:םלועב םידוהיה םע גולאידה
הנידמה תונש 30 -ב תוצופתהו לארשי תנידמ ןיב ןילמוגה יסחי

*ןילביר השמ םע החיש
לירפא-סרמ ,4-3 'סמ / ל"הצ יניצקל ןוחרי ,תישדוח הריקס :רוקמ
1978

אובמ
ףלא 350 וטלק ףלא 650
לארשי וב התיה אלש םלועה תאו האושה תא עדי אלש רוד
הילעה ידמימ תומצמטצה
וזכרמב היהת לארשי-ץראש ידוהי ךוניחל ונגאד אל
ידוהיה םעה רומישל ץמאמ לש םירירגשכ - חילשו הרומ

 אובמ
קודבל יוארה ןמ ,לארשי תנידמ לש התמקהל הנש םישולש תואלמב
תונורחאה םינשב :ןכ לע רתי .םלועבו ץראב םידוהיה יסחי תא שדחמ
.תיחרכה איה הלוגהו לארשי יסחי לש השדח הקידבש ילע לבוקמ
םעה ייחב לארשי לש המוקמ :רבדה שוריפ - הלוגהו לארשי יסחי
לש המוקמ ;לארשי תנידמל תוצופתב םעה ןיב ןילמוגה יסחי ;ידוהיה
תידדהה תוביוחמה ;הלוגב תוידוהיה תולועפה תכרעמ לכב לארשי
.תוצופתה ידוהי ןיבל וניניב
לע בישהל שי ,תשדוחמ הקידבל םיקוקז ונא עודמ ריבסהל תנמ לע
תומשגתהמ - ללכב םידוהיהו - תונויצה התפיצ המל :תרחא הלאש
,תידוהיה הנידמה המק רשאכ ירהש ?תידוהי הנידמ תמקה לש ןויערה
לא תאבומו ,ינויצה ןוזחה יפנכ לע קר תאשינ המצע האצמ אל איה
תידוהי האוש רחאל םלועל האב איה .ןויצ ינמאנ ידיב תואיצמה
הסרהש האוש ;םינוילימ השיש ,ידוהיה םעהמ שילש הדימשהש
ולוכ םעה תא הזכירו ,םייאדיא םיחוכיו הברה הלסיח ,תוציחמ הברה
ךותמ אקוד ואל - תידוהי הנידמל קבאמב ,תידוהי הנידמל העיבתב
.ינויצ ןוזח
יטמרדה ומואנ תא יאדוב רכוז ,תונויצה תודלותב יקב תצקש ימ לכ
רוקחל 1936 -ב החלשנש ,תיטירבה תיתוכלמה הדעווה ינפל ןמציו לש
ןמצייו רמא ,הפוריא ידוהי לש םבצמ תא ורקסב .ץראב בצמה תא
ינוילימ השיש םלועה לש הז קלחב שי" :הדעווה ינפל ותודע ירבדב
קלחנ םליבשב רשאו ,םש םייוצר םניאש תומוקמב םיאולכה ,םישנא
םיאשר םניאש תומוקמלו ,םש תויחל םילוכי םניאש תומוקמל םלועה
".המש סנכיהל
םינוילימ השיש םתוא ןעמל לוכיבכ ,לארשי תנידמ המק רשאכ ךא
.דוע ויה אל םה - םידוהי
השיש ול לארשי תנידמ לש הינפ תויהל םילוכי ויה המ ראתל לק
המ עדוי םג הצורה לכ ;התונבל ץראל םיאב ויה הלא םידוהי םינוילימ
םינוילימ השיש לש םחצריה רחאל המקש םושמ הנידמל שי תומד
.הלא
לארשי תנידמ ,ןכא .האצותה ןמ ןיטולחל הנוש ,ןכ םא ,התיה היפיצה
היה רשאכ המק איה לבא ,תינויצ הגרע ךותמו ינויצ ןוזח ךותמ המק
היהי ובש םלועב דחא םוקמ תויהל בייחש ולוכ ידוהיה םעל רורב
ידוהיה ובשו ,אובל ישפוח ידוהיה טילפה וילאש ,ולרוגל ןודא ידוהיה
האושה ירחא היה לוכי אל ידוהיה םעה .טלקמ ול אצומ הקוצמב
םינותנ םידוהישו ,םידוהי םיטילפ לש היעב תמייק ובש בצמל רוזחל
.םתוא תחקל ןאל ןיאש אלא - םליצהל רשפאו הנכסב
לע ומיכסה ,האושה רחאל לארשי תנידמ לש התמקה לע טלחוה רשאכ
תומואה ןוגראב זא תורבח ויהש תונידמה לש םישילש ינש לש בור ךכ
חוכיווהנ קלח .ידוהיה םעב חוכיו אלל המק םג לארשי .תודחואמה
הדבועה בקע ערכוה חוכיווה ןמ רחא קלח .האושה ידי לע ערכוה
הנידמ תמקה דעב דחי ועיבצה תוצעומה-תירבו תירבה-תוצראש
