ברעמה םע שגפמה תעפשה
(ןייטשניבור .א :תילגנאמ) סיאול דרנרב 'פורפ :תאמ
31-51 'מע , ברעמהו ןוכיתה חרזמה :רוקמ
.ל"שת 1970 ,רואל האצוהה - ןוחטבה דרשמ ,"תוכרעמ" תאצוה

?"ברעמ"ה והמ
"ברעמ"ל עגונב תימלסומה םלועה תפקשה
ת"הזמב יפוריאה םזילאירפמיאה
ותצירפו "תולת-יא"ה סותימ
"תוברעמתה"ה ץורע - תויאבצה תומרופירה
הפוריאמ הבותכה הלימה תצפה
עדמה םוחתב םירעפה
םוכיס - יאוולה תועפותו "תוברעמתה"ה


 ?"ברעמ"ה והמ
- "ברעמה" םשב תונידמ תצובק תונכל ונא םיגהונ המ ןמז הז
תושי ןייצמה םש אלא ,רוהט יפרגואיג יוטיב דוע וניאש חנומ
םהמ .תיאבצו תיטילופ ףא הנורחאלו תיתרבח ,תיתוברת
תיברעמה תירבה לש קר אל - וז תושי לש םייפרגואיגה היתולובג
תאש ,רתוי הלודגה תושיה לש אלא ,ידמל םירורב םהש (ו"טאנ)
?תירבה תאטבמ םייקתהל הנוצר
טקשה סוניקואה ףוח :ידמל רורב ברעמה לש יברעמה לובגה
רתוי השק יחרזמה לובגה תא .הלש תוסחה תונידמו ב"הרא לש
לש ויפוח ינש תא ללוכ ברעמה יכ ללכ ךרדב לבוקמ .םוחתל
העבקנש הדוקנל דע הפוריאל טשפתמו ,יטנלטאה סוניקואה
,הבלאב ,ןיירב ,שנאמאל תלעתב ,תונוש תורטמלו םינוש םינמזב
לובגה אוהש ,לארוא ירהבו ,סורופסובב ,הלסיוב ,רדואב
.היסאל הפוריא ןיב לבוקמה
רתוי שי ןבומכו - חרזמל סחיב ברעמה תא רידגהל רתויב לק
.דחא חרזמ רשאמ
,ברעמל חרזמ ןיב םיטקילפנוקו םידוגינ לע םויכ ונרבדב ,ברעמב
ןבומב .היתויופעתסהו הרקה המחלמה ייוליגל רקיעב ונתנווכ
תומש ינש) יטסינומוקה וא יטייבוסה שוגה ושוריפ חרזמה ,הז
תיברעמה תירבה ושוריפ - ברעמה (.דוע םיהז םניא הלא
םשב יטסירומוה חרואב םיתעל םייורקה ,הב םירושקהו
םירטשמ לש הרוש ,הז רשקהב ,ללוכ אוה ."ישפוחה םלועה"
תא ,הידבש תא ללוכ וניא ךא ,תודחא תושביב םיירוטטקיד
.דנלניפ תא אל ןבומכו דנלריא תא ,הירציווש
,תונכל ןתינש המ םג ונשי .ונניינע יטייבוסה חרזמב אל ,םלוא
,תוצראה - ילטניירואה חרזמה םשב ,ןושל-לפכל רתי ששח אלב
,הקירפא לש םג הז ןיינעלו ,היסא לש םיברה םימעהו תורבחה
ןמ הברה םהיניב שי ,םהיניב םיברה םילדבהה ףא לעש
הפוריא לש תירצונה תירכונה היצזיליביצה יכ :אוהו ףתושמה
,התעפשהל וא התטילשל םינותנ בר ןמז ךשמב ויה יכ ,םהל הרז
,ןוכיתה חרזמב םיבר יבגל .וז תופיפכל ץק התע םימש םה יכו
והז ,היסא לש םירחא םיקלחב םג ,תכלוהו תתחופ הדימב ןכו
הידירש קוליס איה ותרטמו ,ברעמל חרזמ ןיב יתימאה קבאמה
.חרזמב תיברעמה תילאירפמיאה העפשהה לש םינורחאה
;יטנבלר וניא ,וז הפקשה יפ לע ,יטייבוס-יברעמה טקילפנוקה
רוקמ הוהמ אוה ןיא ךא ,תובר םיכרדב ולצנל ןתינ יכ קפס ןיא
-תירב יכ ,ןועטל וליפא ןתינ .םיילטניירואה םימעל רישי הגאד
