ברעו לארשי ,תולודגה תומצעמה
1969 ילוי ,("Foreign Affairs")
(ןייטשניבור .א :תילגנאמ) סיאול דרנרב 'פורפ :תאמ

ברעמהו ןוכיתה חרזמה :רוקמ
.ל"שת ,1970 ,רואל האצוהה - ןוחטבה דרשמ ,"תוכרעמ" תאצוה

הגרדהב הטשפ ,םימיה תשש תמחלמ רחאלש םישדוחה ךשמב
רכינ ןוחצינ םושמ הב שי םיברעה תסובת יכ ,העדה ברעמב
יכ ,םתעד תא וליכ ףא ןוימד-ףועמ ילעב םיפיקשמ .םיסורל
עיגהל ידכ ,הנווכב הסובתה תאו המחלמה תא וללוח םיסורה
ןיעמ הנווכ סוחיי ידכ דכ תכל וקיחרה אל םירחא .וז האצותל
םיברעה תאנש תא וברה המחלמהו רבשמה יכ ומיכסה ךא ,וז
הדימב וקזיח תאזבו ,מ"הירבב םתולת תא וריבגהו ברעמל
חרזמב םיטייבוסה לש יטילופהו יגטרטסאה בצמה תא הבר
.ב"הרא לש הבצמ תא הדימ התואב ושילחהו ,ןוכיתה
תורבגתה לע תכלוהו תרבוג הגאדב ורביד םינשרפו םיפיקשמ
לש םיסרטניאל הבש הנכסה לעו רוזיאב תיטייבוסה העפשהה
.ישפוחה םלועה
ותומכ ,הז שפנ-ךודכד יכ תוזמרמ רתוי תורחואמ תויוחתפתה
לש יאבצה הנוחצינ רחאל דיימ האבש שפנה-תוממורתהכ
.הזרפה םושמ וב שי תוחפל וא ,ומוקמב וניא ,לארשי
םיבכרומ - ןהיתולשממ ףאו ןהימע תושיגו ברע תוצראב בצמה
תיטייבוסה הלשממה .הארנה ןמ תוחפ םיידדצ-דחו רתוי
תונויסינ תושעל ידכ ,תקפסמ חור תרומב בצמל תסחיתמ
.בצמה תא תונשל - רתויו רתוי תופוכת םיתעל- םינשנו-םירזוח
ודעונש תומצעמה עברא תוחיש אוה וללה תונויסינה ןורחא
תדימב ומישגהלו ,ילארשיה-יברעה ךוסכסל ןורתפ אוצמל
.רשפאה
םייתש .יופצכ ,תילילש התיה וז העצה לע לארשי לש התבוגת
תוכמותכ תוארנ תוחישב תוברועמה תומצעמה עברא ךותמ
ןוזיא תוגהונכ לארשי האור תורחאה יתש תאו ;לכב םיברעב
לע ןוחטיבה תצעומב חוכיווב םגדוה רבדה .ידדצ-דח
תוחישה לש ןתחיתפ תעב ,םיברעל לארשי ןיב תויושגנתהה
מ"הירב ,םידדצה ינש יוניגב וצר הינטירבו ב"הרא :תועבורמה
.היתובקעב הכלה תפרצו ,הדבל לארשי תא תונגל השרד
םיטפוש ינשמ בכרומה טפשמ תיב יכ םירובס םילארשיה
עיגהל יושע ונניא ,םינייוע םיטילקרפ ינשו םייביטקייבוא
הרשפ לכ יכ ,לארשי לש התעד רתוי הבושח .ןזואמ טפשמל
לש הנובשח לע היהת ,תומצעמה עברא ןיב לבקתהל היושעה
1967 רבמבונ שדוחמ ןוחטיבה תצעומ תטלחה ,םנמא .לארשי
רותיו שרדנ לארשימ ךא ,םידדצה ינשמ םירותיו תשרוד
ןוחצינ תועצמאב קר ולטבל רשפאש ,יגטרטסאו ילאירוטירט
,יטמולפיד רותיו קר שרדנ םיברעה ןמו ;תפסונ המחלמב
תונברוקה וארנ לארשיל .דבלב הרהצהב ולטבל רשפאש
.םילוקש-יתלב םינוכיסהו
.הליחתכלמ היולג התיה עבראה תוחישל לארשי תודגנתה
,ןולשיכל שארמ תונודנ הלאכ תוחיש יכ ונעט םילארשיה
תא תודדועמו גניראי תוחילש תא ןה תוקתשמ םייתניבו
םירבוד .םינוידה ןחלוש לא תבשל םתונברסב םיברעה
ינפמ תוששחה דואמ םימזגומ יכ ,חיכוהל ולמע םילארשי
תא עינה רשא ןושארה םרוגה םהש ,יניערג תומיעו תוחקלתה
םנמא ןוכיתה חרזמה יכ ונעט םה .תוחישל םיכסהל ברעמה
לתוכה ירחא ןיאו ,המחלמב אל םג ךא - םולשב יורש ונניא
.הזופח הלועפ תבייחמה הנכס
ךא - הכופה היאר עבראה-תוחיש תא ואר םיברעה םיגיהנמה
