היגולונכטהו עדמה ימוחתב תוירקיע תויוחתפתהו תומגמ
הנידמה תונש 30 -ב

ןונרא ילתפנ :תאמ

לירפא-סרמ ,4-3 'סמ / ל"הצ יניצקל ןוחרי ,תישדוח הריקס :רוקמ
1978

המדקה
טדנמה תפוקת
1969 -ב וצמוא יקסל'צק תדעו תוצלמה
לארשי תנידמב רקחמהו עדמה תוחתפתהל םייתומכ םידדמ
חותיפו רקחמב תוליעפה תמצוע לש תימואל-ןיב האוושהל םידדמ 
הייסולכואב םיראת ילבקמו םיטנדוטס לש םתוחיכש
תונידמבו לארשיב תיעדמה תוליעפה בכרה תאוושהל םידדמ 
תורחא


:חותיפו רקחמב תוירקיע תויוחתפתה
יאלקחה רקחמה
יתיישעתה רקחמה
לארשיב םייחרזא פ"ומ לש ןומימה תורוקמ 
היישעתבו תוטיסרבינואב פ"ומ עוציבל יתלשממה ןומימה זוחא 
יאופרה רקחמה
םימה תקתמה
םיינוחטיבה חותיפהו רקחמה
היגולונכטו עדמ ימוחתב לארשי לש םיימואל-ןיבה םירשקהרחאלש תונושארה םינשב ןתואמצעל וכז תונידמ לש תובר תורשע
תונידמה בורב התוול תואמצעה תלבק .הינשה םלועה תמחלמ
תחוורה אמסיסה רשאכ ,תכל יקיחרמ םייתרבחו םיילכלכ םייונישב
תונידמ" :ןהב קבדש יוניכה םג ןאכמ ."חותיפ" התיה ןהב
,תואלקחה לש היצזינרדומב ללכ ךרדב אטבתה חותיפה ."תוחתפתמ
,םילמנו הפועת תודש ,תענוממ הרובחת לש תיתשת תמקהב
תאז לכ - הזב אצויכו םלוצינבו עבטה תורצוא ירחא שופיחה תרבגהב
תונידמהמ בחרנ הדימ הנקב ינכט עויסו ןוה אובי תועצמאב
.תוחתופמה


 המדקה
ןמ תוברב .םירקמה תיברמב ובזכנ חותיפה תפונתב ולתנש תווקתה
לש הובגה יובירב תילכלכה החימצה הגפסנ תוחתפתמה תונידמה
איהש ירה - םייחה תמרב תמייוסמ הילע התיה םא םגו ,ןיסולכואה
רעפהו ,תוחתופמה תונידמה תא ןייפיאש הזמ יטיא רתוי בצקב הלח
תונידמה בורב :ןכ לע רתי .בחרתהו ךלה תונידמה יגוס ינש ןיב
,ילכלכה חותיפהמ םיבשות לש הקד הבכש קר התנהנ תוחתפתמה
.ינועו תורעב לש בצמב ראשנ הייסולכואה לש עירכמה בורהש דועב
ךכמ האצותכו ,םייתרוסמה םיכרעה רוערע הוולתנ הז בצמל
.םירטשמה לש הנצקהל - רבד לש ופוסב הליבוהש הסיסת החתפתה
ורבע (תינמואלה ןיסו תימורדה האירוק ,גנוק-גנוה ןהבו) תונידמ המכ
יטילופואיגה ןמוקימל תודוה תילכלכ החירפל וכזו ,זרוזמ שועית
- ןהלש לוזה הדובעה חוכ תועצמאב - תורחתהל ןתלוכיו דחוימה
רשעתהל וכז תורחא תושדח תונידמ .תינומהה הכירצה ירצומ קושב
.ןתמדאב ואצמנש (טפנה דחוימב) םיינויחה םלגה ירמוחל תודוה
וניה ,תחאכ תורישעו תוינע ,ונרכזהש תונידמה לכל טעמכ ףתושמה
לכב תוחתופמה תונידמה לש ןלצב וראשנ ןה - ברה חותיפה תורמלש
השעמל .תושונאה לש יגולונכטהו יעדמה םודיקה לועב האישנל עגונה
ןורתפלו יעדמה עדיה תבחרהל תירוקמה ןתמורת תרכינ הניאש טעמכ
וא האופר ,תואלקחכ םימוחתב תושונאה תא תוקיסעמה תויעבה
.היגרנא
תואמצעל וכזש תונידמה םע תינמנה ,לארשי תנידמ יבגל רבדה הנוש
לארשי לע .הינשה םלועה תמחלמ המייתסהו הללוחתה ובש רושעב
ןיבש תוחילצמה ןמ המכל המודב - המישרמ חותיפ תפונת הרבע
הליחתכלמש אוה לארשי לש הכרדב ןפוד אצויה .תושדחה תונידמה
סוסיבלו תירוקמה תיעדמה הריציה חופיטל ההובג תופידע הנתנ
םידעי תגשה ןובשח לע ףא םיתעל - הנידמה לש תיעדמה תיתשתה
לארשיב הרצונש תיכוניחה תיעדמה תיתשתה .םיידיימ םיילכלכ
היהי הז חותיפש ךכל הבורעו יקשמה חותיפה ךשמהל סיסב הווהמ
ררחושמ יהיו ,םייחה תוכיאו הרבחה םודיקב הוולמ היהי ,ןזואמ
חותיפל תוולנה תוילילשה תויתרבחה יאוולה תועפותמ הבר הדימב
.תוחתפתמה תונידמהמ תוברב
יעדמה ךרעמה לש תוחתפתהה ךילהת תא רוקסנ תואבה תורושב
תא ךירענו ,ותוא ובציעש םימרוגה לע דומענ ,לארשי לש יגולונכטהו
.הנידמה קשמ סוסיבל ותמורת
 טדנמה תפוקת
תודוסיה דחא תא עדמב ואר ץראב םיבשייתמה יצולחו תוינויצה יגוה
תימואלה תואמצעה תושדחתה םע לארשי-ץראב םוקתש הרבחה לש
-ב רבכ .השעמל הכלה הז ןורקיע תמשגהל תובר ושע םה .תידוהיה
תובשומה זכרמב דסייל ךרוצה רבדב רמאמ אריפש ןמרה בתכ 1882
ואצי ונממ רשא ,לודג ינומכחת שרדמ תיב (הנש התואב ודסונש)
ינויצה סרגנוקב ןודנ הז ןויער .לארשי תיב לכל רסומו המכח ,הרות
לש ותגהנהב ותמשגהל םיישעמ ןונכת ידעצב לחוה 1901 -בו ,ןושארה
תא ,"הרזע" תרבח ישארמ ,ןתנ לואפ ר"ד הגה ליבקמב .ןמצייו םייח
ה האמה תליחתב לארשי-ץראב ינכט ךוניחל דסומ תמקה לש ןויערה
וארנ ישעמ רקחמ תוליעפ ינצינ .הפיחב ןוינכטה םקוה ויתובקעבו - 20
יגולוימדיפא רקחמב לחה הפי ללה ר"ד רשאכ האמה תליחתב ץראב
תנחת דסי ןוסנורהא ןרהאו ,יתטיש (תופגמו תוקבדימ תולחמ רקח)
.תילתעב תיאלקח תונויסינ
תיתשתה הרצונ הנידמה תמקהל םדקש יטירבה טדנמה תפוקתב
הטיסרבינואה ומקוה .ונימי לש ילארשיה עדמה חמצ הנממש תיעדמה
תואלקחה רקחל הנחתה ,הפיחב ןוינכטה ,םילשוריב תירבעה
תודסומ לש ןטק רפסמ דועו (וננמז לש ןמציו ןוכמ) ויז ןוכמ ,תובוחרב
היישעתה ידי-לעו טדנמה תלשממ ידי-לע ומקוהש תודבעמו רקחמ
.תיטרפה
הנידמה םוקל המדקש הפוקתב חותיפהו רקחמה לש דבכנ קלח
םילקאה רקח :ונייהד) היתונוכתו השדחה ץראה דומילב זכרתה
רקח ,םימה תורוקמ רקח ,יחהו חמוצה רקח ,ויתועפות תדידמו
היגולואיגהו היפרגואיגה רקחו ,חמוצבו יחב ,םדאב תוצופנה תולחמה
יסיסב יעדמ רקחמ עדמה תודסומב ךרענ ליבקמב .(לארשי-ץרא לש
התיה תע התואב .ימדקאה שפוחה לש תיברעמה תרוסמל םאתהב
ךרדב התיה תיגולונכטה התמר ,הילותיחב לארשי-ץראב היישעתה
תמועל ,תואלקחה .חותיפו רקחמ הב ךרענ אלש טעמכו הכומנ ללכ
העיגהו - ץראב ושענש יאלקחה חותיפהו רקחמהמ התנהנ ,תאז
.םימיה םתוא לש םיחנומב םידבכנ םיגשיהל ותועצמאב
םלועה תמחלמ לש המוציעב ,יטירבה טדנמה ןוטלש םויס תארקל
הדיקפת .יתיישעתו יעדמ רקחמל הצעומ הלשממה התנימ ,הינשה
ץמאמל יעדמה לאיצנטופה תא םותרל היה הצעומה לש ירוקמה
המחלמה םויס ירחא םג םייקתהל הכישמה וז הצעומ ךא ,יתמחלמה
.היגולונכטו עדמ יאשונב יתכלממ לופיטל ינושאר םגד התוויהו - 1969 -ב וצמוא יקסל'צק תדעו תוצלמה
המדקש הפוקתב ידוהיה בושיה לש ןויצל םייוארה םיגשיהה ףא לע
הנידמה תושרל דמעש יעדמה לאיצנטופהש ירה ,הנידמה תמקהל
ויה ,ומסרפתנש םירקחמו םינותנ יפ-לע .ידמל עונצ היה השדחה
1,800 םהבו - ההובג הלכשהל תודסומ ינש 1949 תליחתב ץראב
ץראב םירקוחה רפסמ .םירחא עדמו רקחמ תודסומ 15 -ו - םידימלת
ומסריפ הלאו ,400 -כל עיגה (ההובג הלכשהל תודסומה לגס תוברל)
יעדמב םירקחמ 250 -כ תימואל-ןיבה תיעדמה תונותעב הנש התואב
.הסדנהבו האופרב ,עבטה
ךוניחל הבר תובישח סחיי ,ןוירוג-ןב דוד ,ןושארה הלשממה שאר
דמע אוה ;לארשיב עדמה חופיטל וצרממ הברה שידקה אוה .רקחמלו
תובר הלעפ רשאו ,1949 -ב המקוהש תיעדמה הצעומה שארב תישיא
.הנידמה לש תירקחמה תיתשתה תבחרהל
זאמ לארשיב היגולונכטהו עדמה תוחתפתהב םיטלובה םיעוריאה ןיב
:ןייצל יואר הנידמה תמקה
יגולואיגה ןוכמה תמקה ;תיעדמה הצעומה יונימ - 1949
הקיסיפל תילארשיה הדבעמה תמקה - 1950
לארשי יבצחמ תוישעת תמקה - 1951
הדעווה יונימ ;הנויצ-סנב יגולויב רקחמל ןוכמה תמקה - 1952
תימוטא היגרנאל
רעי ירצומו םיביסל ןוכמה תמקה - 1953
ןושארה בשחמה תיינב ;ןליא-רב תטיסרבינוא תמקה - 1955
רקוח) ןמצייו ןוכמב לארשיב
תובקעב "םלוג" ותונכל עיצה ,םולש םושרג 'פורפ ,הלבקה
.(גארפמ ל"רהמה לע רופיסה
ביבא-לת תטיסרבינוא תמקה - 1956
בגנה רקחל ןוכמה תמקה ;ההובג הלכשהל הצעומה יונימ - 1958
הצעומה םוקמב) חותיפלו רקחמל תימואלה הצעומה יונימ - 1959
(תיעדמה
תמקה ;םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה תמקה - 1961
םויכ) בגנה תטיסרבינוא
(בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
;יתיישעת רקחמל זכרמה תמקה ;הפיח תטיסרבינוא תמקה - 1966
םימיה רקחל הרבחה תמקה
.םימגאהו

