לארשיב השדחה תינוריעה תובשייתהה
רלרב רדנסכלא רוספורפ :תאמ
1978 לירפא-סרמ ,4-3 'סמ / ל"הצ יניצקל ןוחרי ,תישדוח הריקס :רוקמ

אובמ
יתכלממ ינונכת ץמאמ
זרוזמ סולכא
תוריהמב תולדגה םירע
תיתכלממ הייחנה וא "תישפוח תודדומתה"
ינדפק ןוימ
תונולשיכו תוחלצה יחקל יוצימ
רוזיא תרצויה ריע


 אובמ
אוה ונתפוקתב הרבחה תוחתפתה לש םיטלובה רכיהה-ינמיסמ דחא
,רתוי םילודגל םינטק בושיי-תומוקממ תויסולכוא לש תמצעתמ הריהנ
.ריעה לא רפכה ןמ דוחייבו
וטנ ,(ןהילע דומעל םוקמה ןאכ אלש) תוירוטסיה תוביסנ ףקותב
ךילהתה יבלשב תיללכה הייסולכואה תא םידקהל תויולגב םידוהיה
רתויב םייטנבלרה םיילכלכה םידברל וכייתשה םה רשאב ,רומאה
םתוא לש היצטניירואב ולח ,תינויצה העונתה המקמש םלוא .ותווהתהל
דע ,תוינללוכ הכ תורומת ינויצה רגתאל וננש ידוהיה םעה יקלח
תרדגהל תורישי םיעגונה םיגשוממ קר אל רענתהל הייטנ הנמתסהש
תוכייתשהה ןהבו ,הילא תוולנה תועפותה לכמ םג אלא ,תידוהיה תוהזה
לארשי-ץראל היילעה :םיקהבומ םיינוריע םיילכלכ םידברל תפדעומה
ןוויכמ ;רפכל הרזח לש גשומל םינושארה םימישגמה יניעב הרשקתה
םיעינמ ךותמ רפכל םירזוחל דקומ ילארשיה רפכה השענ ,ךכש
לש תינידמה הגהנהה יניערג ומקמתה ובו ,םיקהבומ םייגולואידיא
.ךרדב-הנידמה
התניש ,םינומה תיילעל ץראה תא החתפש ךכב אקווד ,לארשי תנידמ
,םירחא םביר הכ םימוחתב ומכ .היילעה לש יפרגומדה דסמה תא
תסנכהו היצזילמרונ לש התליחת ןאכ םג הנידמה תמקה הנמיס
ןאכמ .םיביצי םיקיפאל - תינכפהמ הפוקת תדלות - םיגירח םיכילהת
םוקמ תספות איהו ,תיביסנטניא תינאברוא תוחתפתה תללוחתמ ךליאו
בושיי לשו ,ןאכמ - היילעה ילג לש םתטילקל ןנכותמה ץמאמב יזכרמ
הנוש ילארשיה רפכה לש ודוקפת ראשנ תאז םע) ןאכמ - ץראה
הפוקתה לש דירש אוה ןהבש ,תוצרא ןתואב רפכה לש דוקפתהמ
.(תיתיישעת-םורטה
לח ,םישדחה םיינוריעה םיבושייה לש תצאומה םתחימצו םתמקה דצב
:םיקיתווה םיינוריעה םיבושייבו םירעב םג רכינ לודיג הפוקת התואב
םתייסולכוא לדוג יפ לע תוירוגיטקל םיינוריעה םיבושייה תא ונקלחב
-מ - רתויב ההובגה ;שפנ 5,000 דע 2,000 - רתויב הכומנה הירוגטקה)
הפוקתה תליחתב םלוסב םמוקמ תאוושהו (הלעמו שפנ 200,000
אלש דחא ינוריע בושיי םוקמ ףא היה אלש ,ונאצמ ,הפוסבו תרקסנה
.תחא הירוגטק לש חווטב תוחפל הנידמה םויק תונשב הלע
תוקיתו םירע םוקישו ,הנידמה םוק רחאל לארשיב תושדח םירע תמקה
העבנ - לודגה הקלחב הפלחתה ןתייסולכוא רשא ,חותיפ-ירוזאב
.תיתרבחו תילכלכ הניחבמ ץראה ירוזא לכ תא חתפל תנווכמ תוינידממ
ךות ץראה בושיילו היצזילרטנצדב ךרוצה שמיש וז תוינידמל דוסיכ
.ףוחה רושימ ךרואלו הזכרמב הייסולכוא יזוכיר לש םתורצוויה תעינמ
ורבע ,תושדחה םירעה תמקהל תונורקעה ותתשוה םהילעש םילוקישה
.הנידמה םויק תונש ךשמב םיבר םייוניש
,תומקושמהו תושדחה םירעה בור לש ןדסוויה םוימ הפלחש הפוקתה
םיריתמ ,ץראב ינאברואה רקחמה ימוחתב רגאנ רשא ןווגמה עדימה ןכו