םכסומ רדסהש ,םילארשיה תחנהל םיפתוש םה יכ םשור היה
יכ וריהבה ,םילארשיכ םתומכ ,םיברעה .לארשי תערל היהי
ןכא םאש םיפצמ םה יכ םשור היה ךא ;יופכ רדסהל וענכיי אל
.םהילע ותופכל ךרוצ היהי אלש הזכ היהי אוה ,םכסה גשוי
,םילארשיה ןמ רתוי הבר הוקתב תוחישה לא וסחיתה ןכל
.םיברעה תווקת בור ךכ ,םילארשיה תוששח ורבגש לככו
ושעו ,ץפנ-רמוח יוור בצמה יכ ומיכסה תויברעה תולשממה
.וז הדוקנ חיכוהלו שיגדהל ןתלוכי בטימכ
תוחישה .מ"הירב לש התדמע ,ןבומכ ,אוה עירכמה םרוגה
הבר הדימב תויולת ויהי ןהיתואצותו ;םיסורה תמזויב וחתפנ
קודבל בושח ןכל .תושעל היסור תלגוסמו הנכומ המ הלאשב
.םיהז םניאש ,היתורטמ תאו תיסורה השיגה ימרוג תא
הלשממה הפאש םהילאש םיגשיהה דחא יכ קפס ןיא
ןורתי אוה - תרחא המוזי תוליעפבכ ןאכ - תיטייבוסה
היהי ןיידע ,תוחישה ןמ תלעות לכ חמצת אל םא ףא .יתלומעת
תויושע ןה :ןוכיתה חרזמב בוטיקה תא שיגדהל ידכ ןהב
ב"הרא ןיבש תוהזה תא םיברעה יניעב רתוי דוע טילבהל
מ"הירב לש תרערעתמה התימדת תא תאזב רפשלו לארשיל
.תירקיעה תילכתה הנניא הלומעתה יכ רורב ךא .םיברעה יניעב
- ןוכיתה חרזמב םדמעמל עגונב םיגאדומ םיטייבוסהש רכינ
המזויה לש היותיע יכ ןכתי .םתימדתל עגונב קר אלו
ןוסקינל ןוסנו'ג ןיב ,ב"הראב ןוטלשה יפוליח תעב - תיטייבוסה
וניאש ןמזב רחאה דצה תא סופתל ותנווכש ,יטקט יותיע היה -
תא לצנל ןוצר - תופיחד תשגרה ףקמש רבדה יכ ןכתיו .ול חונ
הנכס עונמל היהי רשפא הבש ,רתויב תמדקומה תונמדזהה
.םייטייבוסה םיסרטניאל הרומח
תופקשה יתש תוררוש ןוכיתה חרזמב םיסורה תדמע רבדב
:תוינוציקה ןהיתורדגה הלאו
החלצה תונורחאה םייתנשב םיסורה ולחנ תחא העד יפל
וכז םה .תורוד-ירודמ םיראצה לש םמולח תומשגתה - המוצע
העפשהל ןתצקב - ברע תונידמב הלודג תיטילופ העפשהל
לע ףא תמייאמ םתעפשהו ,הרתי העפשהל ןתצקבו תערכמ
.יברעמה שוגל רתוי וא תוחפ תוכייתשמ ןדועש תונידמ םתוא
הל רשא ,תקהבומ תינוכית-םי המצעמ תויהל הכפה היסור
העורזו ,םיה לש יחרזמהו ימורדה ףוחב םייתודידי םילמנ
.השביה ירשג ךרד הקירפאלו היסאל תטשומ
לש םנטאיו אוה ןוכיתה חרזמה יכ ,אוה העד התוא לש הכופיה
דצה לא הנווכב אלש היסור הכשמנ וז תונשרפ יפל .היסור
אללו תונכס-תבר תובייחתה המצע לע הלטנש ךות ,דיספמה
.תוקפקופמ ויתואצותו רקי וריחמ ,םיבר וינוכיסש עצבמב ,ץק
ןוכיתה חרזמב מ"הירב לש התוכבתסה :תחא הלבקה םג הנשי
המכ דע ,רוביצה תעדב תירלופופ יתלב דואמ הארנכ אוה
.הפוריא-חרזמבש היתורורגבו מ"הירבב הילע דומעל ןתינש
תוחטומה ,תונויצב תומשאה הידי לע ןיפיקעב רשאתמ רבדה
תוצראבו היסורב ,היקבולסוכ'צב המרופר ידיסחבו םילרבילב
הלומעתה השידקמש ץרמהו ץמאמה ידי לע ןכו ,תורחא
.לארשי ינפ תרחשהל תיטסינומוקה תימינפה
םנזאמ יכ ונא םיאור םיסורה בצמ לש תיתרוקיב הכרעהב
ושענ תודחא תויברע תוצראב .דספה לע םגו - חוור לע הרומ
רורב דימת אלו - היסור תכימתב םייולת םימייקה םירטשמה