בלש יכ דומלל ןתינ הזב תאבומה האלמ הניאש םיעוריאה תלבטמ
םישימחה תונשב ורקיעב זכרתה עדמה לש תידסומה תיתשתה תיינב
הטאה הלח יכ קיסהל ןיא ןאכמ .םישישה תונש עצמא דע ךשמנו
םינותנה ;הנידמה לש תיגולונכטהו תיעדמה החימצה בצקב
החימצה תמגמש ךכ לע םיעיבצמ ךשמהב ואבויש םייטסיטטסה
םישישה תונש עצמאמש אלא .םיעבשה תונש ךותל תכשמנ הריהמה
תודסומ תובחרתהבו תוססבתהב רקיעב תוחתפתהה האטבתה ךליאו
םילכ תמקה דחוימב ,תכל-יקיחרמ םיינוגרא םייונישבו םימייק
.חותיפהו רקחמה םודיקל םייתכלממ
תבחרהב הלשממה תוליעפ הזכרתה םדוקה רושעה עצמא דע
.םתלעפהו רקחמ ינוכמ תמקה י"ע דחוימב תירקחמה תיתשתה
ומכ ,רקחמ תוינידמ לש תולאשל השדקוה ,תיסחי ,הטעמ בל תמושת
והמ ?חותיפו רקחמב עיקשהל יוארש םיבאשמה ףקיה והמ :לשמל
דעוימה) יסיסב רקחמל םישדקומה םיבאשמה ןיב תואנה סחיה
שומיש רקחמל םישדקומה הלא ןיבל (ומשל יעדמה עדיה םודיקל
םירושקו קשמהו הרבחה תייעב ןורתפב עייסל דעוימה) חותיפו
היוצרה תוברעתהה תדימ יהמ ?('דכו אוצייב ,ןוירפב ,רוצייב תורישי
שמתשהל שי דציכו ,ונומימבו חותיפו רקחמ עוציבב הלשממה לש
?םייוצר םיימואל םידעיל רקחמה תנווכהל ףונמכ יתלשממה ןומימב
יתלשממה ץמאמה בור .דבלב םייחרזא רקחמ ימוחתב רבודי ןלהל
השממל ויה הז חטשבו ,ינוחטיבה םוחתב זכרתה חותיפו רקחמב
.וז תוינידמ עוציבל םילכו םירורב תוינידמ ידעי םינשה לכ ךשמב
םוחתב חותיפהו רקחמה תוליעפב רקיעב ןודנ םירבדה ךשמהב
.יחרזאה
תנשב השענ חותיפלו רקחמל תיתלשממה תוינידמה בוציעב בושח דעצ
לש המוקמב חותיפלו רקחמל תימואלה הצעומה המקוה רשאכ ,1959
רקחמ תוינידמ ןנכתלו ןוחבל דיקפתה הילע לטוהו ,תיעדמה הצעומה
חותיפלו רקחמל תימואלה הצעומה .ישומיש רקחמ דדועלו תיתלשממ
הקידבב הלחה הז םע דחיו ,חותיפו רקחמ ינוכמ תמקהב הכישמה
ישומיש רקחמ דודיעבו םינוש םימוחתב רקחמה יכרצ לש תיתטיש
.תוגלימו רקחמ יקנעמ תועצמאב
,1965 -ב לח היגולונכטו עדמ יאשונב תיתכלממה הבישחב הנפמ
רשאכו - היגולונכטו עדמ יניינעל םירש תדעו הנושארל המקוה רשאכ
ולוהינו יתלשממה רקחמה ןוגראל הדעו 1966 -ב היתובקעב התנומ
םירפא הנידמה אישנ םויה) יקסל'צק םירפא 'פורפ לש ותושארב
.(ריצק
:ויה הדעווה החסינש תוצלמהה ירקיע
םייגולונכט םיחטש לע םידקפומה הלשממה ידרשמב תונמל .1
םיעדמה םיטביהב קוסעל היהי םדיקפתש ,םיישאר םינעדמ
ישומישה רקחמה תא חפטלו םידרשמה תוליעפ לש םייגולונכטהו
.םידרשמב תוליעפל םייטנבלרה םימוחתב חותיפהו
ילהנימ השולש תרגסמב םייתלשממה רקחמה ינוכמ תא זכרל .2
רחסמ ,תואלקח) םייטנבלרה םידרשמל ורבעי רשא רקחמ
םינעדמה לש םתוכמס םוחתב וללכייו (חותיפ ,הישעתו
.םיישארה
לש שדחמ ןוגרא תועצמאב חותיפו רקחמל תימואל תושר םיקהל .3
בוציעל תיארחא היהתש חותיפלו רקחמל תימואלה הצעומה
,םישדח רקחמ יחטש םודיקל ,הז םוחתב תימואלה תוינידמה
םישורדה םייזכרמ םיתוריש חותיפל ,יעדמ םדא חוכב לופיטל
.ב"ויכו (עדימ יתוריש ןוגכ) חותיפהו רקחמה םודיקל
תימואלה תושר התושרלו םיישארה םינעדמה תושרל דימעהל .4
דודיעל ילככ ושמשיש ,חותיפו רקחמ תונרק חותיפלו רקחמל
םידרשמה תוינידמל םאתהב ותנווכהלו חותיפהו רקחמה
.תללוכה תימואלה תוינידמהו

