תיברעה הגילה
םייברעניבה םיסחיה
ןרוג רשא :תאמ
,ד"ישת ,תונייע םירפס תאצוה ,1954-1945 תיברעה הגילה :רוקמ
.1954


:הנידמ לכל האלמ תונוביר וא רתוי םיקודה םירשק :'א קרפ
הגילה תנמא יפל הברקה תדימ
תודחאלו רתוי םיקודה םירשקל תופיאשה
תודחאלו רתוי םיקודה םירשקל תוינכת

:הגילב תונחמו םיפוריצ :'ב קרפ
החיתפ
םימשאהה
הידועסו םירצמ
ןונבלו הירוס
הירוסו םירצמ
הירוסו הידועס
קאריעו ןונבל
היסאבש ברע תונידמ

:הידועסו םירצמל םימשאהה ןיב :'ג קרפ
קאריעו םירצמ
ןדריו םירצמ
ןדריו הידועס
קאריעו הידועס


 הגילה תנמא יפל הברקה תדימ
:ןיב קבאמ ןומט הגילה תנמא דוסיב
-יתלב תונוביר םדיב םייקל םיאנידמהו םיטילשה ןוצר (א
.םהיתוצראב תלבגומ
ושבלוהש ,הינומגהל תוירצמו ,תוטשפתהל תוימשאה תוינכת (ב
.תיברע תודחאל הפיאש לש הלטציא
לש םתלחנ רקיעב התיהש ,תיברע תודחאל הנכה הפיאשה (ג
.םיינמואלה םינקסעהו תועדה-יגוה
ךותב םנוטלשב םיקבדה םיאנידמהו םיטילשה וחצינ הז קבאמב
רתוי קודה רשקל תוינכתה תא וחד ברע תונידמ בור .םהיתוצרא
תיתימא הינומגה ססבל וחילצה אל םירצמה .ןקלח וא ןלוכ ןיב
םינמואלה לש תויברע-ןאפה תופיאשהו ,יברעה םלועב הביציו
,הגילה תנמא יפיעס .ריינה יבג-לע תוינכתו תומולח רדגב וראשנ
םייללכ ,תורבחה-תונידמה ןיב הלועפה-ףותישו םירשקה לע
לע אלא ,תודחא לע תרבדמ הנמאה ןיא .םיבייחמ-יתלבו דואמ
ילעב םיזחאנ וב ,'ט ףיעסב .הלועפ ףותישו םואית ,םירשק קודיה
-ףותישב תוצורה תורבחש ,רמאנ ,רתוי הקודה תודחאל תוינכתה
תויאשר הנמאה תרגסמב עבקנ רשאמ ןהיניב רתוי קודה הלועפ
ט"י ףיעס .ךכ םשל םימכסה תורכל ('עמה - ךכל לודיש לכ ןיא)
ןיב םירשק התא קזחל ידכ ,הנמאה ןוקית לש תורשפאה לע דמוע
.תורבחה
םיצורל הזיחא שמשל םייושעה ,םיפיעסה לש םתשלוח תמועל
תיתשהל הפיאשה הנמא התמדקהב תשגדומ ,םירשקה קודיהב
תואמצעה דוביכ לש סיסב לע תורבחה-תונידמה ןיב םיסחיה תא
לש 'חו 'ב םיפיעסב עבומ ןויער ותוא .ןהמ תחא לכ לש תונובירהו
-תונידמה תואמצע תחטבהב ךרוצה לע רבודמ 'ב ףיעסב :הנמאה
תא דבכל הרבח-הנידמ לכ בייחמ 'ח ףיעסו ,ןתונובירו תורבחה
תוארל ,תורבחה-תונידמה ראשב תוררושה לשמימה-תוטיש
בייחתהלו ,דבלב ל"נה תונידמל עגונה ןיינע ולא תוטישב
.ל"נה לשמימה תוטיש תא תונשל תנווכמה הלועפ לכמ תוענמיהל
לכ תובשחתהב תורבחה ןיב הלועפה ףותיש תא הנתמ 'ב ףיעס
הנמאה לש 'ז ףיעס יפל .ראשה לש תוביסמבו ןוגראב ןהמ תחא
-יקוחל םאתהב הנידמ לכב הגילה תצעומ תוטלחה הנעצובת
םאתהב היחפסנו הנמאה ורשואי 'כ ףיעס יפל .הבש דוסיה
.םיקוחה םתואל
תונידמה יניינעב תוברעתהמ ענמיהל הגילה תולדתשה לע
יכ ,ראשה ןיב ,עבוקה ,הנמאה לש 'ה ףיעס הרומ תורבחה
ינפל איבהל ('עמה - תוביוחמ ןניא ךא) תולוכי תורבח-תונידמ
םיעגונ םניאש םיניינעב םהיניב םיכוסכס הגילה תצעומ
אבויש הרקמב יכ ,עבקנ .ןחטש תומילשו ןתונוביר ,ןתואמצעב
תוכסכוסמה תורבחה הנפתתשת אל הצעומה ינפל הזכ ךוסכס
.ןהיבגל תובייחמ הנייהת רשא ,תוטלחהבו םינוידב תודחאלו רתוי םיקודה םירשקל תופיאשה
ושבלוהש ,תוימשאהה תוטשפתהה-תוינכתב ןודנ אל הז ףיעסב
תמצמוצמ ךא ,התוהמב הקודה תודחאל הפיאש לש הלטציא
ףיעסב הנודית ולא תוינכת .יפרגואיגה הפקיהב הגילה ןמ רתוי
.הדובעה לש הז קלחמ 'ד קרפבו אבה
,הבורמ הדימב ,וחילצהש ,םיינמואלה םינקסעהו תועדה-יגוה
הגילה דוסיי ברע ופאש ,תיברעה להקה-תעד תא םהירחא רורגל
.השעמל גשוהשמ ברע תונידמ ןיב רתוי הברה קודה רשקל
לוקוטורפב תופקתשמ ,ידמל תולפרועמ ויהש ,ולא תופיאש
.הגילה תנמאל הטויט שמיש רשא ,הירדנסכלא
,הווקת לוקוטורפה לש 'ג ףיעס עיבמ הגילה תנמאכ אלש
ידי-לע תודחאל ןדעצ תא דיתעב קזחל הנלכות ברע תונידמש
.הלאכ םילודיש העיבמ הנמאה ןיא וניארש יפכ .םיפסונ םידעצ
אלש ,לוקוטורפה בייחמ תורבחה תונידמה ןיב םיכוסכסל עגונב
יכ עבוקו הגילה תצעומ ינפל ךוסכס לכ איבהל ,הגילה תנמאכ
-שפוח תא ליבגמ לוקוטורפה .תובייחמ הנייהת הצעומה תוטלחה
,ללכה .הלש ץוחה-תוינידמ לוהינב הרבח-הנידמ לכ לש הלועפה
יכ םא .תיברע היצרדפנוק תמקה לוקוטורפב וארש ויה
תונידמ ןיב רתוי קודה רשק םידדועמהו םיבייחמה םירובידה
בשחתהל םיבייח הידסיימ ויה ,הגילה תנמאמ וטמשוה ברע
סקטב ,םייגיגחה םהימואנב תוחפל ,תודחא ןעמל הריוואב
דעצ איה הנמאה יכ ,םירצמ תלשממ שאר זירכה הנמאה תמיתח