.תידוהי
רחאל רתויו הנש םישולש ,םויכ ןיבהל םישקתמה שי לארשיל ץוחמ
.הנידמה תמקה לע חוכיווה תערכהב קלח האושל היה עודמ ,השעמ
לש השוריפ היה המ םויה םיניבמ םניא - לארשיב םגו - רתוי םיבר
םניא םה .דחי םג תומצעמה יתש דצמ ןויערה הל הכזש הכימתה
םדי םיכשומ םיבר םידוהי ויה - "אל" ןילמרקה רמא ולש ,םיעדוי
יבגל םג ךכו ;וב ךומתל םיברסמו ,הנידמה לש התמקה ןויערמ
.ןוטגנישוו
ירחא האבש העש לכ ,ןכש ;"ןוצר תעש" איהה העשל אורקל השק
קפס ןיא לבא .הזכ רואב התוארל השק הב הרושק התיהו האושה
תביש ןוזח דחי ורבטצה הבש ,הירוטסיהב תדחוימ העש וז התיהש
אוצמל םיבייחש תללוכה תידוהיה הרכהה ,המויא תידוהי האוש ,ןויצ
לכש רחאל אל יאדו) רחא ןורתפ איצמה אל שיאש הדבועה ,ןורתפ
,(םלועה תמחלמ ימיב םידוהי םיטילפ ינפל ןהירעש תא ורגס תונידמה
ךירצ :םישילש ינש לש בורב רמאו אב המשא הכומ םלועש הדבועהו
.לארשי-ץראב תידוהי הנידמ םיקהל
הנידמה תמקה לעש הדבועה תאזה תורבטצהה תא תלמסמש ןכתיי
תונכשה תונידמה םע המחלמהו - םירהצה-ירחא ישיש םויב זרכוה
.רקוב תונפל ועיגה םילועה םע תונושארה תוניפסהו ,תוצחב הצרפ
 ףלא 350 וטלק ףלא 650
הנידמ :ולש בגשב לכה תא םיהדהש ןויזיחל דע היה ידוהיה םעה
שיא .המק איה ונעמלש דעיה תא עגרל תחכוש הניאו ,הייח לע תמחלנ
תא רותפל ונמק ,םנמא :זא םינעוט ונייה ול ונתוא םישאמ היה אל
םיטילפ טולקל רשפא-יא :שא תחת אל לבא - ידוהיה טילפה תייעב
!המחלמ לש המוציעב
350 -ב ונלדג הנידמה תזרכה ירחא יצחו הנשבש איה הדבוע ,הנהו
תועמשמ התיה וז הדבועלו - ףלא 350 וטלק ףלא 650 :רמולכ ;ףלא
לארשי ןיב םיסחיה לולכמ יבגל אלא ,הנידמה יבגל קר אל תצרחנ
דוסי לע הנידמ המק הנה יכ .הנידמל תונושארה םינשב תוצופתהו
הנותנ איה .טלקמ תשמשמ םנמא איהו ,טלקמ שמשל הילעש הרכהה
םניאו ,םיאב םידוהי :ךפהל אלא - הקיחרמ הניא הנכסהו ,הנכסב
.ךלנ ןאל םילאוש
אל ,הז םוצע עצבמל םידוהי לש םתרזע תא בושייה שקיב רשאכ
.ךכ לע רוערע ללכ ררועתה
,םופתישש ךכ לע הדות תרכה םלועה ידוהי ושח םבל קמועב :ךפיהל
םיפושח םה םג ויה - לארשי תנידמ המק אלמלא יכ ועדי םה ירהש
.האושה לש התרזחל
ינויחו ףוחד ןורתפ הז היה הנש 30 ינפל לש הפוקת התואב :ןכ לע רתי
תדמשהב קלח ולטנש םימעה ברקב ויחש הפוריאב םיברה םיטילפל
לש ,הבושח איה םגש ,תיטרואית הלאש ןאכ התיה אל .םהיבורק
יערק ,שאה ןמ ולצינש םידואה תלאש אלא - םייוצר םניאש םידוהיה
קנעה תורבקה תיב לע המהדת-יכומ םידוהי לש םלוע הז היה ;םדא
.םהיניע וארש
ןיגב רעצ-יכומ ויה םה םגש ,ישפוחה םלועה ידוהי ויה ינש דצמ
;רוזעל םחוכב היה אלש הדבועה ןיגב השוב-יכומ םג ךא - האושה
המק הנהו .םינוא ירסח ויה םה - םתעפשהו םרשועו התמצוע תורמל
םיפתושל ךכב םתוא השועו - הרזע תשקבב םהילא הנופה ,הנידמ
.םיפתוש תויהל תוכזה תא ךכב םהל תנתונ רמולכ ,השעמב
ונילע ופכ - תונושארה םילועה תוינא אוב םעו ,הנידמה תמקה םע
שיאש המחלמ התיה תאז .רורחשה תמחלמ תא - המחלמ ברע תונידמ