לחוה ,1969 -ב הלשממה י"ע וצמוא הדעווה תוצלמהש רחאל
ואיבה ןהש ירה ,םויה דע םלשוה אל ןעוציבש תורמלו ;ןעוציבב
רקחמה םוחתב תיתלשממה הלועפה יסופדב תכל יקיחרמ םייוניש
םינעדמה יונימ .הלוכ הנידמב תירקחמה תוליעפה הנבמבו חותיפהו
,היישעתה ימוחתב ישומישה רקחמה תרבגהל איבה םיישארה
ןכ ומכ .תואלקחהו הרובחתה ,תרושקתה ,תואירבה ,עבטה תורצוא
םינושה קשמה ירזגמב עצובמה רקחמה ןומימ לש יסחיה ולקשמ הלע
לש יסחיה וקלח תדירי תמועל ,תויתלשממ רקחמ תונרק תועצמאב
.םייתלשממה רקחמה ינוכמב חותיפו רקחמ עוציבל דעוימה ןומימה
וחתופ םימ תקתמה ןוגכ תימואל תובישח ילעב םייגולונכט םימוחת
םימכסה ומתחנו ,וחתופ תורז תונידמ םע עדמה ירשק ;ץאומ בצקב
יגולונכטהו יעדמה עדימה יתוריש ;ןהמ תובר םע יעדמ הלועפ ףותישל
יעדמה םדאה חוכב לופיטל םייתכלממ םילכ ומקוה ,ובחרוהו ורפוש
.םילוע םינעדמ תטילקב דחוימבו לארשי תנידמב רקחמהו עדמה תוחתפתהל םייתומכ םידדמ
םלועב לחוה תיעדמ תוליעפל םירוטקידניא לש תיתטיש הדידמב
םייתומכ םינותנ ונידיב שי ךכיפל .םישישה תונשב לארשיבו בחרה
םינושארה םירושעה ינשב תיעדמה תוליעפל םיעגונה דבלב םיטעמ
.לארשי תנידמ םויקל
יעדמ ימוחתב חותיפו רקחמב וקסעש םיימדקא םיראת ילעב רפסמ
תשמחל 1949 -ב 400 - כמ הלע הסדנההו האופרה ,תואלקחה ,עבטה
םינשב ךרעל םיפלא תעשתל עיגהו 1966/7 תנשב ךרעל םיפלא
- כמ הלע ההובג הלכשהל תודסומב םיטנדוטסה רפסמ .תונורחאה
1949 תנשב 1,800
םינשב ףלא 50 -מ רתויל עיגהו 1966 תנשב ךרעל ףלא 25 -ל
תונש םישולשב יכ ךכ לע םיעיבצמ םירחאו הלא םידדמ .תונורחאה
םישרמ לודיג והזו ,רתויו 20 יפ ופקיהב יעדמה ךרעמה לדג הנידמה
תא הליפכהש - םיבשותה רפסמב הלחש החימצה עקר לע םג
.העברא יפ ךרעב הפוקת התואב הייסולכואה
תרגסמב לארשיב עדמה לש ותוחתפתה ידממ תא ךירעהל יוארה ןמ
החימצ הלח םירבדמ ונא הבש הפוקתב ירהש - תימואל-ןיב האוושה
תויתיישעתה תוצראב דחוימבו ,תובר תוצראב תרבגומ תיעדמ
,לארשי לש העונצה הלחתהה תדוקנ תורמל יכ רבתסמ .תוחתופמה
תמרל לארשי העיגה - תורחאה תונידמב הלחש החימצה תורמלו
תמרמ םויכ תלפונ הנניא וזו ,ידמל ההובג תללוכ תיעדמ תוליעפ
.רתויב תוחתופמה תונידמה לש תיעדמה תוליעפה
תולועפ לש תימואל-ןיב האוושהל רתויב םילבוקמה םידדמה ינש
:םינעדמ תקסעה םוחתמו העקשהה םוחתמ םניה חותיפו רקחמ
ימואלה רצותה ןיב חותיפלו רקחמל תימואלה האצוהה ןיב סחיה .1
םירצומה ךס ךרעכ רדגומ (ג"לת) ימלוגה ימואלה רצותה) ימלוגה
;(תמיוסמ הנשב ימואלה קשמב םירצוימה םיתורישהו
חותיפו רקחמב םיקסועה םיסדנהמהו םינעדמה רפסמ ןיב סחיה .2
.20 ליג לעמ םירגובמה םיבשותה רפסמ ןיבל
,חותיפו רקחמ לע האיצומ לארשיש ךכ לע העיבצמ ןלהלש הלבטה
ךאו ,הירציוושו היגוורונ ,תפרצכ תוחתופמ תונידממ רתוי ,תיסחי
וז האוושה ךרוצל יכ שיגדהל שי .דנלוהמו תירבה-תוצראמ תוחפ טעמ
רקחמל האצוהה ירועיש .תוחתופמ תויתיישעת תוצרא קר ואבוה
םניא ףאו ,הברהב םיכומנ תוחתפתמה תונידמב ג"לתל תיסחי חותיפו
.1% -ל םיברקתמ
םירקוחה רועיש :המוד איה היסולכואב םירקוחה רועיש תנומת
לש הזמ תרכינ הדימב הובגו ,תירבה-תוצרא לש הזל המד לארשיב
,הלבטב ואבוה אלש ,תוחתפתמה תוצראב .תיברעמה הפוריא תוצרא
.הברהב ךומנ הז רועיש
תחימצב תערכמ הדימב יולת דיתעל הנידמה לש יעדמה לאיצנטופה
רבודמה .חותיפו רקחמל המיאתמ הרשכה לעב םדא חוכ לש הדותע
-ו M.Sc.) םיהובג םיראת ילעבב דחוימבו ,תימדקא הלכשה ילעבב
.עבטה יעדמב (Ph.D.
םיטנדוטסה רועיש יכ האבה הלבטה ןמ דומלל ןתינ תאז תמועל
תונידמה תיברמ לש הז לע ,םנמא ,הלוע לארשיב הייסולכואב
.תירבה-תוצראל האוושהב ידמל ךומנ ןיידע אוה ךא - תוחתופמה
ןושארה םוקמב היוצמ לארשי יכ הדבועה ןויצל היואר דחוימב
עבטה יעדמב םיהובג םיראת ילבקמ לש יסחיה םקלח תניחבמ םלועב
.הייסולכואה ללכב
תוליעפה תחימצ לע רתויב ועיפשה הארנכש תויוחתפתהה ןיב
:הלא שולש תונמל שי ןורחאה רושעב לארשיב תיעדמה
תוטיסרבינואה דחוימב - תוטיסרבינואה לש ריהמה לודיגה 
;הנידמה םוק ירחא ודסונש תושדחה
תומכחותמ תוישעת לש דחוימבו ,היישעתה לש ריהמה חותיפה 
;(הימיכהו הקינורטקלאה :ירק) רקחמה תוריתע
תובקעב ינוחטיבה חותיפהו רקחמהו ינוחטיבה רוצייה תרבגה 
.םימיה תשש תמחלמ

