מדינה בצמיחה
יניס-ץאוס רבשמו תוצעומה תירב
ןלוג הילג :תאמ

השמ :םיכרוע .שדחמ ןויע 1956 ץאוס תכרעמו שדק עצבמ :רוקמ
,רקוב-הדש תיירק ,ןוירוג-ןב תשרומל זכרמה .ןאורט ןליא/שמש
1994 ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה

עקר
ץאוס רבשמ
םידעיה :םגדה
תוגהנתהה :םגדה
םגדה תאוושה
ןוכיתה חרזמב תוצעומה-תירב לש הדמעמ לע 1956 תועפשה
םוכיס


 עקר
ותומ ירחא קר השעמל ולחה םירצמל תוצעומה-תירב ןיב םיסחיה
וא גיהנהל ןילטס הצרש םייונישל עגונב תוקולח תועדה .ןילטס לש
,תאז םע .הנורחאה וייח תנשב (םינפהו) ץוחה תוינידמב ןנכת
,ץוחה תוינידמב יונישבו תידוסיו תשדוחמ הכרעהב רבודמשכ
ומכ הנידמ םע חווט יכורא םיסחיל לבגומ בחרמ קר ןילטס שידקה
םלועה תא הקליח התויבטוק-ודב הרימחמה ומלוע תפקשה .םירצמ
תוינוציקב הדדיצו ,(1947 -ב בונד'ז ידיב ורדגוהש) תונחמ ינשל
ןילטס ןיחבה אל וזכ הפקשה רואל .תונמאנ ימכסהבו תינכפהמ
תא לספו ,ישילשה םלועב תוחתפתמה תונוש תושיגבו םיללצב
יתרשמכ םירצמב םיינכפהמהו 'םיישפוחה םיניצקה'
תירצמה הכפהמה ינפל אל - ןילטס םזי אל ןכ ומכ .םזילאירפמיאה
,תיברע-ורפ הדמע ףא וא ,םיברעה תבוטל תינפת - הירחא אלו
תוחפ התשענ לארשי יפלכ ותוינידמש םגה ,יברע-ילארשיה ךוסכסב
,וישרוי וכרענ ותומ ירחא קר .1948 ףוס זאמ תיתודידי תוחפו
תוינידמ לש שדחמ הניחבל ,בו'צשורח ךכ-רחאו בוקנלמ הליחת
וקלחב הז יוניש .יתועמשמ יוניש הב לח זאו ,תיטייבוסה ץוחה
ךרדה תא ללסו ,יניערגה ןדיעה ינוכיס וררועש הגאדהמ עבנ לודגה
םישדחה םיגיהנמה .ההדזמ יתלבה 'ישילשה םלועה' םע םיסחיל
תללוכ המחלמל הליבומו ידמ תנכוסמ ןילטס לש תוינוציקהש ורבס
תא תיחפהל ושקיבו ,יניערג תומיעל ילואו תימוקמ המחלמל וא
תועצמאב םולשב םויק-ודל איבהלו תוימואלניבה תויוחיתמה
קחרה ,םיל רבעמ לא תאזה תורחתה תא ריבעה ב'וצשורח .העתרה
דע ףא ,תיניערג המצועכ העתרה רידגהו ,יטייבוסה שוגה תולובגמ
וז תוינידמש הארש הארנ ,תאז םע .יניערג 'םויא' לש הדוקנל
תיניערג הכמ לש םויאה שומימ :רמולכ ;םוהתה ףסל דכ תדעוצ
בו'צשורח רשא ,המחלמב השעמל ברועמ תויהל ילבמ העתרהכ
הברה .תילנויצנבנוק וא תלבגומ ראשיהל לכות אלש ןימאה
םלואו ,תוריתס אלמו ינשער היה ויתועדבו בו'צשורח לש ותוישיאב
תשיכר לע תורחת התיה .תיבקע התיה הז ןיינעב טקנש תוינידמה
-תינכפהמה השיגה דוע אל .תושדחה תוילרטיינה תומואה לש ןבל
שיש ,םינגרוב םינמואל םע הלועפ ףותיש אלא ,תנכוסמה תינוציק
םע םיהדזמ םניא וליפא ,יטסילאירפמיא יטנאה םסחי לע םריקוהל
ןכש ,דחוימב הליעי תויהל הלכי תוהדזה-יא ,ןכאו .םזיסקרמה
תותירב לש הרוצב תוהדזהל ףאש - הבקסומ אלו - ברעמה
50 -ה תונשב ורדגוה תוהדזה-יאו םזילאירפמיא-יטנא .םיסיסבו
תמכחותמה ,םולשב םויק-ודה תוינידמ .םייברעמ-יטנא םיחנומכ
סלפל אופא התיה היושע ,בו'צשורח לש תוחפ תנכוסמהו רתוי
חסונ ,תינוציקה תיתשביה היצטניירואהש םושמ ומסחנש םירשק
.םהמ המלעתה ,ןילטס לש (םיניוע) תונחמ ינש
רחאלש הפוקתב ישילשה םלועה לש שדחמ הכרעהה וז התיה
ברע תונידמ ןיבל םיטייבוסה ןיב םיסחי תרישקל הליבוהש ,ןילטס
-יברעה ךוסכסב ,םירצמ יפלכ דוחייבו ,םיברעה יפלכ תינפתל ןכו
וטווה תוכזב יטייבוסה שומישב יוטיב ידיל ואב הלא ;לארשי