תוינייפואה תוחתפתהה יכרדל עגונה לכב םיחקל קיסהלו תוסנל ונל
םינוויכל רשאבו ,אסיג דחמ ,לארשיב השדחה תינוריעה תובשייתהל
ךדיאמ ,תושדחה םירעה לש ןמודיקל תונורתפ תעצה לש םיירשפאה
.אסיג יתכלממ ינונכת ץמאמ
,ץראב תירבעה תובשייתהה תא ומיקהש םייתרבחה תודוסיה
תורייע וא םירע יבשוי םירקמה תבירמב ויה ,הלא ונימי דעו התישארמ
הפוקתל דע ,אקווד הטלב תובשייתהה ךילהתב ךא .םאצומ תוצראב
ץראב ידוהיה רפכה .ינוריעה םייחה חרואמ ןוצרמ-תוקחרתה ,תמייוסמ
אופיא שיגדהל בושח .םירע-יאצוי לש הריצי ורוקמב ,ןכ םא ,אוה ףא
הימוטוכידל תוסחייתהה רשאכ ,לארשיב רויעה ךילהת לש ודוחיי תא
הליגרה תואיצמה תמועל ינוש הב שי ,ונינפלש הרקמב רפכ-ריע (תוינש)
זוחאש םג המ) תוחתפתמה ןהו תוחתופמה ןה ,םלועה תוצרא תיברמב
.(םלועב םיהובגה ןמ וניה לארשיב תינוריעה הייסולכואה
רשאכ - התוללכב ץראב תינוריעה תובשייתהה לש יתומכה לודיגה בצק
.דחוימב ריהמ היה - הז ךילהתב קלח םילטונ םיידוהי-אלה םיבושייה
,יתוכיאה ןבומב םג אטבתה ,ועבט םצעמ ,הז ןיעמ יתומכ לודיג יכ ,ירב
,יפרגומדה םנבומב ,רויעה יכילהת לש תרבגומ הצאהב - ונייהד
.יבחרמ-יזיפהו יתוברת-יתרבחה ,ילכלכה
וויה רשא ,םימייקה םיירקיעה הייסולכואה יזוכיר לש םתעפשה
לש תרבוג השגדה ךות ,המצעתהו הכלה ,הלא םיכילהתל הכישמ-ידקומ
תא ודילוה הלא םיאנת .הנידמה יבחרב ירוזא-ןיבה לקשמה יוויש רסוח
יבושיילש יפרגואיגה ךרעמב יוניש ידיל איבהל ףוחדהו ינויחה ךרוצה
,יתכלממ ינונכית ץמאמ תדלות ןניה ,תושדחה םירעהש ,ןאכמ .ץראה
.תרדגומ הרטמ תגשהל ןווכ רשא
אופיא ולעפ - תושדחה םירעה תמקהב - לארשי לש םידחוימה היאנתב
תמקה לש םימוד םירקמב םלועב םילבוקמה הלא לע םיפסונ םימרוג
רתי-לודיג ןתמל תנמ לע היצזילרטנצדל המגמה םשארבו ,תושדח םירע
לש ןדוקפתב יתוהמ ינושב םיכורכ םיפסונ םימרוג .ףופצ ןילופורטמ לש
םירעה לש ןתמקהב אלמה םייוטיב ידיל ואב הלא .תושדחה םירעה
:חותיפה ירוזאבש תושדחה
-ילילד וא םיממוש םירוזאב עצבתה םירעה דוסיי 
תיתשת לש םינושה םיטנמלאה ןיטולחל טעמכ ורסח םהבש ,הייסולכוא
;תינוריע
.הלאה תושדחה םירעל התנפוה תבשייתמה הייסולכואה  
תויושר ידי-לע תינומה היילע ילג תטילק לש ץאומ ךילהת תרגסמב
;תויתכלממ
םירעל ונפוהש םילועה-םיבשייתמה לש יראה קלח יבגל  
טרפה לע תורישי עיפשהש ,דח רבעמ םושמ ךכב היה ,תושדחה
,םייזיפהו םייתוברת-םייתרבחה ,םייעוצקמ-םיילכלכה םימוחתב
.ץראה זכרמב ועקתשהש םישדח םילוע םתוא ווחש וזמ הבר המצועב זרוזמ סולכא
תושדחה םירעה תמקה ךילהת תא םידחיימ רשא םימרוגה םתואל
ןתומד בוציע לע תורכינ תוכלשה שי ,לארשיב חותיפה ירוזאב
תולועפ ,םירקמה תיברמבש ,םג המ ;םירעה ןתוא לש תינברואה
רשא ,תינברוא תיתקוסעת תכרעמ תריציל הברהב ומדק סולכאה
.םיתוריש תותשר לש תנווגמו תיביסנטניא תוליעפב הרקיע
הווהמ (ןלדוג תוברל) חותיפה ירע לש תילכלכהו תיתרבחה היגולופרומה
