יאנפה תועשל ביבחת

תועשל ביבחת" םשב תורבוח תרדס הלחה ,םישימחה תונש ףוסב
.קושה תא שובכל "יאנפה
הנכהל תוטרופמ תועצהו םימישרת ,תוצע טקל וליכה תורבוחה
,היגולונכטהו תונמאה ,עדמה ימוחתמ תואצמה ןווגמ לש תיתיב
.םולכ קורזל רוסא יכ הנומאה יכרב לע לדגש ,בהלנה בבוחל
1 רפסמ ןוילגמ תורחבנ םינינפ רפסמ ונטקיל ,םכרובע דחוימב
.(הטורפ 600 בגא הלעו) רוגלא .ו תכירעב ,ך"שת ולסכב אציש:ךרועה רבד ךותמ
לכ תא אטבל וניסינ ולא םילימ שולשב !"יאנפה תועשל ביבחת"
ךתוא ךירדי "ביבחת" .ךינפל ןאכ חנומה ןוחריה לש ותוהמ
.ןיינעו קתרמ ןכותב ,ןה ואלמתי ותרזעב .ךלש יאנפה תועשב
ןקרופ ךל קינעי ,למע םוי לש הרגשה תא ךממ חיכשי ךביבחת
"ביבחת" יכ .םיננערו םייח םיעבצ שבלי רופאה םוי םויהו ,גנעמ
וב םיעיפומה תונויערהו םירמאמה .דבלב האירקל דעונ אל
רצויה ךנוימדל רשפאי "ביבחת" ...ךידי ומב םעוציבל םיכחמ
תיראש לכ תוארל דמלי "ביבחת" ...ועדונ אל םיליבשב תועתל
בר לוצינ תויורשפא לעב םלג רמוחכ ,תואטורגו רמוח לש
ףאושה ריעצלו ,ריעצ ובילש רגובמל דעוימ "ביבחת" ...תוינוג
בבוחה תאו "תושעל ךיא"ב ליחתמ בבוח ךירדי אוה ...רגבתהל
."תושעל המ"ב קיתוה

יכ רבתסמ ,ןכבו ?לשמל סוקוק זוגאמ ושע המ תעדל וצרתה
ירפה רשב" תליכאב קפתסה אל ,םישימחה תונש לש יאביבחתה
ביבסמ לוגיע "ךר ןורפיע"ב ןמיסש רחאל) ותוא רסינ אלא ,"ובלחו
!תוירכוסל האנ ילככ הרעקב שמתשהו ,םיינשל תוריהזב (זוגאלידי לע תורבוחמו סוקוק תפילק תויושע םילגרה תשולש :תויחנה
רסנ תעכ .הפילקהמ איה ףא היושע תידיה ,ילכה ףוגל םיגרב
ילכה לא םיגרב ינשב הנדימצהו ,קלח הנממ ךותח ,תעבט

טיהלה לע םכתעד המ !אלו אל ,ןאכ אצמנ תוירכוסל ילכ קר אלו
ארקנה ילארשיה
היארוקל תכרעמה החיטבמ ךכו) ?"ןחלוש תרונמ - לבורטציאה"
ןויליגה תעפוהל דע האנו לודג לבורטציא גישהל גאד" :םירוכמה
תרונמל ךלבורטציא ךופהי ,עקתו טוח ,הרונמ תיב תפסותב .אבה
("!תראפתל תירוקמ ןחלוש
,ןניקסע ןחלוש תורונמב םאו
םדקתמ" יכ חיכותש ,"תנכדועמ" ןחלוש תרונמ לע םכתעד המ
?"ןמזה חור םע התא
,"דרגנוו" תרונמל םימישרתו תויחנה אוצמל ולכוי ביבחת יארוק
.םינושארה םיניוולה תפוקתב התנבנש םושמ ךכ תארקנש
!אירמהל דמועה ליטכ בצועמה ,הסיסבב הרונמה לש הדוחיי
:םימישרתה ןלהלהלוחכ תיאופר הרונמ לש לש תידימ יושע הרונמה ףוג :תויחנה
תויונחב גישהל רשפא הכרוא לכל רבועה רוח םע הנכומ תידי)
.ץבושמ טוטרש האר ,דובל ץעמ יושע תיללחה בנז .(למשח יכרצל
םכותל םיאתהלו םיצירח העברא רסנל שי ףוגה לש ןותחתה דצב
.בנזה תוידודצ תא
לעב רוניצ םיסינכמ ףוגה שארב - רתויב טושפ ונה ילמשחה דצה
תא וקיזחה .הרונה תיב תגורבתל םיאתמה ("לפינ") תגורבת
ןוילעה רוחה ךותל וגירבהו (זעלב "רייאלפ") תחקלמב תגורבתה
.תיללחה ףוגב
בחרו לודג היהיש יאנתב ,אוהש רוניגמ לכ תויהל לוכי רוניגמה
ריינ יושעה םיטושיק אלל רוניגמ גישהל ךל עיצנ .תקפסמ הדימב
ירקיעה אשונהשכ ,םינוש הפועת ילוב קיבדהל לכות וילע ,הוועש
!החלצהב .םיינוליס םיבכר ןבומכ היהי