התייחד ךותמ הב וחתפ ברע תונידמ ירהש ,הניגב םתכ ונב ליטה אל
ותוהדזהב .דחי םג ברעמו חרזמ ידי לע הכמתנש ם"ואה תטלחה לש
.ותנידמ םע טקילפנוקב ומצע תא ידוהיה אצמ אל תאזה המחלמה םע
תא הכירפה םג ץראב ידוהיה בושייה לש הרובגה תדימע :ןכ לע רתי
יכ ,המחלמה ברע "אכמס-ינב" ועימשהש ,םירומחה הרהזאה ירבד
.םיפידעה םייברעה תוחוכה ידיב דמשיהל לולע ידוהיה בושייה
ידוהיל הלודג הוואג החמצ ,םיברה לע םיטעמה לש םנוחצנמ
.תוצופתה
םילועה םע תוהדזהה ,הנידמה תמקה םע תוהדזהה לע ףסונב ךא
בל תא ואלימש היתונוחצנ םעו התמחלמ םע ,הילא ואבש םיטילפה
.והשמ דוע הרק - הוואגב םידוהיה
טקילפנוקל ךילות הנידמה תמקה יכ ששחה ךרפוה קר אלש ,רבתסה
-אלה .ונרק תא התלעה ףא הנידמהש אלא ;יוגה ונכש ןיבל ידוהיה ןיב
םישוע ,לארשיב ,םש ךלש םירוחבה ,עמש" :ונכשל רמא ידוהי
הווחמ ידוהי-אלה השע ךכב "!דובכ תררועמ הרוצב םימחלנ !תואלפנ
ןיבש הקיזבו הברקב ריכה אוה ,תישאר :ידוהיה ונכשל הלופכ
ריכה אוה ,תינשו ;תוצופתבש םידוהיה ןיבל "לארשיב ,םש םירוחב"ה
רבדכ יביטקלוק ידוהי אוהש והשמב - םינש יפלא ירחא הנושארל -
.השובל אלו הוואגל ,יאנגל אלו תוכזל יוארה לארשי וב התיה אלש םלועה תאו האושה תא עדי אלש רוד
תישעמ .תוצופתל לארשי ןיב םיסחיה לולכמ רצונ הלאה םירבדה לכמ
תליחתו 40 -ה תונש ףוסב הגאדה .זכרמ תויהל לארשי תנידמ הכפה
,ונרתפ תאזה היעבה תא .ידוהיה טילפה ביבס הבבס 50 -ה תונש
ונתמחלמב .זכרמ תויהל ונכפה ונישעמב .ולוכ ידוהיה םע הליבשבו
.הוואגל רוקמ תויהל ונכפה
- תימעפ-דח התיה איהש ךכב היה הדוחיי .1948 -ב תואיצמה התיה וז
םע .תובבל תובשל הדימ התואב החילצמ התיה אל ןכ אלמלא ילואו
ונל רוסאו ,הדמתהה חוכב וא ףחדה ותואמ ךישמהל היהת תועט ,תאז
לש תואיצמ סיסב לע תוצופתל לארשי ןיב ןילמוגה יסחי תא תונבל
.הנש 30 ינפל
דוגינב תודמועה תודבוע ןתוא לע עיבצהל שי ,הז ןיינע דדחל ידכ
.1948 לש סיסבל
שי .האוש התא ויח אל ללכבש םיבר םידוהיה ןיב םויה םייח ,תישאר
םושב םליבשב איה ןיאש םירחאו - היתודוא לע ועמשש םהב םיבר
.תונקסמל הליבומה תישגר היווח הרוצ
התיה הנש 30 ינפל קרש ןיבהל ול השקש םע לא םירבדמ םויה ,תינש
הביסה :תוביס יתשמ תאזו ,השק היעב ידוהיה טילפה תייעב
ךכל המויק םצעב תמרוגה ,תידוהי הנידמ לש המויק איה הנושארה
םויה םלועהש ךכב הכורכ הינשה הביסה ;םיטילפ תייעב היהת אלש
האור וניא ללכב אוה .הנש 30 ינפל היהש יפכמ חותפ רתוי הברה אוה
,לשמל ,ןנובתנ םא .םוקמל םוקממ םיזז םישנאש ךכב לודג ןיינע
םידוהיש חכווינ ,הב הרוקש המ לכ םע הקירמא םורד תשביב
.םהינפל תוחותפ תוצרא הברה - םדיב ףסכ שיו תאצל םיצורה
-תירב יאצוי ןיבמ םירשונב וליפאו ,הקירפא-םורדב ןידה אוה
.תוצעומה
רבד טעמכ איה לארשי תנידמ םויהש ךכב לזלזל םג ןיא ,תישילש
חרוכב לדגו ךלוה םרפסמו - יחכונה רודה ינבמ םיבר .וילאמ ןבומה
תא וניביש ידכ .תידוהי הנידמ ילב םלוע וריכה אל ללכ - תוביסנה
