוס לש הבר הדימ?
.ןתוא עיבמה םדאה גוסל רשק אללו ,הבר תופירחב ןהילע
,תיטילופה תכרעמה לש הדוקפת ךילהתב תיסחי בר ןיינע?
לש הקופתב וא האצותב תיסחי טעומ ןיינע תמועל
.תכרעמה
המל הבר תוביוחמ ,תמדוקה הדוקנה לש הבחרהכ?
אלו ,ילרביל יתקיחת רטשמ הנכמ (bellah) הלב טרבורש
היפלש ,השיפתל הטעמ תוביוחמ הב תמייקש ,הקילבופרל
וא היחרזא לש ירסומה יפואה בוציעב דיקפת הנידמל שי
הנומא ,תאז תחת .שארמ עבקנש רחא וא הזכ דעי תגשהב
יפכ ,היחרזא יכרוצ תא תרשל אוה הלשממה דיקפתש
.וללה םיכרצה תא םירידגמ םיחרזאהש
םיימואל םיטועימ םימייק לארשיבש הדבועה רואל?
תונלבוס - תיביטקלוקה םתוהזל םיעדומה םייתדו
םהיתויוכזב תמיוסמ הרכהו םידוהי-אל יפלכ תדחוימ
,םיווש םירחאה םינותנה לכ רשאכ .הצובקכו םיטרפכ
ןיבל הקומע תיתד תוביוחמ ןיב םאתמ ללכ ךרדב םייק
םא .םשרתמ ינא ,תוחפל ,ךכ .תושרהו קוחה יפלכ דובכ
תא סחייל רשפא המלו ;יריפמא סוסיב ךכל שי ןכא
הלאה תולאשה לכ - תמייק איה ןכא םא ,תאזה המאתהה
ןכתיי ,הפקת תאזה המאתהה םא .רקחמל ןיידע תוניתממ
אוהש ,תושרהו קוחה יפלכ ללכומ דובכמ תעבונ איהש
תעבונ איהש םג ןכתיי ךא .יתד תורביח לש יאוול-רצות
תורביחב םייתד תודסומ לש תיסחי הלודגה םתחלצהמ
םילמב) תושרהו קוחה יפלכ דובכ לש םיכרעל רעונה
ךא ,דעי ותואל עיגהל םישקבמ םיינוליח תודסומ ,תורחא
החלצהב םהלש רעונה תא םיתרבחמ םייתדה תודסומה
םימרוג המכב וא ףסונ םרוגב הרוקמש ןכתיי .(רתוי הבר
,תקזחמ תיתד תוביוחמ ,ויהי רשא תוביסה ויהי .םיפסונ
.קוחה ןוטלש יפלכו תושרה יפלכ דובכה תא ,יתעדל
- הביצי היטרקומד םויקל םיבושחה םירחאה םיכרעל רשא
הניא תודהיל תוביוחמה .הז גוסמ םיסחי לע רבדל ןיא םהיבגל
ומצע תא אטבל ותוכז יפלכ וא תלוזה תועד יפלכ דובכ תדדועמ
.תודהיה לש דוסיה תונומאל דגונמ הזכ יוטיב רשאכ ,תוישפוחב
ךכל הביסה .יתד-אל ידוהי אוה תלוזה רשאכ דחוימב ןוכנ רבדה
ותואיצמ תשחכה ,לשמל) הלאכ תונומאל םייוטיבש ינפמ קר הניא
םיבשייתמ םניאש תושגרש ףא ,תידוהיה הכלהל םידגונמ (לאה לש
אקווד ,תאז םע דחי) תוזחמ רוזנצל העיבת וררוע רבכ הכלהה םע
לע הרוזנצה תא לטיב םינפה רשכ ותנוהכ תפוקתב יערד הירא
לע ןומא ןימאמה םדאה ,םיווש םירחאה םינותנה לכ םא .(תוזחמ
,ירסומ -אלו ירסומ ,יוגשו ןוכנש ;תטלחומ תמא תמייקה השיפתה
ליבשב .הרורב םהיניב הנחבההו ,םיטלחומ םירבד םה ערו בוט
םיכרעו תונויער לש יוטיב רשפאל אוה אטח ,הזכ ןימאמ םדא
ןוכנ דחוימב .םיקיזמ וא םיירסומ יתלב ,םייוגש םהש עדוי אוהש
,םתושידאש ,םינוליח לש םהיפמ םיאב הלא םייוטיב רשאכ רבדה
םהיתונווכ וא םהש תדמלמ םייתד דוסי יכרעל ,םתודגנתה אל םא
ךא ,תילכת שי תונמאל ,ל"דפמהמ ןמקורד םייח ברה ירבדל .םיער
תילכתה תא אלמל םוקמב ,תונותיעהו היזיוולטה ,ןורטאיתה
לכ .לארשי לש הנוחטיבל קיזמו תדב עגופה רמוח םיציפמ ,תאזה
םיטרדנטס םע בשייתהל בייח רוביצל גצומ וא םסרפתמש המ
.תסנכה תמיב לעמ גיהנמ ותוא ןעט ,םייכוניחו םיירסומ
;םייתד םידוהי לש םתבישחב תיזכרמ הנומאל סחייתמ הז ןועיט
תירסומה הפקשהה תא תבצעמה הנידמ איה הבוט הנידמש ןויערה
תא ומדקיש םידעצ טוקנל הנידמה לש התבוחמ ךכיפל .היחרזא לש
ןויערל ידוהיה תא תתרבחמ תיתד םלוע תפקשה .תאזה הרטמה
ילכ םתס הניא ,הנוכנה תידוהיה הנידמה ,תילאידיאה הנידמהש
תרגסמ אלא ,הייסולכואה לש םיכרצ וא םיסרטניא ןווגמ תורישב
וז השיגל .תינחורהו תירסומה ותמר תא תולעהל ידוהיל תעייסמה
.דחאכ םינויצ-אלו םינויצ ,םייתדה םידוהיה לכ םיפתוש
,ליעל האבוהש הלב לש הנחבהל בושנ םא .תילכת אופא שי הנידמל
.תיתקיחת היטרקומד ינפ לע הקילבופר ףידעמ יתדה ידוהיה
הנקב הלועה םיוסמ קוח תצמאמ הנידמהש ךכב יד אל ,ותניחבמ
ירבח בורל ףסונב - הייסולכואה בורש וא ,"תואנ ךילה" םע דחא
שי לארשיל ,תיתד טבמ תדוקנמ .םיוסמ קוח דהוא - תסנכה
תוכמס - בורל אלו הלשממל אל - שיאל ןיאו ,תדחוימ תילכת
תצעומ הלביקש הטלחהב רמאנ ךכיפל .תאזה תילכתה תא לטבל
לארשי דצמ רותיווש ,הזעבו ןורמושב ,הדוהיב םיידוהיה םיבושייה
לש הלוטיבכ הרואכל" והומכ ןורמוש וא הדוהי לע תונובירה לע
םידוהי איבהל התרטמש ,תידוהי תינויצ הנידמכ לארשי תנידמ
לארשי-ץראמ םתוא איצוהל הלילח אלו ,תינובירה לארשי-ץראל
.(1985 רבמבונב 22 ,רבד) "הרז תונוביר םתחת סינכהלו
הנידמ לש ןוזחה ,תיתקיחת אלו תינקילבופר היטרקומד לש ןויערה
ינויצ לאידיא אוה ,היחרזא תא תתרשמ קרש הנידמ אלו תירסומ
.ידוהי אוהש יפכמ תוחפ אל
תבצה ןשוריפ תידוהי הנידמכ לארשי ןהו תינויצ הנידמכ לארשי ןה
קוחש ,תירסומ תילכת שי לארשילש ןויערה .היטרקומדל תולובג
.דבלב תיתדה הייסולכואה תלחנ וניא ,הלטבל לוכי וניא תסנכה
תולגודה תוגלפמ לש ןמויק רוסאל תסנכה תטלחה ,לשמל ,ךכ
האחמ אלב השעמל רבע הנידמה לש ידוהיה הייפוא לוסיחב
םידוהיה ,םייתד-אל םידוהי תמועלש ןוכנ ,תאז םע .תירוביצ