ישפוח רבעמל היתויוכז ןיינעב לארשי דגנ 1954 -ב ןוחטבה תצעומב
-תירב הענמנ ,1951 -ב ,ןכל םדוק םינש המכ ;ץאוס תלעת ךרד
תקסיעב םג יוטיב הלביק תינפתה .הז אשונ לע העבצהב תוצעומה
תירצמ-תיכ'צה קשנה תקסיעבו 1954 -ב תירוס-תיטייבוסה קשנה
םירצמו תוצעומה-תירב תא (1).רלוד ןוילימ 250 לש יוושב ,1955 -ב
תוצעומה-תירב לש םיפתושמה םיסרטניאה :םימרוג המכ ובריק
דאדגב-תירב תא םיקהל ברעמה יצמאמ דגנ םירצמ לשו
תונעיה-יא ;(קאריע - םירצמ לש תישארה התבירי לע הססבתהש)
,םירצמ לש תויאבצו תוילכלכ תושירדל םינקירמאה לש תללוכ
.הינטירבמ ררחתשהל םירצמ לש היצמאמו ץאוס רבשמ
לש םישדחה םיסרטניאל ןושארה ןחבמה היה 1956 -ב ץאוס רבשמ
םושמש רמול םנמא ןתינ .התוביוחמ תדימלו רוזאב תוצעומה-תירב
תדוקנמו ,טעמ קר ונממ דומלל רשפא ןושאר ירבשמ בצמ הז היהש
ךכ .הכרדכ אלש הנותמ תוצעומה-תירב תבוגת התיה םויה לש טבמ
,דחוימב הלודג התיה אל ןיידע תיטייבוסה תוביוחמהש ןועטל ןתינ
ןיידע ועיגה אל התעפשהו םירצמב תוצעומה-תירב לש התוברועמש
התיה םיברעה תא םיטייבוסה לש םתורכיהשו ןתמצוע אולמל
םיסרטניאה ויה וז הפוקתב .ולא תונעטב תמא שי .תפפור
םע תורחתהמ קלח ויהו ,םרקיעב םייטילופ רוזאב םייטייבוסה
רתוי ברעמל בושחה רוזא ןוכיתה חרזמב התאר הבקסומ .ברעמה
רתוי בורק אוה תיפרגואיג הניחבמש ףא ,תוצעומה-תירבל רשאמ
םיסרטניאה ובחרתה רתוי רחואמ קר .תוצעומה-תירבל
םייטילופה הלאל םישדח םיסרטניא ופסוותהשכ ,םייטייבוסה
תונשב קר .תוצעומה-תירב לש ימורדה הלובג רוזאב םייתרוסמהו
הרבג ויתובקעבו ,רוזאב רדגומ יאבצ ןיינע הבקסומ החתיפ 60 -ה
םע ףיסוא .60 -ה תונש ףוס תארקל התוביוחמו התוברועמ דואמ
השעמל התשענ יניס-ץאוס רבשמב םיטייבוסה תוגהנתהש תאז
םירבשמבו יברע-ילארשיה ךוסכסב תיטייבוסה תוגהנתהל םגדה
הדימל ךילהת ךותמ םקלח ,תופסותו םייוניש םנמא ויה .ואוביש
ורמשנ םימיוסמ דוסי יווק ךא .תונתשמ תולוכי לשב םקלחו םיוסמ
.םינשה ךרואל םידעיה :םגדה
ץאוס רבשמב םיטייבוסה תא וכירדה םיירקיע םילוקיש ינש
,הרצונש תונמדזהה לוצינ לש דעיה היה דחאה :וירחאש תומחלמבו
היתוחוקל לצא רוזאב הבקסומ לש הדמעמ תא רפשל ידכ
ינש .תירבה-תוצרא םע רישי תומיעמ ענמיהל היה ינשה ;תויברעה
תולגתהל תאז םע םייושע ,םיפפוח ויהיש חרכה ןיאש ,הלא םידעי
רוכזל שי ,ינשה דעיל רשאב .ןורמתל םישקכ םיתעל וא ,םירתוסכ
-תוצרא לש הרורב תיגטרטסא תיניערג תונוילע לש ןדיע הז היהש
יצה תוחוכ לש יוביגל התכזש ,תירוזא תונוילע לש םג ומכ ,תירבה
בו'צשורח לש ותעד הטלש תוצעומה-תירבב .ןוכיתה םיב ישישה
;יניערג תומיעל תוימוקמ תומחלמ רודרדמ סונמ ןיאש הרמאש
לע ןוטגנישוו לש התעפשה תכרעהב ומיזגה םיטייבוסהש םג ןכתיי
התיה הלולע וז הנורחא הכרעה .לארשי לע דוחייב ,התירב-תונב
תונבל הנמאנ תירבה-תוצראש הבשחמל הבקסומ תא ליבוהל
תואדו-יא אופא הררש הבקסומב ;השעמל הנעטשמ רתוי התירב
.ינקירמאה םרוגל רשאב
לש הדמעמ רופישל זפ תונמדזה רבשמה תובקעב הרצונ תינמז-וב
העיגפלו דימתלו תחא הינטירב קוליסל ,רוזאב תוצעומה-תירב
הלועפה וק ,ןכאו .רבדה ירשפא םא ,תירבה-תוצראב ףאו ,ברעמב
תברועמכ תירבה-תוצרא תגצה ןיב ענ תוצעומה-תירב תלומעת לש
ימכ התגצה ןיבל ,תפרצו הינטירב םע דחי ,רבשמב תורישי
,ןוכיתה חרזמב יזכרמה חוככ תפרצו הינטירב תא תשרל תפאושש