וילאש ,ברעמה ןמ קלח ,רבד לש ותימאל ,איה המצע תוצעומה
,הכותב תטלשה תיפוריאה היסולכואה תועצמאב הרושק איה
תיעדמה התוחתפתה ,ימור-ינוויהו ירצונ-ידוהיה העקר
ךא .םיינסמחה הילגרה תא ףא ופיסויש ויהיו ,תיתיישעתהו
לש םתעדותבו ,תיללכ המכסהל ןיידע הכוז הניא וז הפקשה
הרצ תועמשמב "ברעמ" חנומה שמשמ חרזמה-ינב תיברמ
.רתוי תלבוקמו
,תיטילופו תיתוברת תושי עיבמה ,"ברעמ" חנומה ןוכיתה חרזמב
,ומצע "ןוכיתה חרזמה" חנומכ טעמכ - תיסחי שדח חנומ אוה
חרזמה" חנומכ ,בוש ךא .יברעמ רוקממ ואצומ אוה ףא ותומכו
העודי התיהש ,הנשונ תואיצמ "ברעמ" חנומה םג ןייצמ ,"ןוכיתה
השדקוה תונורחאה םינשב .םירחא תומשב ךשוממ ןמז ךשמב
,םיימואל םיפיטואירטסו תוימדת לש היעבל תמייוסמ בל-תמיש
תועדהו תונורכזה תא גווסלו ראתל ושקיב םידחא םירבחמו
תאו ,ןוכיתה חרזמל ברעמה לש וסחי תא םיבצעמה תומודקה
התוחפ בל-תמיש .ברעמה תוינידמ לש הבוציע לע םתעפשה
ברעמה יפלכ ןוכיתה חרזמה סחי תורוקמל השדקוה הברהב
יפוא תעיבקב התוחפ-אל תובישח הלאלש ףא ,ותוחתפתהלו
חותינ לש םייברעמה םילגרהה רדעיהב .םיינשה ןיב םיסחיה
לש ינוכית חרזמה דצל יכ אקווד ןכתי ,תימצע תרוקיבו ימצע
.רתוי דוע הלודג תובישח תעדונ אשונה "ברעמ"ל עגונב תימלסומה םלועה תפקשה
- םייניבה ימי זאמ םימלסומ םירבחמ ושמתשה "ברעמ" הלמב
ברעמ היה םאלסיאל .תירצונה הפוריא תא הב ןייצל ידכ אל ךא
תוצרא" חנומב ,לשמל ,שמשמ אוהש יפכ ,(ברגמ) בר'עמה) ולשמ
- םיברעה יפב תוימלסומה הקירפא-ןופצ תוצרא ןה ,"ברגמה
,יטנלטאה סוניקואה דע עיגהש ,דרפסבו הקירפא-ןופצב ,('רעמה
תורפוכה תוצראל הז חנומ סחייל הביס לכ התיה אלו
ימיב ימלסומה יניעב .ןוכיתה םיל ןופצמ ונכשש תוירברבהו
,םילודג םיקלח ינשל םלועה קלחנ םייניבה
ראד) "המחלמה-תיב"ו (םאלסא-לא ראד) "םאלסיאה-תיב"
בוטה הרקמב וא ,דימתמ המחלמ בצמ ררוש םהיניבש ,(ברח-לא
-תיב"ב ונכש ,"םאלסיאה-תיב"ל חרזממו םורדמ .קשנ-תתיבש -
ימלסומ שוביכל םינוכנה ,םילילא-ידבוע םימע "המחלמה
-ןופצמו ןופצמ .םאלסיאה תד לוע תא םמצע לע לבקל םילשבו
הלודגה הביריה ,תורצנה לש תוכלממהו תוירפמיאה ונכש ברעמ
לש םינוויה םירצונה הלא ויה הליחת .םאלסיאה תד לש רתויב
רחאל ;תימאלסיאה הפקתהה תומולהמ תא וגפסש ,ןויטנזיב
,יכרותה שוביכל הענכנ ףוסבלו ןויטנזיב הטטומתה רשאכ ,ןכמ
יווק ךרוא לכל דגנ-תפקתה תיברעמה הפוריאמ םיקנארפה וכרע
ימימ .היסאבו הקירפאב ,לארשי-ץרא דע דרפסמ תומיעה
יפוריאה ירצונה לש ותימדת התנתשנ ךליאו םירחואמה םייניבה
היה ףופכ םתומכש ,יסכודותרואה ינוויה .תימלסומה העדותב