לש התויהמ תועבונה תואצותל רתוי בחר שוריפ םינתונ םייתדה
לש תוארה תדוקנמ ,תורחא םילמב .תיגולואידיא הנידמ לארשי
לארשי לש התויהמ תעבונה תוינידמה תואצות ,יתדה ידוהיה
הנידמ לארשי לש התויה תואצותמ רתוי תובחר תידוהי הנידמ
.ינוליחה ידוהיה יניעב תינויצ
הרבח לש המויקל תוינויחה תושיגה ןיב רתויב רומחה טקילפנוקה
תיתד תוביוחממ תועבונה תושיגה ןיבל לארשיב הביצי תיטרקומד
רתוי התשענ לארשיב תודהיה .םיברעה תויוכזל רושק הקומע
.תירטנצ-ונתאו תיטסירלוקיטרפ רתויו
,םידוהי-אל םיחרזא לש טרפה תויוכזל תונלבוס תדדועמ הניא איה
יניעב .םיטועימ לש תויתצובק תויוכז תדדועמ הניא ךכמ תוחפ דועו
םויאו הנכס םיווהמ םיברעה ,תדל םיביוחמה םידוהיה בור
תלילש תוברל ,םירומח םידעצ םדגנ טוקנל קדצומ ךכיפלו ,ינוחטיב
יפלכ סחיה שוביגב תדה דיקפת תניחבמ .םהלש חרזאה תויוכז
יתד ידוהיל ,ללככ .ינתא אצומבו הלכשהה תמרב תולת ןיא ,םיברע
םיתוחפ םייוכיסו תומודק תועדב קיזחהל רתוי םיבר םייוכיס
תא םכסמ יתייה .םיברע לש תויטילופה םהיתויוכז תא דבכל
,לארשיב תויחל םידוהי-אלה תוכזב סנואמ הרכהכ תטלשה המגמה
תויתוברתה וא תויתדה תומרונה יפ-לע םייטרפה םהייח תא תויחל
לע וא םידוהי לע עיפשהל ידכ ךכב ןיאש הדימב קר ךא .םהלש
הצק דע תחתומ רבכ וז המגמ וליפאו .הנידמב םיירוביצה םייחה
םימכחו םינבר יניעב תשפתנ איהש יפכ ,הכלהה תונלבוס תא לובגה
.םיבר
תויגוסבו הכלהה יאשונב קסועה רתויב דבוכמה ןותנשה) ןימוחת
לע דמולמ רמאמ םסרפ (תיסקודותרוא טבמ תדוקנמ תוירוביצ
תא חסינ בתוכהש המוד .הכלהה יפ-לע לארשיב םימלסומה דמעמ
ךכיפלו - תקולחמל רכז םוש וירבד תמיענב ןיאו ,תוריהזב וירבד
-לע ילאידיאה בצמב ,ותעדל .ויתונקסמ תא אורקל דחוימב םיהדמ
םידבעושמ תויהל םיכירצ לארשי-ץראב םידוהי-אל ,הכלהה יפ
.היעב איה לארשי-ץראב תויחל םתוכז םצע ,תמאה ןעמל םידוהיל
םינותנ וייח םא ידוהי-אל ליצהל ,בייח וניא ךא ,יאשר ידוהיה
.רוביצל ןתינה םניח תורישמ תונהיל רומא וניא ידוהי- אלו ,הנכסב
םיצור םהיפלש ,דוסי תונורקע םה רבחמה שיגדמ ,הלא תונורקע
-אל דבעשל יתכלהה יוויצה .םהלש הרבחה תא תונבל םידוהיה
םיצוליאה לשב ךוכירל ןתינ ידוהי ןוטלש תחת םייחה םידוהי
הרבחה תא עגרל ףא חוכשל רוסא םידוהיל ךא ,םייטילופה
ןויליגה ךרוע ,תאז םע .הילא ףואשל הכירצ לארשיש תילאידיאה
ותשיפת לע תרוקיב חתומ אוה הבש ,הרעה רמאמל ףיסוה
.רבחמה לש תיתכלהה
םימיהמ עוריאב אוצמל רשפא יטילופה םוחתב הז סחיל םידה
תגיסנל עבקנש ןורחאה ךיראתה ,1991 ראוניב 15 ינפלש םיחותמה
לארשיש הרקמב יכ זא שרד ל"דפמה ל"כזמ .תייווכמ קאריע
וסיוגי אל ,תירבה-תוצראל קאריע ןיב ךוסכסה לשב םיאולימ סייגת
הדגב תיניטסלפה הייסולכואה יכ הפצ אוה ."וישכע םולש" יליעפ
.המחלמל הבוגתכ הדאפיתניאה תא ףירחת הזע תעוצרבו תיברעמה
יליעפו ,רתוי םיפירח םיעצמא טוקנל ל"הצ םג ךרטצי הז הרקמב
,ךכב ףתתשהל םינכומ ויהי אל ,ל"כזמ ותוא ירבדל ,"וישכע םולש"
דוסיב .תימלועה תרושקתב העטומ םשור רוציל לולע רבדהו
המכ לש (ששחה ,הווקתה) הנומאה ,יתעדל ,התיה תאזה השירדה
שמשת קאריעל תירבה-תוצרא ןיב המחלמש ,םיניטסלפו םילארשי
.םיניטסלפ לש ינומה שוריגל ץורית ל"הצל
םיגיהנמ דצמ םיילסרבינוא רסומ יכרע לש םתובישח תטעמה
ברה ,לשמל ,ךכ .יברע-ידוהיה ךוסכסל רבעמ תגרוח םיבר םיינבר
,הפוצה ,ל"דפמה לש ןומויל בתכמב ,ןג-תמר לש רבעשל ישארה
םידלי יכושח םילארשי תוגוז לש םתוגהנתה תא תופירחב הנגמ
בתוכ ,הלאכ םידלי .םתוא םירייגמו ליזרבמ םידלי םיצמאמה
הז אלה" .םידוהיה םע והדזי םלוכ אל ךא ,םילארשיכ ולדגי ,ברה
20 ,הפוצה) "םהידילוממ תינוכת השרות םילבקמ םידליהש רורב
-אל יכ ותנעטל םיחיכומה תורוקמ טטצמו ךישממ אוה .(1988 ינויב
םצעמ :םידוהיה הב ונחינש םימחרה תדימב ונחינ אל םידוהי
םיעמשנ רתוי םיינוציק םייטילופ םיגוחב .םיירזכא םה םעבט
םינבר יפמ םהמ המכ ,שוריפב םיינעזג ,רתוי הברה םירומח םירבד
םינבר שיש הדבועה וניא דחוימב ןאכ אכדמש המ .ידמל םידבכנ
יתדה דסממהש הדבועה אלא ,הלאכ תועדב םיקיזחמה םידמולמ
.םתוא עיקוהל ןוכנל האור וניא
.תיתד טבמ תדוקנמ םיאצוי ליעל וראותש םיכרעהו תושיגה
דוסי תושיפת יפ-לע הקלחב תבצועמה םלוע תפקשה שי םסיסבב
רוהט ,ערו בוט ,ןוכנ-אלו ןוכנל םלועה תא תוקלחמה ,תויתכלה
.תויתכלה תומרונ לש ףקות ןיא הלא םיכרעלו תושיגלש ןוכנ .אמטו
םהל תתל דואמ םיטעממ השעמלו ,הבוח רדגב הניא םתרימש
קר אל דוסי תוחנהכ ,יניינע ןפואבו ןיפיקעב םירבעומ םה .יוטיב
ךכ םושמ אקוודו .סומסוקהו םדאה עבט לש אלא ,תודהיה לש
.תומיוסמ תוצובק ברקב םציפהל רתוי לקו ,םדגנ תאצל רתוי השק
םניאש ,ידרפס עקרמ הלכשה-יטועמ םידוהיב דחוימב רבודמ
לש תובר תוחנה םימינפמ ךא ,תויתכלה תומרונ תרימשב םיקדקדמ
תיתדה הטילאה ידי-לע תורבעומ ןהש יפכ תיתדה תרוסמה
.תיחכונה
היהיש אלב תונתשהלו חתפתהל םייושע םיכרעו תושיג ,רחא דצמ