תארקל ,הביצי תודחאו םלש הלועפ-ףותיש תארקל ןושאר
.תיברעה להקה-תעד תא קפסת אל הנמאהש הדוה אוה .דוחיא
השיג הליחתב וטקנ םנמא ,םשארב םאזעו ,הגילה יליעפמ המכ
תועצמאב תודחא לש ירשפא םומיסקמ תמשגהל תבהלנ תינויע
לע םידמועה םיעירכמה םיישקה וררבתנ הרהמ דע ךא ;הגילה
,הגילה ידיסח ושיגדהו ונעט תאז לכב .הלא תונויסינ לש םכרד
דוסייש ,תיללכה תוריכזמה ישנאו םינלמעתה םינקסעה דוחייב
יכ וזמר םה .תיברע תודחאל העונתב הלחתה אלא וניא הגילה
הגילה תא וושיהו ,היצרדפ וא היצרדפנוק היהי אבה בלשה
-ב הניוו לש סרגנוקה תובקעב המקוהש תינמרגה היצרדפנוקל
ונעט םה .תודחואמה תינמרגה הכלממל ךכ-רחא החתפתהו ,1815
םייברעניב םירשק לש רתוי הקודה הדימ הגישה אל הגילה יכ
לש הייטעבו ,1919 ירחא ורצונש ,םימייקה םיאנתה תמשאב
הגילה תוריכזמ לש תימשר הריקסב .תיטסילאירפמיאה העפשהה
הידיקפתמש ,רמאנ תונושארה היתונש שמחב הגילה תודלות לע
,תוברת יניינעב יברעה םלועה לש ותודחא תודוסי תא תיתשהל
וז הלומעת .('עמה - תוינידמ הרכזוה אל) הרבחו הלכלכ ,טפשמ
הינטירבב ,ץוח יפלכ ןהו יברעה רוביצה יפלכ ןה הלהנתה
הלומעתה-ידרשמ לש םימוסריפה םידיעמש יפכ ,תירבה-תוצראו
.ימלע-לא אסומ לש ודוסימ םייברעה
תעיבש-יא תא םיעיבמ םייברע-ןאפה םיינמואלה םיגוחה וליאו
לעו תודחאל תופיאשה תא המישגה אלש לע ,הגילה ןמ םנוצר
.תונידמה לש דרפנה ןמויק תא תקזחמ איהש תודחאלו רתוי םיקודה םירשקל תוינכת
ובשח ,הגילב וגשוה רשאמ רתוי םיקודה םירשקב םילגודה
וירחאו הגילה דוסיי ברע .היצרדפ וא היצרדפנוק לע ללכ ךרדב
םירקיע המכב וזל וז תומודה ,היצרדפל רפסמ תוינכת ועיפוה
.גישהל ןהימזוי ושקיבש תודחוימה תורטמה יפל תולדבנו
רשא ,דיעס-סא החפ ירונ לש לוחכה ורפס רכזוי לכ תישאר
ראוניב ריהקב יטירבה הנידמה-רשל שגוהו 1942 ףוסב דבוע
:עיצה דיעס-סא ירונ .1943
תחא הנידמב ןדריה-רבעו לארשי-ץרא ,ןונבל ,הירוס דוחיא (א
.("יתבר הירוס" :רמולכ)
תוטלחהל םאתהב עבקיי תדחואמה הנידמה לש הרטשמ (ב
.הייסולכוא
ירוזאב תמייוסמ הימונוטואמ ונהיי םידוהיה םיבשותה (ג
.זכורמה םבושי
התיהש ,הימונוטוא התואמ תונהיל ולכוי ןונבלבש םינוראמה (ד
.תינאמותועה הפוקתה ףוסב םהל
"יתבר הירוס" ,לכ תישאר ,ופרטצי וילאש יברע רבח םקוי (ה
םא ףרטצהל הנלכות תורחא תויברע תונידמ .קאריעו
.ךכב הניצרת
ידי-לע עבקיי הבכרהש תדמתמ הצעומ היהת יברעה רבחל (ו
-הנידמה התוא שמשת הצעומה תאישנכ .תורבחה תונידמה
.תורבחה-תונידמה ידי-לע ךכל רחביתש הרבחה
,ץוח-תוינידמ ,הנגה יניינע הנלולכת רבחה תצעומ תויוכמס (ז
.םיטועימה תויוכז לע הנגהו סכמ ,הרובחת ,םיפסכ
תונידמ לש היצרדפ םיקהל ןוצרה חנוה לוחכה רפסה לש ודוסיב
הידועסו םירצמש ,התיה החנהה .תימשאה הגהנהב ,ברע-ןופצ
רתויב םיישממ םירותיו ושרדנ היצרדפה תונידממ .ופתתשי אל
רבחב הגיהנמה-הנידמל .םידחוימה ןהיסרטניא לעו ןתונוביר לע
שי רשאמ רתוי םיפיקמ תויוכמסו דמעמ ודעונ דיעס-סא ירונ לש
ונתינו תדמתמ תואישנ לע רבוד ןכש ,הגילב יהשלכ הנידמל
ףקיה םוצמצ תא .רתויב תובחר תויוכמס רבחה תצעומל
וקידצה ,הב תופתתשמה תונידמה רפסמ תניחבמ ,תודחאה
תוצראב ןתוא דוחיא לע תודחאה תא ססבל שי יכ ,הנעטב
םיינידמה ,םיילכלכה ןהיאנתב רתויב וזל וז תובורקה
תודחאהש רמאנ ."הרופה רהסה" תוצרא :רמולכ ,םייתרבחהו
ןיב .קודהו םצמוצמ דוחיאב וליחתי םא ,רתויב הקזח היהת
עייסת איהש ,הנעטב ותינכת תא דיעס-סא ירונ קמינ ראשה
קוליסו הייברע קוזיח ידי-לע לארשי-ץרא תייעב תא רותפל
.טועימל וכפהיי םהש הנכסה
תיברעה הסובתה רחאל ,1949 -ב וצצש "הרופה רהסה" תוינכת
-סא ירונ לש לוחכה ורפסמ קפס אלל ועפשוה ,לארשי-ץראב
עיצהלמ ורהזנ הירוסב םתריב-ילעבו םיקאריעה ךא ;דיעס
,לכ תישאר ,חיטבהל וצרו ,תדבועמו הרורב תינכת ימשר חרואב
לע ורביד תועומשה .תירוס-תיקאריע תוברקתהל םיאנתה תא
םייאבצ ,םיינידמ םימכסה :ןוגכ ,תוברקתה לש םינוש םילבש
לע קאריע רצוע תכלמה ;הגילה תרגסמב םידחוימ םיילכלכו
.קאריע ךלמ לש ונוטלש תחת תילאנוסרפ הינוא וא הירוס
-רבח תמקה תוכזב הירוסב קאריע ריצ רביד 1952 טסוגואב
ותעצה לע רזח ריצה .תיברעה הגילה םוקמב ,יטירבה םימעה
לדאפ לש ותינכת) ןוטגנישווב ותנידמ רירגש היהשכ ,1953 ינויב
השגוהש תינכת ,תיברע היצרדפל ,קאריע תלשממ שאר ,ילאמ'ג