.םהלש םהימע דגנכ וא ביואה דגנכ הכימתה םהל הצוחנ םא
תלבגומ קפס ילבש ףא ,ןוכיתה םיב תיטייבוסה המצועל
,תולודגה תומצעמה ןיב תושגנתה לש הרקמב תיאבצה התוליעי
ןמ תילאירפמיאה היטמולפידה ירושימב בר יטילופ לקשמ עדונ
.תעכ םיסורה םיטקונ התוא ,ינאירוטקיווה גוסה
יטייבוס יצ אצמנש העשב .םיסורה וגישה םיישממ םיגשיה ינש
,1958 תנשבכ תיברעמ תוברעתה ןכתית אל בוש ,ןוכיתה םיב
.ןדריב םיטירב םינחנצו ןונבלב םינקירמא םיתחנ ותחנוה הבש
וז ירהו - וישכע וז ןיעמ התיחנ ךורעל לכוי אל דצ םוש ,רמולכ
ץוחלל תלוכיה אוה ינש יטייבוס גשיה .םיטייבוסל יקנ חוור
אל ןהילע םייאל רשפא התעש ,סרפ לעו היכרות לע ףסונ ץחל
תורטמה תחא וז התיה ילוא .םורדמ םג אלא ןופצמ קר
הב םיאור םיסורהו ,תיטייבוסה תוינידמה לש תובושחה
.תמייוסמ החלצה
.םילודג םידספה םיטייבוסה ודיספה הז חוור דגנכ ,םלוא
טעמכ המלבנ איה ךא ,םתומצעתה השחוה ןוכיתה םיה רוזיאב
תוצראב ,ןוכיתה חרזמה לש תימורד התיצחמב ןיטולחל
.ידוהה סונייקואהו יסרפה ץרפמה ,ףוס םי יפוחל תונכושה
דואמ םיבוט םייוכיס םימייק יכ היה המוד 1967 יאמב
ונהנ רבכ ילאמוסב .המורד תיטייבוסה העפשהה תוטשפתהל
עובתל םילאמוסה תא ודדוע םהו ,ןתיא דמעממ םיטייבוסה
יטירבה ןוטלשה ברק ברע-םורדב .הינקמו שבחמ תוירוטירט
היהיש רטשמ הב םוקי וירחא יכ קפסל םוקמ היה אלו ,וצקל
םדועב .הבקסומל םג אליממו ,ריהקל קודה רשק רושק
םירצמה ויה אל ,ןדע דע הדיידחמ ערתשמה ףוחב םיטלוש
תלעת לע ונעשיהב .ןמית ךותב השענל רשאב גואדל םיכירצ
רצק ןמז ךות ןנוכל יטייבוסה יצה היה לגוסמ ,ןדע לעו ץאוס
תונשל םיצלאנ ויה ויפוח ינשב םירטשמהו ,ףוס םיב תונוילע
ךשמהל ךרדה תחתפנ התיה ךכ .ףלחתהל וא - םתוהדזה תא
,ברע יאה-יצח לש וחרזמלו ומורדל תיטייבוסה הרידחה
הנחמב קאריע הדמע רבכ םשש - יסרפה ץרפמב דוחיבו
-תדוקנב הילע םייאלו סרפ תא דדובל היה רשפאו ,ינכפהמה
.הלש הפרותה
לש התמיסח םע .םימיה תשש תמחלמ תובקעב םייתסנ הז לכ
חרזממ תיטייבוסה תוליעפה דואמ המצמטצנ ץאוס תלעת
לפנ ןדע ומשש לשבה ירפהו ,ןמיתמ וקלתסה םירצמה .ץאוסל
יכ הדבועה חכונ הלפנ םחורש ,םילאמוסה .ףטקנ אלו ץעה ןמ
יכ הנקסמ ללכל ועיגה ,םיברעל ורזע אל םיטייבוסה
- .תדלומל םיחטש לש שדחמ דוחיאל הפיאש) םזיטנדריא
םניאש ןוויכו ,ןכוסמ ןיינע אוה תיטייבוס הכימת אלב ('רעמה
.םולש ושעו - חיכש-יתלב ןויגיהב ולעפ ,המחלמל תאצל םילוכי
וששואתה הקירפא-ןופצבו ברע יאה-יצחב ,יסרפה ץרפמב
תא תופכל וחילצה ףא םייברעה םיכלמהו ,םיינרמשה תוחוכה
היולת התע התשענש ,םירצמ תלשממ לע תונרתחה תקספה
.תיפסכ תולת םהב
תוחפ םיטייבוסה לש םדמעמ חונ ןוכיתה םיה רוזיאב םג
תישפח הסיט תויוכז אלב ,ץאוס תלעת ידעלב .רעשל רשפאשמ
תורשפאו ףוצר יתשבי רשק אלב ,ןאריאו היכרות ימשב
- היקבולסוכ'צ לא וריבעהש יפכ ,לובגל רבעמ לא אבצ ריבעהל
יטילופה םוחתב םג .םיטייבוסה לש םתדמע תפפורו הפושח
דואמ וכבתסה םיסורה .תיטייבוסה העפשהה לש הכרע טעמתמ
ירקיעה יגולוכיספה ןורתיה תא םידיספמ םהו ,ברע תוצראב