םיעגונה םיכרעו תושיג ,ןכאו .םייטפשמ םילושכמ לע רובגל ךרוצ
םוקמב תוארהל יתיסינש יפכ ,יטמרד יוניש ורבע תידוהיה תרוסמל
ןוויכל יוניש תילארשיה תודהיה הרבע עודמ איה הלאשה .רחא
תוילסרבינוא ,תוירסומ רבעל אלו ,תוירטנצ-ונתאו םזירלוקיטרפ
תילארשיה תודהיה עודמ ,תורחא םילמב .תיטילופ תוילרבילו
- רתוי אלו - תוחפ תבשייתמ איהש המוד ויתובקעבש ,יוניש הרבע
?הביצי תיטרקומד הרבח לש המיקל םיינויחה םיאנתה םע
לש האצותכ קר ןיבהל רשפא לארשיב תודהיה לש הינפ יוניש תא
אוה ןושארה ךילהתה .הזל הז הארנכ םירושקה םיכילהת ינש
הרדגהה תא רתויו רתוי תדבכמ תיתד-אלה הייסולכואהש הדבועה
.תידוהיה תדלו תידוהיה תרוסמל ,תודהיל תיתדה הטילאה תנתונש
התוא ךותב תודהיה תרדגהב וללוחתהש םייונישה אוה ינשה
השק ךא ,וללה םיכילהתה ינש לע עיבצהל לק .המצע תיתד הטילא
.םריבסהל רתוי תיתדה הטילאה לש הדמעמ תיילע
לש תורדגהל הזתיטנאכ תודהיה תא םיינוליח םינויצ ורידגה רבעב
םעה דחאל .דחי םג םייתדה םינויצ-יטנאה לשו םייתדה םינויצה
םירפוסהו םידוהיה םיליכשמה קרש רורב היה וידימלתלו
תרוסמה לש תלחגה ירמוש תויהל םייואר ,םינברה אלו ,םירבעה
תידוהיה תרוסמהש ינפמ .תיחרכה התיה וז טבמ תדוקנ .תידוהיה
ידימ לוטיל תונויסינה ךא .תיתד אלו ,תימואל םהיניעב התיה
רכינ הז ןולשיכ .ולשכנ תרוסמה לע תוספורטופאה תא םינברה
.1967 זאמ דחוימב
לש םדיקפתו (הליהקה גהונ) גהנמה ןובשח לע האב םינברה תעפשה
יבגל ןהו תיתדה הייסולכואה יבגל ןה ןוכנ רבדה .םידוהי םיגוה
םירושקה םישנא לצא דחוימב חיכש אוהו .תיתד-אלה הייסולכואה
-תדבו .םייטילופ תירב-ילעב םייתדב םיאור םה .יטילופה ןימיל
-תוימואלה םהיתועיבתל היצמיטיגל תשיכרל בושח רישכמ
םידוהי לש היצרופורפ רסח רפסמ םיפתוש הז חור-ךלהל .תויטילופ
.תיתרוסמ המצע הרידגמה הייסולכואה לש יראה קלח .םידרפס
יפמ .םינוליח םמצע םירידגמה הלאמ המכ ךכל םיפתוש ןכ ומכ
,ינוציקה ןימיה לש רתויב ירלופופה יטילופה גיהנמה ,ןורש לאירא
רעטצמ לבא ,ידוהי תויהל האג ינא" :םיאבה םירבדה וטטוצ
."יתד םדא ינניאש
"םינוי" ןיב םילדבהה םידדחתמש לככ ,תונורחאה םינשב
םירבד דחאכ םייתד-אלו םייתד םיגיהנמ יפמ םיעמשנ ,"םיצנ"ל
יפמ .וזב וז תוכורכ הנידמל תונמאנהו תדל תונמאנה יכ םירשאמה
:םיאבה םירבדה וטטוצ ,לשמל ,רימש קחצי הלשממה שאר
-יתרבחה אשונה היה זא :םעפ היהש המ ונניא םויה לאמשה"
םירותיוול תואנקב וניינע םויה וליאו ,וינייעמ שארב ילכלכ
,לארשי-ץרא דגנ ותדמעש ימ .תדב המחלמל ינש דצמו ,םיינידמ
סחי .(1987 רבמצדב 20 ,בירעמ) "לארשי תרות דגנ םג אוהש יעבט
תא קזחמ תדה יפלכ הייסולכואב םיינוליח םימרוג דצמ דובכה
ןובשח לע (םיינברה םיגיהנמה תא ,רמולכ) תיתדה הטילאה
םיאקיטילופ וליפאו םילאוטקלטניא ,םירחא םייתד םירבוד
קר אל ,ללככ יתד-אלה םלועה ךותב םימרזל רתוי םישיגרה
קוסעל םיכירצ םניא בוש םייתד םירבוד .תילארשיה הרבחב
תויפולח תושיפת לע ביגהל וא תיתדה תרוסמל תוינוליח תופולחב
תרגסמב םייתא וא םיילסרבינוא םיביכרמ תושיגדמה ,תודהיה לש
היגולואידיא הגיצמ הניא בוש תינוליחה תודהיה .תרוסמה
דחוימבו ,םיאקיטילופ םתוא ךכיפל .תיתדה תודהיה םע הרחתמה
קבאמה תא גיהנהל לכמ רתוי םימיאתמה ,םייתד םילאוטקלטניא
ךותב תוכמסה ןזאמ יכו הדרי םתעפשה יכ םילגמ ,תורחתה דגנ
הרשכהה חכונ רשא ,תינברה הטילאה תבוטל הנתשה יתדה םלועה
,הלש תויתועמשמה תוקיזהו תויעוצקמה תויונמדזהה ,תמצמוצמה
.םירז תאנשב העוגנו רתוי תיטסירלוקיטרפ תויהל הטונ תילארשיה תודהיב לחש יונישה
התוא ,ןיוצש יפכ ,הנניא הב םיטלוש םינברהש תידוהיה תרוסמה
-אלו םייתד םינויצ ברקב .רבעב וקיזחה היתורסומבש תרוסמ
לש תיביטקלס תונשרפ תועצמאב תרוסמה המאלוה דחאכ םייתד
,םוקמ המצעל הספת איה .תידוהיה הירוטסיהה לשו שדוקה יבתכ
השודקל ןתינ שגדה .תינברה הטילאה תעפשהב היולת איה ןיא ובש
םקותינ תא םינויצה ונייצ רבעב .לארשי-ץרא לש תויזכרמלו
ץראה תא לואגל םהיצמאמ תועצמאב תידוהיה תרוסמהמ ינוציקה
תויכשמה תא אקווד הז ןבומב םילארשיה םינייצמ םויה .הבשיילו
ןה למס התשענ לארשי-ץראש ,אוה דחוימב ןיינעמש המ .תרוסמה
.תודהיל תונמאנל ןהו לארשי תנידמל תונמאנל
לש םהיתויואטבתהב לארשי-ץרא חנומה יכ ,שיגדמ גנילרמיק ךורב
ושוריפ בוט ידוהי תויהל .ןימיה ןמ דחוימב ,םיימואל םיגיהנמ
.תידוהי הטילש תחת לארשי-ץראב תויחל
ןיא .הלש היצזירלוקיטרפה םג השוריפ תידוהיה תרוסמה תמאלה
ןויסינה יכ ינששוח .ידוהיה רבעה לש תוויע והז יכ ןועטל יתעדב
תנבהל יתוהמ אוהש- תילסרבינואו תינרסומכ תודהיה תא שרפל
הסרגה ןמ תוחפ ןמיהמ - תירבה תוצרא ידוהי ברקב תודהיה
.םתרוסמכ ושפת תורודה ךרוא לכל םידוהיהש המל תילארשיה
םויקה תא "למרנל" ינויצה ןויסינה תא רתוס םג יחכונה שוריפה
תאצות איה תוימשיטנאהש ורבס םייסאלקה םינויצה .ידוהיה