היה המ הליחת םהל ריבסהל שי - םינותנ םה ובש בצמה תועמשמ
.תידוהי הנידמ התיה אלשכ ירשפא יתלב
1948 -ב היהש המ תא ןילמוגה יסחימ םילטונש ,רבד לש ושוריפ
.תונויצה התפכש םייחה תואיצמ תא ,םהלש דוסיה יביכרמ
ילב לדגש רוד ותואש הדבועה ,לשמל .םידחא םימרוג םיפסונ הלאל
תנפוא"ל שפתנ - תמייק-הדבוע איה לארשי תנידמשכו האושה תעדות
תונויצה תא גיצהלו ,הל זובל ונלחתה ונאשכ אקוודו ,"היגולואדיאה
,םאנטייווב השפיחש םיריצה תא הל האצמ וז היגולואדיא .תואכרמב
.הזה רודה ינבל העצוה אלש ןוויכ ,תונויצב אל ךא - םישוכה תלאשב
לש ילאמשה ודצב תואדיא שפחל רוד ותוא ינב תא ,ןכ םא ,ונחלש
והמו ונלש היגולואדיאה יהמ ול ריבסהלו תשגל םוקמבו ,םייחה בוחר
"!אטח" :ונקעצו ונדמע - ונלש ןוזחה
,םיבר םיסנ וז המחלמב ויה .םימיה תשש תמחלמ היה ונל עריאש סנה
האוש ינפמ הדרחל הדרחה תא וכפה הנתמהה ימיש בושח ונניינעל ךא
לשב דבאש הממ קלח ונל ריזחה 1967 ינוי לש אלפומה ןוחצינהו -
.60 -ה תונשב ונתונלטב
,המוצע תובהלתה התיה ,םיבר םיבדנתמ ואב :וניעט בוש ,םלואו
היצאוטיסה תא ונלצינ אל ונא ךא .תויבגמה ,ןבומכו - הילע םג הלחה
םינקזכ םיריעצ" םאש ,השוחת ןיעמ התיה .תיגולואדיא תורעתסהל
תושוחתה שוריפ המ םתוא דמללו תכלל םעט ןיא - "תונויצה תא םייח
.םתוא תומעפמה
ורבגתה אל םויה דעו - עוזעז הרציש ,םירופיכה םוי תמחלמ אקוודו
אל האוש ללכלש ועדי םלועה ידוהי .ןוזיא ידיל שדחמ האיבה - וילע
אלו - קשמדלו ריהאקל ךרדב ל"הצ היה רבד לש ופוסב ;בצמה עיגה
לארשי תא עיתפהל ןתינש השגרהל ךא .םילשוריל ךרדב םיברעה
םידוהיה תא ואכיד הלאו ,"םילרנגה תומחלמ" ופסונ הל ביאכהלו
.ונגפסש תיאבצה הכמה ןמ רתוי הברה םלועב
היה דחא בצמ .הנשויל הרטע תמיוסמ הדימב וריזחהש םיעוריא ויה
זא םידוהי .תונעזגה םע תונויצה תא התהיזש ם"ואה תטלחהב ךורכ
ךכב לארשיב םתכימת תאו הטלחהה ןמ םתדילס תא אטבל וזרדזה
םיפוטחה ץוליח ,"ןתנוי עצבימ" היה ינש דצמו ."ינויצ ינא" וזירכהש
הלצה שרק ןיעכ שמישש ,1976 ילויב -ל 3 -ה ןיבש הלילב הבטנאמ
.םהיניעב העגפנ לארשי לש התימדתש םידוהיל הילעה ידמימ תומצמטצה
םילוכי םדבל ומלענש דוסיה תונורקע אלו דבלב תומחלמה אל ךא
אלש ףא - םייסיסב תוחפ םיביכרמ המכ םג ונתשה .וז העיגפ ריבסהל
.תוצופתל לארשי ןיבש םיסחיה םקרמב - םיינורקע תוחפ
רוד תליחתלו ינש רודל םג ורמאנ םירבדהו - ונרמא תובר םינש
לע ונרביד שרופמב .הילע תטלוק הנידמ איה לארשי תנידמש - ישילש
וא םאצומ תוצראב תויחל םילוכי םניא רשא םידוהי תטלוק הנידמ
.םיאצמנ םה ןהבש תוצראב םידוהיכ תויחל םילוכי םניאש
לש השומימ ביבס דגאתהו ,הנושלכו החורכ וז הנעט לביק ידוהיה
םאו .םלועה ידוהי לש םתניחבמ וז תוכז לשו הנידמה דצמ וז הנווכ
תדעו" המקוה הנה ,תוצעומה-תירב ידוהי לש היעב םויה תמייק
-אל וא ינויצ - יניצר ידוהי ףוג לכ גצוימ התואישנבש ,לשמל ,"לסירב
.הלודג תידוהי הליהק לכו - ינויצ
איה ,םלועה ריוואל תוצעומה-תירב תודהי לש היעבה הצרפ רשאכ