ךכ ,רבעב תיצאנה הינמרגכ .קוחירה ןורתי :ונהנ ונממש
םחולכ הליחת םיברעה יניעב תיטייבוסה היסור םג התארנ
,םהיביוא תביוא ,הרידאה המצעמה - םניינע ןעמל טעמכ ידגא
ואב ,םיצאנה ןמ לידבהל ,םיסורה .םעירכתו םתוא הכתש
הרחיא אל הבזכאהו - םהיצירעמ ינעל םמצע תא ופשחו םהילא
,םיצעויכ םיחמומכ םיסור התע ואב ,ברעמה ינב םוקמב .אובל
ומרג ףאו - ולבס רשא םיסור הלא ןיבו ;םירומכו םיאנכטכ
םידיקפתמ דרפנ-יתלב קלח ןהש תויוזגרתה ןתוא לכ - םתלוזל
,רכינ דשח םהיתוטישו םיסורה וררוע ,בורקמ םתולגיהב .הלא
,החמומ ;ףוריצ ותואב ושמתשה רבעב תורחא תומצעמ םג
ילעב .הזמ לגדהו יצהו - הזמ רנויסימו ןויכיז לעב ,סדנהמ
םהלש םירנויסימהו ,תונוש תוטישב ולעפ םישדחה תונויכיזה
ולעפ ,םתבחרהו םתוכמס םויק םשל ךא - הנוש הרושב ואיבה
םיימוקמ תוחוקל ,םיימוקמ םיכיסנ לש םקרימ ותואב םה םג
.םיימוקמ םישדח םידיסחו
םיקינעמ םניאש םינורטפ דוחיבו ,םינורטפ בהוא ונניא שיא
אל םיסורהש ,הדבועה תא ריתסהל היה רשפא-יא בוש .תוסח
ינמיס וברתנו ,םולשב םוליצה אלו המחלמב םיברעל ורזע
.וליגש תוליעיה-יאו םתוטלתשה חכונ חורה-רצוק
תיברמ .שדח עוזעז המע האיבה היקבולסוכ'צל השילפה
הלועפב ךומתל ןמצעל הבוח ואר תויברעה תולשממה
ףא םידחא םייברע םירבודו ,הקידצהל תוחפל וא תיטייבוסה
תא התע וניגפה םיטייבוסה יכ לע ,וחמשו תכל וקיחרה
הנידמ לע טלתשהלו םלועה לע "ףצפצל" םתלוכי תאו םתונוכנ
.תעה אובב לארשיל תושעל ולכוי ,ורמא ,ךכ .תוטעמ תועש ךות
תשרפ חכונ דואמ ולהבנ רתוי הדח היאר ילעב םיברע םלוא
הלא ןיעמ םישעמ .הירגנוה לרוג תא הריכזהש ,היקבולסוכ'צ
התיה וזו - םתירב ילעבל אלא םיביואל אל םיטייבוסה ושע
.רתויב הגיאדמ הבשחמ
היעבה יכ םיפידעמ יאדווב םימייוסמ םיטייבוס םיגטרטסא
תמייק דוע לכ .רתפית אלו םייקתהל ךישמת תיאניתשלפה
הביא הניגפהב הקירמאב תורחתהל היסור לכות ,וז היעב
תכימתב תוכזל היבגל רתוי חונ הז אהי ךכיפלו ,לארשיל
ב"הראל ןורסיחו מ"הירבל ןורתי םושמ שי ךכב .םיברעה
.תויברעמ-ורפ וא תוילרטיינ ןדועש ,תויברע תונידמ ןתואב
,רתוי תחכופמ ,תרחא תיטייבוס השיג לש םינמיס םימייק
םיכורכה םינוכיסה לש תרבוג העדות לשו ,ןוכיתה חרזמל
.תינוכית-חרזמה הקתפרהב
יכו הדרי םהלש תוירלופופה יכ ,ןבומכ ,םיעדוי םיסורה
םילוקיש םג .ברעמה לא םיעוגעג יטבמ התע םינפמ םיברעה
לש םתוכבתסה .םיסורל הגאד םורגל םייושע םירחא
ב"הרא לש התוכבתסהמ העורג תוחפ ברע תוצראב םיטייבוסה
,תויסור תושפנ - תושפנ ןדבאב הכורכ הניא ןכש ,םאנטאיוב
תחאה ,תובושח תוניחב יתשמ הנממ איה העורג ךא .ןבומכ
לגוסמ ונדוע ינקירמאה קשמה .תיטילופ תרחאהו תילכלכ
ףדועה ךותמ םנטאיוב תולועפה לש םוצעה ריחמה תא תוסכל
ךא ;תיבמ תורתי תוערפהל םרוג וניא רבדהו ,ותושרלש לדוגה
םלשל ךירצ ןוכיתה חרזמב תיסורה הקתפרהה לש הריחמ תא
,םיידוסי הכירצ ירצומ הברה רסח ונדועש ,יטייבוסה רוביצה
.דואמ הבר ךכ לע ותורמרמתהו
תיטייבוסה תוארה-תדוקנמ בצמבש רתויב רומחה דצה ילוא