םיעובק "םירז" וא "םיחרוא" רותב םידוהיה לש דחוימה םבצמ
יפלכ תדחוימ תוניוע לש האצות ,םתנעטל ,וז ןיא .םהל-אל תוצראב
היהתש עגרבש ונימאה םינויצה .םידוהי םה רשאב םידוהיה
,תומואה לככ המוא ויהי םה ,םהלשמ הנידמ םידוהיל
קצומ דוסיש הדבועל םיעדומ ויה םינויצה .םלעית תוימשיטנאהו
תוידוהיה תושיפתה תא רתוס םהלש הנומאה תונורקעב הז
.תוימשיטנאה לש תויתרוסמה
.ךכב םינימאמ םניא בוש ,לודגה םבורב ,לארשיב םייחה םידוהיה
,"ונדגנ ולוכ םלועה" .תימדנא איה ,םבור םירובס ,תוימשיטנאה
םילארשיהו ללכב םידוהיהש ושוריפ ,םסרופמה ןומזפה רמאמכ
ידוהיה .היעבה תא רותפל ידכ רבד תושעל םילוכי םניא טרפב
חקלה והז .דחוימ אוהש ינפמ אונש אוהו ,אונש אוהש ינפמ דחוימ
לארשי תנידמ ןוגיעל שמשמ אוהו ,תידוהיה הירוטסיההמ דמלנה
לש היגולואידיאה ,תונויצה ,הרצקב .םיידוהיה םייחה ימרזב
,תרוסמה .תידוהיה תרוסמב הבלושו התנוש ,תידוהיה תוימואלה
-הרכ תאזה המגמה תא ראתמ ןהכ קירא .המאלוה ,הדצמ
:לארשי תנידמ לש היצמיטיגלב דוסיה תונורקע לש היצטניירוא
יטסילאיצוס-יצולחה ןזהמ דחוימבו ,תינוליחה תונויצהמ תוקחרתה
וז תוימואל .תיתרוסמ-ואינ תידוהי תוימואלל תוברקתהו ,הלש
ןה םידוהיה ןיב םיילאידרומירפה םירשקה תא םנמא תקזחמ
ינרדומה ,יחרזאה יפואה תא תשטשטמ ךא ,תוצופתב ןהו לארשיב
.הנידמה לש
הקיתאל ןתינש שוריפה לע םג העיפשמ םזירלוקיטרפה תיילע
לש התובישחב הטעמה השוריפ (ןחלופהו) קוחה תשגדה .רסומלו
שדחמ ורידגה לארשיב םייתד םידוהי ,ךכל ףסונב ךא .הקיתאה
םיחנומב םוקמב םייטסירלוקיטרפ םיחנומב "רסומ"ה תא
תרגסמב ינוציקה ךוניחה ץולח היהש בר ירבדל .םיילסרבינוא
.םירחא םימעמ לדביהל םיווצמ םידוהיה ,יתד-יתכלממה ךוניחה
םיטרדנטסה רשאכ דחוימב ,לודג םויא תרצוי הרז תוברת
ףסונ בר .םידוהי לע תרוקיב תחיתמל םישמשמ הב םילבוקמה
;רשק לכ ןיא יטסיאיתאה םזינמוהל לארשי תרות ןיבש רמוא
תא עובקל םיאב רשאכ תיטסינמוה השיגל םוקמ ןיא תודהיב
דחא ירבדל .תיברעה הייסולכואה לש תניוע תוגהנתהל תובוגתה
הנוש ידוהיה ימואלה רסומה ,תיברעמה הדגב םילחנתמה יגיהנממ
קדצ וא ילסרבינוא קדצ רבדב תונויער .ילסרבינואה רסומהמ
.ונלצא ,ןאכ אל לבא ,הילרטסואל וא דנלניפל ילוא םיבוט טלחומ תויתד תוגלפמ ןיב תינויער תוברקתה
.לארשיב תיתדה הייסולכואה לש םירזגמ ינש ןיב ןיחבהל גוהנ
היצמיטיגל רוקמכ רבעה לע ךמתסמה ,ידרחה רזגמה אוה דחאה
,רמולכ) תידוהיה תוימואלה לש היגולואידיאה ,תונויצה תא ןיועו
תימואלה ותוהמ יפ-לע רדגומה םע םידוהיב האורה היגולואידיא
םייחה לש היצזילמרונל תפאושהו ,תיתדה ותוהמ יפ-לע אלו
שוג" םע תירוביצה העדותב רושק רחאה רזגמה .(םידוהיה
תואצותב םהינייעמ רקיעש ,םיינוציק םינמואל םתוא - "םינומא
ןדיעב םייח םידוהיה היפלו ,םתנומא לש תויתדהו תויטילופה
.(האבו תשמשממ הלואג לש הפוקת ,רמולכ) יחישמ
תא קודבנו ,תונחבומ תועונתכ וללה םירזגמה ינש תא ההזנ םא
ןיא םהינש ןיב יכ הלגנ ,םהמ דחא לכב רתוי םיינוציקה םימרוגה
תנידמ תא םיניוע רתויב םיינוציקה םידרחה .ףתושמה ןמ הברה
תא םירידגמה הלא ,םיינוציק תוחפה םידרחה ברקב וליפא .לארשי
לש תרוסמ תמייק ,לארשי תנידמל םינמאנ םיחרזאכ םמצע
תומוא תכיפה ינפמ הדרח ,םידוהי-אלה יפלכ תיטילופ תויביסאפ
םא םג ,םיברעה םע םולש לש רדסה אוצמל ןוצרו תוביואל םלועה
.1967 זאמ לארשי ידיב םיקזחומה םיחטשה לע רותיו רבדה שוריפ
,םייחישמהו םיינוציקה םינמואלה ןמ םיבר ברקב ,רחאה רבעה ןמ
לכ לע תידוהיה תונובירה ךשמה ,םיחטש לע רותיו לכל תודגנתהה
םילחנתמב הבחורלו הכרואל ץראה בושייו הלודגה לארשי-ץרא
הנומאה .תרחא תיתד תוביוחמ לכל םימדוק הלא לכ - םידוהי
רתויב תינוציקה התרוצב תוליעפ תדדועמ חישמה לש בורקה ואובב
ןעוט ,"בורקב אובי חישמה יכ ,שנועו ןיד-רזג םושמ דחפמ אל ינא"
6 ,תונורחא תועידי) םיברע ינש חצרל ןויסינב םשאנש ,ןומולס יפר
תדה" איה הזה יגולואידיאה הנחמב תונמואלה .(1989 ילויב
לכ לע טעמכ רשפתהל רתיה רזגנ הנממ ."רתויב הלענה התרוצב
ובצייתה םתרטמ תא םדקל ידכ .תרחא תיטילופ-תיתד העיבת
ואר ףאו ,םיינוליח םידוהי םינמואל דצל םיינוציקה םינמואלה
-אל תוגלפמב םיליעפה םייתדה םידוהיה .שממ תיתד הווצמ ךכב
םיטונ ,םיטלוב םינבר המכ םהיניבו ,תוינוציק תוינמואל תויתד
תועיבתה תמועל) "תויתד"ה תועיבתב דואמ םינותמ תויהל
ןניא הלא תועיבת .ילארשיה ןוטלשל םיגיצמ םהש ("תוימואל"ה
ויה תוגלפמ ןתואב םיינוליחה םירבחהש הממ השעמל תוגרוח
יתש ןיב הנחבה רוציל אופא רשפא .אליממ םהל תתל םינכומ
לכ ןהיניב ןיא תיטילופה המרב השעמלש ןועטלו ,תויתד תוצובק
.ףתושמ הנכמ
םייתדה םימרזה ינשש אוה ,ןאכ אבומה אוהו ,רחאה ןועיטה
תויואטבתהב תרכינ הניא תוברקתהה .הזל הז םיכלוהו םיברקתמ
אלא ,תונחמהמ דחא לכב םייגולואידיאה םינרהטהו םיינוציקה
,םייתד םידוהי לש רתוי הבחר הייסולכוא לע תללוכה התעפשהב