היסורב תררושה הילפאה תמצוע :הינפ שולשב דיימ התלגתה
ידכ ךות תאזה תואיצמה דגנ דורמל םידוהי לש םתונוכנ ;תיטייבוסה
הלודג הלאש .םתוא לבקל לארשי תנידמ לש התונוכנו ;םמצע ןוכיס
ביבס םתודחא םאו תבהלנ הכ התיה םלועה ידוהי תבוגת םא ,איה
םידגואמ הלא תודוסי השולש ויה אלמלא - הבר הכ התיה וז היעב
…ותמצוע אולמ תא םהמ דחא רסח ול ;הב
וא ,הלצה ,הקוצמב רבודמ רשאכש ,םואתפ ושח םידוהי םיריעצ
םיבר .הנש 40 ינפל היהש המ לע קר םמע םירבדמ ןיא בוש - טלקמ
תורותו םזינומוק ,םזילאיצוסש עתפל ,הארנכ ,וניבה הלא םיריעצמ
.תידוהיה היעבל ןורתפ יטמוטוא ןפואבו שארמ תוחיטבמ ןניא תומוד
דחא תוצעומה-תירב תודהי ןיינע היה תונורחאה םינשה רשעב
זכרמ התיה לארשיש ןוויכמו ,ידוהיה םעב םידכלמה םיביכרמה
תנידמ ביבס םעה זוכירל םיביכרמה דחא וז היעב התיה - הלצהה
.לארשי
םה תוצעומה-תירבמ םיאצויה ןמ רתויו זוחא 50 :הנפמ לח ,הנהו
םמצע תא םינכסמה םידוהיה טעממ תיצחמ :רמולכ ."םירשונ"
- לארשי איה תאצל הדיחיה ךרדהש םיעדויהו האיצי רתיה תשקבב
.תאצל םיחילצמ םהש רחאל לארשיל םיכלוה םניא
רשפא הלאה םידוהיה תא :דואמ ישעמ והשמ אלא ,הירואית וז ןיא
עתפל תרצונ ךכו ;סיאול טנסב ,ןילקורבב ,וקסיצנרפ ןאסב שוגפל
םיבישמ ,יגולואדיא חוכיו ןיינעה ביבס ךרעייש ילב :השדח העפות
הנממ תעמתשמש הבושת ,הילע תטילק לע תורבדמה תיבגמה תושקבל
- ףסכ םליבשב שרוד התאש ,היסורמ םידוהיה םתוא ירה :הנעטה
.תוצופתל ,ןאכל םיאבש הלאל םג גואדל ךירצ !ונילא םג םיאב
םינוידה לכב תרצונו תררבתמ םואתפ .ףסכ לש הלאש קר וז ןיאו
שי .הילע תטילק לש הז ןיינעב דוע תידעלב הנניא לארשי הבש תואיצמ
תיבה איה לארשי ויפ-לעש ,1948 תנשמ ביכרמב הרומח העיגפ הזב
ץראה תא בוזעל בייח אוהשכ תדלומ וא תבותכ שפחמה ידוהי לכל
.דלונ הבש
.םידוהיה תנידמ לש דחוימה המוקמ תא ,ןכ םא ,החיטבה הלודג הילע
הדבועל רבעמו לעמ ןהש תועפשה שי הילע ידממ תומצמטצהל
רבעמו לעמ ;לארשי תייסולכואל םידוהי םיפסותמ ןיאש הביאכמה
.תוצופתל לארשי ןיב םיסחיה - וב םירבדמ ונחנאש אשונל
יכ םיבר םיסרוג הז ןיינעב .הדיריה איה הז םוחתמ תרחא היעב
ןיב םוצע לדבה שי ,תישאר :םילדבה םנשי ךא ."הדירי התיה דימת"
םוצע לדבה םג שי .תידוהיה הנידמה ןמ הדיריל הנידמ-םרטב הדירי
וכלה םתחפשממ םירחא םידירששכ ץראל ואבש האושה-יטילפ ןיב
ןתינ .ץראה ינבמ םידרוי ןיבל - דחי תויחל םיצור םהו ,רחא םוקמל
וא םבשומ תומוקמל םילועהמ קלח לש הרזח ןיב ןיחבהל וליפא
.ץראה ינב לש הדירי ןיבל - הלשכנ םתטילקש םושמ - תורחא תוצראל
אוצמל ןאכל ואבו תיב ובזע רשא םישנא ,ןכ םא ,םידמוע דחא דצמ
- ואצמ אלש םהל המדנ םתשלוחבש שיו ,ואצמ אלש שי ;תיב םהל
םנשי םויכ ךא .םתיבל ורזחו ומק םה םיידי-ןויפר ךותמ ,םוקמ לכמו
דודנל ידכ ותוא םיבזוע םהו ,םתיב ןאכש ,ןאכ ודלונש םיבר םיפלא
לכל ,ךכ םינעוט םניא םג םה .תיב םהל הכחמ ןיא םש .ןיאה לא
.עפשב הסנרפ םש אוצמל םיווקמ םה רתויה
לע הרומח הכלשה םג שי ,תוימינפה היתועפשהל טרפ ,וז העפותלו