רכזות ,1954 ראוניב הגילה תצעומ לש 'כה בשומל ודי-לע
.(הז רפסל תומלשהב
ךלמה לש ותינכת לע םג ןיא םיקיודמו םיכמסומ םיטרפ
,רפסמ םימעפ ריהצה ימשר חרואב ."יתבר הירוס"ל הללאדבע
הנידמ תמקה אוהש ,תינכתה ןורקיעל המכסה אוה רקיעה יכ
םיטרפה .לארשי-ץראו ןונבל ,ןדריה-רבע ,הירוס תא לולכתש
ףאוש אוה יכ ,שיחכה ךלמה .רבדב םיעגונה לכ תמכסהב ודבועי
םימעפל ."הרופה רהסה" תכלממ לעו "יתבר הירוס" לע ךולמל
טילחהל תישפוח וזש וחיטבהב ,ותינכת תרגסממ ןונבל תא איצוה
םיטרפ ,1945 רבמבונב ,ירוס ןותיעב ומסרפתנ תאז םע .הלרוג לע
-לע ,ןותיע ותוא יפל ,ושגוה רשא ,תויביטנרטלא תוינכת יתש לע
.הינשה םלועה-תמחלמ יהלשב תירבה-תולעבל הללאדבע ידי
תרזע תא השקיב ,הללאדבע ידי-לע הפדעוהש ,הנושארה תינכתה
תא לולכתש ,הדיחא תירוס הכלממ תמקהל תירבה-תולעב
היהי הרטשמ רשאו ,ןונבלו לארשי-ץרא ,ןדריה-רבע ,הירוס
הנבומב ,ןונבלבו לארשי-ץראב םימייוסמ םיקלח .יתקוח-ינכולמ
-ץראב .דחוימ להניממ ונהיי ,תינאמותועה הפוקתה ןמ םצמוצמה
תומוקמה תרימשו ידוהיה טועימה תויוכז וחטבוי לארשי
תויוכז הנחטבות ןכ .לטובת רופלב תרהצהש רחאל םישודקה
דומעי הכלממה שארב .תינאמותועה הפוקתה ףוסמ םינונבלה
םקוי "יתבר הירוס" תכלממ תמקה רחאל דימ .הללאדבע רימאה
ןוגרא היהת ותרטמו ,קאריעמו הנממ בכרוי רשא ,יברע רבח
תונידמ .תוכלממה יתש לש הלכלכהו תוברתה ,הנגהה יניינע
דומעת ושארבו ,רבחל ףרטצהל תויאשר הנייהת תורחא תויברע
.ובש רתויב ןיסולכואה תברו העפשהה תלעב ,הרישעה הנידמה
אל הנושארה תינכתהש הרקמל ,הללאדבע לש הינשה ותינכת
ןתוא לולכתש ,תירוס-לכ היצארדפ תמקה התיה ,לבקתת
.קשמד היהת התריב רשאו ,הפידעה תינכתבכ תונידמה
,הרובחת ,הנגה יניינע הנלולכת היצרדפה תלשממ לש היתויוכמס
רמשית היצרדפב הרבח-הנידמ לכל .תוברתו ץוח ,הלכלכ
,תיללכ תקקוחמ הצעומ היהת היצארדפל .תימינפ הימונוטוא
היצרדפה אישנכ .הירבחו היצרדפה תלשממ שאר תא רחבתש
.הללאדבע הנמתי
ועיצה 1951 -ב .ןדרי-קאריע דוחיאל תדבועמ תינכת לע עודי אל
הדרפה םויק ךות ,רתכה דוחיא תא ,ןושאר בלשכ ,םיקאריעה
.הלכלכבו אבצב
,ברע תונידמ ןיב םירשקה קודיהל תוינכת תשגהב ,תרזוח המזוי
תמקה הגילה תצעומ בשומל ועיצה 1948 סראמב .םירוסה וליג
ץוח-תוינידמ בייחתש ,היתונידמ ןיב תיאבצו תינידמ תירב
רבמבונב ,יצוביקה ןוחטיבה תירבל תינכתה לע תוחישב .הדיחא
ראוניב .הגילה תונידמ לש היצארדפ דוסיי םירוסה ועיצה ,1949
הדעוול ,יסדוק-לא םזאנ ,ירוסה הלשממה-שאר עיצה 1951
לכ דוחיאל תויביטנרטלא תועצה שולש ,הגילה לש תינידמה
:ברע תונידמ
הנידמ :רמולכ) "תודחואמה תויברעה תונידמה" תמקה (א
הרירבכ ,(תינופצה הקירמא לש תירבה-תוצראכ ,תחא
.רתויב היוצרה
.היצארדפ (ב
.רתויב תפפורה דוחיאה תרגסמכ ,היצרדפנוק (ג
תוחוכב ,ץוחה-תוינידמב ודחיא תחטבה הניוצ ותינכת תרטמכ
םינושארה םיבלשב .םיירקיעה םייחה-יחטשבו הלכלכב ,הנגהה
תורוצ ןיב םילדבהב בשחתהל יסדוק-לא עיצה תינכתה עוציב לש
ןהירטשמ ינמיסמ המכ םויק ידי-לע ,ברע תונידמב ןוטלשה
שרד ןכ .השדחה הרוצל םירטשמה ומאתויש דע ,םידחוימה
תעב ,ברע תונידמ לש ןהיבשות ירפסמ ןיב םילדבהב בשחתהל
.דוחיאה לע םיחקפמה םיפוגהו הצעומה תמקה
תמקהל ילכשיש ןדורה תינכת הירוסב העיפוה 1952 ץיקב
יררה ןמל יברעה םלועה דוחיאל ,"תיברעה רורחשה תעונת"
,שבח ,יברעה םיה ,הרצב ץרפמ דעו היכרות לובג לעש סורואטה
וז תינכתב ,ןוכיתה םיהו יטנלטאה סונאיקואה ,הרהס רבדמ
.םייתרבח םינוקיתל םיפיעס םג וללכנ
,עבקנ ,21.6.53 -ב המסרופש ,ילכשיש לש תירוסה הקוחה תעצהב
תיברעה המואה רורחשל לועפל הנידמה לש דוסיה תובוחמש
ובוחב ילכשיש לש ורטשמ ןמוט השעמל .התודחא תא םישגהלו
-ץראו ןדרי ,ןונבל ,הירוס תא ונוטלש תחת דחאל הפיאשה תא
תגהנהב "יתבר הירוס" :רמולכ ,(לילגה) הנממ םיקלח וא ,לארשי
לש תיממעה-תירוסה-הגלפמב רבח ותעשב היהש) ילכשיש .קשמד
לטבל ךרוצ שיש ,אטבתה (תירוס תודחאב תלגודה ,הדאעס ןוטנא
.הלודגה תירוסה תדלומה יקלח ןיב תוציחמה לכ תא
ןיעמל תינכת ןונבל ידי-לע השגוה הגילה תצעומ לש ז"טה בשומל
,ןונבל תא ףיקיש ילכלכ דוחיא :רמולכ ,ילכלכ "הרופ רהס"
ילב תינכתל ףרטצהל הבריס הירוסש רסמנ .ןדריו קאריע ,הירוס
ןתית אלש רורב היה םירצמ יבגל .םירצמ ילב - הידועסו ,הידועס