לע עיבצהל רשפא םויכ .םייתד םינויצכ וא םידרחכ והוז הכ דעש
לש היגולואידיאב םייוניש לע וא תושדח תוצובק לש ןתיילע
לע אמשו ,םימרזה ינש תא תובלשמה ,תודסוממה תויתדה תוגלפמה
שומישב אוצמל רשפא וז השיגב הכימת .דחי םג תועפותה יתש
רשעכ ינפל עבטנש יאנג םשכ התישארש ,תיוותב רבוגו ךלוהה
הנושארל הזה חנומה עמשנ ,יתעידי בטימל ."ימואל-ידרח" :םינש
ינב" תינויצ-תיתדה רעונה תעונת לש ןותמ ידרח-יטנא גיהנמ יפמ
ךותב תוידרחה תומגמה תורבגתהמ דואמ דרטוה אוה ."אביקע
חכונל ,ךכ-לכ גאדומ היה אל ילואש ףא ,חונב שח אלו ,ותעונת
חנומהש קפס ןיא .תוינוציקה תוינמואלה תומגמה תוקזחתה
-לע הוואגב אשינ אוה םויכ .יאנג יוניכ תויהל דעונ "ימואל-ידרח"
רעונה תעונת ידי-לע ;םייתד רפס-יתב לש ךלוהו לדג רפסמ ידי
ידי-לעו ,רבכמ אל ותוא הצמיאש ,"ארזע" ,תבחרתמה תיתדה
ןועובשה ךרעש רקס יפ-לעש ,םייתד םידוהי לש ךלוהו לדג רפסמ
,םייתד םינויצכ וא םידרחכ תוהדזהל םיברסמ ,תבש ברע יתדה
."םיימואל-םידרח" ארקיהל םיפידעמ אלא
תויתדה תוגלפמה לש ןהיתורושב תויוחתפתהה תוחפ אל תוענכשמ
תוריחבב םיבשומ ולביקש תויתדה תוגלפמה עברא ךותמ .לארשיב
תוגלפמכ תרושקתב והוז שולש ,(1988 רבמבונ) 12 ה תסנכל
וכז וידחי .תוינויצ-יטנא ןלוכל אורקל רשפא ,הכלהל .תוידרח
וללה םיבשומה 13 ךותמ 11 ש אלא .םיבשומ 13 ב וללה תוגלפמה
םג םהינש וא ןהלש םירחובה רוביצ וא ןעצמש ,תוגלפמ יתשל ונתינ
.ס"ש איה הלא תוגלפמ ןיב הלודגה ."דוכיל"ל דחוימב םיבורק דחי
תוריחבב הששל העבראמ היבשומ רפסמ תא הלידגה וז הגלפמ
ךא ,םישובכה םיחטשה חופיסל םנמא ארק אל העצמ .1988
,לארשי תלשממ לע תרוקיב העמשנ היזיוולטב תוריחבה תלומעתב
תורמל .הדאפיתניאה יוכידל רתוי םיפירח םידעצ תטקונ הניאש
תופרטצה תוניצרב ס"ש יגיהנמ ולקש רבד-יעדוי לש תויזחת
תוחטבה חכונל ,תוריחבה תובקעב "הדובעה" תגהנהב היצילאוקל
תוחטבה דחוימב ,תיתדה הקיקחה אשונב "הדובעה" דצמ תובידנ
וענמנ העונתה יגיהנמ ךא .םייטילופ םייונימלו ירוביצ ןומימל
תרוכזתהו ס"ש יכמות לש תונגפה חכונל "הדובע"ל ףרטצהלמ
ףרטצהל אל תוריחבה עסמב תושרופמ החיטבה הגלפמה תגהנהש
."דוכיל"ל םא יכ ,"הדובע"ל
תא הלידגה ,"לארשי תדוגא" ,הלדוגב היינשה תידרחה הגלפמה
התשיגב העודי "לארשי תדוגא" .השימחל םינשמ היבשומ רפסמ
יתש דצמ הכימת החמשב הלבק איה ךא ,הפירחה תינויצ-יטנאה
תילארשי הגיסנ לכל - יתד סיסב לע - תודגנתמה ,תובושח תוצובק
תוצובק יתש ."םינומא שוג"מ תוחפ אל ,םישובכה םיחטשה ןמ
וב םייח ונאש ןדיעה תא וא לארשי תנידמ תא תואור ןניא הלא
שוג" לש םיינחורה ויגיהנמ לש יטפילקופאהו יחישמה רואב
תיזיפאטמ תועמשמ התוא תוסחיימ ןניא םג ןהו ,"םינומא
ולחה םייתד אל םיצולח רשאכ ,םינש האמ ינפל ולחהש םיעוריאל
םניא םהש אלא .לארשי-ץרא לש יחכונה ינויצה בושייה לעפמב
"תויתדה לש הנוילעה התרצותכ" יתדה יוויצה יבגל םיצרחנ תוחפ
םינומא שוג ישרוש :תינויצ תדל תיתד תונויצמ ,ןרא ןועדג)
תונוביר רבדב (524 'מע ,ז"משת םילשורי ,רוטקוד תדובע ,ותוברתו
"דוכיל"ה לש תודחאה תלשממ רשאכ .םיחטשב תידוהי
היצילאוק םיקהל המיכסה "לארשי תדוגא"ו ,הקרפתה "הדובעה"ו
תא ולכיס ךכבו ,תסנכב היגיצנמ םיינש התוא ושטנ ,"הדובעה" םע
תוגלפמה לש ןחוכ תיילע לא .הלשממ םיקהל "הדובעה" ייוכיס
הוולתה םיידרח-אל םירזגממ םירחוב ךושמל ןתלוכיו תוידרחה
ןה :תיגולואידיאה המרב םג אלא ,תיטמגרפה המרב קר אל יוניש
ןתודגנתה תא ומעמעו תינמואל היצטניירוא השעמל וצמיא
לכ לש םתלחנ הנניא וז המגמש ףא ,תונויצל תיגולואידיאה
-תיתדה הגלפמה תאצמנ ףצרה לש יתד-ינויצה הצקב .םידרחה
תיתד תוניתמב ונייפאתה רבעבש ,הירחוב רוביצו ל"דפמה ,תימואל
ל"דפמה .תינוליחה תוברתלו תינרדומה תואיצמל לגתסהל הייטנבו
שוריפ ןתמ לשו תוינרדומה תייחד לש םינמיס הארמ םויה לש
תרבגומ האצקהב רכינ הז רבד .תיתדה תרוסמל ידמל ירנויצקאיר
-םייתכלממה רפסה יתבב שדוקה יבתכ דומילל םירועיש לש
תודסומב תונב ןיבו םינב ןיב דירפהל תרבוגה המגמב ;םייתד
דצמ רתוי תינדפק תווצמ תרימשבו תיתדה תונויצה םע םיהוזמה
םיחטשה דיתע אשונב ל"דפמה עצמ .יתדה ינויצה הנחמב םיבר
לש ועצמ תא השעמל ףקשמ אוה התעו ,ינוציק רתויו רתוי השענ
ל"דפמה םיטקונש "תויתד"ה תודמעה ,תאז םע דחי ."םינומא שוג"
תוריכזמ ,םירחא םיאשונב יתדה ינויצה הנחמב םיפסונ תודסומו
לש תרבוגה תונמואלל הליבקמה .םידרחה תודמע תא רתויו רתוי
,םוכיסל .םייתדה םינויצה לש "היצזידרח" אופא איה םידרחה
ןיב ןיחבהל םעט תוחפו תוחפ שיש ,איה ןאכ תגצומה הנעטה
תכרעהל עגונה לכב תוחפל ,תיתדה תודהיה לש םינושה םירזגמה
הרבחה תרגסמב םייטרקומדה םינבמה לעו תונויערה לע התעפשה
תוגלפמה לכ וא תיתדה תודהיה לכש רבדה שוריפ ןיא .תילארשיה
תוצובקה ןיב ,תונושה תוגלפמה ןיב .דחא רועמ תויושע תויתדה
ןכותב םייטילופהו םייתדה םיגיהנמה ןיבו תוגלפמה ךותב תונושה