רקחמה תוליעפ לש ימינפה בכרהה לע םג ועיפשה הלא תויוחתפתה
ירקיעה דקומה תא וויה הליחתכלמש ,תוטיסרבינואה :חותיפהו
רושעה לכ ךשמב ורמש ,יחרזאה רזגמב חותיפו רקחמ תוליעפל
ללכמ 60% -כ לש ףקיהב וז תוליעפב יסחיה ןקלח לע ןורחאה
4 -ב הדיריל הלק היטנ םע ,קשמב םייחרזא חותיפו רקחמל האצוהה
תימואלה האצוהב הקלח תא הלידגה היישעתה .תונורחאה םינשה
תמועל .1976 -ב 28% -ל 1966 -ב 14% -מ םייחרזא חותיפו רקחמל
רקחמ ינוכמב עצובמה חותיפהו רקחמה לש יסחיה וקלח דרי הלא
1966 תנשב 32% -מ םייתלשממ
.1976 תנשב 32% -ל
ינפב תכרעמ לארשיב םיווהמ ינוחטיבה םוחתב חותיפהו רקחמה
חותיפהו רקחמה ללכ לש הזל טעמכ יעגמ התוליעפ ףקיהש ,המצע
ירשק לש םיגוס ינש םימייקש ןייצל יוארה ןמ .ץראב יחרזאה םוחתב
.תיחרזאה וז ןיבל םיינוחטיבה חותיפהו רקחמה תכרעמ ןיב ןילמוג
ואיבה םיינוחטיבה חותיפהו רקחמהש ךכל תובר תויצקידניא ןנשי
חותיפל ףונמכ ושמיש רשא ,קשמל תושידח תויגולונכט תרדחהל
םירישכמ םויכ םירציימה םילעפמהמ המכ :אמגודל .יחרזאה םוחתב
יגולונכטה םוחתל וסנכנ - יחרזאה קושל רשק ירישכמו םייאופר
קפס ןיא תאז תמועל .םיינוחטיב חותיפו רקחמב םקוסיע ךרד רומאה
דחוימבו םיינויח םיבאשמ םירשוק םיינוחטיבה חותיפהו רקחמהש
.יחרזאה קשמה חותיפל םתמיתר תענמנ ךכבו - יעדמ םדא חוכ
םילדבה םנשי חותיפהו רקחמה תוליעפ לש ימינפה בכרהה תניחבמ
תונידמב .תורחאה תוחתופמה תונידמה ןיבל לארשי ןיב תועמשמ יבר
םג ןכו ,תיסחי ךומנ םיינוחטיבה חותיפהו רקחמה לש וקלח תורחאה
,תאז תמועל .תוטיסרבינואב םיעצובמה חותיפהו רקחמה לש םקלח
תוחתופמה תונידמב םייחרזאה חותיפהו רקחמה תולועפ תיברמ
םישרמה לודיגה תורמל - לארשיבש דועב ,יתיישעתה רזגמב תועצובמ
- ןורחאה רושעב חותיפו רקחמ עוציבב היישעתה לש הקלחב לחש
םייחרזאה חותיפהו רקחמה תוליעפמ עברכ קר עצובמ ןיידע
.היישעתב
ןיב רכינ יגולונכט רעפ ןיידע םייק עודמ ריבסהל םייושע הלא םינותנ
ץמאמה תניחבמש תורמל ,תוחתופמה הפוריא תונידמל לארשי
תוחפ אל תיסחי חותיפבו רקחמב לארשי העיקשמ ללוכה ימואלה
.רתויב תוחתופמה תונידמהמ
תרכינ ,יתיישעתה םוחתב לארשי לש תיסחיה השלוחה תמועל
רפסמב יוטיב ידיל האבה - הרוהטה תיעדמה הריציה םוחתב התמצוע
תונורחאה םינשב ומסריפש םילארשי םינעדמ לש תיסחי הובגה
םוקמ תספות לארשי .תימואל-ןיבה תיעדמה תונותיעב םירמאמ
דבכנה םוקמב רושק רבדהש קפס ןיאו ,וז הניחבמ םלועב ןושאר
.לארשיב חותיפהו רקחהמ תכרעמב תוטיסרבינואה תוספותש
ינוכמ תרגסמב) חותיפו רקחמ עוציבב הלשממה לש הקלחש דועב
ןומימב הקלחש ירה ,ןורחאה רושעב דרי (םייתלשממה רקחמה
-ל 1966 תנשב 51% -מ הלע יחרזאה רזגמב חותיפלו רקחמל האצוהה
,ןמוממ ינוחטיבה רזגמב חותיפהו רקחמה .תונורחאה םינשב 62%
.הלשממה י"ע ולוכ ,ןבומכ
 חותיפו רקחמב תוליעפה תמצוע לש תימואל-ןיב האוושהל םידדמ

םינעדמ רועיש
םיקסועה םיסדנהמו
10,000 -ל פ"ומב
20 ינב םיבשות
הלעמו
האצוהה זוחא
ךותמ פ"ומל
ג"לתה

תימואלה האצוהה
ינוילימב פ"ומל
םירלוד

הפוקתה
הנידמה
40
2.2
240
1976-1974
לארשי
42
2.3
34,000
1975-1974
ב"הרא
36
1.9
6,500
1973
ןפי
20
2.1
5,000
1973-1971
הינמרג
תיברעמה
17
1.8
3,000
1971
תפרצ
14
2.3
1,000
1973-1971
דנלוה
18
2.0
750
1973-1971
הידווש
32
1.9
500
1971
הירציווש
20
1.2
200
1973
היגוורונ


 הייסולכואב םיראת ילבקמו םיטנדוטס לש םתוחיכש
םיראת ילבקמ רפסמ
םיבשות ןוילימל םיהובג
הלעמו 20 ינב

םיטנדוטסה רפסמ
םיפלא תרשעל
םיבשות

הפוקתה
הנידמה
עבטה יעדמב
כ"הס300
1,000
150
1974-1971
לארשי
200
2,080
300
1971-1970
ב"הרא
30
200
150
1971-1970
ןפי
70
210
150
1971
הידווש
120
900
90
1971
דנלוה
50
130
70
1971-1969
הינמרג
תיברעמה
80
230
70
1971-1970
הירציווש

  תונידמבו לארשיב תיעדמה תוליעפה בכרה תאוושהל םידדמ
תורחא תוחתופמ

פ"ומה תוגלפתה
רזגמה יפל יחרזאה
עצבמה
(םיזוחאב)

לש וקלח
פ"ומה
ינוחטיבה
האצוהב
תימואלה
פ"ומל
(םיזוחאב)

הפוקתה
ץראה
תודסומו הלשממ
תורטמל אלש
חוור

היישעת
תוטיסרבינוא
כ"הס18
22
60
100
40 -ל בורק
1974-1973
לארשי
18
70
12
100
27
1974-1973
ב"הרא
16
66
18
100
1
1973-1972
ןפי
29
56
15
100
14
1973-1971
תפרצ
14
67
19
100
6
1973-1971
הינמרג
תיברעמה
21
60
19
100
2
1973-1972
דנלוה
14
57
29
100
1
1973-1971
היגלב
12
65
23
100
13
1973-1971
הידווש
6
81
13
100
-
1973-1971
הירציווש
16


51
33
100
5
1973
היגוורונ

םינשב םייחרזא חותיפו רקחמ ןומימב הלשממה לש הקלח תיילע
תודסומל ןתינה יתלשממה ןומימב הילעמ רקיעב תעבונ תונורחאה
רקחמל יתלשממה ןומימב םג יסחי לודיג לח םלוא ;ההובג הלכשהל
.הישעתב םיעצובמה חותיפו
תונידמב םג בר לקשמ שי חותיפו רקחמ לש יתלשממה ןומימל
ןומימב הלשממה לש הקלח ,ןהילא האוושהב ךא .תורחא תוחתופמ
יביסמה ןומימל יכ הארנ .דחוימב הובג וניה לארשיב חותיפו רקחמ
חותיפהו רקחמה לש הריהמה החימצב עירכמ קלח היה הלשממה לש
.לארשיב


םירמאמ םימסרפמה םינעדמה רועיש
תימואל-ןיבה תיעדמה תונותיעב
הלעמו 20 ינב םיבשות 10,000 -ל
(1974/75)