ונא ,םינושה םירוניגמהו תגורבתה ,תחקלמה םע ונמייסש רחאלו
- תפצקבש ןבדבודל םילשב
!!בבוח םע ןויאר - "תונרורפגב םיקרפ" תא ולבק
:םש רמאנ ךכו
.התצהל םתאירב םצעמ ודעונ םירורפגה יכ םירובס םכבור"
םה םירורפגה :ונל רפסמו תרחא ןעוט הפיחמ ןרוג הירא םלואו
האצותה תאו ,תוניינעמו תובר תועש הלבמ ינא םתרבחב ;יביבחת
הילע רשא םיפדמה תבר תיננוכה לע עיבצמ אוהו ...םכינפל וארת
םילדגמ ,תוינא ,םיניינב לש םיאלפנ םימגד בר םעטב םירדוסמ
...דועו דועו ,םיסוטמ ,לפייא לדגמ םשארבו
התקב לש םגד םכינפב עיצמ ינא םירורפגב הנושאר הדובעכ
ןיכס ,םירורפג השולשו םישימח האמ אוה וכרטצתש לכ - תירפכ
!תונלבס הברהו יטסלפ קבד ,חוליגקבדהו םירורפג 4 חק .תוריקה תיינבב ליחתנ :הדובעה ךלהמ
דע ךכ ךשמה .1 טוטרש יפ לע ,ריינ תסיפ לע יערא ןפואב םלוא
תיבה תוריק תא חנה .הז יבג לע הז םיעוביר 16 תקבדה רשא
הז דצב הז םקיבדהו םירורפג 18 ךל ןכה .הפצרל הנפו שובייל
,הז דצל הז םירורפג 21 קבדה .גגל רובענ תעכ .(2 'סמ טוטרש)
רחא רורפג ,םירורפג ישאר ינש לכ ןיב דחאה הצקב לחשה רחאו
תלחשהש םירורפג ינש לכ ןיב .(3 טוטרש) הלעמל הנופ ושארש
תעכו ,שובייל הכח .ךופהה ןוויכל הנופ ושארשכ רורפג קבדה
!!! ה ח ל צ ה ב .ויתוריק לא תיבה תפצר תא דמצה


:תשגרנ היינפב םייסנו
!הכח...!ךילשת לא ,אל ,אל
!הפרשנש למשח תרונ התוא תא ךילשת לא
.םיחרפל האנ ריק תנצנצל הכפהל לכות תורופס תוקד ךות
רסוי תגורבתה לעב קלחהש ךכ תשוחנה תא תוריהזב רסנ
.הבחר תשוחנ תעבט ראשית הביבסו ,הרונהמ
םיסיסרל קסרו ,תיכוכזה רוניצ תא םיחקלמב וא תיתבצב רובש
תיכוכזה תלוספ לכ תא ךלשה .הרונה ךותל טלובה קלחה תא
ורטוקש תשוחנ טוח ןכה תעכ .בטיה התוא ףוטשו ,הרונה ךותבש
יתש תא םחלהו A תרוצב ותוא ףפוכ .מ"ס 5 וכרואו מ"מ יצח
.תשוחנה תעבטל ויתועורז
התוא תולתלו םיחרפו םימב תנצנצה תא אלמל אלא ךל רתונ אל
!ריקה לע
!תכרואמ רנ תרונממ לבקת דחוימב האנ תנצנצ :הרעה