-יתלב ןכש השענו ,ארונ ביוא תויהל לדח ,יכרותה ןטלוסל התע
,הז חנומ .יקנארפה ספת הלעמב ןושארה ביואכ ומוקמ תא .קיזמ
ללכו בחרוה ,םינבלצה תא וב םינכמ ונתפוקתב םירבחמה רשא
לש - םייטנטסטורפה םג ךכ רחאו - םיילותקה םימעה תא םג
,הזמ םימלסומה ןמ םלידבהל ידכ ,תיברעמהו תיזכרמה הפוריא
.הזמ םיסכודותרוא-םינוויה םירצונה ןמו
םירפוכ לש עזג םיקנארפה ויה םייניבה ימיב ימלסומ יניעב
םלועה תפקשהב .בר ןיינע םהב אצמ אל אוהו ,םירברב
,תיתימא תד הרוקמב התיה - תודהיכ - תורצנה ,תימלסומה
ועיגהש םייהולאה םייוליגה תרשרשב רתוי המודק הילוח
םתוח") דמחומל הקנעוהש תמלשומהו תיפוסה תולגתהב םאישל
;םאלסיאב ורמתשנ וז הנומא לש םינוכנה םיקלחה .("םיאיבנה
תא המעו ,תורצנה תא .םיסוריסו םיחיפס אלא ויה אל רתיה
רוטפל היה ןתינ ,היתודוסי לע המקוהש תירצונה היצזיליביצה
הפקשה .תבאוסמו תרתוימ ,תמלשומ-יתלבכ הרידגהלו וז ךרדב
התואב תירצונה הפוריא לש וזמ רתוי תינלבוס קפס אלל איה וז
יוטיב ידיל האב איהו ,ערו בזוכ ןיינע םאלסיאב התארש ,הפוקת
.הביריה תדה ינימאמ יפלכ םאלסיאה לש הברה תונלבוסב
.םירצונל הביחהו הכרעהה תא ללכ ריבגה אל הז רבד ,םלואו
הנממש ,הקיתע היצזיליביצ לש םיספורטופאל ובשחנ םינוויה
לש תמייוסמ הדימל םמע ועיגה ןכלו ,המ-רבד דומלל היה ןתינ
יבגל םירבדה ינפ ויה ןכ אל .ןמזה ךשמב םולשב םויק-וד
יכ ,בל לא םישל יואר .הלפאה הפוריא לש םייארפה םיטבשה
,תירוסמ ,תינווימ תיברעל ומגרות םיבר םירוביחש דועב
דחא רפס קר תיניטלמ םגרות ,תורחא תונושלמו הקיתע תיסרפמ
רחא רפס לכו - תרחואמה הפוקתה לש תימור הירוטסיה רפס -
ימי תפוקת לכ ךשמב ,יהשלכ תרחא תיברעמ ןושלמ םגרות אל
.םייניבה
ןכא ןהבש ,תולפאה תופקותב הז סחי קידצהל היה ןתינ ילוא
ךא היה לוכי אוהו ;התוחנו תרגפמ תיקנארפה הפוריא התיה
לכבו ןוכיתה חרזמב םינבלצה לש םתוגהנתה חכונ קזחתהל
הז סחי השענ םייניבה ימי לש םמוציעב רבכ ךא .רחא םוקמ
.רתויו רתוי יטסינורכנאו ןשוימ ת"הזמב יפוריאה םזילאירפמיאה
-תעונתב הפוריא ימע וחתפ הרשע שמחה האמה םות זאמ
תוברתה ,הקיטילופה ,רחסמה ימוחתב הבחר תוטשפתה
תא הסינכה טעמכ םירשעה האמה דע רשא - היטרקומדהו
וז התיה .תיפוריאה היצזילביצה לש המוחת לא ולוכ םלועה
םיזגוטרופהש דועב :םייפרגואיג םינוויכ ינשמ תוטשפתה
םיסוניקואב וגילפה םיתפרצהו םידנלוהה ,םילגנאה ,םידרפסהו
ומדקתה ,םינשי תומלוע שובכלו םישדח תומלוע תולגל ידכ
רבעל היסא תוברע תא םתוצחב ,החרזמו המורד םיסורה
רבע הז תוטשפתה ךילהת .המינפ היסא ךותלו ןוכיתה חרזמה
תומשב עדונו ,תובר תורוצ שבלו טשפ ,םינוש םיבלשו םילוגלג