13.0
לארשי
9.1
תירבה-תוצרא
1.6
ןפי
4.0
תפרצ
3.4
תיברעמה הינמרג
3.6
דנלוה
2.9
היגלב
5.5
הידווש
7.0
הירציווש
4.3
היגוורונ
חותיפו רקחמב תוירקיע תויוחתפתה
 יאלקחה רקחמה
םירגתאה דחא התיה לארשי-ץראב תינרדומ תירבע תואלקח תיינב
האמה תליחתב ,י"אב םידוהיה םיאלקחה .ןויצ תביש לש םיישארה
.ההובג ףאו תינוכית הלכשה התיה םהמ םיברלו ,ינוריע עקרמ ואב
תושדח תוטיש דומילל םיחותפ ויה תיאלקח תרוסמ ירדענ םתויהב
,יאלקחה רקחמה ףנע חותיפל תומזוי ץראב ולחה ןמזב וב .םייוסינלו
רצונ הליחתכלמ .תינויצה תוגיהנמה דצמ דודיעלו הכימתל וכז רשא
הז רשק .םייאלקחה םירקוחה ןיבל םיאלקחה ןיב הרופו קודה רשק
תואלקחה רקחל הנחתה 20 -ה תונשב הדסונ רשאכ קדהתה
.תישעמ הכרדהו הארוה ,רקחמ דחי ובלוש הבש ,תובוחרב
תא ריכהל ןויסינב הנייפאתה יאלקחה רקחמה לש הנושארה הפוקתה
,עקרק לש םיאשונ לע רקיעב ובסנ םירקחמה .השדחה ץראה תונוכת
םולקאב םירקחמ וכרענ תע התואב .ץראה תייחמצו היגולורדיה
אופסמ יחמצו ירפ יצע ,הטיח םהבו ,ל"וחמ ואבויש םייאלקח םילודיג
.תוליטמ תולוגנרתו תובלוח תורפ דחוימב ,םייח ילעב םולקאבו -
םיחמצ ינז חופיטל םידעוימה םירקחמב לחוה רתוי רחואמ בלשב
.םיימוקמה םיאנתל הבוט תולגתסהו ההובג הקופת ילעב םייח ילעבו
קשמהו ,רתויב רכינ היה הנידמה תמקהל דע חתופש יאלקחה עדיה
תואלקחה תמועל רכה ילבל חתפתה הז עדי םשייש ידוהיה יאלקחה
בושיה תושדחתה ינפל לארשי-ץראב הגוהנ התיהש תיתרוסמה
.ירבעה
תואלקחה חותיפל השדח קוניז תדוקנ התוויה הנידמה תמקה
הכרדהו רקחמ לש תבלושמה תכרעמל תודוה .יאלקחה רקחמהו
םיבושיי תואמ תיסחי הרצק הפוקתב םיקהל היה ןתינ תיאלקח
תוכיאהמ עורגל ילב ,םישדח םילועב םבשיילו םישדח םייאלקח
תמרב הלולת הילע הלח השעמל .ידוהיה קשמה תלחנ התיהש ההובגה
הבש וזמ השולש יפ ההובג המרב םויכ דמוע אוהו ,יאלקחה ןוירפה
םינז חותיפ ןייצל שי ומשויש םישודיחה ןיב .הנידמה תמקה תעב היה
םירופיש ;עקרקה דוביע תוטישבו יאלקחה ןוכימב םירופיש ;םישדח
ןוכימ ;ףוטפטב היקשהה תטיש חותיפ דחוימבו היקשה תוטישב
םישולשב יכ ןייצל שי .דועו םיבר ירפ יגוס לש הזיראהו ףיטקה
תואלקחב המישרמ תיגולונכט תוחתפתה הלח תונורחאה םינשה
םישודיחה תא טולקל תלגוסמ התיה לארשיו ,בחרה םלועב
יאלקחה רקחמה תכרעמל תודוה םצמאלו וללה םייגולונכטה
םודיקל תובר המרת םג לארשי .התושרל הדמעש תחתופמה
ןוגכ) ץראב וחתופש םישודיחהמ המכו ,םלועב תיאלקחה היגולונכטה
.הבחר הצופתל וכז (ףוטפטב היקשה
וניה (ןגד תיבב וזכרמש) תואלקחה דרשמב יאלקחה רקחמה להנימ
םיקסעומ להנימב .יאלקחה רקחמה תא עצבמהו ןווכמה ירקיעה ףוגה
םירקוח 240 -כ םהבו ,םידבוע םייתאמו ףלאכ םויכ
לש תכרעמו רקחמ ינוכמ העבש ליעפמ להנימה .םיסדנהמ 150 -כו
םירשק םייקמ להנימה .רקחמ תוחולשו תווח ,תוירוזא רקחמ תונחת
,םיירוזא םינוגרא ,םיאלקח) תונוש תומרב רקחמה ינכרצ םע םיקודה
םתוא ףתשמו ,(םייאלקח םיכירדמ ,רוציי תוצעומ ,םייפנע םינוגרא
.רקחמה תוינכתלו רקחמה ידעיל תעגונה תוטלחהה תלבק תכרעמב
לש תואלקחל הטלוקפה םניה יאלקח רקחמב םיקסועה םיפסונ םיפוג
-ןב תטיסרבינוא לש חותיפהו רקחמה תושר ,תירבעה הטיסרבינואה
.ירנירטווה ןוכמהו ןוינכטב תיאלקח הסדנהל הטלוקפה ,בגנב ןוירוג יתיישעתה רקחמה
ויה ,ילארשיה קשמב היישעתה תאלממש בושחה דיקפתה תורמל
םיעונצ םישישה תונש תליחתל דע םייתיישעתה חותיפהו רקחמה
דואמ טעמו ,םייתלשממ רקחמ ינוכמב עצוב םהמ רכינ קלח .ידמל
יהלשב הנידמה הרבעש זרוזמה שועיתה .םפוג היישעתה ילעפמב עצוב
ןורתפל הבר הדימב ןווכ םישישה תונש תליחתבו םישימחה תונש
- הדובע תוריתע תויתרגש תויגולונכטב דקמתהו ,הקוסעתה תויעב
.'דכו תורוניצ ,טלמ ,ליטסקט ילעפמ ןוגכ
םיפנעבו הימיכה ףנעב דחוימב) םילעפמ המכב יכ ,ןייצל שי תאז םע
חותיפו רקחמ לש תוליעפ החתפתה (ינוחטיבה רוצייב םירושקה
רקחמ תדבעמ המקוה חלמה םי ילעפמב) םייתועמשמ םידממב
.(הנידמה םוק ינפל דוע חותיפו
חותיפו רקחמ עוציב יכ הרכהה חומצל הליחתה םישישה תונשב
תרבגהו היישעתה חותיפ ךשמהל בושח יאנת וניה המצע היישעתב
הלחה חותיפלו רקחמל תימואלה הצעומה .ץוח יקושב התורחת רשוכ
ףקיהב םייתיישעת םילעפמל חותיפו רקחמ עוציבל םיקנעמ ןתמב
רקחמ ןרק היישעתהו רחסמה דרשמב המקוה 1967 -ב .םצמוצמ
ידי-לע היישעתב חותיפהו רקחמה תא ץירמהל הדעונש ,רתוי הלודג
םינשב .חותיפו רקחמב לעפמה עיקשהש הריל לכ דגנכ הריל תקנעה
- י"ל םינוילימ 8 -כ היה יתנשה הביצקתש - ןרקה תלועפל תונושארה
תכימתל םייואר ויהש חותיפו רקחמ לש םיטקייורפ קיפסמ ואצמנ אל
.לצונ אל םיפסכהמ קלחו ,ןרקה
 לארשיב םייחרזא חותיפו רקחמ לש ןומימה תורוקמ
ןמממה רזגמה
כ"הס
הנשה
םילוח יתב
הישעת
תוטיסרבינוא
הלשממ


םיפטוש םיריחמב י"ל ינוילימב
2
12
49
64
127
1966/7
5
34
65
138
242
1970/1
7
76
127
297
507
1973/4
7
106
124
397
634
1974/5
8
137
160
498
803
1975/6
םיזוחאב
2
9
38
51
100
1966/7
2
14
27
57
100
1970/1
1
15
25
59
100
1973/4
1
17
20
62
100
1974/5
1
17
20
62
100
1975/6

  חותיפו רקחמ עוציבל האצוהה ללכמ יתלשממה ןומימה זוחא
היישעתבו תוטיסרבינואב

עצבמה רזגמה
הנשה
הישעת
תוטיסרבינוא

16
39
1966/7
25
56
1970/1
24
59
1973/4
29
66
1974/5
32
65
1975/6

תורחא תוחתופמ תונידמבו לארשיב פ"ומל יתלשממה ןומימה

תופתתשהה רועיש
הלשממה לש


הנשה
הנידמה
םייחרזאה פ"ומה ןומימב
פ"ומה ללכ ןומימב


62
80
1974/5
לארשי
62
64
1972
היגוורונ
36
53
1974/5
ב"הרא
42
50
1971
תפרצ
47
47
1971
היגלב
32
41
1970/1
הידווש
39
40
1972
דנלוה
35
39
1971
הינמרג
תיברעמה
27
27
1972
ןפי