יתש וז הנכסל .הל םיפשחנ םיסורהש תיטילופה הנכסה אוה
תורחאב תיטילופה םתעפשה ןויפר ךשמנ דחאה דצה ןמ .תורוצ
,תישממ תיאבצ הכימת םיכמות םה ןיא ןהבש ,ברע תונידממ
םיעוריאה .תימינפ תיטילופ הלועפב הלסחל רשפא ךכיפלו
ןוצר םייק הלא תוצראב יכ םיזמרמ קאריעבו הירוסב םירחאה
רתוי דוע הגיאדמ .מ"הירב םע ידמ קודה רשקמ תוצלחיהל
םיברעה ולחני בושו ,ץורפת תפסונ המחלמ יכ תורשפאה
תויברעה תונידמל םיטייבוסה לש םתובייחתה .הסובת
דצמ הזופח הלועפו ,תלבגומ-יתלבכ תיארנ תוינכפהמה
,םהב םיטלוש םניא ךא םיסורה ורשקתה םמעש ,םירטשמה
יוכיס הז ןיא .תומיעל הלפשה ןיב רוחבל בוש םצלאל הלולע
טלמיהל םיטייבוסה םיניינועמ המכ דע ןיבהל השק אלו ,דדועמ
.תאזכש הרירב םהילע תופכל לולעה ,הז ןיעמ בצממ
ונתשה ןוכיתה חרזמב םיטייבוסה לש תורטמהו םיסרטניאה
םהה םימיב .יברעה םלועל תיטייבוסה הרידחה תישאר זאמ
דואמ ןיינועמ היהו ,רוזיאב תונוילעמ ברעמה הנהנ םיידע
םיניינועמ ויה ךכיפלו ,ול הצוחמ ואצמנ םיסורה .תוביציב
ןמ קלחב תיטייבוסה העפשהה תרבוגשכ ,התע .בצמה רוערעב
םניינעמ קלח ותואב תוביציב םניינע בר יכ ןכתי ,רוזיאה
תא רצבל תורשפא םהל קינעת תוביצי .רחאה קלחב הרוערעב
.ןמזה ףולכ וביחרהל ףא ילואו ,ולצנלו םמצעל ושכרש דמעמה
תבחרה ,ץאוס תלעתב שומיש היהי ןושארה יופצה ןורתיה
הנכסה ןמ תוצלחיהו ,ץאוסל חרזממ מ"הירב לש התעפשה
קיפת ילוא .השדח תיאבצ הסובתב תוכבתסה לש תדמתמה
דיקפת אלמל ב"הרא רוזחת םא ,תמייוסמ תלעות םג מ"הירב
תווקל םזגומ יכ ,קפס ןיא .יברעה םלוע התוינידמב והשלכ
תילכלכ הניחבמ ב"הרא המת ובש ,רתוי םדקומ בלשל הבישל
לש םייוסמ ףותיש םלוא - תיטייבוס הרורג לש התקזחהב
םירטשמה םויק לש יטילופה לטנבו תואצוהב ב"הרא
.םיסורל ירמגל יוצר-יתלב היהי אל ילוא ,םימייקה
,עבראה תוחיש ןיינעב תועד יתש ,ללכ ךרדב ,תולבוקמ ברעמב
יפל .הלשמ םיינייפוא יוטיב-תורוצו םילוקיש ןהמ תחא לכלו
שיו ,"ץפנ-רמוח ןועט" בצמ ןוכיתה חרזמב םייק תחא העד
.יניערג תומיע רורגיו ץצופתיש ינפל ,"ץפנה תא קלסל" ךרוצ
םימייוסמ תונברקל םינכומו וז הנכסב םידומ ברעמבו חרזמב
ולכוי ןתמו-אשמב גשותש הרשפ לש ךרדב .הענמל ידכ
חנומה) עינהלו ,הריבס רדסה-תחסונל םיכסהל תומצעמה
תא (םינקירמאהו םילגנאה לש ןושלה שומישב לוספ "תופכל"
.ולבקל םידדצה ינשמ תוסחה-תונב
ןכלו ,ןווכתמב-אלש תומיעלש הנכסה הקוחר הינשה העדה יפל
ברקל יושעה גוסה ןמ תונברוק בירקהל תיתימא תונוכנ ןיא
אל ,וז ןיעמ תונוכנ התיה וליפא ,תולודגה תומצעמה ןיב םכסה
,ןהיתויובייחתה תא םישגהל תולגוסמ תולודגה תומצעמה ויה
דוגינב לועפל ןתוסח-תונב תונידמה תא ץלאל תולוכי ןניאש ןויכ
.ןהלש םיינויח םיסרטניאכ תואור וללהש המל
המזוי תטיקנ הבוט םוקמ לכמ יכ םינעוט הנושארה העדה ילעב
לשכיי וליפאו ,ןויסינ תושעל יאדכ :תוערואמה רחא תוררגיהמ
םצע יכ ,םינעוט עבראה תוחיש ירקבמ .רבד ודיספי אל -
יווקב בצמה תא דיימ שביש הלא ןיעמ תוחיש ךורעל העצהה