.תאזכ תינכתל די
ןיב םיילכלכה םיסרטניאה ףותיש אצמ ,שולק םאו ,ישממ יוטיב
רבעמה-רחס תרדסהל םינוידב ,ןדריו קאריע ,ןונבל ,הירוס
.1953 טסוגוא-ינויב ולהנתהש ,ןהיניב
תוינכת םויק לע תועומש תיברעה תונותיעב תומסרפתמ םעפ ידמ
תאזכ תינכת .תרחא וא וז הרוצב ברע תונידמ דוחיאל תוימשר
.ביגנל םג 1952 ףוסב הסחוי
םעפ ידמ יברעה םלועב ועיפוה םיימשר םימרוג לש תוינכתה דצב
תינכת ןהמ .תועד-יגוהו םינקסע םעטמ דוחיא-תוינכת םעפב
אסומ יניטסלפה ןקסעה ידי-לע העצוהש יפכ ,"הרופה רהסה"
דוחיא עיצה ימלע-לא ,"ןיטסלפ חקל" ורפסב ,ימלע-לא
ךות ,םידיחא ןוגראו הלהנהו םילודגה םיימואלה םיסרטניאה
תראשהו ,תודחאתמה תונידמב תימינפ הימונוטוא לע הרימש
לוחל דוחיאה ךירצ ותינכת יפל .םימייקה םירטשמהו תולשממה
(ה .ךוניחו תוברת (ד .הלכלכ (ג .הנגהה (ב .ץוחה-תוינידמ (א :לע
.םייתרבח םיניינע (ו .םיטפשמ
םלועה תא קלחל תוינכת ברע תוצראב ומסרפתנ ןמזל ןמזמ
ורפסב .תודחא םשגות םהמ דחא לכ ךותבש ,םישוג המכל יברעה
ינאהבנא ןיד-ךא יקת ,ינדרי-יניטסלפה ןקסעה לש
(ב .קאריע (א :ןמקלד םישוגה תבכרה תעצומ ,("ןיטסלפ תלצה")
ןופצ (ג .(לארשי-ץרא לכו ןדריה-רבע ,ןונבל ,הירוס) יתבר-הירוס
-יצח םורד (ד .(יסרפה ץרפמל דע ד'גנו זא'גיח) יברעה יאה-יצח
.(בולו ןאדוס ,םירצמ) סולינה קמע (ה .(תוומרצחו ןמית) ברע יאה
וכפהיי ותעצה יפל .(היסינות ,היר'גלא ,וקורמ) הקירפא ןופצ (ו
ומיוקי הנידמ לכב .תירבה תונידמ ילשומל םייחכונה םיטילשה
הצעומ דומעת םישוגה תשש שארב .הצעומו דרפנ ימינפ רטשמ
לכ לע חקפתו ,ופילחתו תירבה שאר תא רחבתש ,הנוילע
תירבה ךפהית ןמזה ךשמב .תירבה לש םייללכה םיניינעה
לש תיקלח תירבב קפתסהל עיצמ ינאהבנ-נא .הדיחא הנידמל
הפקיהב תירבה תא םישגהל רצביי םא ,ךכל תונכומה תונידמה
ותדמע לע הדיעמ ינאהבנ-נא ידי-לע םישוגה תבכרה .אלמה
תוינכתה תונורקעמ הארנכ עפשוה יכ םא ,תימשאה-יטנאה
.תוימשאהה
,יטילופה ינדריה הלוגה תעצה םירצמב המסרפתנ 1951 ראורבפב
(א :םישוג העברא יברעה םלועב םיקהל ,לת-תא הללאדבע
תחת ,ןמית-הידועס (ב .ירצמה רתכה תחת ,בול-ןאדוס-םירצמ
.ימשאה רתכ תחת ,תייווכ-ןדריה-רבע-קאריע (ג .ידועסה רתכה
תימינפ תואמצע תחטבה ךות ,לארשי-ץרא-ןונבל-הירוס (ד
תעברא לש תימינפה הקוחתהו הנגהה ,ץוחה-תוינידמ .ןונבלל
הקינכטו םיפסכ יניינעב הלועפ-ףותיש גהנוי ,ודחואי םישוגה
.סכמה תוציחמ הנלטובתו:הגילב תונחמו םיפוריצ :'ב קרפ
 החיתפ
.ימשאהו ירצמ :םידגונמ םימרוג ינש הגילב תוארל היה לבוקמ
תויאשח תותירבו םירתס-תוינכת לע תועומש םעפ ידמ ועיגה ןכ
וא ,הידועסו םירצמ יטילש ןיב :לשמל ,הגילה תונידממ המכ ןיב
.'וכו ןונבל-הירוס-הידועס-םירצמ ןיב
-יפוריצ אלא ,םיביציו םישבוגמ םישוג הגילב ויה אל השעמל
תולאש יבגל ולחש ,םייבקע-יתלבו םיבייחמ-יתלב תוחוכ
תונידמה לש תויללכה תודמעה יבגל אלו ,דבלב תומיוסמ
.םיפוריצב תופתתשמה
ללכ ךרדב היה ,םימשאהל טרפ ,םיפוריצל ףתושמה הנכמה
הז ןוצר .תימשא התובחרתהו חוכ תיילע עונמל ןוצרה - ילילש
ךרדבו ,ןונבל ,הידועס ,םירצמב םיטלושה םיגחל ףתושמ היה
.םירוסל םג ללכ
ןמיתו ןונבל ,הירוס ,הידועס וכלה ,דימת אל ךא ,תובורק םיתעל
לש ופוגל הרקמו הרקמ לכב וטילחה ןהש אלא ,םירצמ ירחא
תא וליג ןונבלו הירוס .הירוסב ודבל םימעפל לעפ דועס ןביא .ןינע
םג תודידי-יסחי םייקל ולדתשהו הגילב םייניב-תדמעל הפיאשה
.קאריע םע םימשאהה
:םרקיעב םיינוציח םה ןדריו קאריע תא םידחאמה םימרוגה
רשאו ןהיתשל האצומב הרזה ,הכמ תב תימשאהה תלשושה .א
.םיטירבה ידי-לע ןהב הכלמוה
.תיטירבה העפשהה .ב
ילעב םימרוג תוכלממה יתש ןיב םידירפמ תורחא תוניחבמ
:לקשמ
.רבדמו םייפרגואיג םיקחרמ (1
.יתדע-ינתאה בכרהב םילדבה (2
םיניקת ןדריה-רבע-קאריע יסחי ויה לארשי-ץראב המחלמל דע
.תרערועמ-יתלב קאריעב רצחה תעפשה התיהשכ דוחייב .ידמל
,הללאדבע ךלמל קאריעב םיינמואלה םיגוחה ודגנתה תאז םע
.יטירב ןכוס וב וארו
דועס ןביאו קוראפ תשיגפ רחאל רפסמ תועובש ,1945 ראורבפב
,םיישארה םהירזועו ,ןדריה-רבעו קאריע יטילש וסנכתנ ,זא'גחב
-ב .הגילה דוסיי תארקל םתדמעב ונדו ,ןדריה-רבעב רשא הנושב
רשא ,תירבו הווחא הזוח ןדריה-רבעל קאריע ןיב םתחנ 14.4.47
השעמל .תוכלממה יתש ןיב בורק יקלח דוחיא לע תועומש ררג