תא האור קרוי-וינב וא סל'גנא סולב הליהק :תוצופתה םע וניסחי
,רבדה שוריפ .הרק המ לואשל תבייחו ,םישונב תשגופ ,םידרויה
רחא חסונב גולאיד וא - תידוסי דואמו השדח הקידב םיבייח ונחנאש
.ידוהיה םעה ןיבל וניניב ירמגל
- ןלהל וטרופיש ןהלש תויועמשמהמו - ליעל ורכזנש תועפותה לולכממ
תנידמל 30 -ה תנשבש :ןיררוע הילע ןיאש תחא הנקסמ תעמתשמ
תוהמ יבגל תוידוהיה תוליהקה םע שדח חיש-ודב חותפל ונילע לארשי
ךוניחבו םיידוהיה םייחה םקרמב לארשי לש המוקמ יבגל ,םירשקה
תוידוהיה תוליהקה יפלכ לארשי לש תוביוחמה יבגל ,ידוהיה
.וניפלכ ןתוביוחמו וזכרמב היהת לארשי-ץראש ידוהי ךוניחל ונגאד אל
המשר לכה תולככ .ןולשיכ תשוחתמ עבונ וניא גולאידב הזה ךרוצה
הדבועה םהבו ,דואמ םיבר םיגשיהו תוחלצה התוכזל לארשי תנידמ
םצעב ;םינוש םימוחתב ידוהיה םעה לש וייח זכרמב הדמע איהש
היאר שי - םינוילימ השולשמ רתויל ףלא 650 -מ ונלדגש הדבועה
דיקפת לארשי תנידמ האלימ אל ובש דחא םוחת ונשי ךא .רבדל
םירומא םירבדה ;תידוהיה הגאדה זכרמב יוצמ אוה אקוודו ,עירכמ
.ידוהי ךוניחב
םג ול ןיא - עדוי וניאו דמל אלש דליש רורב .תיתומכה הניחבב חתפנ
םינחוב םאו .ודגנכ ןועטל השקו ,ומע תוקוצמלו לארשיל סחי םוש
.ידוהי ךוניח םילבקמ םיזוחא 20 -כש םיאצומ ,הליהק ירחא הליהק
בורה ךא ,םיזוחא םישימח לע םירבדמ תירבה-תוצראב ,םנמא
רפס יתבב אלו - ןושאר םוי לש רפס-תיבב םידמול הלא ןיב עירכמה
.הזמ ךומנ הברה הברה זוחא דמול םיימוי רפס-יתבב .םיימוי םיידוהי
תיב םויכ ןיא - תוטעמ אל םינש ךשמנש ךילהת והזו - ךכמ האצותכ
בוחרה םאו .םעפ םימייק ויה םהש ןבומב ידוהי בוחר וא ידוהי
הרבחה ,טעומ ידוהיה ךוניחהו ,ספור ידוהיה תיבה ,ףפור ידוהיה
העימט ובש בצמל םיעיגמ זא וא - תוחותפ תויורשפאהו ,החותפ
.וינבמ רתויו רתוי ידוהיה םעה ןמ םילזוג תוללובתהו
רשאכ "שופתל" ןתינ יתדה ידוהיה תא ?הז ךילהת םוסחל ןתינ המב
.לארשי תנידמ לש המויק ךרד רבוע םילשוריל ולש רשקה סיסב
,ידוהי ירוטסיה ףצר לש השגרהב לדג אוה םא ,איה הלאשה ,רמולכ
לארשי-ץרא תא האר אליממו ,ידוהיה םעה םע תטלחומ תוהדזה לש
ךכ לע הבושתה םא ;הירוטסיהה ךרואל ידוהיה םעה לש וייח זכרמכ
תסנכ תיבב ללפתמ אוה םא הלאשל התוחפ תובישח שי תיבויח
.ימרופר וא יביטברסנוק
ליבוהל שדחמ הקידבה תבייח ידוהיה ךוניחה לש םוגעה ובצמ םושמ
,רקיעה שרדמה אלש וסרג םעפ םא .רבעב םייק היהש רדסה ךופיהל
אובל בייח השעמל םדוקש רמול שי םויה ירה - רקיע השעמה אלא
.ךוניחה אובל בייח ,הרותה אובל תבייח ,שרדמה
תוצופתה ןמ ידוהי .תוביסנה חוכב ,תורערעתה לש ףסונ ךילהת הרק
תוצראמ םהינומהב םילוע לארשיל םיעיגמ דציכ הארו ,לארשיל רזעש
טולקל ונל עייסמ אוהש ךכב םצמטצמ ודיקפתש בושחל לחה ,הקוצמה
וניא ללכ הילעה אשונ וליאכ גוהנל לחה אוה ;םהיתוצראמ םידוהי
.ול ךייש וניא ללכ ,ומצע ול עגונ
,דבלב םיטעמ םיעיגמ תוצעומה-תירבמ וליפאו ,הילעה ילג ושלחנשכו
תוצופתה ידוהי ןיב הזה רשקה וליפא שלחנ ,הנשב םירופס םיפלא