תוחיתמה תיילעב הוולמ תוחישה תומדקתהו ,שאה-תקספה
רוזיאב םידדצה לש הרורב הנווכ ךותמ ,תומילא התורבגתהבו
האצות אלב תוחישה ומייתסי רשאכ .תוחישה לע עיפשהל
יפל בצמה היהי - תענמנ-יתלב האצות אוה הז רבדו - תישממ
תושיגב םילובכ ויהי םידדצה :ןכ ינפל היהשמ עורג ,וז העד
תומצעמה ;רבעב רשאמ תושקיע ,תושדח תויטילופו תויאבצ
ןתלוכי תא - ןתוכמסו ןתונימא תא ןהידי ומב ודיספי תולודגה
לש תוסחה-תונב לצא וא ,ןתוסח-תונב לצא דחפ וא דובכ ררועל
.ןהידגנתמ
;יניערג תומיע תנכס :ףכב תולטומ תוירקיע תויעב שולש
-תומצעמ לש ןתלוכיו ;תינקירמא-תיסור הרשפ לש תורשפא
.םיברעה לעו לארשי לע ןורתפ תופכל לעה
-ימוחתו םיסרטניאה םישגפנש תמיא לכ תמייק תומיע תנכס
חרזמ-םורדב ,היסא חרזמב - לעה-תומצעמ יתש לש העפשהה
איה ךא ,יבירקה םיב ףאו הינמרגב ,ןוכיתה םיב ,היסא
ןוויכ ,הבוקב םיליטה-רבשמ ימי זאמ הבר הדימב הטעמתנ
.הזכ רבשמב םיכורכה םינוכיסה םהמ םיעדוי םידדצה ינשש
,1967 ץיקב הז היה ,ןוכיתה חרזמב תומיע קפואב הארנ םא
תא ךבסל םייאש ,רקובמ יתלב יאבצו יטילופ רבשמ ידכ ךות
העידוה תחא לכו ,ךבתסהל ובריס ןהיתש .לעה-תומצעמ יתש
תויורשפאהו םינוכיסה רתוי םינבומ זאמ .הבוריס לע תרחאל
ךרדב תומיע לש תורשפאה תמצמטצמ הדימב הבו ,בצמבש
תומיע לש תורשפאה ןיידע הנשי .הלפאב תושגנתה ןיעכ ,הרקמ
,היסור דצמ אובל וזכ הנווכ הכירצ יחכונה בצמב .ןווכתמב
יכ קפס ןיא טעמכ ,רוזיאב המחלמ בוש ץורפת םא ןכש
תורטמה תחא .הלצהל םיקוקזה ויהי ,לארשי אלו ,םיברעה
ךרוצה תא עונמל איה תיסורה תוינידמה לש תויחכונה
םג וא המילשמ תויהל הלוכיה ,תרחא הרטמ .וז ןיעמ תורשפאב
ךכ ,ןוכיתה חרזמב יחכונה בצמה תא תונשל איה ,תיביטנרטלא
םא ךא .ב"הרא ,רחאה דצה םכש תא רובעי הרירבה לטנש
לש התרזעב קר רבדה ירשפא ,לטנה תא ריבעהל ללכב ןכתי
.ךכל רוזעת איה יכ חינהל השקו ,ב"הרא
לארשי - ןתוסח-תונב לש םינורטפכ תועיפומ מ"הירבו ב"הרא
יכ ,רוריבב ונא םישח תחא אל .תוינכפהמה תויברעה תונידמהו
,הז םיענ-יתלב סחימ תוצלחיהל תועגעגתמ לעה-תומצעמ יתש
.ךכל הכזת וז וא וזש םינמיסה םיטעומ תויחכונה תוביסנב ךא
טפושו ,ןתוסח-תונב לע תוניגמכ תומצעמה תא האור םלועה
וזובי ,תולשכנ וא ןה תוססהמ םא .הנגהה תוליעי יפ לע ןתוא
,ךכל רושיאכ םהל האריי רבדהו ,ןולשיכה ןמ םינהנה םג ןהל
םינורטפה ןמ שיא .םה םנורטפ תא םהל ורחב המכחב ןכאש
,ותוסח-תונבל ןמאנ-יתלבכ תואריהל ומצעל תושרהל לוכי וניא
לוכי םהמ שיא ןיא ןכ ומכו ;ןורשיכ רסח וא יארחא יתלב
ידכ דע ,הדימה לע רתי ריהיו ירזכא תואריהל ומצעל ריתהל
ולש םיסרטניאל תוסחה-תב לש םיסרטניאה לש תיכונא היפכ
.ומצע
תובלב - ןומאה תא שדחל איה מ"הירב לש תורטמה תחא
התונמאנבו התוליעיב - תורחא תונידמש ןהיתובלבו םיברעה
.התוסח-תונבל תישממ הנגה תקנעהב קר גישת תאז .ןורטפכ
חרזמב תיחכונה המלידה ןמ ץלחיהל איה הלש תרחא הרטמ
וא ,היתויובייחתהמ תוקרפתהב וא גישהל לכות תאזו ,ןוכיתה
הלא תויובייחתה םייקל הל רשפאיש ןפואב בצמה תא התונשב