הז ץמאמש ןיוצי .הלא יתשב עגפיש ךוסכס הכרבב תמדקמ ןכלו
ןיב ררשש ידוסי תודמע לדבה לע דיעה תירבה-תוצרא תא םישאהל
חתמל םרגו ,הירחא םגו המחלמה ינפל םירצמל תוצעומה-תירב
תא (האור ןיידעו) התאר תוצעומה-תירב .תונידמה יתש ןיב והשלכ
רשאב דוחייב ,ברעמ-חרזמ לש םיחנומב יברע-ילארשיה ךוסכסה
ךוסכסה תא התאר םירצמ וליאו ,תירבה-תוצרא לש הדיקפתל
(2).םיילארשי-םייברע םיחנומב תוגהנתה :םגדה
ץורפ לעו תירצמה המאלהה תעדוה לע ביגהל הרהימ אל הבקסומ
אשמ ךרענ הבש הפוקתב ,המחלמה ינפל .רבוטקואב הביאה תולועפ
,םתלועפבו םירצמה תויוכזב םיטייבוסה ודדיצ הלעתה לע ןתמו
לש ילאינולוק-יטנאה יפואה תא םתלומעתב םישיגדמ םהשכ
םירצמש ,םירצמה ונעטש יפכ ,החינה הבקסומש ןכתיי .המאלה
ןנוכתהל היהי ןתינש ינפל ףולחי רבשמהו הלעתה תא ליעפת
ךשמ תא ךיראהל הארנכ ופאש ,וז החנה ךותמ (3).חוכב שומישל
הטיחו) טווינ יסוטמ לש עויס ריהאקל םירגשמ םהשכ ,תוחישה
.(םירצמ תונובשח תא איפקת הינטירב םא ,ירצמ עבטמב הכימתל
ועיגי הינטירבו תפרצ אמש תגאדומ התיה תוצעומה-תירבש ןכתיי
וסינ תורחא תוביסמו וז הביסמ .םירצמ םע הרשפ לש םכסהל
םג היה הבקסומל .םייקתיש ןויד לכב םיפתוש תויהל םיטייבוסה
תורמל ימואלניב םורופ הפידעה איהו ,טישה שפוח תחטבהב ןיינע
.הלעתה לע היתויוכזו תירצמה תונובירה תנעט תא הרשיאש
לע םיעיבצמה ,הרהזא יבתכמ םיתפרצלו םילגנאל הרגיש הבקסומ
םלואו (4).רוזאב םייטייבוסה םיסרטניאה לעו תורדרדיהה תנכס
וא םויא תמינ ןפואו םינפ םושב התיה אל הלא םיבתכמב
היה אל םג ןמז ותואב .דחוימב ףירח היה אל םחוסינו ,תובייחתה
ןמ דודיע הבאש ריהאקש ןכתיי .ירצמ-יטיבוס םואית הארנכ
תחלשמל םינפ תלבקב בו'צשורח עימשהש תימשר-אלה הרעהה
םיבדנתמ רוגיש לש תורשפאל עגונב ,טסוגואב הבקסומב תינמור
תונותיעב אל ךא ,תירצמה תונותיעב המסרופ וז הרעה (5).םיטייבוס
העיסנ - לכייה ןינסח ירבד יפל - לטיב ןכא רצאנ .תיטייבוסה
ןעוט לכייה (6).רבשמה לשב טסוגוא שדוחל הננכותש הבקסומל
ששח ןכש םיטייבוסה םע תוצעייתהמ ןווכמב ענמנ רצאנש
תעדה לע לבקתמ הז ןיא םנמא (7).םקופיאמו תזרפומה םתוריהזמ
,חתפתה רבשמהשכ ךא ,תגסל ריהאקמ םיעבות ויה םיסורהש
הריהז הבקסומ התשענ ,חוכ וליעפי תפרצו הינטירבש רבתסהו
.רתוי
דחא אל ףאש םידעצ רפסמ םיטייבוסה וטקנ תוברקה ץורפ םע
וקפוסש 28 ןישוילאה יסוטמ 45 .ברעתהל םתנווכ לע עיבצה םהמ
םירצמב רוסקולל ורבעוה ,םייטייבוסה םהיתווצ לע ,םירצמל
םיטייבוסה ושקיב ךכ (8).הירוסל האלה וחלשייש ידכ ,תיליעה
תאו ,םיסוטמה לש םתסיפת תא וא םתדמשה תא עונמל רוריבב
הבקסומ העגפ ,ןכ התושעב ךא .ךוסכסב םתוברועמל תורשפאה
תובקעב .םירצמ לש תיריוואה הצצפההו הפיקתה תלוכיב השעמל
וריבעה ,םירצמ לע םיתפרצהו םילגנאה לש ריוואה תופיקת
,ןאדוסל םירצממ םיכ'צו םיטייבוס םיצעוי 380 -כ םיטייבוסה
ונתינש תוארוה תובקעב אב הז דעצ .רוזאה ןמ ירשפא יוניפ תארקל
היה רבדה (9).המיחלב תוברועמ לכמ ענמיהל םיצעויל ןכל םדוק
- םיכירדמה תא וללכ הלא םיצעויש םושמ ,דחוימב יתועמשמ
היהיש ונימאה םיטירבהש) םייטייבוס םיקנט 200 -כל םיתווצ
.(םדגנ םחליהל ךרוצ
העיצה ,יתפרצ-יטירבה םוטמיטלואה ירחא םוי ,רבוטקואב 31 -ב
תרחמלו ,ןוחטבה תצעומב ןוידל רבעוי רבשמהש תוצעומה-תירב