םיפקתשמ םניא הלא םילדבהש אלא .תונוש תומגמ תוהזל רשפא
תודהיה ךותבו ;םידרח ןיבל םייתד םינויצ ןיב תיתרוסמה הנחבהב
ויכרעו ותשיג ,ויתוחנהש ,יזכרמ םרז תוהזל רשפא לארשיב תיתדה
םיווהמה םיכרעהו תושיגה ,תוחנהה תכרעמ םע םעפ אל םישגנתמ
.ביצי יטרקומד ןוטלשל תיתשת
הנבמהמ ועפשוה תויתדה תוגלפמהש ןייצל םג יוארה ןמ ,תאז םע
20 מ תוחפ תצק .לארשיב םייטילופה םייחה לש יטרקומדה
ךרעבו ,"םייתד" םמצע תא םירידגמ לארשיב םידוהיה ןמ םיזוחא
,םימלסומה בורל דוגינב - לארשי ידוהי בור .םידרח םהמ שילש
,םיברש ףא ,םתוגהנתהב וא םתנומאב "םייתד" םניא - לשמל
לע םילאשנ םה רשאכ .תיתדה תרוסמל הדהא םישח ,בורה ילואו
םמצע תא רידגהל םיפידעמ םיזוחא 40 דע 35 ,תיתדה םתוהדזה
ידכ דע אל יכ ףא ,םיגאדומ םיבר ."םיינוליח" אלו ,"םייתרוסמ"
םיסקטהו םיגהנמה םוחתב םהידלי לש תורובהמ ,השעמ תיישע
-יטנא השוחתב םעפ אל הוולמ וז תיללכ הריווא וליפא ךא .םייתדה
עובתל םירהממ םייתדה םיגיהנמה ןיא הלא תוביסנב .תילקירלק
םיווקמ םה םבל רתסב םא םג ,תידוהיה הכלהה לש האלמ הפיכא
המ תרימשל תשרופמ הרוצב םיארוק םה .דיתעב הרקי הזכ רבדש
םיירוביצה םייחה לוהינל :רמולכ ,"ידוהיה בוחרה" םינכמ םהש
רבכש םיגשיהה תרימשב םיקוסע םה ,השעמל .הכלהה יפ-לע
.תידוהיה הכלהה לש המוחת תבחרהב םיקוסע םהשמ רתוי ,וגשוה
ויה 1988 תוריחבב תויתדה תוגלפמה לש תוירקיעה תועיבתה
תוגלפמה ושקיב טושפ םיבר םירקמב .תויביסנפד תועיבת השעמל
םיילהנמהו םייתקיקחה תונוחצינה תוריפ לע רומשל תויתדה
םיקוחה םה הלאה םיגשיהה ןיב םיבושחה .רבעב וגישהש
1988 ב טפשמ-תיב תטלחהש ,תבשב קסע יתב תריגסל םיינוריעה
תושרופמ הכימסה אל םלועמ תסנכהש ינפמ ,םפקות תא העיקפה
םה םימוד םירקמ .הלאכ םיקוח קקוחל תוימוקמה תוצעומה תא
דמעמה יניינעב םיינברה ןידה-יתב תויוכמס תבחרהל העיבתה
המ-תדימב הקחשנש תוכמס ,(םישוריגו םיאושינ דחוימב) ישיאה
םדמעמ תניחבמ) םיינוליחה טפשמה-יתב לש תוטלחה חכונל
,תאז םע .(םיינברה ןידה-יתבל םימדוק הלא טפשמ -יתב ,יקוחה
,שולשה ךותמ םייתש יבגל דחוימבו ,תוידרחה תוגלפמה יבגל
ירוחבש החטבהה התיה רתויב הבושחה תיביסנפדה העיבתה
רוטפמ תונהיל ךישמהל ולכוי (ידרחה רעונה לכ ,השעמל) הבישי
.תובישיב םידמול םה דוע לכ ,אבצל סויגמ
תוגלפמהש המ וא ,םיביצקתה תלדגה אוה תועיבת לש ינש גוס
ךוניחה תודסומל ירוביצה ןומימה "תאוושה" תונכמ תויתדה
תולדגומ תובטהל וארק םג תוידרחה תוגלפמה ,םהלש החוורהו
הרכהב תניינועמ התיה דחוימב ס"ש ;םיריעצ תוגוזל רוידל
ןומימל תיאכזה תיאמצע תכרעמכ הלש ךוניחה תודסומב תיתלשממ
ויה אל הלא תועיבת .תילהנמ הימונוטוא לע הרימש ךות ,ירוביצ
ןה ךא ,ילארשיה םיסמה םלשמ לש וסיכ לע ידמ דבכ לטנ םנמא
ןוטלשה לש יטרקומדה הנבמה לע הפקתמל המדקה ןיעמ ויה
.טרפה לש תויתדה תויוריחה לע השעמל וא לארשיב
העפשהה תא ביחרהל ןויסינה יוטיבל אב תועיבת לש םיגוס ינשב
:ילובמיס יפוא לעב היה דחאה .תילארשיה הרבחה לע תיתדה
לולכי אלש ךכ ,"תובשה קוח" ןוקית ."ידוהי והימ" קוחל ןוקיתה
ץראל-ץוחב השענש יסקודותרוא-אל רויגב הנידמה דצמ הרכה
ץמוק לע קר עיפשמ היה ,("ידוהי והימ קוח" יממעה ומשב עודיה)
אוהש ינפמ ,הבר התיה תילמסה ותובישח ךא ,םילארשי לש ןטק
ימב טילחהל םיסקודותרוא םינבר לש םתוכמס תא עבוק היה
םוחתב היה תועיבת לש ינשה גוסה .ידוהיכ הנידמה הריכמ
ןה .ידמל תולפרועמ תועצה ולעוה הז םוחתב .ךוניחהו תוברתה
ידוהיה ךוניחה קוזיח ןעמל לעפת הלשממהש העיבתה תא וללכ
רתוי ימואל ךוניחב ךרוצה לע הרביד םג ל"דפמה .(יתדה :ירק)
תא רמשל ךרוצה רבדב תוזימר םג ועמשנ .(ינוציק ינמואל :ירק)
היפרגונרופל זמר) תוילילש תועפשה ינפמ תילארשיה תוברתה
.(תוינמואל-יטנא וא תויתד-יטנא תויואטבתהל םג הארנכו
הטיסרבינואה תמקהל תודגנתהה םג תללכנ וז הירוגטקב
לע (גנאי םהאהגירב הטיסרבינואה לש ףינס השעמל) תינומרומה
.םילשוריב םיפוצה
חורב ללכ ךרדב ,דואמ הריהז ןושלב וחסונ ,ןייצל שי ,הלא תועיבת
םעה תודחאב ךרוצה לע ורבידש תורתוכ תחת ,תילילש אלו תיבויח
תוגלפמה וזרדזה ,"ידוהי והימ" קוח ןוקיתל העצהל טרפ .ידוהיה
היצילאוק תלשממ תמקה לע ןתמו אשמה ךלהמב ןהילע רתוול
הדימבו ,"לארשי תדוגא"ש ףא ;ןכ לע רתי .תוריחבה רחאל
והימ" קוח תא ןקתל ךרוצב תמאב ושח ,ל"דפמה םג תמיוסמ
יונישב הלשממל התופרטצה תא התנתה אל ןהמ תחא ףא ,"ידוהי
תחאש עגרבש ינפמ ,יחרכה היה הזכ רותיווש ןועטל רשפא .קוחה
םיקהל המיכסה ("הדובעה"ו "דוכיל"ה) תולודגה תוגלפמה יתשמ
תוגלפמה לש חוקימה תדמע דואמ דע המצמטצה ,תודחא תלשממ
וויה בוש תודחאה תלשממ תוקרפתה רחאל ,תאז םע .תויתדה
,לאמשה םע תירבל ובריס ןבור .םיינזאמ ןושל תויתדה תוגלפמה
העיבת ללכל השעמל הנעית הדובעה תגלפמש תוחכוה תורמל
תונותמ ויה הקיקחה םוחתב "דוכיל"ל וגיצהש תועיבתה וגיציש