םייוניש םהב ללוח אלו ןהיתש ןיב םיסחיה תא הזוחה םדיק אל
.םיישממ
יתש ןיב םידוגינו םיכוכיחל חתפ החתפ לארשי-ץראב המחלמה
,תינדריהו תיקאריעה תודקפמה דוחיאל םכסהה .תוכלממה
תוחוכהש יפ-לע-ףא ,עצוב אל ,1948 טסוגואב םתחנש
םע םרשקו םיינדרי םיסיסבמ ולעפ לארשי-ץראב םייקאריעה
.ןדריה-רבע ךרד רבע םתדלומ
דוגינה הלגתנ הירוסב תימשאהה תוברעתהה תונויסינ ורבגשמ
ןה .התוער םע ףותיש ילב הלעפ ןהמ תחא לכ ;תוכלממה יתש ןיב
,ןכ ינפל דוע .וז יצמאמ תחת וז ורתחו וזב וז ורחתה
ךלמה יצמאממ תימשר קאריע תונוטלש וגייתסה ,1946-1945 -ב
."יתבר הירוס" ןעמל הללאדבע
-ץרא חופיס ,לארשי םע םיסחיה תלאש ,לארשי-ץרא תייעב םג
תועד-יקוליח ומרג םילשורי םואניבו י"הבעל תיחרזמה לארשי
,הדגנתה קאריע .תוימשאהה תוכלממה יתש ןיב תודמע-ידוגינו
םע רדסהל הללאדבע יצמאמל ,הגילה תונידמ ראשמ תוחפ אל
םיקאריעה וכמת אל הגילה תצעומ לש ב"יה בשומב .לארשי
הבריס תאז תמועל) הדגנ בורה םע ועיבצהו הוניג ,י"הבעב
תא תושרהל ,קאריע תלשממ תולדתשה ףא לע ,ןדרי תלשממ
רחאל .(לארשיל םכרדב היתולובג ךרד קאריע ידוהי רבעמ
דודיעב ,1948 רבמטפסב תיאתפומה "ןיטסלפ לכ תלשממ" תמקה
ןעמל הללאדבע יצמאמב הכמת אלו קאריע הב הריכה ,םירצמ
תצעומ לש ב"יה בשומב ,חופיסה ןינע בוש ררוענשכ .חופיסה
דגנ בורה םע קאריע העיבצה ,(1950 לירפא-סראמ) הגילה
.חופיסה
,ברע תונידמ ראש םע דחי ,ם"ואב קאריע העיבצה 1949 רבמצדב
.י"הבע תדמעל דוגינב ,םילשורי םואניב ןעמל
ןהיתשו הגילה ןמ ןדרי שוריג תעינמל קאריע הלעפ תאז םע
ןוחטיבה תינכתל הלש הימעטמ תחא לכ ,הליחתב ,ודגנתה תחאכ
.יצוביקה
קאריע ןיב הלועפה-ףותישו םואיתה ויה הללאדבע ימיב ,ללכה
יתש ושגנתה םיבר םיחטשבו ,םיביצי-יתלבו םייקלח ןדריל
םיסחיה וחתמנו וערוה דוע הללאדבע חצר רחאל .תוכלממה
,לאלט לש ריעצה ויחא ,ףיאנל הדהא וליג םיקאריעה .ןהיניב
.תרחא וא תאז הרוצב תוכלממה יתש דוחיא ןעמל לועפל ולחהו
.הלכלכבו אבצב הדרפהה םויק ךות ,רתכה דוחיא לע רבוד
לש ותומ ינפל רצק ןמז יכ ,ונעט םיישארה םייקאריעה םישיאה
לש ורתכ תחת ןדריו קאריע דוחיא לע םתא ןד אוה הללאדבע
-יא ןיגפה לאלט .וז תינכתב ךמת ףאו ,יקאריעה לצייפ ךלמה
םיסחיה וערוה וימיבו ,קאריע לש םימשאהה יפלכ תישיא תודידי
ףא לע ךא ,תוחיתמה הגפ ותחדה רחאל .תונידמה יתש ןיב
;תדחוימ תוברקתה לש תוינידמ לילעב הנמתסנ אל תועומשה
תרתכה .הווש הדימב ברע תונידמ לכל תוברקתהב הלגד ןדרי
חתפ החתפ ,דחא םויב ,ןדרי ךלמ ןייסוחו קאריע ךלמ לצייפ
תא ךושמל השקיב ןהמ תחא לכש ,תונידמה יתש ןיב תורחתהל
,החילצה אל ןדרי .הרתכהה סקטל רתויב םיבושחה םיחרואה
150,000 לע הלועה יפסכ עויס קאריעמ גישהל ,1954 תישארל דע
.(םינוילימ השקיב איה) רניד
םע דוחיא לע קאריע יטילש ורתיו אל הלא םירבד תביתכל דע
םיצמאמה תא לישכהל וחילצה ןדרי יטילש ךא ,ןדרי
,םאסיכ תא הללאדבע ישרוימ לוזגל םייושע ויהש ,םייקאריעה
.הדמעמ תא - ןדריב תטלשה תכה ןמו הידועסו םירצמ
,זא'גחב דועס ןביא ךלמה תא קוראפ ךלמה רקיב 1945 ראוניב
הזרכה המסרפתנו - םירצמב דועס ןביא רקיב 1946 ראוניבו
סיסב לע .הגילה תורטמ לע םיטילשה ינש לש תפתושמ
םהינש לש ףתושמה ןוצרהו ,םיטילשה ןיב תישיאה תוברקתהה
הגילב הלועפ תוכלממה יתש ופתיש ,םימשאהה תא ןסרל
םינמאתמו ונמאתה םיידועס אבצ ישנא) םייאבצ םיניינעבו
תוחוכ .הידועסב ולעפ םיירצמ םייאבצ םינמאמ .םירצמב
אבצה תרגסמב לארשי-ץרא תמחלמב ופתתשה םינטק םיידועס
ןיא ךא ,(הידועסב םילעופ םיירצמ םירומו םיחמומ .ירצמה
וררקתנ קוראפ תחדה רחאל .ןהיניב תדחוימ תירב לע רבדל
םיסרטניאה ךא ,הידועסל םירצמ ןיב םיסחיה תצקמב
ופיסוה ,תיקאריע תומצעתה םולבל ןוצרה םשארבו ,םיפתושמה
,הידועסב ביגנ רקיב 1953 טסוגוא לש הינשה תיצחמבו לועפל
.תונידמה יתש ןיב הריוואה םומיחל םרתו ,לגר-הלועכ ןונבלו הירוס
יתשל .םידוגינו הבריק היבוברעב םישמשמ ןונבלו הירוס יסחיב
תלתו דחא ינידמ ןוטלש לש תורוד תרוסמ תפתושמ תונידמה
םע ןקבאמב הלועפ ןהיניב ופתיש ןהיתש .תידדה תילכלכ
תגשה רחאל הנושארה הפוקתב .ןתואמצע ןעמל םיתפרצה
תופתושמ תויוצעייתהב ןונבלו הירוס תולשממ וברה ןתואמצע
ויה ןהיתש .הגילב דוחייב ,םהלש ץוחה-תוינידמ םואיתבו
הייטנבו טנאוולה יבגל תוימשאהה תוינכתל תודגנתהב תופתוש
.הגילה ךותב תוילארטינל