תדיעו תונידמ תא ליעפהל היזנודניאבו ודוהב הציאה איה
תיטילופ הניחבמ אל ,םינכומ ויה אל םיטייבוסהש ןאכמ (10).גנודנב
:ןכ לע רתי .ךוסכסב רישי קלח לוטיל ,תיאבצ הניחבמ אלו
-לע ,רבמבונב 1 -ב ,עויס שיגהל תורישי תוצעומה-תירב השקבתנשכ
זוב לש בוטרוק היה ,הבקסומב רקיבש ילתאווק הירוס אישנ ידי
הפמ ףלש בוקו'ז לאשרמהש חווד .תיטייבוסה הגהנהה תבושתב
עויסה (11).ברעתהל הבקסומ לכות השעמל דציכ תעדל שקיבו
רסמ .ם"ואה תועצמאב יטילופ עויסל לבגוה הז בלשב יטייבוסה
םיטייבוסה :רבמבונב 2 -ב הבקסומב םירצמ רירגשל רבעוה המוד
רחואמ) (12).םלועב להקה תעד תא וסייגי אלא ,יאבצ עויס ושיגי אל
אלא ,םיאנכטו םיקנט קפסל העיצה הבקסומש רצאנ ןעט רתוי
רואל (13).וזכ הרזע השרד אל םירצמש םושמ התחדנ העצההש
ריבס הז ןיא םירצמב םיאצמנה םייטייבוסה םיקנטה יתווצ יוניפ
.תוניצרב החקלנש וא העצוה ןכא וז ןיעמ העצהש
:קזחו רישי ךלהמ תוצעומה-תירב הטקנ רבמבונב 5 -ה לילב קר
.םוטמיטלואה
;םיליט תפקתהב המייאו תפרצלו הינטירבל םיבתכמ הרגיש איה
ןוחטיבה תצעוממ ;המויק תא תנכסמ איהש המייא לארשי לע
;תועש הרשע-םיתש ךות הביאה תולועפ תא קיספהל השרד
יצה תא לולכיש ףתושמ חוכ םיקהל העיצה תירבה-תוצראל
(14).ישישה םגדה תאוושה
,תוברעתה-יא לש ריהז וק םיטייבוסה וטקנ רבמבונב 5 -ה ליל ינפל
םיה חרזמ תריגס ומכ םידעצל תובוגתב ןהו םיברעל םירסמב ןה
תולעב לש ןוילעה דוקיפה) SAC -ה תוננוכו ףוס-םי ןופצו ןוכיתה
זאמ ןכה בצמב ויה םייטייבוס תוחוכ) תירבה-תוצרא לש (תירבה
םהידעצ .(רבוטקוא עצמאב ירגנוההו ינלופה רבשמה תישאר
תירבה-תוצראב הכימת ידכ דע וליפא ,םירישי יתלב ויה םייטילופה
הפוקתב םיירקיעה םיכלהמה ןמ המכ .ם"ואב הטלחהה תעצהב
הדימבו 1967 תמחלמב םמצע לע ורזח רבמבונב 5 -ה ינפלש
םידעיה ויה םירקמה ינשב .1973 תמחלמב וליפא תמיוסמ
התוויק 1967 -ב) תיטייבוסה הדמעה רופיש - םיהז םייטייבוסה
םע תומיע תעינמו (1973 -ב םג ךכל וויק ןיידעו ,תימי תוטשפתהל
,דויצו םייטייבוס םיתווצ ונופ 1973 -ב ןהו 1967 -ב ןה .תירבה-תוצרא
יטייבוסה יצה תעונת םע בוליש ךות ,םיחרזא קר ונופ 1973 -בש ףא
1967 -ב (15).רבשמה רוזאל ץוחמ לא ,(1967 -ב ומכ) הברעמ
לאש םירצמ תא םיטייבוסה וריהזה ,1956 -ב ומכ ,1973 -בו
תוברעתהל תופצל הל לאשו יטילופ עויסל רשאמ רתויל תופצל הל
םג .תיטייבוס
-ב ;רבשמה ךשמב יטייבוס עויס רגוש אל 1967 -ב םגו 1956 -ב
ונעט 1967 -בו תויטסיגול תויעבב ולקתנש םיטייבוסה ונעט 1956
.אבצ תוחוכ תעונת התיה אל ןכ ומכ .הזכ דויצ תיחנהל ןכיה ןיאש
תאדאסש ףא ,הביאה תולועפ ךשמב יביסאמ עויס שגוה 1973 -ב
ינפלמ תונמזה אלמל ידכ קר אבו קיפסמ היה אלש ןנולתה
םולשתל הרומתב קר רסמנ אוה ,רתוי בושחש המו ,המחלמה
ויה 1973 -ב ,ןכא .הירי'גלא הנתנש ןמוזמב השק עבטמב
-ב ודמלנש םיחקלה לשב ,קשנה תקפסאב רתוי םיזירז םיטייבוסה
לש השודג הנמל וכז םיטייבוסהש ירחאו ,1967 -ב דחוימבו 1956
םיכוסכסב הזכ עויס חולשל ובריסש לע םייברע םיגוחב תרוקיב
,םהלש יצה חוכ תא םיטייבוסה וריבגה 1973 -ב (16).םימדוקה
ינקירמאה יצה תא לרטנל התיה ותרטמו ,םיתרכ יפוח דיל םקומש
.תוברעתהל ןנוכתהל רשאמ רתוי
לכב .(17)1956 רבמבונב 5-ה ימויאל תועגונה ןוימד תודוקנ שי