םדאה לש ולוע םה םירחא ;היצזינולוק אוה םהמ דחא .םיבר
תב הנירטקודה - Manifest Destiny) "ץרחנה לרוגה" ,ןבלה
טולשל ץרחנ םייסכס-ולגנאה םימעה לש םלרוג יכ ,ט"יה האמה
םייושעש רחא ףדרנ-םש לכו ,('רעמה - יברעמה רודכה-יצחב
םתוא ליבוה רשא ךילהתה ןויצל וב שמתשהל םיסורה
.טקשה סוניקואל לארוא ירהמו ,לארוא ירהל הבקסוממ
דע םלשומו חלצומ היצזינולוקה ךילהת היה םידחא םירוזאב
,הבר הדימב וטעמתנ וא וקלוס םימדוקה םיבשותהש ,ךכ ידכ
םהילגר לע דומעל ךרוצה יד םיקזח ויה םירזה םיבשיתמהו
.תיפוריאה םאה-ץרא לע דוע ןעשיהל ךרוצ אלב ,םהלש
הלע תאז תמועל ;ךכב וחילצה אל הקירפא-ןופצב םיתפרצה
היסא תוצרא תיברמב .הקירמא-ןופצב םילגנאה ידיב רבדה
םישרשומו םיקזח םיירוקמה םימעהו תויוברתה ויה הקירפאו
תונדאל לבגוה םירזה םיבשיתמה דיקפתו ,וקחדייש ידכמ
לשממה-תכרעמ לש התמקה התיה האצותה .ןוטלשלו
הרשע עשתה האמב המייקתהש יפכ ,תיסאלקה תילאינולוקה
.םירשעה האמה תליחתבו
יפוריאה םזילאילרפמיאה לש ותעפשה האב ןוכיתה חרזמב
לש התעפשה .הפיקע בור-יפ-לעו הרצק התיה ,תרחואמ הפוקתב
.האכדמו הקומע התיה ,תאז תמועל ,הפוריא
תתיפלב דכליהל דיתע רוזיאה יכ ,תומדל היה ןתינ הנושארב
ךרדב םימדקתמה ,םיזגוטרופה איה תחאה העורזש ,םייחקלמ
איה הינשה העורזו ,ודוהב םהיסיסבמ חרזמ-םורדמ םיה
חרזמב .הקחרוה הנכסה ךא .ןופצה ןמ םידרויה ,םיסורה
םיב ,םימיה ינשב קיזחהל היה לוכיש שדח חוכ חמצ ןוכיתה
תא רוצעלו ,םאלסיאה תטילשב ,דחאכ םודאה םיבו רוחשה
תעב וצנה תיפוריאה תוטשפתהה ינצינ .םורדמו ןופצמ םישלופה
חרזמב תושדח תוירפמיא יתש לש ןתיילע םע תחא הנועבו
תינאמתועה הנידמהו ,סרפב תידיופסה הנידמה - ןוכיתה
קבאמה םייתסנ הרשע ששה האמל תונושארה םינשב .היכרותב
לש םנוחצינב - ןוכיתה חרזמב הינומגהה לע םייתשה ןיב רמה
ךשוממ ןמז ךשמב ולגרוה רבכש ,תויברעה תוצראה .םינאמתועה
ושענ ,םירחא םירז םייאבצ תודמעמ לשו םיכרותה לש ןוטלשל
.הנש 400 ךשמל תינאמתועה הירפמיאה ןמ קלח ותצירפו "תולת-יא"ה סותימ
הירפמיאה לש יאבצה החוכ ידי לע השילפמ םינגומ םתויהב
,תד יניינעב בר קוסיע ידי לע תואיצמה םע עגממו תינאמתועה
קיתעה ישונאה סותימה תא חפטל ןוכיתה חרזמה ימע וכישמה
םהינפל תורחא שונא תורבח ושעש יפכ ,ןימאהל - תולת-יא לש
,םהלש םייחה ךרד לש תידימתהו הברה התונוילעב ,םהירחאלו
תכמתנה הנוכנ הרות לש התגספמ ירברבה יברעמה רפוכל זובלו
.יאבצ חוכ ידי לע
םירצונה םהיביוא לע םינאמתועה לש םהיתונוחצינ תרדס
;הז הבשחמ ךלה דדועל ךא הלכי הרשע ששה האמה ךלהמב