.ןונבלו הירוס ןיב םיסחיה תא ושבישש םימרוג ולעפ תאז תמועל
היתוזוחמ תא תוחפל וא ,ןונבל תא עולבל הפיאש תמייק הירוסב
.ימלסומה בורה ילעב
תרבדמ איהש םושמ דחוימב ,םינונבלה תא הגיאדמ וז הפיאש
תישארמ .(ילופירטב לשמל) ןונבל ימלסומ לש םבל לא םימעפל
תאיצי םע ,תונידמה יתש ןיב םיילכלכה םיסחיה ושבתשנ 1948
הדיקפל הדיקפמ ופירחה הלא םיסחי .קנארפה שוגמ הירוס
לע) .םעפל םעפמ תורשפ וגשוה יכ םא ,םנוקית תא ואצמ םרטו
,1953 ראוניב יכ ,הדבועה דיעת ןונבלל הירוס ןיב הלכלכה יסחי
םידיחיה םירוסה ויה ,תיברעה הגילה לש הרובחתה תדעו סנכב
םג .(ןונבלב ירוזא הפועת-זכרמ תמקהל הצלמהה ןמ וגייתסהש
לימכ .ןונבל םע הירשק תשלחהל ולעפ הירוסב תוכיפהה יעוזעז
תואמצע רוציבל ,וימדוק ךרדכ ,אוה םג לעופ ,ןונבל אישנ ,ןועמש
.תירוס תוטלתשה תנכס ינפב ותנידמ הירוסו םירצמ
העפשהה תורבגתה תעינמב היה הירוסב םירצמ לש הניינע
הגילב הילע תירצמה תוגיהנמה תחטבהבו הכותב תימשאהה
השידאה הלשממ םירצמב הטלשש םימיב .תימואלניבה הריזבו
תובושח ויהש תויעבב הדורט וא ,םייברע-לכה םיניינעה יבגל
םג תתחופ התיה ,יברעה םלועב םירצמ דמעממ רתוי היניעב
.םימשאהה יצמאמל תודגנתההו הירוסב תירצמה תוניינעתהה
תחוור התיה ןכ .םימשאהה דגנ ךמות םירצמב ואר הירוס יטילש
הנושארה הנידמה תרותב ,םירצמ יפלכ תיללכ הכרעה הירוסב
תרורג לעכ הירוס לע רבדל ןיא תאז םע .יברעה םלועב הלעמב
לש דמעמל הפיאש הנושארה התליג תובורק םיתעל יכ ,םירצמ
-ןאפ המזויב םירצמב התרחתה ףאו ,ךוותמו יולת-יתלב םרוג
םיניקת םירצמ-הירוס יסחי ויה םיעז תכיפהל דע .תיברע
תולאשב ןהיניב בר הלועפ-ףותיש היה אל יכ םא ,טלחהב
םיסחיה תא םיעז קדיה ימשאהה ץחלל תודגנתה ךותמ .תוישממ
,םיעז תא ליפהו חצרש ,ינשה ירוסה ןכפהמה ,יואניח .םירצמ םע
תודונת ולח ילכשיש ימיב .קאריע תא ףידעהו םירצממ קחרתה
אל ילכשיש .םיקודה ויה אל ללכ ךרדבו הירוס-םירצמ יסחיב
לירפאב ,הלוחה ךוסכס ימיב .םירצמ לש רורג תויהל ןכומ היה
אלו תיאבצ הרזעל םירוסה תושקבמ םירצמ הגייתסה,1951
,ילכשיש לש הינשה ותכיפה תובקעב .ישממ ןפואב ןתוא הקפיס
תא םירצמ הענמ רכינ ןמזו ,רתוי םיסחיה וררקתנ ,30.11.51 -ב
-יאב הסחיתה קוראפ לש םירצמ .שדחה ירוסה רטשמב התרכה
הרוטטקידה לש ,תצקמב תוזעונה ,תויתרבחה תומגמל ןומא
םייאבצה םינדורה ינש ופילחה ביגנ תיילע םע .תירוסה תיאבצה
רקיב ילכשיש .תודידיו ןיסומינ תורהצה יברעה םלועה לש
הנמתסנ אל הלא םירבד תביתכל דע ךא ,1952 רבמצדב ריהקב
הכיפהה-ירטשמ ןיב ןוימדה ףא לע .םינדורה ינש ןיב תוברקתה
הז םע ורטשמ תא והזיש ביגנל האנ היה אל ,הירוסבו םירצמב
רתוי הברה יתקוחו םדקתמכ ורטשמ תא גיצה ביגנ .ילכשיש לש
תא שילחהל ןינועמ ביגנ היה אל ןכ .ירוסה ןדרוה לש הזמ
הריתי תוברקתה ריחמב תורחא תויברע תונידמב ותעפשה
.הירוסל הירוסו הידועס
עקר לע ,טלחהב םייתודידי םיסחיה ויה םיעז תכיפהל דע
ןביא ןיב תודידיהו תוימשאהה תופיאשל תפתושמה תודגנתהה
.תוכיפהל דע הירוס לש האישנ ,ילתווק-לא ירכושל דועס
האטבתהו ילכשישו םיעז ימיב הכשמנ תידועס-תירוסה תודידיה
הירוסל תיביר ילב ידועס הוולימ תקנעהל 1950 ראונימ םכסהב
םיימינפה היניינעב ברעתהל התברה הידועס .רלוד ןוילימ 6 ךסב
,םיפסכ ןתמ ידי-לע ,קלח הל היהו ,םיעז חצר רחאל הירוס לש
-ורפ תוכיפה תעינמל וא הכיפהל תונויסנ המכבו ילכשיש תכיפהב
.תוימשאה קאריעו ןונבל
,1952 רבמטפסב ,ןונבל תואישנל ןועמש לימכ לש ותיילע רחאל
ןונבל דצמ ךכל םיעינמה .קאריע ןיבו ןונבל ןיב תוברקתה הרכינ
ירחא שוקיב (ב .ירוסה ץחלה תפידהל םידידי שופיח (א :ויה
תויונדורה תמועל) םירטשמב הבריק (ג .םיילכלכ תונורתי
לימכ לש הקיתווה ותודידי (ד .(הירוסו םירצמ לש תויאבצה
.םימשאהה םע ןועמש
הידועס םע םג הירשק תא קדהל תניינועמ התיה ןונבל םנמא
לצא רשאמ תונעיה רתי קאריע לצא האצמ תאז םע ךא ,םירצמו
-יתלב תועידי יפלש ,ןכ ומכ ,ןיוצי .תורחאה תונידמה יתש
קירה ללחה תא ,המ-תדימב ,םיינונבל םירחוס ואלימ תוקודב
.לארשיל הידוהי תיילע םע ,קאריע תלכלכב הווהתנש היסאבש ברע תונידמ
ףוריצל זמר הווהתנ תיברעה הגילה תודלותב תחא םעפ קר
,1953 לירפאב הז היה .םירצמ תמועל תויתאיסאה ברע תונידמ
תא רגשל ברע תונידמ ראש ובריס םירצמ תשקב ףא לעש תעב