םרוגה רשאכ ,םירעה לש ןמודיקל עגונה לכב תחאכ בבוסמו הביס
רמולכ ,יתוכיאה ונבומב רויעה תגרד וניה םודיקה ךילהתב עבוקה
היצקנופ וניה ,םירקמה תיברמב ,ןורחאה הז ;יתוברת-יתרבחה ונבומב
.תימוקמה תיתקוסעתה תשקה לש ןוויגה תדיממ תרזגנה
"יתרבחה ץיאמה" ןונכתבש תערכמה תובישחה תא הלעמ רקחמה
בבוסמה ןונכית לש ותובישח לע ףסונ ,השדחה ריעה םודיקב םרוגכ
םיצמאמה תא תוארל ןתינ רתויב טלובה יוטיבכ .ומצעלשכ יזיפה
.יתוגיהנמו יעוצקמ ,ינוגרא רשוכ תולעב תובכש תכישמל
תא "רזפל" חרוכב רקיעב הניה חותיפה ירע לש תידוסיה ןתקדצה
לכב םיבחרמ לש רתוי ןזואמ בושיי ,רמולכ ,תינוריעה הייסולכואה
םיישקבו המקהה תפוקתב ןסולכאב - ןתשלוח .הנידמה יבחר
,תומדוקמה 50 -ה תונשב (ןקלחב תוחפל) - םיבורמה םייתלחתהה
תינושארה םתטילק תלאשו ,ץראל םישדח םילוע יפלא ומרז רשאכ
המזויה רסוחב - ןהמ קלח לש ןתשלוח .הלעמב הנושאר המישמל התיה
התואב ץראל התלעש היילע התוא לש הייפואל יטנרהניא היהש ,םינפבמ
.הפוקת
ירע תייסולכוא לש תיסחי ריהמ לודיגל םידע ונייה םינשה ךשמב
ןהמ קלחב .הובג יעבט יובירמ ןהו םילוע תיינפהמ ןה עבנ רשא ,חותיפה
הריגה) "הכישמ חוכ" לש ותחימצ תישאר לש המגמה ףא תנמתסמ
יכ אצמנ ןכ ;הביזעה ףקיהב תרכינ הדיריו (םירחא םיבושיימ תימינפ
- םהבש םיריעצה תעפשהב רקיעבו - םיקיתווה םילועה תעפשהב
ךתחב) הייסולכואה תונוכתב רופיש לח ,םירחא םיבושיימ ועיגהש
ןיב הפוריא-יאצוי רועישב המ תיילע - ליבקמבו ,(לשמל ,יתקוסעתה
תודובעמ רבעמ לח ,םוקמב הקוסעתה תורוקמ חותיפ םע .םיבשותה
היישעתב רתוי העובק הקוסעתל - תואלקחמו (תומוזי) "תויעבט אל"
עיפשה רופישה ךילהת ,תאז םע ,ךא (רקיעב היינבב) םירחא םיפנעבו
הלכשה םירסחה ,םיקסעומה לש לטובמ אל קלח לע טעמב קר
יתרבחה םבצמב םירדרדימ הלא תוימוקמ תוצובקמ םיקלחו ,תונמוימו
.ילכלכהו
ןיב ,ויתותוא ןתנ םיבשותה ןמ קלח ברקב יתקוסעתהו ילכלכה רופישה
.םוקמה םע תיבויח תוהדזה לש רתוי ההובג המר תורצוויהב ,רתיה תוריהמב תולדגה םירע
לש ןתמקהל םימדקומ םיאנת לש הרוש דילוה לארשיב רויעה ךילהת
םירע ומקוה .ןהמ תודחא לש הריהמה ןתוחתפתהל ףאו ,תושדח םירע
רפסמ םירע שי ןדצב ;"תושדח" יוניכה תא תוקידצמ תוניחבה לכמש
תמישרב תוללכנ ןה ףאש ,םוקיש ךילהתב תואצמנש וא ומקושש
םושמ ןהו ,ןיטולחל השדחה ןתייסולכוא םושמ ןה ,"תושדח"ה
.ינאברואה ןפונב ולחש םייונישה
אל התיה ןתעפשהש ,תושק תויעב וולתנ הלא םירע לש ןתמקהל
גג-תרוק קפסל חרכההו תוינומה תוילע בקע יפרגומד ץחל :תלטובמ
תויתרבחו תוילכלכ תויעב רותפל חרכהה םע דבב דב ,םילוע ינומהל
ןתווהתה יכרד לע דומעל דחוימב ןיינעמ ,ןכ לע .הלוכ ץראב תובכרומ
תוינכותו יחכונה ןבצמ תניחבמש ,תושדחה םירעה ןתוא לש ןתוחתפתהו
דיתעל ןהיבגל תומייקה לודיגה
הז ןיעמ חותינ ."תוריהמב תולדגה םירע" םשב ןתונכל ןתינ ,קוחר-אלה
ותווהתהל םיאנתה לעו ,הז לודיג לש ויתורוקמ לע דומעל ידכ ,בושח
רזעל תויהל םייושע ןהמ םיחקל תקפהו וללה תומגמה חותינ .ץראב