תדבוע תא הבקסומ הפקז ,1973 -ו 1967 ,1956 ,םירקמה תשולש
תונידמ דגנ 'םינפקותה' תמילב היכלהמ תוכזל ךוסכסה תקספה
-ה ליל דע םיטייבוסה וניתמה עודמ לואשל שי 1956 -ל עגונב .(ברע
לואשל ןתינ השעמל .םהימויאב שממ היה ןכא םאו רבמבונב 5
ללכ ךרדב תנתינה הבושתה .תומחלמה שולש לכל עגונב ולא תולאש
םתוברועמ לשב וניתמה םיטייבוסהש איה 1956 תמחלמל רשאב
,תירגנוהה הכפהמב םידורטו םיקוסע ויה םהש ןוכנ .הירגנוהב
-ל 23 -ה ןיבש הלילב ,הנושארה תיאבצה םתוברועמ עגרמ דוחייב
תאז םע ןכתיי .רבמבונב 4 -ב היינשה תוברועמל דעו רבוטקואב 24
התיהש ,תרחא הביס לשב ןוכיתה חרזמב םתלועפ תא והשה םהש
הארנ ;ךכ-רחא ואבש תויברע-תוילארשיה תומחלמל םג תינייפוא
רבשמל תירבה-תוצרא תבוגת היהת המ תוארל התכיח הבקסומש
-תוצרא םע תומיע רצוויי אלש ןימאהל דוסי הל היהשכ קר הלעפו
הדשב הערכה תדוקנ רובע דע םג וניתמה םיטייבוסה .תירבה
הכומנ תוריבס קר שיש תיסחי םיחוטב תויהל ולכישכ ,הכרעמה
םיטייבוסה וכיח םירקמה תשולש לכב .םהימויא תא שממל ךרוצל
הארנש דע ,תיטמולפיד הניחבמ אישה תדוקנ תא רבע רבשמהש דע
ךוסכסה תאבהב ךומתת תירבה-תוצראש היה הארנשכ ,ןורתפ ןיעל
.(התירב תונב תא תנסרמ איהשכ) םויס ידיל
ןוכיסה תדימב אופא יולת היה םיטייבוסה לש םימויאה ןומזת
.םבצמב וא םיברעה יכרוצב רשאמ רתוי םמצע לע לוטיל וטנש
להקה תעד בלל עיגהל - ףסונ יטילופ דעי גישהל ורתח םימויאה
םיחוור םחיטהב ,םיששוגתמה תוחוכל רבעמ ,ישילשה םלועב
םימויאהש ןוכנ .םמישגהל ישעמ ךרוצ ילב ,םייטילופ םייתלומעת
ךא ,רתוי תושקו תופסונ תולפמ םיברעה ןמ עונמל ידכ דימת ואב
תואר תדוקנמ .הלפמ לש בצמל עיגהל םהמ עונמל ידכ אל םלועל
היה ץאוס רבשמב יטייבוסה םויאל רתויב בוטה ןומזתה תיברע
ךא ,רבוטקואב 30 -ב יתפרצ-ילגנאה םוטמיטלואה רחאל דימ
אל תירבה-תוצראש החוטב תוצעומה-תירב התיה אל העש התואב
ןוכיסהו ,אישה תדוקנב היה רבשמה .ןתלועפב התירב תונבל עייסת
תפדעה לע םיטייבוסה דצמ הלועפב הייחדה העיבצה השעמל .הובג
,תירבה-תוצרא םע תומיעמ תוענמיה ,המחלמב םהלש ינשה דעיה
.יברעה םלועב תויטייבוסה תודמעה רופיש ,ןושארה דעיה ינפ לע
ריוואה ליח :רבשמב אישה תדוקנ הפלח רבמבונב 5 -ה ברעב
,לארשי םע שא תקספה רבכ הגשוה ,קתוש וא ,דמשוה ירצמה
תא קיספהל רוריבב םינכומ ויה םילגנאה ;הקספנ המיחלהו
המו דיעס-טרופב הלחה רבכ דעומ תרצק שא תקספהו ,המיחלה
םילגנאה תא םולבל ןויסינב הקסע תירבה-תוצרא - רתויב בושחש
.םיתפרצהו
סיסנרפ עיבצה וילעש ,1956 -ב םימויאה לש ןיינעמ טביה דוע
.םחוסינ היה ,המיוקופ
אלו 'םילולע' םיחנומב שומיש השענו ,יאנת ןושל התיה ןושלה
תירבה-תוצרא םע תפתושמ הלועפ .םישעמב םימויאל רשקב ,'ויהי'
העצה וז התיה .תירשפאכ התארנ היתוחוקלו התירב תולעב דגנ
-תוצרא רירגש .לבקתהל לכות אלש שארמ ועדי םיטייבוסהש
היה לוכי אלש רתוי רחואמ בתכ ,ןלוב רטס'צ ,הבקסומב תירבה
הרסמנשכ וזכ העצה ריבעיש ונממ ופיצ ןכא םיטייבוסהש ןימאהל
תא ךיבהל לכויש ךכ ,תיטילופ בתכוה םויאה לש הז קלח (18) .ודיל
ימכ הרייצל ףאו ,ישילשה םלועה יניעב תוחפל ,תירבה-תוצרא
.םיתפרצהו םילגנאה םע הלועפ הפתישש
:םייטייבוסה םימויאה ועמשוה 1973 רבוטקואב ןהו 1967 ינויב ןה
-תוצראש ירחא (ב) ;רבשמה אישו תירקיעה המיחלה ירחא (א)