תועקשה לש הריהמ החימצ הלחה םימיה תשש תמחלמ ירחא
.הימיכהו הקינורטקלאה יפנעב דחוימב ,חותיפבו רקחמב היישעתה
היישעתב םייחרזא םיסוטמ לש םחותיפב םג לחוה תע התואב
רקחמל תואצוהה לש ילאירה ףקיהה לדג 1970 -ל 1966 ןיב .תיריוואה
הלחה םיעבשה תונש תליחתב .םיילפכמ רתויב היישעתב חותיפו
תושרל הדימעהש םיקנעמה םוכס תא ריהמ בצקב לידגהל הלשממה
ןוילימ 200 -מ רתויל ועיגה הלאו ,יתיישעתה רזגמב חותיפהו רקחמה
.הנורחאה הנשב י"ל
יתיישעתה םוחתב חותיפהו רקחמה םודיקל הלשממה יצמאממ קלח
יכרצל תוטיסרבינואה לש ירקחמה לאיצנטופה תמיתרל ונפוה
תוירק תוטיסרבינואה דיל ומקוה תונורחאה םינשב .היישעתה
.םירכינ םיצירמתל םילעפמה וכז ןהבש ,עדמ תוריתע תוישעתל
םודיקל זכורמה ץמאמה ירפב תוארל םיכוז ונא תונורחאה םינשב
ורפוש וא וחתופש םילקימיכ .יתיישעתה רזגמב חותיפהו רקחמה
.בחרנ ףקיהב םיאצוימ - םינשדו הרבדה ירמוח דחוימבו - ץראב
וחתופש תומכחותמ םיבשחמ תוכרעמו תיאופר הקיטסונגאיד רישכמ
ץוח יקושב החלצהב םירחתמ תילארשיה הקינורטקלאה תוישעת י"ע
םיבושח םישודיח .הפוריאו תירבה-תוצרא ,ןפימ קנע תורבח םע
תקתמהו שמשה תייגרנא לוצינ לש תויגולונכטה םוחתב ץראב וחתופ
םה ירה - םיירחסמ םניא ןיידע הלא םיחותיפמ םיברש תורמלו ,םימ
םיווהמו ,היגשיה תניחבמ דבכנ םוקמב לארשי תא םידימעמ
.דיתעב תובושח אוצי תוישעתל לאיצנטופ יאופרה רקחמה
םילועה ןיבו דימתמו זאמ םידוהיה ןיב ץופנ היה ,האופרב קוסיעה
םהבו - םיאפור לש ,תיסחי ,לדוג רפסמ היה תוילעה לכב ץראל
.םעוצקמב םש ילעב םיחמומ
הנושארה הילעב ואבש םיאפורה תא וקיסעהש תוירקיעה תויעבה
,הירלמ - ץראב תוצופנ ויהש תוקבדמ תולחמב המיחל ויה הינשהו
וקסעש םיאפור ואצמנ האמה תליחתב רבכ .סופיטו תנערג ,היצרהליב
םילוח יופירב םתוליעפ לע ףסונ תאזו ,םמצע תוחוכב יאופר רקחמב
תמחלמ ףס לע וארנ ןגרואמ יאופר רקחמ לש םינצינ .תענומ האופרבו
םש לע תואירבה תנחת לש םילשוריב םתמקה םע ,הנושארה םלועה
.רטסאפ ןוכמו סוארטש
לח ,הנושארה םלועה תמחלמ רחאל יטירבה טדנמה לש ותליחת םע
הסדה .לארשי-ץראב יאופרה רקחמהו האופרה בצמב ידוסי יוניש
הטיסרבינואבו ,םיינרדומ םייאופר תודסומ ומיקה םילוח-תפוקו
תא הוויה רשא - היגולויבורקימל ןוכמ םקוה םיפוצה רה לע תירבעה
.רורחשה תמחלמ ירחא םקוהש האופרל רפסה תיבל דוסיה
םייאופר םיגשיה המכ ותוכזל בושיה םשר יטירבה טדנמה תפוקתב
ויה הלא ןיב .קלח םהב היה ימוקמה יאופרה רקחמל רשא ,םימישרמ
תתומת לש תיטסרד הנטקהו ,תנערגהו היצרהליבה ,הירלמה תרבדה
.תוקוניתה
תמקה זאמ ץראב חותיפהו רקחמב הלחש הריהמה תוחתפתהה
םיאנת המכ ךכל ועייס .יאופרה רקחמה לע םג החספ אל הנידמה
ןיב סחיהו ,לודגל ךישמה םיאפורה רפסמ :ץראב ומייקתהש םידחוימ
הילעה ;םלועב רתויב הובגה אוהש - 400:1 ל עיגה םיבשותל םיאפור
הוושמ יאופר רקחמל בחרנ רכ הקפיס לבת יווצק לכמ העיגהש
היגולויסיפו תולחמל היטנ ,הנוזת ילגרה םהבו ,םינוש םיאשונב
ךרוצ היהש תוכובס תויאופר תויעב המע האיבה םג ךא - תיתביבס
.ןמע דדומתהל
יתב תיינב בקע הבחרתה יאופרה רקחמה לש תידסומה תיתשתה
הליחת) האופרל רפס-יתב תמקהו םישדח םייאופר םיזכרמו םילוח
ומק םילוחה יתבב .(עבש ראבבו הפיחב ,א"תב כ"חאו םילשוריב
בלה ןוכמ ןוגכ ,םייפיצפס םיאשונב יאופר רקחמל םינוכמ תורשע
וא ,(רמושה לת) אביש םילוחה תיב דילש יאופר רקחמל רלה ןוכמו
.ןוסניליב םילוחה תיבב יאופר רקחמל ףוגור ןוכמ
הבחרתה םייאופרה תודסומב יאופרה רקחמה תוחתפתהל ליבקמב
לש םייחה יעדמל תוקלחמב יאופר-ויבה רקחמה תוליעפ
הנויצ סנב יגולויב רקחמל ןוכמב ,ןמצייו ןוכמב ,תוטיסרבינואה
לש םוחתהמ גרח הלא םיאשונב ילארשיה רקחמה .םירחא תומוקמבו
תיזחב תודמועה תויעב םע תודדומתהל ךרענו ,תוימוקמ תויעב ןורתפ
םירקוח ועיגה הז חטשב ,םנמאו .םלועב יאופר-ויבה רקחמה
רקח םהבו - םיחטש המכבו ;םייתרגש יתלב םיגשיהל םילארשי
- היגולויבורקימו היגולוידרק ,היגולוטמה ,ןוסיחה תרות ,ןטרסה
.םלועב םירקוחה יבוט םע םילארשי םינמנ
.יאופר-ויבה רושכמה לש םוחתל םג רדח לארשיב יאופרה רקחמה
חתפל ולחה םילוח יתבבו רקחמה תודסומב רקחמ תוצובק המכ
התואב ךא .םישימחה תונשב דוע ינשדח יאופר רושכמל תונויער
תונויערה תא ךופהל תלוכי ילעב הישעת ילעפמ ואצמנ אל הפוקת
םישישה תונש יהלשב .תובזכאמ ויה תואצותהו ,םיירחסמ םירצומל
- הלאו ,עדמה תוריתע תוינורטקלאה תוישעתה חתפתהל ולחה
לש יתטיש חותיפב ולחה - יאופר-ויבה םוחתב םירקוח םע ףותישב
רושכמ ,בלה תאופר ,הקיטסונגאידה חטשב ינורטקלא יאופר רושכמ
רקחמה יגשיהמ האצותכ .תיאופר הרקבל רושכמו חותינ ירדחל
תיאופרה הקינורטקלאה תיישעת התיהנ הז םוחתב חותיפהו
.םירלוד ינוילימ תורשעב הנש ידמ תאציימה ,החילצמ אוצי תיישעתל םימ תקתמה
רורב היה .הכרד תישארב לארשי תנידמ תא הקיסעה םימה תייעב
התואנ םייח תמרב סנרפל היהי ןתינ אל ץראה לש םילקאה יאנתבש
היישעתל ,תיאלקח היקשהל םימב בחרנ שומיש אלל םיבשות ינוילימ
םימה לאיצנטופל רשקב וחוורש תוימיטפוא תויזחת .תיתיב הכירצלו
רורב היה רבכ םישימחה תונש עצמאבו ,ודבתה לארשי לש יעבטה
רוסחמשו ,ונלש םימה לאיצנטופ לש יראה קלח תא םילצנמ ונאש
עקר לע .הילעה תטילקבו ץראה חותיפב ליבגמ םרוג תויהל לולע םימב
הובג םוקמ יצראה םימה לאיצנטופ לש ותלדגה תייעב הלביק הז
םייוצמה - םי ימ קיתמהל תורשפאה .ימואלה תויופידעה רדסב
היעבהו ,רבכמ העודי התיה - תלבגומ יתלב השעמל איהש תומכב
ריבס ריחמב םיקתמומה םימה תא קפסתש היגולונכט חתפל התיה
.תילכלכ הניחבמ
היה םימ ימ תקתמהל תירוקמ לארשי היגולונכט עיצהש ןושארה
.ןיחרז רדנסכלא סדנהמה
םימ םומיח לע תססובמ התיהש ,ונמזב תלבוקמה הטישל דוגינב
קירב םיה ימ תאפקה לע תססובמה הטיש ןיחרז עיצה ,םידאה יוביעו
חותיפ םשל .םיחלממ םייקנ םהשכ חרקה ישיבג תדרפהו (םוקאו)
יתלשממ ןומימב לארשיל הלפתה תסדנה תרבח המקוה הטישה
ועקשוהש םיברה םיבאשמה תורמל .תינקירמא הרבח םע תופתושבו
הטישהו - ןוצר תועיבשמ תואצות ולבקתה אל ,ןיחרז תטיש חותיפב
.החנזנ
ןושארה ןויסינה הפיר אל ,םירחא םיאשונב םג ומכ ,הז אשונב ךא
הלפתה תסדנה תרבח .םיחתפמה םירקוחה לש םהידי תא לשכנש
קוקיזה תטישב הקתמה ךילהת החתיפו ,לועפל הכישמה לארשיל
קפיסש ןקתמב םינש המכ ךשמב החלצהב לעפש ,(ש"רז) יבלש-ברה
ןקתמ חותיפל סיסבכ םויכ שמשמ הז ךילהת .תליאל םילפתומ םימ
תינכת תרגסמב (םויל ק"ממ ףלא 40 לש קפסהב) לודג הקתמה
ןוילימ 50 -מ הלעמל ועקשוי הבש ,תילארשי-תינקירמאה הקתמהה
.(תירבה-תוצרא תלשממ תופתתשה םירלוד ןוילימ 29 םהבו) םירלוד
תונשב הבחרתה םימה תקתמה חטשב חותיפהו רקחמה תוליעפ
רקחמ ינוכמב ,תוטיסרבינואב תוצובק רפסמ הפיקהו ,םישישה
תוטיש לש ןווגמב הקתמה יכילהת רפשלו חתפל וסינ רשא ,היישעתבו
.תונוש תורטמלו
תינשדח קוקיז תטיש ןוינכטהמ ןוגכ םהרבא 'פורפ חותיפ ,לשמל ,ךכ
רכינ קלח ךוסחל ןתינ התועצמאב רשא - רישי עגמב קוקיז היורקה -
.ותקזחאל תושורדה תואצוההו הקתמהה ןקתמ תיינבל תועקשההמ
.םימדקתמ חותיפ יבלשב םויכ תאצמנ וז הטיש
םימ ןיב הדרפה תוטישב תדקמתמ הפנע חותיפו רקחמ תוליעפ
תומיאתמ תוארנה ,(תונרבממ) םיקד םימורק תועצמאב םיחלמו
וחתיפ ןכ .םיכפש תחבשהלו םיחולמ םוהת ימ תקתמהל דחוימב
,םינוי יפוליח תטישב םימ תקתמהל םיכילהת בגנה רקחל ןוכמב
.הישעתב םימ רוהיט ינקתמל דחוימב המיאתמה
הלעפוה םהבש םייגולונכטה םימוחתה דחא אוה םימה תקתמה חטש
יפ לע .םיעבשה תונש תליחתמ תרהצומו הרורב תיתלשממ תוינידמ
דחא דסומ ידיב הקתמהה רקחמ םודיקל תוירחאה הזכור וז תוינידמ
יאו תוליפכה לכ תרסה ךות - חותיפו רקחמל תימואלה הצעומה -
תוליעפה תא הנחב הצעומה .ןכ ינפל תומייק ויהש תוריהבה
תא זכרל שי םהבש םימוחתה תא הרידגהו ,אשונב תירקחמה
סיסבכ ש"רש תטיש תא עיצהל הטלחהה הלבקתה וז ךרדב .ץמאמה
.תינקירמא-תילארשיה הקתמהה תינכתל
הכרד תישארב ןיידע תאצמנ םימ תקתמהב רקחמה תוינידמ תלעפה
להנמ ,לט רזעילא ר"ד י"ע וגצוהש יפכ ,הינפל םידמועה םירגתאהו
:םה ,חותיפו רקחמל תימואלה הצעומה
וא תוליגר חוכ תונחתל םידומצ םילודג הקתמה ינקתמ תמקה 
;תויניערג
;םימ תקתמה תורטמל שמשה תייגרנא לוצינ 
תונרבממב שומיש יכילהתב םי ימ תקתמהל תויגולונכט ץומיא 
;ןרופישו
םיכפש רוהיטל תונרבממב שומיש יכילהתלש חותיפה תמלשה 
.שומישל ןתסנכהו םיינוחטיבה חותיפהו רקחמה
חותיפו רקחמב הנידמה יגשיהב הריקסה הזכרתה םינבומ םימעטמ
חותיפהו רקחמה תא ריכזהל אלש רשפא יא ךא .תויחרזא תורטמל
רקחמה ללכל טעמכ הוותשמ אוה ופקיהבש ,ינוחטיבה רזגמב
.םימישרמו םיבר ויגשיהשו ,םייחרזאה חותיפהו
ינפל דוע תואמצעה תמחלמ תליחתב המקוה ל"הצ לש רקחמה תדיחי
יבוט תא הללכש ,וז הדיחי .לארשיל-הנגהה-אבצ לש תימשרה ותמרה
ןוכמו הטיסרבינואה ינקתמב הליחתב השמתשה ,בושיה לש םינעדמה
חותיפו רקחמ ינקתמ המיקה רתוי רחואמ בלשב קרו - ןמצייו
תיתלשממה רקחמה תדיחי התיה התמקה תעבש ןוויכ .םייאמצע
םיבושח םנמא ויהש םיאשונ המכב רתיה ןיב הקסע איה ,הדיחיה
.םייחרזא םיאשונכ םרידגהל ןתינ םיילמרונ םיאנתב ךא ,ל"הצל
תא (תירבעה הטיסרבינואה ינעדמ םע דחי) העציב וז הדיחי ,אמגודל
תרבח המקוה ויתובקעב רשא ,בגנה לש ןושארה יגולואיגה רקסה
."מ"עב לארשי יבצחמ תוישעת"
,ימלוע םוסרפל וכז ינוחטיבה חותיפהו רקחמה לש םיגשיההמ המכ
הלא ןיב .הנידמה לש ץוחה עבטמ תפוקל תובר םויכ םימרות םהו
"רירפש" ריווא-ריווא ליטה תא ,"לאירבג" םי-םי ליטה תא ריכזנ
רזגמב חותיפהו רקחמה ךרעמ ."ריפכ" ילוק-לעה ברקה סוטמ תאו
,ץראל-ץוחמ תומדקתמ תויגולונכט תרבעהל רוניצ םג הוויה ינוחטיבה
תינורטקלאה היישעתה לש התוחתפתהל הבושח הפיחד ןתנו
.לארשיב תינרדומה היגולונכטו עדמ ימוחתב לארשי לש םיימואל-ןיבה םירשקה
-תיעדמה תכרעמה ןיב םירשק לש םיגוס השולשב ןיחבהל שי
:לודגה םלועבש וז ןיבל לארשיב תיגולונכט
;תונושה תוצראב רקחמ תודסומו םינעדמ ןיב םייעוצקמ םירשק 
;ץראל ץוחב רקחמ תונרקמ לארשיב חותיפו רקחמ ןומימ 
.םייתנידמ-ןיב םימכסה תרגסמב היגולונכטו עדמ ירשק 