וזו - הנשב םידוהי ףלא 30 החוורה תוצראמ םילוע ויה ול .וניניבל
םירבדה ינפ תאו ,ונינפ תא תונשל לוכי רבדה היה - םיב הפיט
.תוצופתה ןיבל וניניבש םיסחיה תאו תוצופתב
אובת הרזעש השגרהב הנש 30 - תוצופתהו ונחנא - ונייחש איה היעבה
ףקיה ירהש ,והשמ הרצי וז השגרה .ינש דצמ אובת הילעו דחא דצמ
הנש 30 ינפל דוסי-ילכשומ ויהש םירבדהו ,לדג אל ידוהיה ךוניחה
,ןויער-יפילחת ,ןוזח-יפילחת םהל ונאצמ אל ;דוע םימייק םניא
.האדיאו ךוניח-יפילחת
תוצופתה ןיבל וניניב רחא רשק רדעיהל תידיימה הביסהש ןכתיי
הרבחכ תואריהל ונחלצה אלש הדבועב :ונלשכנ ובש םוחתב הצוענ
,תוארהל ונחלצה אל .ונב שיש בויחה לכ תורמל תיכרע תידוהי
,םייחל קבאמהו ךרדה ישופיח תורמל תושלוחהו םימגפה תורמלש
.תיכרע הרבח םירצוי ונא - החימצהו הילעה תטילק ,תומחלמה תורמל
.ךפהל .יצולח ץמאמ הזיא ןיגב םתוא וטלקש השגרה םישנאל ןיא
.תיצולח הריווא התוא לש הנורסח ללגב םימומה ןווע תא ונב םידקופ
בושייה לבא ,יכרעו רוהט לכה היה אל בושייה לש וימי תישארב םג
םג .ופוגב תאז חיכוה טרפ לכ אל םא םג - תוחילש לש םייח יח בושייכ
הלאשהו .תוחילש לש הזע השוחת התיה הנידמה לש הימי תישארב
.תידוהי תוחילש תאשונה הנידמכ םויכ םייח ונחנא םא ,איה
.לארשי ידיב עייסל ולדחי םידוהיהש ךכב דקוממ ששחה יכ רמול ןיא
תדכולמ טרפב תירבה-תוצרא תודהיו ללכב םלועה תודהיש קפס ןיא
תורומח ויתויועמשמש - לדבה ונשי ךא .לארשילש הקבאמ ביבס םויה
.ונתניחבמ
םוקמכ אל לארשיב םידוהי וכמתו ורזע הנידמה לש םינושארה הימיב
.רואמל ןמשה תא ול תתל םיאג ויהש רוא לדגמכ אלא - הרזעל קוקזה
םירזועש יפכ לבא ,ונל רוזעל וכישמי םידוהי אמש אוה םויה ששחה
ןכתיי .ינע בורקל ,הקוצמ תעשב ןכשל ,קקזנ ידוהיל ,הרצב םדאל
.ותוועתי ןילמוגה יסחי ךא - ונידיל עיגהל ףיסוי ףסכהש
וניניע תא רוונסת - המוצעו הבושח איהו - הרזעה תיילשאש רוסא
לש ידוהי רוביצל - תבאוש ןבאמ ךופהנ םאה :הנכסה תא תוארלמ
דחאה ןיב לדבהה ?םתוא קיזחהל םיבייחש ,םידוהי םינוילימ השולש
.םוצע אוה ינשל
;ןורמיש תדעו לעו תותיחשה לע הבר הדרחב םיארוק םלועה ידוהי
- ונלש םיגשיהה תא תקפסמ הדימב טילבהל םיגאוד ןיא ינש דצמו
.םבילב תוששחה םירבוג ךכו ידוהיה םעה רומישל ץמאמ לש םירירגשכ - חילשו הרומ
ךוניחה תלאש - תיזכרמה הלאשב ןוידה תא טעמ ביחרהל יואר
םג העיגהו ,םלועה תא הפטשש תיתדה תוררועתהב ןנובתנ .ידוהיה
לארשי תבלתשמ ןכיה .תירבה-תוצרא ידוהילו תירבה-תוצראל
תירבה-תוצרא ידוהי ינפל גיצהל םיסנמ םאה ?וז תוררועתהב
םהינפל תוחותפה תויורשפאה תא תורוקמה לא בושל םישקבמה
ונלצא ןנשי הברעב - להי - ימרופרה ץוביקל דעו ד"בחמ ?לארשיב
ידוהיה רעונה תא םינווכמ ךיא איה הלאשה לבא ;תואלפומ תועפות
.ןהילא ינקירמאה
םיזכרמ ינשכ םילשורי לעו לבב לע ורביד םיאורמאה תפוקתב
חוכיו לוהינל יתואיצמה סיסבה וליפא ןיא םויה .םירידא םיינחור
"לבב" םגש ןבומו - התיהש ינחורה זכרמה הניא םילשורי :הז ןיעמ