םינקירמאה) התירב תונב תא םולבל התסינ ףאו הבייחתה תירבה
.םשממל ךרוצ היה אל רבכשכ (ג) ךכ םושמו (שא תקספהל ומיכסה
ירדענ ,'יאנת לע' יחנומב םיעפושמ םימויאה ויה הלא םירקמב םג
ידכ תפתושמ הלועפ העצוה 1956 -ב םג ומכ 1973 -בו ,תושיחנ
םימויאל וולתנ אל 1967 -בו 1956 -ב .תירבה-תוצרא תא ךיבהל
הלאכ םיכלהמ ויה 1973 -ב .םשממל ידכ םייאבצ םיכלהמ
.םיחמומ ןיב השק תקולחמל אשונ ושמישו ןאכלו ןאכל ועמתשהש
תחת םויאה תא הלאה םיכלהמה בור ומידקה 1973 -ב השעמל
14 -ב םילנדרדה ךרד יניערג דויצ רבעמ רתיה ןיב) וילא וולתי רשא
.(המחלמה תישארמ תויריווא תויוננוכ ;רבוטקואב 15 -בו
םושמ הארנכ ,וימדוקמ רתוי הבר תוניצרב חקלנ 1973 -ב םויאה
םנמא ןתינ .םייתניב דואמ הבחרתה תיטייבוסה תיאבצה תלוכיהש
תוריהמב םדקל םתלוכי לשמל ;1973 -ב וליפא ,וז תלוכיב קפקפל
1967 -בו 1956 -ב םלואו (19).לארשי דגנ המחלמל םילודג תוחוכ
םיטייבוסהש קר אל ,ךכו .תמייק התיה אלש יאדו וזכ תלוכי
ויה אל םג השעמל ;םהימויא שומימב ךרוצ היהי אלש דע וניתמה
הבקסומ המייאשכ ,1956 -ב .םשממל הנווכ אלו תורשפא אל םהל
םיליטה תלוכימ ןטק קלח קר הל היה ,םיליטב תפרצו הינטירב לע
ויה ,ןוסקירא ןהו'ג יפ-לע ,םיטייבוסה ידיב היהש המ .תינקירמאה
לש לבגומ חווט ילעב ,םירפושמ V-2 יליט ,ןושארה רודה ןמ םיליט
ויה םיטייבוסהש הנקסמל עיגה ןוסקירא (20).לימ 450-400
,תמאותמ יתלב תידארופס ךרדב קר הלא םיליט ליעפהל םילגוסמ
חרזמ רשאכ תאז ;הפוריא חרזמב חוליש תדוקנמ קר תאז םגו
- תירשפא תוברעתהל רשאב .והובו והות לש בצמב האצמנ הפוריא
םיבדנתמ לע יולגב ורביד םיטייבוסה) םויאב הללכנ אל השעמלש
.הכומנ ןכ םג התיה התוריבס - (רבמבונב 10 -ב קר
יסוטמ אל םגו תוסטומ תויטייבוס תויזיוויד ויה אל 1960 ףוסל דע
םיציצפמ אצמנב ויה .םיבדנתמ סיטהל ולכויש םילודג הלבות
םתדמעב לשמל ,םיטירבב תוכהל םילגוסמ ויהש ,חווט יכרוא
.םליעפהל תונווכל וא תונכהל םינמיס לכ ויה אל םלואו ,ןיסירפקב
-רחא אל םגו) ןמז ותואב םיימי תוחוכ םיטייבוסל ויה אל השעמל
יתרגשה רבסההש ךכל תוביסה תחא היה הז ללוכ תלוכי רסוח .(ךכ
ואולמב ריבסמ וניא - הירגנוהב תברועמ התיה הבקסומש - ןתינש
רחאל דע ,הייחדה .יטייבוסה םויאה תעמשהבש היהשהה תא
קינעהל ,הארנ ךכ ,התיה היושע ,הירגנוהב היינשה תוברעתהה
ריבס הז ןיא םלואו .רתוי הלודג תונימא םיטייבוסה ימויאל
תע לכב ןכש ,רתוי םדקומ םויא הענמ ןכא הירגנוהב תוברעתהש
השעמל .דבלב ילמסו קיר היהש םויא לש הז גוס עימשהל היה ןתינ
רבשמה ינפל אל ,תמייק התיה אל הזכ םויא ירוחאמ דומעל תלוכיה
.ינקירמאה םרוגה היה הנתשנש המ .וירחא אלו הירגנוהב
תיריווא הסטה תלוכיב םידיוצמ םיטייבוסה ויה אל ןיידע 1967 -ב
.תועמשמ לעב ימי חוכב וא
1973 -ב .1956 -ב ומכ זא תומייק ויה תוברעתהל רשאב תויעבה בור
ךא .םילודג בונוטנא יסוטמב תוחוכ סיטהל םיטייבוסה ולכי רבכ
לחש ףא ,תאזכ תוברעתה םצע ינפמ ששחה ראשנ תאז תורמל
תונוילעהמ (א) :עבנ הז ששח .תויאבצה םהיתודמעב רופיש
,תוצעומה-תירב) תיגטרטסאה המרב תירבה-תוצרא לש תכשמנה
(ב) ;רישי תומיעבש ןוכיסהמו (ןויוושל הברקתה קר ,בוטה הרקמב
יצב לודיג התורמל רוזאב םיינקירמא תוחוכ לש תונוילעהמ
ברקל הסינכ לע םלשל םיטייבוסה ועבתייש ריחמהמ (ג) ;יטייבוסה