אל תינומרומה הטיסרבינואה ,הנוש אל "ידוהי והימ" קוח .ידמל
םייוניש וכרענ אל ,היפרגונרופ לע הרוזנצ הגהנוה אל ,המרחוה
קוח ויה וקקחנש םידיחיה םיקוחה .יתכלממה ךוניחה תרגסמב
תוילוש תולבגה םוקמב אבש קוח ;ריזח רשב לש ותריכמ תעינמל
אל ללכ) תיקוח הלפה םהב עצבל הלוכי השיאש םיאנתב תומיוסמ
תועצובמה תויקוחה תולפהה רפסמ לע עיפשה קוחהש חוטב
יוליב תומוקמ םא עובקל תוימוקמ תוצעומל ריתמה קוח ;(לארשיב
רפסמ תא לידגהל אקווד יושעש קוח) תבשב וחתפיי אל וא וחתפיי
.הבעות תומוסרפ רסואה קוח (התע םיחותפה תומוקמה
תועיבתה לש ללכ ךרדב ןותמה ןייפוא תא ריבסהל רשפא ךיא
תובישחב ןומט רבסהה ןמ קלח ?תויתדה תוגלפמה ולעהש
,"תינמואל"ה ןתוליעפל תויתדה תוגלפמהמ המכ התע תוסחיימש
תוגלפמה ,תאז םע דחי ."תיתד" ןבומכ איה ןתרדגה יפ-לעש תוליעפ
"ימואל" ןיב ינוליחה רוביצה השועש הנחבהל ןייד תושיגר תויתדה
ידי-לע "תינמואל"ה ןתוליעפ תא ןכסלמ וענמיי ןה ךכיפל ."יתד"ל
תמקהש החנהה תא לבקנ םא םג ."תיתד"ה ןתוליעפ תשגדה
לארשי-ץראמ לעש לע רתוול בוריס תוחפל וא חופיס ,תויולחנתה
םיניינע םוקמב הזה ןיינעה תשגדה ,"יתד" ןיינע אוה ,הלודגה
.תויופידע רדס לע תדמלמ םירחא
,"לארשי תדוגא"ו ס"ש ,תויתדה תוגלפמהמ םייתש תוחפל ,תינש
שיש הכישמה חוכ .םייתד-אל םיעיבצמ רתויו רתוי ןהילא תוכשומ
ךא ,בטיה רכומ חרזמה תודעמ םייתד-אל םיעיבצמ יבגל ס"של
רתויו רתוי תכשומ היצפואל הכפה "לארשי תדוגא"ש הדבועה
בל תמושתל התכז אל ,ךומנ ימונוקא-ויצוס דמעממ םיעיבצמל
,הלאכ םיעיבצמ ןהילא ךושמל תוגלפמה יתש לש ןתחלצה .תקפסמ
תוצובק לצא תיתרבח האחמ ייוטיבל רישכמ וכפה ןהש הדבועהו
תא ןתמל ןמצע תוגלפמל ילוא ומרג ,םייתד-אל םידוהי לש
.תורצה תויתדה ןהיתועיבת יולימב תודקמתהה
ילוא התלעה יטרקומדה ךילהתב רתוי הליעפ תופתתשה ,תישילש
תומזגומ תועיבתש הדבועל תוגלפמ יגיהנמ ברקב תושיגרה תא
,רוביצה םעז תא ןהילע ררועל תולולע תיתדה הקיקחה םוחתב
ילושה ןדמעמל תועדומ תויתדה תוגלפמה .קפואב ןיידע םייאמה
בורה םע םיתומיעמ ענמיהל תולדתשמ ןהו ,תילארשיה הרבחב
תומיעבש ינפמ ,יתרבחה דבורב ןהו יטילופה דבורב ןה ,יתד-אלה
.דיספהל קר תולולע ןה הזכ
לע תוינוליחה תוגלפמה וריטמהש םיירוביצה םיביצקתה ,ףוסבלו
ןותימב רתויב בושחה םרוגה ילוא םה תוידרחה תוגלפמה
םיבר םירזגמ .תיתדה הקיקחה םוחתב תונורחאה לש ןהיתועיבת
תא ןכסל םינכומ םה ןיאו ,הלא םיפסכמ םינהנ תידרחה הרבחב
.ןהל תונעיהל ברסי בורהש ,תועיבת תאלעה ידי-לע םתמרזה ךשמה
הגלפמ ללכל דחוימב תנכוסמ יתד יפוא תולעב תועיבת תייחד
לע רתוול תונוכנב תמשאומ תויהל הלולע וז הגלפמש ינפמ ,תיתד
היצילאוקב תופתתשהב ןרוקמש ,תוירמוח תובטה ןעמל יתד ןורקיע
תא שארמ ןתמל אופא תופידעמ תויתדה תוגלפמה .תיתלשממ
.ןהיתועיבת תידוהי הנידמב היטרקומד
לכונ ,שימג שוריפ תידוהי הנידמו היטרקומד םיגשומל ןתינ םא
םא .תידוהי הנידמב םייקתהל הלוכי היטרקומדהש ןבומכ רמול
תדקפתמה הנידמ ,תירסומ תילכת אלל הנידמ השוריפ היטרקומד
םירידגמ םהש יפכ היבשות לש םיסרטניאה תא קפסל ידכ קר
ןויסינ אלב םיעבות םהש םיתורישה תא םיחרזאל קפסל ,םתוא
ירה - םיבוט םיחרזאו הבוט הרבח לש הלענ ןוזח םדקל
וא תינויצ הנידמ לש הרדגהה םצע םע תבשייתמ הניא היטרקומדה
תאזכ הנידמש בשוח יניא .תיגולואידיא הנידמ לש רחא גוס לכ םע
ונרמואב םא .ןיטולחל הנוש הלאש יהוז ךא ,םייקתהל הלוכי
ידיב תטלשנה תיטרקואית הנידמל םינווכתמ ונא תידוהי הנידמ
וא ,תיתד הטילא לש הרושיאל םיפופכ היקוחש וא ,תיתד הטילא
ןיא בושש ירה ,הב הנוילעה תיתקיחתה תוכמסה איה הרותהש
.וז םע וז תובשייתמ תידוהיה הנידמהו היטרקומדה
תויוריחל ,בורה ןוטלשל םינווכתמ ונא היטרקומד ונרמואב םא ךא
םירטמרפ תרגסמב ,קוחב תוחטבומה טועימה תויוכזו טרפה
שי ירה ,תידוהיה תרוסמה לשו תודהיה לש הריבס הנבהמ םיעבונה
,תאז םע .תידוהיה הנידמהו היטרקומדה לש םויק-ודל םוקמ
תוביאכמ תורשפ ךירצהל לולע הלאה םיכרעה ינש ןיב בולישה
תדה תדרפה .והנשמל וא הז ךרעל םבל לכב םיביוחמה הלאל
םצעמ ,תידוהיה הנידמהש םושמ ,היעבה תא רותפת אל הנידמהמ
הכוזו ירוביצ דיקפת הב תאלממ תדהש הנידמ איה ,התרדגה
תוחפ אוה ותרדגה םצעמש ,בולישב ןומט ןורתפה .ירוביצ דמעמל
לש בלה-םותב תמיוסמ הדימב הליחתמ הז בולישל ךרדה .םלשוממ
,היטרקומדל תנתינה הרדגהב - ךכמ בושח תוחפ אלו ,תוגלפמה לכ
רידגמ דציכ ןיינע שי דצ לכלש רורב ןאכמ .תודהיל דחוימב ךא
.הלאה תושיפתה תא ותלוז
הניא ,םויכ תשפתנ איהש יפכ ,לארשיב תודהיה יכ ןעט הז קרפ
רבדה .תיטרקומד תכרעמ לש התיתשת םהש םיכרעו תושיג תקזחמ
תושיפתמו , היטרקומדבו תודהיב תועובטה תומגממ וקלחב עבונ
תוצלמהל םוקמ שי ךכיפל .היטרקומדהו תודהיה לש תוירלוקיטרפ
.םימוחת השולשב
קפסל תיטילופה הטילאה תא ודדועיש תוצלמהב ךרוצ שי ,תישאר
הנועבו תעב איהש ,הרבח לש הרומישל תוצוחנה תויורשפאה תא