הלש םתעפשהב לבחי ןושארה רבדה .םייסחי ןוחטיבבו תולקב
תוחוקלה לש םתעפשהב וא ,םיברעה םהיתוחוקל לע םיסור
ךורכ תויהל לולע ינשה רבדה ;םהלש םהימע לע וללה
יבגל תיטייבוסה הלשממה תכרעה .דואמ םילודג םינוכיסב
תערכמ העפשה ועפשוי ,רחבת הב ךרדהו ,הלא םינוכיס
.תינקירמאה תוינידמה לש היוטיב-יכרדמו הנכותמ
לועפל לודג ימינפ חרוכ םייק תילגנא תורבודה תוצראב
תוחפה לכל וא ,םיירסומ תונורקע יפ לע תובישח-יבר םיניינעב
,הלא תוצרא ינב םיצלאנ רשאכ .ךכ םילעופ ןכא יכ ענכתשהל
ותוארל חרוכ םה םישח ,דגנתמ םע תתלו-תאשל ,תוביסנה בקע
-אשמה תא קידצהל ידכ ,תמאב אוהשמ רתוי בוט ,הנושכ
ילוא .ןכוסמ תויהל לולע הז רבד .תירסומ הניחבמ ומע ןתמהו
ךא ;תיטייבוסה הלשממה םע הרשפבו ןתמו-אשמב ךרוצ שי
היתורטמלו התוהמל סחיב תוילשא תוגהל איה הלודג תלוויא
.תיטייבוסה המצוע הלש
תקולחמב ומייתסי עבראה תוחיש יכ ,יאדוומ קוחר ךא ,ןכתי
רדסה ללכל ואיבי יכ ,יאדוומ רתוי דוע קוחר ךא ,רשפא .היולג
םיביריה םידדצה ינש לע לבוקמ איהשו ,ומישגהל ןתינש
הבחרה איה רתויב תעדה לע תלבקתמה האצותה .רוזיאב
םג הב וללכיי ילואש ,1967 רבמבונ תטלחה לש תמייוסמ
ןוגכ ,תומייוסמ תויפיצפס תויעב רדסה לש םייללכה םיווקה
וחנוי עוציבה תוטישו םושייה יטרפ ךא ;טישו םיטילפ ,תולובג
עברא וחילצי ןהיתוקולחמ תורמל םא .םילארשילו םיברעל
ןפוא לע םג - הזמ בושחו ,טרופמ רדסהל םיכסהל תומצעמה
דציכ ,היעבה רתווית ןיידע ?ךכ רחא היהי המ - וירדסו ועוציב
יפיעסל תמאב תייצל דחאכ םיברעה תאו לארשי תא םיענכשמ
תעד לע לבקתהל יושעה רדסה לכ יכ םייוכיס םנשיו ;םכסהה
.ךוסכסל םידדצה לכ וא דחא דצ ידיב החדיי ,תומצעמה עברא
,תלוכיה איה יחכונה ימואלניבה רדסב תומייקה תודבועה תחא
תומצעמ יפ תא תורמהל ,רתויב תונטקה תוצראה לש ףא
אלב .ינויח ימואל ןיינעכ - תונטקל - ןהל הארנש המב ,תולודג
תושרלו קשמדבו ריהקב םיסורה תושרל םידמוע קפס
הניחבמ ךא ,םירידא עונכש-יעצמא םילשוריב םינקירמאה
יתש לע .םהב שמתשהל רשפא-יא ילואו השק תיטילופ
לע הז ןיעמ ץחל לש ויתואצות תא ןובשחב איבהל לעה-תומצעמ
וא תוחפ ,ףאו - תוסח-תונב ,תירב-תולעב ,תוילרטיינ תונידמ
םיברעלו לארשיל .ןהלש ןהיתוצראב רוביצה תעד לע ,רתוי
תנגהב ם"ואה לע ךומסל ידמ תובר תוביס ןיא דחאכ
תויהל םילוכי םניא הלאכ הלאו ;םהלש םיינויחה םיסרטניאה
.ימוקמ ביוא םע ךוסכסב םתרזעל אובי םנורטפ יכ ,םיחוטב
תא שילחהל לולעה ,ןברק לכל םיכסהל הלאכ הלא וססהי ןכל
.תרחא תימוקמ המחלמ תארקל יאבצה וא ינידמה םבצמ
ברעמל חרזמה ןיב תוביריה - רוזיאב תוירקיעה תויעבה יתש
ןיב רשק שי חרכהב אל .ןניעב ודמעי - לארשי-ברע ךוסכסהו
מ"הירבש דועב ,ןדירפהל ללכ ךרדב לדתשמ ברעמהו ,םייתשה
תא לצנלו ברעמל האנשה תא ריבגהל ידכ ,וידחי ןרשקל הסנמ
לע דומעל םיליחתמ םיסורה םג יכ ןכתי ךא .לארשיל הביאה
-תוקתניהבש ןורתיה תא תוארלו ,וז תוינידמבש הנכסה
.רוזיאב םהיתויובייחתהמ
דבכת ,ןוכיתה חרזמב יניערג תומיע תנכס תררוש תמאב םא