םירע םדקל תנמ לע ,ליעפהל שיש תוטישהו הנוכנה ךרדה תאיצמב
.ןוצר עיבמש וניא ןתוחתפתה בצקש
-תומאל םאתהב ךורעל ןתינ ,תוריהמב תולדגה םירע לש גוויסה תא
:הדימ תומא יתש יפ לע ןגווסנ ונא .תונוש הדימ
תיתובשייתהה הדיחיה לש יתלחתהה הלדוג ןיב חוורימה  
;דיתעל תוינכותב (תעצומה וא) תרעושמה וז ןיבל
ףחדל ומרג רשא ,ריעה תא םירצויה תוחוכ לש םייפוא  
.לודיגה
יוניש ומע איבמ ץאומה ןלודיגש םירעה ןתוא תווהמ ןושארה גוסה תא
רפכ לש ותיילעב אטבתהל לוכי הז רבד .לדוגה תייכראריהב יתוהמ
תאז ןיעמ הצובקב .הלודג ריעל הנטק הרייע לש התכיפה וא ,ריע תגרדל
יתרבחה ,ילכלכה ןוגראה תויעב תונמתסמ םיינוריע םיבושיי לש
ןפואב הז הרקמב הווהתמ לודיגה ךילהת .רתויב ףירח חרואב יבחרמהו
תא םיאצומ הלא םיישק .םיישק הברהב הוולמ אוהו רתויב יטסרד
תא םיעיפשמ הילעש הביבסה תושידאב הנושארבו שארב םייוטיב
,שי .הלא םיינוריע םיבושיי םירצויה תוחוכ לש םיסלופמיאה םתעפשה
םייסיסבה םיפתושמה םינקתימה םירסחשכ ,תינכט איה תושידאהו
הייסולכואהשכ ,יכיספ-ויצוס יפוא תלעב הניה תושידאהו שיו ;חטשב
םיתיעל .ריהמה לודיגה ךילהת תורמל ,הירמש לע תאפוק תימוקמה
תא קיבדהל לגוסמ וניאש ,יביטרטסינימדא ןונגנמ לש תושידא םג הנשי
.םיריהמה םייונישה
רתוי קדצומ ,אצומה-לדוג תמועל ובצקו לודיגה רועיש רתוי לודגש לככ
."השדח ריע" יוניכה
הנכנ ,"קלח-חול" תניחבב ויה אל םירעה ןמ תודחאש הדבועה ףא לע
."תושדח" תאז לכב ןתוא
תינכותב לולכ ןלודיג רשא ,ינוניב לדוג תולעב םירע ןה ינשה גוסה
הזה לדוגה גשוה ובש ןמזהש אלא ,ןכל םדוק הלבקתנש תיביטקפסרפה
.רכינ חרואב רצוק
םוחתל רשאב םידחוימ םיישק תוררועמ ןניא הזה סופיטה ןמ םירע
ןהב םירצונו ,ינברואה
ןאכ תורומח ,תאז תמועל .םישדחה םהיבשותל רתוי םילק םייח יאנת
,ןהיזכרמ לש תומיאתמ תורוצ תריציב תורושקה תויעבה רתוי
תויתוריש תויצקנופ יולימ םשל םילדגומ םיכרצ קפסל םידעוימה
ריעה תרגסמב בורל םילבגומ םניא הלא םיזכרמ .תובורמו תושדח
סוידרב םייוצמה רתוי םיבחרנ םיחטשל םיסחייתמ אלא ,תמייוסמה
.רוזיא וא רוזיא-תתל - םהלש העפשהה
תומקומה ,םינוש םילדגב תינוריע תובשייתה תודיחי ןה ישילשה גוסה
ןווכומ דימת אלו ,דח לודיג לש ךרדב תוינוריע תויצרמולגא תרוצב
םעט ןיא - ידדהא הנתומ ןמויקש םירע לש הז גוסל סחיב .ןנכותמו
הלא םירע .ןהמ תחא לכ לש גוויסה תכאלמב לפטלו ןחותינב קוסעל
.העודי הדימב תופתושמ תויצקנופ ןתוא תונייפאמו וידחי-םויק תומייק
סולכאה ןונכת תועצמאב היצזילרטנצד לע ,אופיא ,םירבדמ ונא םא
תומוקמ אוצמל המגמה - תחאה :תונווכ יתש רבדל ירה ,ץראב
- הינשהו ;ץראה יבחר לכב תינוריעו תיאלקח תובשייתהל םיילמיטפוא
הלדוגש ,ביבא-לת דוחייבו ,תולודגה םירעה לש ןמויק דיתעל הגאדה
יצראהו ירוזיאה הנבמל היצרופורפ לכל ץוחמ םויה רבכ אוה
אשמ הלודג ריע לכ הסימעמ ,תוילאיצוסה תוערגמה דבלמ .יתואיצמה