היה הז בוריסל עינמה .ריהקב הגילה בשומל םהלש ץוחה-ירש
םידעצ התשע ,המצעל קר הגאדש םושמ ,םירצמ לע זגורה
ינפל םתוא הדימעהו הגילב היתורבחב ךלמיהל ילבמ םידרפנ
תונוכנב םירצמ הדשחנ ןכ .(םימולישה תשרפב) תרמגומ הדבוע
תונידמ ראש לש חוקימה חוכב העגפו לארשי םע דרפנ רדסהל
תלשממ יפלכו םימולישה תלאשב ןוב תלשממ יפלכ) ברע
המצעל הביצה העש התואב .(לארשי-ץרא תלאשב ראואהנזייא
המלעתה ,ץאוסמ םיטירבה קוליס תא הדיחי הרטמכ םירצמ
ןוחטיבה תירב תלעפהל הדגנתהו תויברעה תויעבה ראשמ
תעפשה םג הלעפ ברע תונידמ ראשמ םירצמ דודיבל .יצוביקה
.ץאוס ןיינעב םירצמה םע םיכסכוסמ ויהש ,םיטירבה
ילילש תויתאיסאה ברע תונידמ לש ףוריצה היה םוקמ לכמ
היה ןכ .דבלב הישע-יאב אטבתהו - םירצמ לע זגור - ודוסיב
.ולכסל םירצמל היה השק אלו ,יעגר הז ףוריצ
.היסאבש ברע תונידמ לכל עירכמ ףתושמ הנכמ ןיא השעמל
לע טשפתהל תוצורה תונידמה ןיב רומח דוגינ םייק ,הברדא
קר .וז תוטשפתה עונמל תונינועמה ולא ןיבל ,ןהיתונכש ןובשח
ןיב יבויח ףתושמ הנכמ המ-תדימב הלגתנ הלכלכה םוחתב
טסוגוא-ינוימ ןהינויד םידיעמש יפכ ,ןדריו קאריע ,ןונבל ,הירוס
.ןהיניב רבעמה-רחס תרדסהל 1953 הידועסו םירצמל םימשאהה ןיב :'ג קרפ
קאריעו םירצמ
לש םתוטשפתהלו םחוכ תיילעל תודגנתהה השמיש קוראפ ימיב
ןמ העבנ וז תודגנתה) .תירצמה תוינידמב דוסי-תחנה םימשאהה
תונידמהש ךכמ ןכו יברעה םלועב הינומגהל ירצמה ןוצרה
תא םירצמה ואר הבש ,הינטירב תעפשהל תונותנ ויה תוימשאהה
,םידיחא ויה אל םירצמל קאריע ןיב םיסחיה .(ירקיעה םביוא
.קאריעב וטלשש תולשממה יפואב םייולת ויהו
ירונ לש הלוכסאה ןמ ,םשאה תיב ינמאנ םש וטלש ללכ ךרדב
םלועב ןושארה םוקמה לע םירצמ םע ורחתהש ,דיעס-סא
זאמ הגילב תוגיהנמה לעו ,הגילה הדסונ םרטב דוע ,יברעה
תוטשפתה ןעמל ולעפ וז הלוכסאמ תויקאריע תולשממ .הדסוויה
םיל אצומ ןעמלו ,י"הבעו הירוס םע הדוחיאו הברעמ קאריע
לע םקבאמב רשאמ רתוי םירצמ םע ושגנתה תאזב .ןוכיתה
תולשממה לש תירצמ-יטנאה ןתדמעבש ןייוצי .הגילב הינומגהה
.אקווד תיטירב העפשה תוארל ןיא הלוכסא התואמ תויקאריעה
םג קאריעב םימעפל ולע דיעס-סא ירונ לש הלוכסאל דוגינב
התונוילעב הרכהו ,םירצמ םע תודדייתה ופידעהש ,תולשממ
.תוטשפתה-תוינכותו המע תורחתה לע ,הגילב
תיברע-ןאפה היציזופואל ןחורב תובורקה ,ולא תולשממ
-לא םחאזמ לש ומשב רקיעב תורושק ,קאריעב תינמואלה
לעפ רשא ,1948 ויתסו ץיקב הלשממה-שאר היהש ,י'צה'צאפ
להינו י"אב ומחלש םייברעה תוחוכה לש תודקפימה דוחיא ןעמל
ןגס היהשכ .םירצמל קאריע ןיב תיאבצו תילכלכ תירבל מ"ומ
ריהקב וידי-לע םתחנ ,1950 ףרוחב ,ץוחה-רשו הלשממה שאר
תרימשל ,םינש שמחל םירצמ םע םכסה (1950 ראוני ףוסב)
דחא .הירוסב תוברעתה-יאלו יברעה םלועב םייקה בצמה
תנמא לש 'ט ףיעס לוטיב ןעמל הלועפ בייח םכסהב םיפיעסה
-ףותישל תותירב וז םע וז תורכל הגילה תונידמל השרמה ,הגילה
.רתוי קודה הלועפ
ינמאנ ןיב ,םייניב-תדמע ילעב םיאנידמ קאריעב ולשמשכ םג
-ןאפה תונמואלה ידיסח ןיבל תוטשפתהה יבאת םימשאהה
.הגילב תירצמה הינומגהה םע קאריע המילשה ,תיברע
לש ב"יה בשומב ידייווס-סא קיפות תדמע התיה ,לשמל ,תאזכ
.הגילה תצעומ
לישכהל ועדי דיעס-סא ירונו תימשאהה רצחה תעפשה יכ ,ןיוצי
.םירצמל רתי-תוברקתהל תוירצמ-ורפה תולשממה יצמאמ תא
תמיתח רחאל דימ י'צה'צאפ-לא-יבויא-לא תלשממ הלפנ ךכ
םג וענמנ תאז םע .1950 ראוני ףוסב ,םירצמ םע ל"נה םכסהה
םירבשמה תפרחהמ ,םירצמל תוביריה ,תויקאריעה תולשממה
בחורל תרגסמ ןיעמ הרצונ ךכ .םיוסמ םוחתל רבעמ התא
.םירצמל קאריע ןיב םיסחיב תודונתה
ץוחמ ,ללכ ךרדב ,הלהנתה קאריעל םירצמ ןיב תוחגנתהה
הצמשהו הפקתה יעסמ לש הרוצ תשבול התיהו ,הגילה ילתוכל
תורגיאו תויבמופ תורהצה יפוליח לשו תונותיעב םיידדה
תונפקות רתוי ולא תויוחגנתהב התליג קאריע .תויטמולפיד
.םירצמ רשאמ
-ןאפ תודמעל ןהיתש תא הפחד קאריעל םירצמ ןיב תוביריה
תחא ףא ןכש ,הליחת ילוא ונווכתנש יפכמ רתוי תוינוציק תויברע
.התבירי ידיב תיברע-ןאפה המזויה תא ריאשהל התצר אל ןהמ
ריכהל ורהימו ,קוראפ לש ותחדה לע רעצ וליג אל קאריע יטילש
בשומב .ותא םיניקת םיסחיל ןוצר תעבה ךות ,ביגנ לש ורטשמב
ןיב םיפירח םירבד-יפוליח ויה ,1952 רבמטפסב ,הגילה לש ז"טה
שוכרה תא םירחהל תיקאריעה העצה בקע םירצמו קאריע יגיצנ