טלחהבש) הלש םיניירושמה תוחוכהו ילארשיה ריוואה ליח םע
לש סטומה םילגרה ליח דגנ חוכ יווש רשאמ רתוי תויהל ולכי
םגדה ךא .םירבשמה תשולשב םילדבה ויהש רורב .(םיטייבוסה
.םתשולשב עיפוה 1956 -ב טלבש ןוכיתה חרזמב תוצעומה-תירב לש הדמעמ לע 1956 תועפשה
-תירבש רמוא ,הבקסומ ידיב ןזומה ,רבשמה תועפשהל דחא רבסה
תפרצו הינטירב .1956 רבשממ תירקיעה תינהנה התיה תוצעומה
.הצקל השעמל העיגה רוזאב ןתעפשהו ,ןתונמיהמ תא ודביא
הרקמבו ,התירב תונבל המ תדימב הרושק התיה תירבה-תוצרא
,הדמעמ לע הרמש תאז תמועל תוצעומה-תירב .הלד תירב תב בוטה
ללכב ישילשה םלועה ןורטפכ האציו הביאה תולועפ תקספהל המרג
המכ וטלבוה םיטייבוסה תוגהנתה תובקעב םלואו .טרפב םיברעהו
.םייברע-םייטייבוסה םיסחיב םייולג ושענש םימרוצ םיביכרמ
תא םתוכזל ףוקזל םיטייבוסה יצמאממ וגייתסה םירצמה ,תישאר
הלפמהש הרמא תירצמה הדמעה .ברעמה לש תיטילופה הלפמה
אל וליפא תירצמה תונותיעה (21).דבלב תיברעה הלועפה ירפ איה
לכ העיבה אלו םייטייבוסה םימויאל תכרעמ ירמאמב הסחייתה
םירחא םיינוציח םימרוג תוכזב השעמל ריכה רצאנו ,הדות תרכה
לש התוכזב ומכ שממ (ראואהנזייא אישנה לש ויצמאמ ללוכ)
(22) .תוצעומה תירב
שעמה רסוח תאו תיטייבוסה היהשהה תא ורקיב םירצמה ,תינש
המכב רורב ןפואב ךכל סחייתה רצאנ .רבשמה ךלהמב םהלש
דע םימי העשת וניתמה םיטייבוסהש לשמל רמאשכ ,ויתורהצהמ
חכופמ תויהל לחה ןמז ותואבש רמא תאדאס (23).הטלחהל ועיגהש
דיקפתה תא םינקירמאה תוכזל ףקז תאז תמועל) םיטייבוסל סחיב
תונמדזהבו םימוד םירבד רמא לכייה םג (24).(רבשמה םויסב יזכרמה
-םירצמ יסחיב תורדרדיהה לש התליחת וז התיהש ןעט ףא תחא
.(25)1960-1958 רבשמב האישל עיגהש ,תוצעומה תירב
וליגו ,יטייבוסה תויופידעה רדס תא ודמל םיברעה ,תישילש
תילמס ךרדב קר לועפל ןיינע שי םיטייבוסלשו ינשמ םמוקמש
-תירב לש תיטילופה התלעותל רבשמה לוצינ ךות ,תיתלומעתו
םרשוכ לע ודמע םיטייבוסהש ןכתיי רחאה דצה ןמ .תוצעומה
הדבוע .םהל קפוסש יטייבוסה קשנה תורמל ,ברע תואבצ לש בולעה
דויצ תקפסאב וכמתש ןילמרקב םימרוג םתוא קזחל התיה הלוכי וז
הדימ התואב לבא ,םייברעה תואבצה ןומיאבו רתוי בוטו שידח
,לכו לכמ תוברעתהל ודגנתהש םימרוגה תא קזחל התיה הלוכי
תועד יקוליח םיכישממ ילוא וא ןודינב תועד יקוליח םירצוי םהשכ
הלכי אל ,אצמנב הלאכ ויה ןכא םא ,תוצובקה ןמ תחא ףא .םימייק
איה בורקה דיתעב תילארשי-תיברע המחלמש הנקסמל עיגהל
לש הנוצר-יא לע תססבתמ התיה תאזכ הנקסמ .תיבויח היצפוא
,היהש המ תא שיגדמ היהש ,תורישי ברעתהל תוצעומה-תירב
-תוצרא לש התובישח :םידדצה ינשל ירקיעה חקלה ,השעמל
יאבצה החוכמ םיעבונה םינוכיסהו הבוגתה לש םתויזכרמ ,תירבה
.יתמצעמ-ןיב תומיע לש תורשפאהו תירבה-תוצרא לש
תוצעומה-תירב תרקוי תא תולעהל היה יושע רבשמהש ףא ,ןכא
תנירטקוד התיה ולש תרחא האצות ,רוזאב םימרוג המכ יניעב
.רוזאל רתוי הקזח תינקירמא תוביוחמ התועמשמש ,ראואהנזייא
תבוגת ירה ,םיטייבוסה יניעב תילילש התיה וז העפותש ףא
הבקסומ .םירחוב ויה םירצמהש וז חרכהב התיה אל הבקסומ
,רוזאב ינקירמא-יטייבוס הלועפ ףותיש ,1957 ראורבפב ,העיצה
-ילארשיה ךוסכסל םולש לש ןורתפו קשנ תקפסא לע וגרבמא ללוכ