תואצוהו תיביטקודורפ-יתלבה תוקסעתהה ללגב ,הצרא לע דבכ יפסכ
.הייחלו התוליעפל םישרודה ,םינוש םיגוסמ םיכבוסמה םיתורישה
לש תובשייתהה תייעב הניה לארשיב ןונכתה לש הנושארה הייעבה
התקוסעת תאו המוקמ תא הקלחב קר האצמ רשא .תמייקה הייסולכאה
קלח תרבעה :אדירג תילכלכ הייעב תאז ןיא םלוא - םיביציה
הגרדממ תיתרבח היעב הניה רתוי םיקחורמה םירוזאל םיקיתווהמ
רשא ,בושייה הנבמב םיימינפה םייונישה ןיב קודה רשק םייק .הנושאר
.םירגהמה-םילועה לש הטילקה תויעב ןיבו הנידמה םוק רחאל וחתפתה
םימרוגה לש ,הלעמלמ הטלחה לש האצות וניה לארשיב סולכאה ןונכת
הייסולכואל קר אל םיארחא םמצע וארש ,םיבשיימה תודסומהו
ודמעש דיתעה יבשות םיפלא תואמל םג אלא ,הנידמה לש תמייקה
תחתפתמ ץרא לש םייסיפה םיאנתה .הרצק הפוקת ךשמב ץראל תולעל
ודימעה - הפופצ הייסולכוא תסנרפל םימצמוצמה םיילכלכה תורוקמהו
.היילעה תטילק ןפוא תא שארמ ןנכתל השירדה תא
לש ינוריע סולכא לשו היילע-ילג בושיי לש הלא םיכרצ בולישמ האצותכ
אצומ-תוצרא ןיב תרכינ הפיפח תושדחה םירעב תמייק ,ץראה יבחרמ
םיתיעל הררג איה רשאב ,דיבכמ םרוג התוויה וז הפיפח .קתו-תובכשו
.תימוקמ תוגיהנמו אצומ-ץרא ןיב תפסונ הפיפח
-תיביטמרונ קפס ,תיכרע קפס) הלאש תררועמ וז העפות
םייביסאמ אצומ-ישוגב הייסולכוא תבכרה םאה :(תילטנמורטסניא
דצמ .הלוע הייסולכוא לש שדחמ היוניב יכרצ תניחבמ הליעי וא הייוצר
תוצובקה בוריקו תוילעה גוזימ לע הז תובשייתה סופד השקמ ,דחא
תושבגתהל תיטילופ המצוע יחנומב לובג ביצמ אוהש ןוויכמ ,תוינתאה
גוזימ ךילהת לש וחוכב שי םא אוה קפס ,ינש דצמ ;תימינפה תיתדעה
תנעשמה ןדבואל יוציפ תתל ,ןנכותמ בוברעל הוולתמ היהש "יופכ"
.תיפוליח תיתרבח תוירדילוס יחנומב תידדהה
ינשב םיינוציקה תונורתפה יכ עמתשמ ,וז הרוצב הלאשה תגצה םצעמ
תאצוה תא תובייחמה ,תונכס םבוחב םינמוט יאדוול בורק ,חווטה יפגא
שפחל יוצרש ,ןאכמו ;ץלמומה יתרבחה יוסינה םוחתמ וללה תונורתפה
םייוריע .םוחתה לש ןוכיתה חוורמב םייביטנרטלא תונורתפ רחא
םה םלוא .ינויח ךרוצ ,קפס אלל ,םה חותיפה ירוזאל םייפרגומד
םתובלתשה ידי-לע ,יתליהק שוביג חיטבת רשא ךרדב תושעיהל םיבייח
לכב עונמל שי .תמייקה תימוקמה הייסולכואב םישדחה םיבשותה לש
לש םהייח תוחרוא תא תמייקה הייסולכואה לע תופכל תונויסינ ריחמ
םוקמב םתורצוויה תא עונמל שי ,אסיג ךדיאמ .םישדחה םיבשייתמה
.ומצע ךותב רגתסמ םהמ דחא לכש ,םידרפנ הייסולכוא ישוג לש
לש תימינפ הריגהל ןאכ דעונ יתרבח רוטזילטקכ דחוימ דיקפת יכ המוד
רכינ םהב תומוקמב ןויסינה ,םינפ לכ לעו ;תושדחה םירעל םיקיתו
.הז ןוויכל עיבצמ ,השדחה הייסולכואב םיקיתווה זוחא
םידיקפת המכ ואלמי ,הייסולכואבו ,ץראב םירועמה ,םייתרבח תודוסי
ןיב שגפמ םוקמ תווהל םילוכי םה ,תישאר :םיינויח םייביטרגטניא
ןה - זכרמל רשג שמשל םילוכי םה ,תינש .תונושה תוינתאה תוצובקה
םייושע םה ,תישילש .ידסומה הנבמה ןבומב ןהו יפרגואיגה ןבומב