;רקיע לכ ינחור ידוהי קוסיע רדעהב הניא ךכל הביסה .תאזכ הניא
,ךכ לכ תונווגמו ךכ לכ תובר תובישי ץראב ויה אל םלועמ ירהש
- תודהי ודמלו ובשיש ךכ לכ םיבר םישנא ץראב ויה אל םלועמ
ץראב בושייה תא םיכפוה םניא הלא לכ לבא ;םיידוהי םיכרע ,דומלת
."הרות אצת ןויצמ יכ" תניחבב - ריאמ ,רצוי ינחור זכרמל
תא םיקפסמ הרותה תודסומ .רסחש והמ ררבל שיו ,רסח והשמ
הלגי קימעמ חיש-וד קרו ,ץוצינה רסח לבא - וילע תונבל ןתינש סיסבה
.ותוא
-ב םיטנדוטס 1800 -מ חמצש ץראב הובגה ךוניחה םג ונשי ינש דצמ
הלעמו ףלא 50 -ל 1948
םימוד תודסומ לע ונלש תוטיסרבינואה תולוע םאה לבא .1977 -ב
?תירבה-תוצראב
םיזכרמ םש םימק ויהש יאוולה .לבבל רסח דועו םילשוריל רסח דוע
םידוהי עברו ןוילימ .תיסחי ,בוט ףא בצמה הקירמאב .םיינחור
הניחבמ .תפומל םוקיש - תילכלכ הניחבמ .תיברעמה הפוריאב םיבשוי
שרדמ יתב ,םינברל םייניצר שרדמ יתב םיקהל םחוכב ןיא תינחור
בייח אוה ?ותיילוחמ אלמתהל לכויש רודה הזה :םירומל םייניצר
איהש ,תירבה-תוצרא םג .תאז הניחבמ לארשי תנידמ לע ןעשיהל
,םירומל רשאב לארשימ תרובגתל הקוקז ,םיראופמ תודסומ תלעב
.םיכנחמ-יכנחמל ,םיכנחמל
םילשורי םגש אלא .הלודג תוחילש אלמל לארשי ,ןכ םא ,הלוכי ךכב
"תיטירקה הסמה" ןמ דואמ הקוחר איה ןיידע - התשלוחב תדמוע
;תוצופתל םירומ רגשל יד ןיא .יתימא ינחור זכרמל התוא ךופהתש
תגאודה הנידמ לש רירגש אוהש חילשה עדי ובש בצמל עיגהל ונילע
.ידוהיה םעה רומישל
שיגדמה ידוהי ךוניחש סרוג ינא .הילעה תלאשב הרושק ךוניחה תלאש
ףצרב ,םעה ייחב המוקמ ,התשודק ,לארשי ץרא לש הדוחיי תא
ןימאמ ינא .הילעל םג דוסי היהי - דחאמה קבדכ ולש ירוטסיהה
- ינש דצמ ןאכ תיכרע הרבח תויהל הריתחהו דחא דצמ הזכ ךוניחש
.הילעל רשגה תא ונבי
דיקפת שי םויכ תונויצל .תודהיה תא קזחל ידכ לכ התושעל ונילע
םעה לש ומויק ךשמה תחטבהו ,םידוהיה תנידמ לש הרוציב :לופכ
ופוסבו .ץראב היהי אל םג אוה ,ידוהי היהי אל ידוהיה םא .ידוהיה
אובל ולכוי םה - תוצופתב םידוהי לש םינוילימ ויהי םא ,רבד לש
ןכ - םהמ רתוי לודג קלח ףיקת העימטהש לככ לבא ;ואובי םגו ץראל
.חוכב-םילועכ ,לארשי תנידמל םגו ידוהיה םעל לילכ ודבאי
.רבעב היהש םשכ וילאמ ןבומ ונניא בושש בצמ ,יוניש ונשי ךכב םגו
ינפמ ידוהיה לש וששח לע ךמתסהל היה ןתינ הנש םירשע ינפל
םושמ ,ילוא ,רתיה ןיב .ךכ הז ןיא םויה .היוג םע ודכנ לש ויאושינ
תבורעת יאושינ לש העפותה ידמימש םושמו - ךכל ולגרתה םידוהיהש
דמלמ אוהו ,דירחמ בצמ והז .ךכמ רתויל ילואו שילשל רבכ ועיגה
הלאמ םירחא םילכב תוללובתההו העימטה תלאשב לפטל שיש
.הנה דע ונתוא ושמישש
המתא ןכלו .דחא םע ונאש ,שיגדהלו בושל ילב הלא םירבד םייסל ןיא
ףקותב .תוידדהבו חיש-וד ךות ,ףתושמב תושעל ונילע - תושעל ונילעש
לומעל ונילע .תוחפ אלו - רתוי רבדה ונתוא בייחמ ירוטסיהה ונלרוג
- הלוגה ןיבל וניניב תידדהה הנבהה רשג תא שדחמ תונבל ידכ השק
.םידוהיה תנידמ ביבס ידוהיה םעה לש ותודחא תודוסי תא קזחלו