,תיטרקומד הרבח לש םירטמרפה םירשפאמש לככ תיתד תחא
שיגדמ ינא .תידוהי הנידמ לש תרגסמ תרשפאמש לככ תיטרקומדו
.ךילהתב ינויח דיקפת הל שיש ינפמ ,תיטילופה הטילאה תא
תווקת םהל שי םא םגש ןיבהל םייתדה םיגיהנמה לע
יביטמיטלואה הבכרה רבדב "יחישמ" ןוזח וא "תויביטמיטלוא"
הנידמל וא הרות תנידמל תוסחייתה ,תילארשיה הרבחה לש
דואמ תמצמוצמ תוביוחמ לע תדמלמ הכלהה יפ-לע תלהונמה
,םירמוא םהש המל םינווכתמ םה ןיא םא םג .תיטרקומד הרבחל
םהלש רעונה ינב תא םיתרבחמ םה ,בצמה והזש טלחהב רובס ינאו
הייפוא יבגל אווש תויפיצ םהב םיעטונ ,םייטרקומד-יטנא םיכרעל
לכ לש תידוהיה ותוביוחמב קפס םיליטמו ,תיטילופה תכרעמה לש
בושחל םייתדה םיגיהנמה תא דדועל שי .הז ךרעל ףתוש וניאש ימ
יפ-לע הנידמ" המסיסה רבעב םהיניעב התיה תועמשמ תרסח המכ
וחסני וא ןויערה תא לילכ וחנזי םא תושעל וביטיי אמשו ,"הכלהה
תישעמ תינכות וז ןיאש ןיבי םהלש רוביצהש ידכ ,שדחמ ותוא
לע ודמעיש םירקחמ רוזעל םילוכי הז ןיינעב .וישכעו ןאכ המוקמש
הנידמ"ה ןויערל לארשיב םייתד םיגיהנמ רבעב וסחייש תועמשמה
םידבכנ םינברו םיאקיטילופ ונתנש שוריפה לעו ,"הכלהה יפ-לע
-אלה םיגיהנמה ושעיש המ תוחפ אל בושח ךא .הז "ןורקיע"ל
לש םתוכזל םנמא שחכתמ וניא שיאש שיגדהל םהילע :םייתד
יוטיבה ךא ,הכלה תנידמל םתווקת תא אטבל םייתד םידוהי
םתונוכנ יבגל םירומח תוקפס ררועמו םייתד-אלב עגופ וזכ הווקתל
.םייתד-אלה םע יסיסב םויק ודל עיגהל םייתד םידוהי לש
יכ ןיבהל תובייח תוינוליח ןמצע תורידגמה תויטילופה תוטילאה
הזיחא לכ ול ןיאש ,קהבומ יטנטסטורפ ןויער איה תדה תטרפה
הנידמה ןויער לע רתוול םינכומ םה ןכ םא אלא ,ןבומכ - תודהיב
תא םישגהל םתפיאש לע רתוול אופא םיכירצ םייתדה .תידוהיה
הנידמש ךכב ריכהל םיכירצ םייתד-אלהו ,הכלהה תנידמ ןויער
,הרבחה לש רוביצה ייחב תידוהיה תדל יוטיב ןתמ השוריפ תידוהי
קוחב היוטיב תא אצמת תרחא וז הרוצב תידוהיה הכלההשו
לע ססובמה ,יטילופ ןתמו אשמ להנל רשפא וז תרגסמב .ירוביצה
לש יסחיה ןזאמב קדוצו ןגוהש המ יבגל םידדצהמ דחא לכ תשיפת
קוידב דציכ טרפל םוקמה ןאכ אל .דחא לכל שיש יטילופה חוכה
.רבד לש ופוסב הזכ רדסה האריי
.תודהיהו היטרקומדה תושיפתב תקסוע היינשה תוצלמהה תרוש
גיצמ רתויב םיינאירטרבילה םיחנומב היטרקומד רידגהל ןויסינה
לכל וא תודהיל הפירח הריתסב תדמועכ תיטרקומדה הטישה תא
הרדגהה איה הזכ טקילפנוקל המגוד .תרחא תיתד םייח תטיש
לשממ תכרעמ איה היטרקומדה היפלו ,להנרטש באז עיצמש
;ביטקלוקה ידעי תא אלו טרפה ידעי תא הינייעמ שארב הביצמה
םינודא תויהל םדא-ינב לש םתוכז"כ היטרקומדה תוהמ וא
תורוקמ לכ יכ ,םדאה לש ותרכהל יוטיב איה היטרקומד .םמצעל
,"ומצע וב םינומט תירסומהו תיתרבחה ,תיטילופה תוכמסה
ןיא םלועל .דיחיה תא תרשל תנמ לע תומייק הנידמהו הרבחה"שו
הטילשה לע קבאמה" ,להנרטש באז) "ןמצעלשכ תורטמ ןה
ךכיפל .(5 - 3 'מע ,1987 רבמצד ,18 הקיטילופ ,"תילאוטקלטניאה
םיסרטניאה תא תושיגדמה תויטרקומדה תושיפתה תא קזחל בושח
םיטועימ יפלכ הנבה תולגמה ,טרפה לש קר אלו הצובקה לש
ןניאו ,םיימואל ףא ילואו םייתד ,םיינתא ,םייתוברת םיחנומב
ידכ קוה-דא סיסב לע םינגרואמה םיטרפ לש תכרעמ םהב תואור
שיגדהל בושח ,רמאנ רבכש יפכ ,ןכו .תרחא וא וז תוכז חיטבהל
רדס לש השוחתב ,רתיה ןיב ,היולת היטרקומד לש התוביציש
.הרבח התוא ינבל םיפתושמה ירסומ ןוזח לשו ירסומ
הז רמאמב .תודהיה לש תושיפתל תעגונ תישילשה תוצלמהה תרוש
םיחנומב תודהיה תא םירידגמ םילארשיהש ,הנעטה תא יתגצה
השיפת קר יהוזש דועב ,םיינמואלו םייטסירלוקיטרפ ,םירצ
,תודהיה תשיפת תא תונשל רשפא דציכ .תודהיה לש תחא תיפולח
בשייתתש ידכ ,טרפב יתדה רוביצה דצמו ללככ םילארשיה דצמ
?תיטרקומד הרבח םע רתוי
םורתת לארשיב תוימרופרו תויביטוורסנוק תוליהק לש ןתוחכונ
וצלאיי לארשיב םיסקודותרואה םא .הז דעי תמשגהל יאדווב
םייגולואידיא םיחנומב םהלש תודהיה תשיפת תא אטבל
םיביטברסנוקה םיעיצמש תויפולחה תושיפתה םע תורחתהלו
תיסקודותרואה תודהיל רתוי םימוד םהש ילוא הלגנ ,םימרופרהו
תא ראתל םוקמה ןאכ אל) .הפוריא ברעמ לשו תירבה-תוצרא לש
תודהיה לע תאזכ תוחתפתהל תויהל היושעש הכורבה העפשהה
םא ,תירבה-תוצראב תימרופרה תודהיה לעו תיביטברסנוקה
,לארשיב תושוע ויהש יפכ ,תוידוהיה ןהיתושיפת תא חסנל וצלאיי
קפס טעמכ ןיא םג .(שדוקה יבתכל תונמאנ רתיב
המכסההו ,תיתדה הטילאה ידיב תודהיה לש היצזירלוקיטרפהש
,תידוהיה הייארה לש הז םוצמצל יתדה רוביצה לש הקיתשב
איה הלא ןיב הבושחה .תורחא תופולח לש ןנולשיכמ תונוזינ
.תוגהנתהו תונויער תכרעמ תינוליחה תונויצה לש לגרה תטישפ
תוינויחה תא ןה הארתש ,תודהיל תיפולח הרדגה לכ לש התחימצ
,םייח ךרדל הארשה רוקמ תווהל תלוכיה תא ןהו תילאוטקלטניאה
תויוחתפתה םע תמעתהל וצלאייש ,שדח גוסמ םייתד םיגוה דילות
.הלא תושדח