בולישה ךילהת תא רצקלו ,םוקמב לדגה רעונל תוסחייתה-ריצ תווהל
תונבל ותוא ודדועיו ,ותורעתה תא רעונה לע ולקי םה ;תורודה דמימב
.םוקמב ודיתע תא תיתכלממ הייחנה וא "תישפוח תודדומתה"
םיינוריע םיבושיי יוביר ידי-לע םירצונה ,ידדהה ץחלה יאנתב
ןונכתה בצייתמ ,תינומגה העפשה הדש לע םירחתמה הצחמל-םיינוריעו
קבאמה תריזב שחרתמה לע ףיקשהל אוה לוכי :המליד ינפב יתכלממה
,"זכרמ תואנה" תרומת "זכרמ יתוריש" םיעצומ ובש "קוש" לעכ הזה
והמ ,בוציי לש ךילהת ירחא עבקיש עציההו שוקיבה קוח לעפוי ובו
,עבקי הז "קוש"ו .הלאה תואנההו הלאה םיתורישה לש ןיפילח-רעש
,םיריחמה תא קר אל ,יסאלקה ונבומב קוש תאז עבוק הבש ךרדכ שממ
ועבקנש םיריחמב דומעל לוכי וניאש ימ :(survival) הריאשה תא םג אלא
יתכלממה ןונכתה לוכי ,אסיג ךדיאמ .הריזהמ קלתסהל ותד תחא -
םויכ תאז השוע אוהש םשכ) קושה לולפט ידי-לע תוחתפתהה תא ןווכל
הנידממ םינושה םידממב "יסאלק"ה קושב םג םיימואלה םיקשמה לכב
.(רטשימל רטשיממ ,הנידמל
ונתעדל הפיקת ,קושל תירוזיא תינומגה העפשה לע קבאמה לש הלבקהה
התופיקת ;יטנרהניא ןפואב וב םילעופה תוחוכה ךרעמל עגונה לכב קר
לש ןויגהה ירהש ;יביטמרונה רושימב ןהילע דומענש תוביסהמ ,תלטבתמ
החינמה הטיש - "!לועפל וחינה" :תיתפרצב) laissez faire -ה תוינידמ
גרדמ החנמ תוברעתה אלל ,רקובמ יתלב חרואב להנתהל תויוחתפתהל
(םירחתמ םימרוג ןיב תישפוח תודדומתה ,רתיה ןיב ,תרשפאמהו ,הובג
ימרוג תא הנפמ רקובמ יתלבה קושה תטיש יכ םיחינמש ,ךכב אוה
.שוקיבו עציה קוח לש וצחלב דומעל ןתינ םהב ,הלועפ תודש לא רוצייה
תודדומתה הדשל הרייע "תונפהל" לוכי התא ןיא :ינאש ןאכ וליאו
איה ובש רוזיאב המויק לע קבאיהל התד תחא ,המקוהש הרייע .רחא
האיצוהל - הנעמל תושעל יתכלממה ןונכתה לכויש המ לכ םעו ,הרתוא
.לכוי אל הריזהמ ינדפק ןוימ
םילעופ קוש-יצחלש - וניארש יפכ - הדבועה ינפב ,אופיא ,םידמוע ונא
האב הניא laissez-faire -ה תוינידמשו ,תירוזאה הינומגהה לע תוביריב
אלא ,יסאלקה קושהמ םג תכלוהו תמלענ איהש ןוויכמ קר אל ,ןובשחב
קושה ןיב ןוימדה םלענ תיתכלממה תוינידמה תעיבק תדוקנבש ינפמ
.דציכו לפטל המב ,אופיא ,איה הייעבה .לשמה קושהו לשמנה
םיבושייה תא רתאל יתכלממה ןונכתה לע המושש ,םירומ וניאצממ
תויאדכ לע םירומ םה .הריאש תלוכי לש םינמיס םיארמה םיינוריעה
יולימו תינוריע תואמצע תארקל ךילומה גוסהמ םיבאשמ תעקשה לש
-חוכ תדימ םוקמל תונקהל ןפוסש תועקשה :ירוזא ינומגה דיקפת
םיינאטנופס םיכילהתמ ןוזיהל לכוי אוה הל רבעמש ,תיטירק הכישמ
.לגעמב ולעפיש םייפרגומד םייוריע לש
יושעה ,יבויח רזוח-ןוזיה תכרעמ לש התורצוויהל עיגהל :רחא ןושל וא
.םייתוכאלמ ןיכומיתב ךרוצה ןמ םוקמה תא ררחשל םימיה ןמ םויב
- הלילשב ןוימה יאצממ תא םכסל ץלאינ םהיבגלש תומוקמל רשא
םייקתיש הווקתל םוקמ םיריאשמ םניא םייגולוקאה םהיאנתש רמולכ
רבגתמה ךילהת - (הצואת ןושלמ) ץייאתמ ךילהת] ץייאתמ ךילהת םהב