לש ןותבש תונש ,תויומלתשהב אטבתמ םירשק לש ןושארה גוסה
,ההובג הלכשהל תודסוממ םיחרוא םיצרמ תנמזה ,ימדקא לגס ישנא
לש םתובישח .הלאב אצויכו םיימואל-ןיב םירנימסו םיסנכ םויק
הנידמ דחוימבו ,תחא הנידמ לש תרגסמבש ךכמ תעבונ הלא םירשק
םוחתל עגונה יעדמה עדיהמ ןטק קלח קר רצונ ,לארשיכ הנטק
לע - וירקחמב הרופ תויהל ךישמהלו ןכדועמ תויהל ידכבו ;םיוסמ
ףתוש תויהל ,םלועה לכב םיתימע םע עדימ ףילחהל ימוקמה ןעדמה
,םהיתויועמשמו וירקחמ םוחתב םישודיחה לע םייעדמ םינוידל
.רזוח-ןוזיהלו תרוקיבל ויתונויער תא ףושחלו
התנבנ לארשי תנידמבו לארשי-ץראב ירבעה בושיב תיעדמה תכרעמה
םינוש רקחמ יזכרמב םינעדמכ וחמצש םישנא ידי-לע הבר הדימב
לע רתי .ץראב יעדמה עדיה ןונערלו שודיחל םתיילע םע ומרתו םלועב
ץוחב םהיתימע םע םהירשק לע רומשל וכישמה הלא םינעדמ :ןכ
םינוש םידדמ ,םהיתודסומ לש ץוחה ירשק תכרעמ תא וססיבו ,ץראל
םינעדמ ןיב םיידסומהו םיישיאה םירשקה תכרעמש ךכ לע םיעיבצמ
הייטנה יכ אצמנ ,אמגודל .רתויב תחתופמ הניה ץראל .וחמו לארשימ
תונותיעב ץראל ץוחמ םינעדמ םע םיפתושמ רקחמ ירמאמ םסרפל
לצא רשאמ םילארשי םינעדמ לצא ההובג תימואל-ןיבה תיעדמה
.תורחא תוצראמ םינעדמ
רקחמ תונרק ידי-לע לארשיב רקחמ ןומימ - םירשק לש ינשה גוסה
רקחמה תודסומ לש בוטה םמש תוכזב טעמ אל חתפתה - ץראל ץוחמ
רבכ הז וחילצה םילארשי םינעדמ .םילארשיה םינעדמה לשו לארשיב
ןהמ לבקלו ,תיעדמה םתדובעב ץראל ץוחב רקחמ תונרק ןיינעל
ןיינעב הלח םישישה תונש תליחתב ךא ;םהירקחמ ןומימל םיקנעמ
תורתי תא לצנל הלחה תירבה-תוצרא תלשממ רשאכ ,ךרד תצירפ הז
רובעב םימולשתב הז ףסכ לש ורוקמ) הידיב היהש ילארשיה ףסכה
ויהי םימולשתהש םכסוה ןהיבגלש תואוולה ירזחהבו ןוזמ יפדוע
.ץראב םירקחמ ןומימל (ילארשי ףסכב
דעו 1960 תנשב י"ל ןוילימ 1.5 -כמ ריהמ בצקב לדג תובצקהה ףקיה
,וז הפוקתב .1970 -ל 1966 ןיבש הפוקתב הנשל י"ל ןוילימ 25 -כל
תלשממ לש היתורוקממ רקחמה יקנעמ ףקיהב אישה תפוקת התיהש
םבור - םירקחמ תואמ תינכתה תרגסמב ולעפה ,תירבה-תוצרא
הלא םיקנעמ .םירחא תודסומבו רקחמ ינוכמב םקלחו תוטיסרבינואב
1966 תנשב ומכתסה
.לארשיב םייחרזא חותיפו רקחמל תימואלה האצוהה ךסמ 20% -כב
רשאכ ,וז ןומימ תרוצ לש הלקשמ דרי םיעבשה תונש תישאר םע
;קמטצהל ולחה תירבה-תוצרא תלשממ לש ימוקמה עבטמה יפדוע
.םייקתהלמ תינכתה הלדח תונורחאה םינשבו
העפשה התיה םיינקירמאה םיקנעמל יכ ,הארנ רוחאל טבמב
לע דחוימבו ,ץראב חותיפהו רקחמה תוחתפתה לע רתויב תיתועמשמ
,תירבה-תוצרא תלשממ תויונכוס .תוטיסרבינואב רקחמה תוחתפתה
רקחמה תכרעמ תא ךירעהלו ריכהל ודמל ,םירקחמה ושענ ןרובעבש
תויביטנרטלא םיכרד אוצמל םיידצה ינש לצא ןיינע היהו ;לארשיב
.ינקירמא ןומימ תופתתשהב לארשיב םירקחמ תלעפהל
תופתתשמ ןהבש ,רקחמל תוימואל-וד תונרק תמקהב אצמנה ןורתפה
תימואל-ודה ןרקה .לארשיו תירבה-תוצרא תולשממ הווש הדימב
הליעפמ איהו ,1974 -ב המקוה תירבה-תוצרא-לארשי יעדמ רקחמל
תליחתב .י"ל ןוילימ 20 לע הלועה יתנש האצוה ףקיהב םירקחמ םויכ
-לארשי יתיישעת רקחמל תימואל-וד ןרק לועפל הלחה תיחכונה הנשה
ןכ .הנשל י"ל ינוילימ תורשעל עיגי התוליעפ ףקיהש ,תירבה-תוצרא
ףקיהב יאלקח רקחמל תימואל-וד ןרק בורקב לועפל ליחתהל תדמוע
.המוד יפסכ
הינמרג תלשממל תפתושמ רקחמ תינכת תלעפהב לחוה 1974 תנשב
עוציבל םיפסכ לארשיל םימרזומ התרגסמבש ,לארשי תלשממלו
י"ל ןוילימ 50 -כ ונייהד - הנשל םיקרמ םינוילימ 7 -כ ךסב םירקחמ
.תיחכונה הנשב
לש תרגסמב לארשיב רקחמ ןמומי הבורקה הפוקתב יכ ,ןכ םא ,הארנ
לע הלועה ףקיהב תופתושמ רקחמ תוינכתו תופתושמ רקחמ תונרק
.י"ל ןוילימ האמ
םימכסהב יוטיב ידיל אב היגולונכטו עדמ ירשק לש ישילשה גוסה
.תולשממ ןיב םימותח
יפוליח ללכ-ךרדב םיללוכ םהו ,םייתנידמ-וד םניה םימכסהה בור
רקחמ תוינכת ףא םיתעלו - םיפתושמ םיסרוקו םינויזופמיס ,םירקוח
םימכסה םג םימייק .תומתוחה תוצראה יתשמ םירקוחל תופתושמ
רתויב ההובג העקשה םיכירצמה םיאשונ ביבס רקיעב ,םייתנידמ-בר
תונטק תונידמ לש ןדי גשיהב םניא ןכלו ,רקחמל םינקתמבו תיתשתב
.תוינוניב ףאו
תונידמל לארשי ןיב יגולונכטו יעדמ הלועפ ףותישל םימכסהה בור
לש 1968 תנשב התמקה תובקעב ןורחאה רושעב ומתחנ תורחא
.חותיפלו רקחמל תימואלה הצעומב עדמ ירשקל הכשלה
םכסהב רשא ,תפרצ התיה לארשי םע יעדמה הלועפה ףותיש תצולח
המע םתחנש תוברתה
ףקותב םיאצמנ םויכ .יעדמ הלועפ ףותישל םירדסה ועבקנ 1959 -ב
20 -ל בורק םע יגולונכטו יעדמ הלועפ ףותישל םירדסהו םימכסה
הינמרג םע םימייקתמ רתויב םייביסנטניאה עדמה ירשק .תונידמ
ןוגראב לארשי תפתתשמ ןכ .היגלבו תפרצ םע הירחאו תיברעמה
תיפוריאה הדבעמבו תירלוקלומ היגולויבל יתלשממ-ןיבה יפוריאה
םכסה םתחנ םג הנורחאל .הז ןוגרא םיקהש תירלוקלומ היגולויבל
קושה) תיפוריאה היליהקה ןיבל לארשי ןיב יעדמ הלועפ ףותישל
.(ףתושמה
ףותישל םימכסההמ תועבונה תויוליעפה לש תוינוג-ברהו ףקיהה לע
םירקוח ףלאכ :םיאבה םינותנהמ דומעל ןתינ יגולונכטו יעדמ הלועפ
הנש לכב ;םימכסהה תרגסמב 1972 זאמ לארשיל ואבו ואצי
םקלחו ץראב םקלח - םיפתושמ םינויזופמיס 15-10 םימייקתמ
רקחמ תוינכת 50 -כ תומייקתמ ןכ ;םימכסהל תופתושה תוצראב
תופתושה תוצראהמ םינעדמלו םילארשי םינעדמל תופתושמ
.םימכסהל