תא ךבסי רשא ,תובורע ללוכה רדסה לשב רועיש ןיאל וז הנכס
ידי לע המצמצל רשפא ךא .לובג תירקת לכב תוברעה תומצעמה
תוצלחיה .רוזיאב תויובייחתהה ןמ תמכסומו תלבגומ תוצלחיה
םיינויח םיסרטניא תומצעמלש ןוויכ ,תיללכ תויהל לכות אל וז
-דח תויהל הלוכי איה ןיא ;ברע-לארשי ךוסכס דבלמ ,רוזיאב
תוטלתשהו ןוחצינ אלא היהי אל רבדה שוריפש ןוויכ ,תידדצ
ואצמי וידחי תומצעמה עברא יכ ןכתי לבא .רחאה דצה לש
:ונייהד ,ןהידיב הרוסמה הגופה לש הדימ התוא תגשהב תלעות
,ןמצע ןיבל ןניב םיסחיה ןמ ברע-לארשי ךוסכסה תדרפה
םולשל קזנ םושמ ,יסחי חרואב ,הב ןיאש הגרדב ותדמעהו
.ןיסירפקו רימשאק יכוסכס ומכ ,םלועה
-ברע ךוסכסה תא בשייל תורשפא השעמל ןיא יחכונה בלשב
העינכ רדגב לארשי תבוטל ןורתפ היהי םיברעה יניעב .לארשי
ןורתפ היהי םילארשיה יניעב ;םתאשל ןיאש הלפשהלו לוועל
דיימ ,םהלש הרבחהו םתנידמ תדמשה רדגב םיברעה תבוטל
יוניש ןמזה ךשמב ללוחתי קפס ילב .רצק ןמז רחאל וא
ילוא ןכתית זאו ,םידדצה ינש לש םהיתוכרעהבו םהיתופקשהב
םזיטוירטפב תויברע-ןאפהו תונויצה תפלחה ,לשמ ךרד) הרשפ
ןיינעה ךא ,םכסה תגשה לע תרכינ הדימב לקת ירצמו ילארשי
תומצעמה לש ןתלוכיב ןיא םייתניב .(הרומח היעב רדגב ונדוע
.הברה תושעל תולודגה
קבא תיבח" לש יומידה .טעמה תא םג חינזהל ןיא םלוא
סחיב תובורק םיתעל םישמתשמ וב ,"תוצצופתה"ו "הפירש
שודג ונניא לארשי-ברע רבשמה .תצקמב העטמ ,ןוכיתה חרזמל
תא לוטיל שיש הצצפ אל .דבלב קלד רדגב אוהו ,ץפנ-רמוח
ולכוי תאזל .הננצלו הדדובל ךרוצ שיש תחדק םא יכ ,הצפנ
תושובחת םידדצל ןשיגהב ,תצקמב םורתל תולודגה תומצעמה
תמירז תא םצמצל ןה תולוכי .תורגמ תויטר םוקמב תועיגרמ
זירכהל ןה תולוכי ;םכסה ךותמ ,לוקש ןפואב רוזיאל קשנה
םוהיז םיציפמה ,ןהלש ןתלומעתו ןהישושיג לע םוירוטארומ
חוכיווב "שא-וק" לע םיכסהל םג ןה תולוכי ;םוחה תא םילעמו
תמוסרפה-רוקרזמ המ-תחוורה הלוחל קינעהל ידכ ,יבמופ
ךא ,היעבה תא ורתפי אל הלא לכ .םירצי-טהל ררועמה ,ףירחה
.ןורתפה דעומ תא תרכינ הדימב וברקי
ימצע ןוסיר לש תמייוסמ הדימ ,ןבומכ ,ךירצת תאזכ תוינידמ
ןולשיכ .ללכ המשגהל תנתינ הניא ילואש ,לעה-תומצעמ דצמ
םייתניבו .ןהיתשל ןולשיכ היהי לעה-תומצעממ תחא לש
יגטרטסאהו ינידמה תומיעה לש ,רתוי הלודגה היעבה דימתת
תוירחאמ ןהלש תוצלחיה היהתש ןיב ,ןוכיתה חרזמב ,ןהיניב
םיברעה ןיב ךוסכסה יכ ,ריכזהל יאדכ ןאכ .היהת אלש ןיבו
ונניא ,ול תנתינה בלה-תמישו ותובישח לכ ףא לע ,לארשיל
רתויב תערכמה היעבה אל ףאו ,רוזיאב הדיחיה היעבה
לש התרטמ םא .תולודגה תומצעמה ןיבש םייתימאה םיסחיב
חרזמה לע תיטייבוס תוטלתשה עונמל איה תיברעמה תוינידמה
וימימל רתוי הבר בל-תמיש שידקהל היהי הנובתה ןמ ,ןוכיתה
חוכה תרידח הלולע םהב ,רוזיאה לש םייחרזמהו םיימורדה
היסאב תוחוכה ןזאמ לכ תא תונשל יטייבוסה יריוואהו ימיה
,סרפו היכרות וז ןיעמ בל-תמישל תויואר דוחיבו ;הקירפאבו
.ןוכיתה חרזמה לש םיינופצה תואובמה לע תורמושה