רזוחו) לאיצנטופ תרבגהו המישמ-חוכ תרבגה לש [אוה-וחוכמ ךלוהו
לע היהת רוזיאב הינומגהל קבאמב םדיש ,םהילע רזגנו (הלילח
ידי-לע ,םייביטנרטלא םידועיי םהל שקבל היהי המוש - הנותחתה
לש יכראריהה וקל ץוחש תויצקנופב תוחמתהל םתכלוהו םתיינפה
שפונו תוריית יזכרמ תויהל םילוכי הלאכ םידועיי .ינברואה רדסמה
"תמוצ יתוריש" ,(םייגולואיכרא םירתא תוברל ,עבטה ינותנ לוצינ ךות)
תוברת תודסומ דוקימ ,היצקינומוקהו הרובחתה ימרזל םיסחייתמה
.דועו םייפיצפס
תפמ לע שרפ אוה .םיכרד תשרפל ונתעדל עיגה לארשיב ינוריעה ןונכתה
תעדמ אלש וא תעדמ ;"םיינוריע םיבושיי" לש הכורא הרוש ץראה
םויכ השורדו ,תירוזא הינומגה לש תונוש תונמ לא םיבושיי םילטונ
העקשהה תא דקמתו ,םידעיב תומימעה תא קלסתש תנייממ הנחבה
רתויב םיבוטה םייוכיסה ילעבכ ואצמייש ,םינוויכל דיתעל תימואלה
לש ףיקמ ילנויצר חותינב ונחבואש םידעיל םיבושייה תא דיעצהל
.םהיכרצו םתלוכי תונולשיכו תוחלצה יחקל יוצימ
קינעמ ,הטלחה ירפ אוה ןמויק םצעש םירע תומייק הבש תואיצמה
רבעב וחמצש םירעה .תונורסח םגו תונורתי םג ןתחימצו ןתוחתפתהל
לא - התויח הל הדבאש הביבס ךותמ החירב ךילהתמ האצותכ ,םלועב
םייחה תודבועש ךכמ הבר הדימב ולבס ,הווהתמה שדחה דקומה
הסמעמ הצבר ןנונכת לעו ,םייכיטס םיכילהת ידי-לע ועבקנ תויסיסבה
ןוקית לש עובק ביכרמ ןונכתל וסינכה רשא ,תומייק תודבוע לש
תודבוע ןתואש ןוויכמ ,הנקת אלל תויהל לולע הזכ בצמ .תוועמה
ןונכתה תא תוקחודו ,בורקה דיתעל הלועפה תא םג תובייחמ תומייק
רומא רתוי ךורא חווטל ןונכתהש העשבו .רתוי םיכורא ןמז יחווטל
תושדח תודבוע לומ בצינ ומצע אצומ אוהו שי - המשגה ללכל עיגהל
.הלילח רזוחו ,רבעה תולבגממ ועבנש
תולוכי ,תידסומ הטלחה יפ-לע ומקש ,תאז תמועל ,תושדחה םירעה
הריתח ידי-לע השעמה ךרדומ הבש ,םידעי - תנווכמ ןונכת תשיג חתפל
ךרוצה ןמ הרוטפ וזכ היישעש תרמוא תאז ןיא .הייוצר תואיצמ לא
,ינדעיה הלועפה םגדב םלוא .ןקתלו (שדחמ-ןנכתל) ןנכשל ,דומלל ,בקעל
- הדימל - םייוקיל - עוציב - ןונכת" םיעוריאה רדס היהי םלועל
תריצי" הרדסה ידי-לע ןויפאל ןתינ יתביסה םגדהש דועב ;"ןוקית
םייושע םייוקילה ירהש) יקלח ןוקית - (תודבוע תורצוויה וא) תודבוע
חווטל ןונכת - (הישרושב םיעובט אלא ,הלועפה ילושב קר אל תויהל
."רצק
,עדייו תוסנתה רגאמ הידיב ןתונ םירע תמקהב לארשי תנידמ לש הנויסנ
לע ססבתתש ,תינדעי יוניב תייגטרטסא תעיבקב עייסל ידכ וב שיש
ונתשגב .תונולשיכו תוחלצה יחקל יוצימ לעו םייטרקנוק םימגד
יהלשב ןיאמ-שי תמקומה ,השדח ריע לש ילאוטפסנוקה דסמה תייוותהל
בויחל - ונתוחנהל םייוארה םימגד לע עיבצהל לכונ ,םיעבשה תונש
.הלילשלו
-תרצוי ריע :םיסופיט השולשב דקמתנ תשקבתמה הנחבהה טושיפל
וניא "םיילוש" חנומה) רוזיא ילושב ריעו רוזיא-תשרוי ריע ;רוזיא
.(רוזיאהו ריעה ןיב תוקיז טועימל אלא ,יפרגואיגה םוקימל ןאכ סחייתמ
ןתסינכ תדבוע :תחא תפתושמ הנוכת םינורחאה םיסופיטה ינשל