תקולחמ ינבאל ךכ רחא ושענש תודוקנה יתש הלא ויה (26).יברע
הדוקנל רשאב .תוצעומה-תירבל םירצמ ןיבש םיסחיב תויניצר
תירצמ השקב לכמ םיגיוסמ וראשנו ויה םיטייבוסה ,הנושארה
הנידמש היה ץאוס רבשממ םייטייבוסה םיחקלה רחא .קשנ קפסל
בושחה םרוגה וניא קשנשו חצנל ידכ תיאבצ תונוילעל הקוקז הניא
ךרדל תודגנתהה ,היינשה הדוקנל רשאב (27).ךוסכסב רתויב
טוקנל ופידעה םיטייבוסה :תורחא םילמב ;הניעב הדמע המחלמה
ינפמ ששחה לשב ,םייאבצ םיעצמא ינפ לע םייטילופ םיעצמאב
.ינקירמא-יטייבוס תומיע םוכיס
1956 -ב ויתוכלשהו הבקסומ לש תוגהנתהה םגדש ןועטל האב ינניא
,דיתעב תיטייבוסה תוגהנתהה תא ביתכיש רובעי-לב קוח השענ
לע ולביק תויונמדזה יתשב .ילארשי - יברעה ךוסכסה רשקהב
תונידמ יתש לש תיריווא הנגהל תויובייחתה םיטייבוסה םמצע
םיצעוי 20,000 -ל בורק לש רוגיש ידכ דע ועיגה ףאו תויברע
םאתהב ולהנתה התע דע תומחלמה םלואו .םיסייט ללוכ ,םייאבצ
רתוי הלודג (תיטייבוס) תוברעתה הטקננש תורמל ,יללכ םגד ותואל
תלבגומ תינקירמא תוביוחמ םהב םירקמ םתואב ,רוזאל ץוחמ
:ןייצל שיש ישארה םרוגה אופא והז .םינוכיסה תא המצמצ
ליבגמה עבוקה םרוגה איה תיפוס הכרעהב .תינקירמאה תוביוחמה
תיאבצה תלוכיה הלדג רשאכ וליפא ,תיטייבוסה תוגהנתהה תא
רפסמ טטרשל ןתינ .דיתעב םייוניש ונכתיי דימת .תיטייבוסה
וק היה ,ןכ לע רתי .הנוש השיגב םייתסהל םילולעה םישיחרת
תיטייבוסה תוגהנתהב ןוויכ לע עיבצהש ץאוס רבשמב ףסונ ינייפוא
ךשמהב ומצע לע רזח ףאו ץאוסב עבקנש יסיסבה םגדה םא .דיתעב
םג שגדוה ירה ,לעה-תומצעמ ילוקישל תופידע ןתמ וא ,תוריהז היה
יפ-לע ןוכיתה חרזמב הלש םיסרטניאה תא העבק תוצעומה-תירבש
ידכ תובישח יד םהל הסחייו ,דחי םג ברעמלו חרזמל רוזאה ךרע
תונוכנב האטבתה וז השירד .הבקסומ לש הדיקפתב הרכה שורדל
תונוכנ אלל וא לודג ןוכיס לוטיל אלב םג ,םויא טוקנל תיטייבוסה
לש ותוטיהלל תוטשפב תאז סחייל ןתינ 1956 -ב .ותוא שממל
לע הרזחה .םוהתה ףס לעש תוינידמלו תוברח חוצחצל בו'צשורח
ןובשחב םיאיבמ םא ,בו'צשורח ירחא םיכוסכסב םויאה םגד
חרזמב םירחא םיבר םירבשמב ועמשוה אל הלאכ םימויאש
לע העיבצמ ,ילארשי-יברעה ךוסכסה רשקהל ץוחמ ,ןוכיתה
בושח הז ןיא .הז ךוסכסל םיטייבוסה םיסחיימש הלודגה תובישחה
קידצהל ידכ ויד בושח לבא ,הובג ןוכיס תליטנ קידצהל ידכ ויד
לש תוינידמ :רחא םגד אופא הז היה .תירעזמ הלועפ רשאמ רתוי
המ ידי-לע ,ברעמל רגתא תבצה לשו קשנ תקפסא לש ,םימויא
הלועפ ףותישל תועצהב תבלושמ תיתורחת תוגהנתה תונכל ןתינש
המוד .1957 ראורבפב העצהה ומכ ,תפתושמ תיטילופ תוליעפלו
,1970 -ב םירצמל םיצעוי 20,000 לש חולשמה היה המ-הדימב
ךותמ תוחישב חותפל תירבה-תוצראל הבקסומ העיצה ויתובקעבש
(28).זא דע התליגש רתויב הנותמה איהש הדמע
ץמאמהו ורובסלג שגפמ ,יטייבוסה םויאה תובקעב ,ךרענ 1967 -ב
ונייה 1973 -ב .ןוחטבה תצעומ לש 242 הטלחה תא בינהש ףתושמה
הדיעו םויקלו שא תקספהל ינקירמא-יטייבוסה ץמאמל םידע
ויתובקעבש ,רבוטקואב 24 -ה לש םויאה עמשוהו (338 הטלחה)
דיקפת תא ןייצ יניס-ץאוס רבשמ .הלועפ ףותיש אב בוש
תלטונה ,הפתוש לע-תמצעמ לש דיקפתל השירדה תאו םיטייבוסה
.ןתובכרומב תודחוימה תויופידעהו תולבגמה לכ םע ,רוזאב קלח
.ןתובישחב תיחפהל םג ןיא לבא ,ןהיפלכ הכרעהב םיזגהל ןיא