תא המישגה ךכבו ,ומשל יואר יגולונכטו יעדמ ךרעמ החתיפ לארשי
תיתשתה הבחרוה יגולונכטה חותיפל ליבקמב .הידסיימ ןוזח
ןמטוה םיעוזעז אלל חותיפ גשוה ךכו ,תיתוברתהו תיכוניחה ,תיעדמה
-יעדמה חותיפה ךשמה ,תאז םע דחי .דיתעל החימצ לאיצנטופ ובוחב
אל םירגתאו תויעב םע דדומתהל הנידמה תא בייחי יגולונכטה
םירקוחה תייסולכואש ךכב ךורכ ,לשמל ,םהמ דחא .םיטושפ
דועב - הטעמ םויכ הנממ השירפהו ,ידמל הריעצ איה לארשיב
ימייסמ ןיבמ יעדמה הדובעה חוכל םיפרטצמה רפסמש
םינשב .הנשב תובר תואמל עיגמ השדחה היילעהו תוטיסרבינואה
תומייקה לש לודיגה בצקו ,תושדח תוטיסרבינוא וחתפנ אל תונורחאה
םישדחה םינעדמהו ,שדח לגסל ןהלש שוקיבה דואמ דרי ןכל .רצענ
.םירחא קשמ ירזגמב טלקיהל םיבייח
תבחרה תא ץירמהל היושע איה ןכש ,הכרבל תויהל הלוכי וז המגמ
םע דחי .תיסחי ,ןטק יחכונה ופקיהש ,היישעתב חותיפהו רקחמה
םוחתב חותיפהו רקחמה ךרעמש ןוויכ ,הנכס ןאכ הנומט ,תאז
-תבב יוצרה ףקיהל ותטילק רשוכ תא ריבגהל לוכי וניא יתיישעתה
אל םישדח םינעדמלש בצמ רצוויהל לולע םייניבה תפוקתבו ,תחא
.ץראב תמלוה הקוסעת אצמית
םילוכי ,תובר תובברל עיגמ םרפסמש ,םלועב םידוהיה םינעדמה
המודיקב הל עייסל םייושעו לארשי תנידמ לש הדותעכ בשחיהל
םע רשק םייקל וניה הנידמה ינפל דמועה רגתאה .יגולונכטהו יעדמה
.לארשיל םתקיז ריבגהלו הלא םינעדמ
יעדמה ךרעמה לש ותיינבל הלשממה י"ע וצקוהש םיבאשמה ףקיה
ןיטקהל הייטנהש דועב ,ריהמ בצקב לדג ותקזחאלו יגולונכטהו
בורקה דיתעב .תכלוהו תרבוג היתואצוהב ךוסחלו הלשממה ביצקת
עדמל םיבאשמ תאצקה ללקשל ךרוצה ינפל הלשממה דומעת
.םירחא םיימואל םיכרצ תמועל היגולונכטו
הלשממב ןה - תוינידמה יעבוק תא םיבייחמ םירחאו הלא םירגתא
,תיתכלממ המרב היגולונכטו עדמל תוינידמ בצעלו ןוחבל - תסנכב ןהו
םוחתב ימואלה ןונכתה לש דרפנ יתלב קלחכ וז תוינידמ תוארלו
.יתרבחהו ילכלכה