ריעה לש הרקמב .רוזיאה תא תנייפאמה תושייה תווהתה רחאל ןרוזיאל
לבא ,ידקומ דמעמ המצעל שוכרל ריעה םנמא החילצמ ,"תשרוי"ה
התויה ינפל חתיפ רוזיאהש תימצעה תושייה ןובשח לע הרוק רבדה
.רפח-קמעל הסחיב הינתנ תברקתמ הז סופיטל .דקומ
חוכה יפרועה רוזיאה ראשנ ,רוזיאה "ילוש"בש ריעה לש הרקמב
המקרה לא ויתוקיז חותיפב הילע גלדמו ריעל קקזנ וניאש ,יטנאנימודה
וליאו .הלופע לע עיבצהל ןתינ הז סופיטל המגודכ .תימואלה תיתרבחה
הילע ןעשנה ,ירוזאה ףרועה חותיפל המדק רוזיא "תרצוי"ה ריעה
ןיבו וניב ךוויתה דקומ תא קהבומ ןפואב הב האורהו וידעצ תישארמ
.עבש-ראב איה הז סופיטל תטלובה המגודה .םיימואלה םידקומה רוזיא תרצויה ריע
הניחבהמ הנושאר וזכ ריע לש התויה תדבוע םצעש ,רמול ךרוצ ןיא
וילעש דסמ אלא ,הדמעמ תחטבהל קיפסמ יאנת הנניא ,תיגולונורכה
-תבחרהב ןהילע דומעל ןידה ןמש ,תורישכמ תונוכת תכרעמ תונבל הילע
:המ

רבעל הינפש ריע .("רוזיאל םינפה םע") רוזיאל תוחיתפ  
םהב שיש םידוקפית המוחתב חתפל תבייח רוזיא-תרצוי תויהל הרטמה
.ירוזאה ףרועה יבשות לש םינייפאמה םיכרצל תקפסמ תונעיה
ןידה ןמ ,תורומאה תוקיזה תווהתה קוזיחל .חותפ יוניב  
ידי-לע ילוא ,תישפוח השיג ןימזמ אהיש יוניב ןונגס לע תעדה תא תתל
יבשות דצמ ןה ,עונמל תנמ לע .םיברה תושר לש תינוטקטיכרא השגדה
תולולעה ,תוריגס וא תורז לש תושוחת ,הילא םיסנכנה דצמ ןהו ריעה
.היצרגטניאהו תידדהה תולגתסהה יכילהת תא שבשלו עיתרהל
ינוריע יווה לש םיבושחה םינייפאמה דחא .ישונאה דסמה  
תונונגס ,תוברת ,הקוסעת) םידממה ברימב תישונא תוינוג-בר םויק אוה
-תוכיא יאצוי םיביכרמ הזב אצויכו ,םיתורישו להנימ ,הלכלכ ,םייח
-בר תרצונ הלודג ריעב .הילאמ וז תוינוג-בר תרצונ הלודג ריעב .(םייח
הרדגה םצעמ תבייח השדח ריע ירהו) הנטק ריעב .הילאמ וז תוינוג
איהו ,המצעמ וזכ תוינוג-בר הווהתת אל (הנטק התויה לש בלש רובעל
ידי-לע וליפא ,תנווכמ הלועפו תינונכת הבשחמ לש דעי תויהל הכירצ
קר תילכלכ םיקדצומהו ,העשה יכרצ תא םימידקמה םידוקפית חותיפ
דחוימ ץמאמ עיקשהל ןידה ןמ הז ךרוצל .קוחרה דעיה תייאר ךות
לש בחר ןווגימ יפלכ לעופב המוזי הכישמו יעבט הכישמ-חוכ תריציב
.םיילאיצנטופ םיבשייתמ
לארשיב תושדח םירע לש ןתמקה ןויסנ .קוניז תיתשת  
בלשב תולבקתמה תוטלחהה לש דואמ ברה לקשמה לע עיבצמ
בושיי לש וידעצ תישארב רבכ עירכהל ןכרד הלא תוטלחה .יתלחתהה
,קוניזה תיתשת לש הביטו המויק תא - הלילשל וא בויחל - ינוריע
םולב תוחתפתה יאוות לע תולעל ריע הלולע (התשלוחב וא) הידעלבש
בטימה לכל - ושקתי רתוי םירחואמ םישעמו תוטלחה רשא (יוצר יתלבו
.ללכב עישוהל ולכוי אל בורלו ונקתל -
ינדפק יתבשחמ ץמאמ תונושארה תוטלחהב עיקשהל ןידה ןמ ךכיפל
תועייתסה ךות - עיגהל ריעל רשפאל תנמ לע ,עגרה יכרצמ בייחתמל לעמ
ןווגמ תגשה איה אלה ,הארמה-תדוקנל - הרישעו הביצי קוניז-תיתשתב
.הברקב םילעופה תוחוכב ריעה לש המויקל ךרוצה יד בחר םידוקפית