םימעטמ ךכל םירצמה תודגנתהו ,ברע תונידמב ידוהיה
.םייטפשמ-םייתקוח
תוטשפתהה-תוינכת יפלכ ביגנ תדמע יכ ,העדה העבוה
.קוראפ ימימ םירצמ לש וז רשאמ תוחפ הפירח תויקאריעה
רתוי קוסע ביגנ היה 1954 תישאר דע יכ ,רמאיהל תמאה הנתינ
ול הקפיס אל קאריעש ןכו ,ורטשמ לש םיימינפה םיניינעב ידמ
ןיא השעמל .הלש תוטשפתה-תוינכות ינפמ שושחל תיניצר הליע
בצמה תמועל ,קאריע-םירצמ יסחיב תידוסי הרומתב ןיחבהל
.תויוחיתמה ותחפ יכ םא ,קוראפ ימיב ןדריו םירצמ
םע רשאמ רתוי םיפירח םירבשמ וצרפ ןדרי םע םירצמ יסחיב
השלחה ,ןדריב בשחתהל ךרוצ תוחפ ואר םירצמה ןכש ,קאריע
הגילב חוכב הינשה הנידמה איהש ,קאריעב רשאמ ,ךרעה יפל
:ןכ לע רתי .םירצמ ירחא
.קאריע רשאמ רתוי םירצמל ןדרי הבורק תיפרגואיג הניחבמ (א
םינינצל התיהש ,תיטירבה העפשהה התיה הללאדבע ימיב (ב
.ןדריב תרכינ ,םירצמה יניעב
,תומייק תודבוע לארשי-ץראב רוציל תניינועמ התיה ןדרי (ג
.םירצמ יטילש ןוצרל ויה אלש
הלגתנש ,ישיאה לוזלזה םרת ןדרי-םירצמ יסחיל רוכיע תפסות
םיסחיב תניינועמ התיה ןדרי .הללאדבע יפלכ קוראפ דצמ םיתעל
תא ךכ םשל בירקהל הנכומ התיה אלש אלא ,םירצמ םע םיניקת
.הלש םיינויחה םיסרטניאה
רידסה האבצ תא חולשל םירצמ תא ועינהש ,םימרוגה דחא
-לע הקלח וא ץראה שוביכ תא עונמל ןוצרה היה ,לארשי-ץראל
יאבצ הלועפ-ףותיש היה אל לארשי-ץרא תמחלמב .הללאדבע ידי
דקפמה היהי הללאדבעש םכסהה ףרח ,י"הבעל םירצמ ןיב
.השילפה תואבצ לש ןוילעה
רוקיב ךא ,קוראפ לצא תודידי-רוקיב הללאדבע ךרע 1948 ינויב
לע ךוסכסה ץרפ הנש התוא רבמטפסב .םיסחיה תא רפיש אל הז
-ץרא חופיסב .לארשי-ץרא לש םייברעה היקלחב ןוטלשה דיתע
םהלש הינומגהל ןחבמ םירצמה ואר י"הבעל תיחרזמה לארשי
םתעפשה-דבוכ לכ תא וליטהו ,יברעה םלועב םתעפשהלו הגילב
ץיקב .1950 לירפאב תרמגומ הדבועל חופיסה היהשמ ,י"הבע דגנ
לש םינורחאה וימיבו ,חופיסה ןיינעב ךוסכסה שטשוט 1950
,םירצמ םע םיסחיה תא רפשל תונויסינ ןדרי התשע הללאדבע
הפועתל דחאו ילכלכ דחא ,םימכסה ינש ןהיניב ומתחנ ףאו
חצר בקע לבאו רעצ תותוא םירצמה וליג אל תאז םע .תיחרזא
לבא קוראפ רצחב זרכוה הירוסב םיעז חצר בקע) הללאדבע
ונתנש םשכ ,ךלמה חצרב םימשאנה תא ריגסהל ובריסו (ימשר
.ינדריה וינודאב דרמש ,לת-תא הללאדבעל טלקמ ןכ ינפל
-ןדרי יסחיב תודחוימ תויוחתפתה ויה אל הללאדבע חצר רחאל
םייקל הלדתשהו הנורחאב תורגתהלמ הענמנ הנושארהו ,םירצמ
.התא תודידי-יסחי  ןדריו הידועס
ינש ןיבו םיניקת-יתלב תונידמה יתש יסחי ויה הללאדבע ימיב
םהבש םימיב ץוענ םשרושש ,הביא ףאו ןומא-יא וררש םיטילשה
ןוטלשה תא ונממ לזגו זא'גחמ הללאדבע יבא תא דועס ןביא שריג
םילשהל בריס ,יזא'גח ומצע תא שיגרה הללאדבע .ותדלומ ריעב
.דועס ןביא לש םיימינפה ויביוא תא דדועו ויבא תשרומ ןדבא םע
רשא ןאעמו הבקע לע תועיבת םימעפל םידועסה ועימשה ךדיאמ
תועיבתל תינונבלהו תירוסה תודגנתהה תא ודדועו ,י"הבעב
.הירוסב הללאדבע
וניב תודידיה תנגפהו ,1948 ינויב ,דאירב הללאדבע לש ורוקיב
הכז הללאדבע חצר .םידוגינה תא וקליס אל - דועס ןביא ןיבל
דצמ רשאמ רעצב תופתתשה רתי לש יוליגל דועס ןביא דצמ
.ןדריו הידועס יטילש ןיב תוברקתה הלח לאלט ימיבו ,קוראפ
תונויסינמ ודי תא ךשמ ןכו זא'גח לע העיבת לכ לע רתיו לאלט
תונתמ ונממ ליבקו דועס ןביא לצא רקיב אוה .הירוסב ויבא
.תורקי
ושענו םיניקת תונידמה יתש יסחי ויה ,לאלט תחדה רחאל
.ןדריב העפשה שוכרל םיידועס תונויסנ קאריעו הידועס
םע רשאמ תוחפ םיחותמ קאריע םע הידועס יסחי ויה ללכ ךרדב
םשאה תיבל שיש ףתושמה ןובשחה ףא לע ,הללאדבע ימיב ןדרי
ןדרי ןיב .זא'גחמ םשוריג לשב ,דועס ןביא םע קאריעבו ןדריבש
הידועס וליאו ,דחוימ הזוח םוש םתחנ אל הידועסל תיאמצעה
."תירבו תיברע הוחא"ל הזוח לע 1936 -ב דוע ומתח קאריעו
:אוה קאריעל הידועס ןיב םידוגינה עקר
הז שוריג) זא'גחמ דועס ןביא ידי-לע םימשאהה שוריג רכז (א
השעמ רחאל דלונש ,ימשאהה רודה לע הארנכ לעופ וניא
.(זא'גחל ץוחמ
.תויקאריעה תוטשפתהה-תוינכתל דועס ןביא תודגנתה (ב
.תונידמה יתש ןיבש םיירבדמה תולובגב םיטבש-תובירמ (ג
בריסו ,ינאליכ-לא ילע דישרל הסחמ ןתנ דועס ןביאש ,ןיוצי
.והושרדש קאריע תונוטלש ידיל וריגסהל
ןהיגולמת תלדגהל ףתושמ סרטניא תונידמה יתשל שי הז דגנכ
.תויברעמה טפנה-תורבחמ