.ויונישל הליעה ויה אל הרשע עבשה האמה לש יאבצה ןואפיקה
תינאמתועה הירפמיאה הלחנ רשאכ קר לחה יתימאה יונישה
ןדבאל ומרגש ברקב תוסובת - םיעירכמו םירורב תונולשכ
ידי לע םיבתכומ םולש-יזוח לע םותחל הוצליאו םיחטש
חתפ אוהו ,ביאכמו שדח ןויסינ הז היה .םיחצנמה םיביואה
לחה ךילהתה .ןיידע המלשנ אלש ,השקו הכורא תולגתסה תפוקת
םעפב םיכרותה ןולשיכ .1683 -ב הניו לע ינשה יכרותה רוצמב
לש הריהמ תומדקתה האב ויתובקעבו ,יפוסו עירכמ היה וז
-ב .םינאמתועה לש םחטש ךותל קומע םתירב-ילעבו םירטסואה
םהלש ןושארה זחאמב וכז ךכבו ,בוזא תא םיסורה וספת 1696
.רוחשה םיב
ןושארה הזוחה - ץיבולרק הזוח תא םירטסואה ופכ 1699 -ב
תורמל .תסבומ המצעמכ תינאמתועה הירפמיאה המתח וילעש
הרשע הנומשה האמב וכשמנ ,םעפל םעפמ תוררועתה-תונויסינ
תומולהמה לכמ הרמהו ,הגיסנהו הלפשהה ,הסובתה יכילהת
,ןשונ ימאלסיאו יכרות ץרא-לבח ,םירק יאה-יצח חופיס התיה
.1783 -ב םיסורה ידי לע
תונושארה תופורתהו ,הרקיעב תיאבצכ הליחת התארנ היעבה
הדשב וסבוה םיינאמתועה תואבצה .תויאבצ ןה ףא ויה ועצוהש
ילוא בטומ יכ וטילחה ךכיפל ;םייפוריאה תואבצה ידי לע ברקה
ךשמב .םיפוריאה לש תוקינכטהו ןומיאה ,קשנה ילכ תא ץמאל
םייאבצ םיכירדמ ,ןמזל ןמזמ ואבוי הרשע הנומשה האמה
םיכרות םירעוצו םיניצקו ,םיינכט רפס-יתב ודסונ ,הפוריאמ
הלחתה ךכב התיה .תויפוריאה המחלמה תויונמא תא ודמל
הבש הנושארה םעפה וז התיה .המוצע תועמשמ תלעב ךא ,העונצ
םולביק ,םירזומה ברעמה ישנאל זובל םוקמב ,םיריעצ םימלסומ
.םהירפסב וארקו םהיתונושל תא ודמל ,םירומכו םיכירדמכ
,ריעצה הירליטראה-רעוצ היה לוכי הרשע הנומשה האמה ףוסב
,ולש תונחתותל הכרדהה רפסב אורקל ידכ תיתפרצ דמלש
.וז ןושלב ,רתוי ףירח ,רחא האירק רמוח םג אוצמל
ךורא ןמז ךשמבו תונושארה ויה יכ םא ,תויאבצה תומרופרה
-ב .תולתה-יא תמוחב תודיחיה תוצרפה ויה אל ,רתויב תובושחה
תנשב ותריגסל דע ;ןושארה סופדה-תיב לובנטסיאב דסונ 1729
ירפ ,תפרצ לש רואית וללכש ,םירפס רשע העבש סיפדה 1742
םשל חלשנש יכרות רירגש לש וטע
ןוחטיבה ןדבא .הפוריא תואבצב אבצה תונמא לע הסמו ,1721 -ב
לע תויפוריאה תועפשהב םג רכינ יתוברתה םוחתב ימצעה
,ומכ ,תיתדה הרוטקטיכראה ללוכ ,תינאמתועה הרוטקטיכראה
,ינאמסואורונה דגסמה לש קוראבה ןונגסב טושיקב ,לשמל
.1755 -ב םלשנש

,הרבגוה ,תיאבצה הסובתה הרידחהש הדיריהו השלוחה תשגרה
,ןוכיתה חרזמל יפוריאה אוביב הריהמה הילעה ידי לע ,יאדווב
רכוס ןוגכ םיינויח םיכרצמ םג ,תורתומ ירצומ דבלמ ,התע ללכש
התע ;הפוריאל ןוכיתה חרזמה ןמ הלא ינש ואצוי רבעב .הפקו
חרזמה יקושל הקירמא תוצראמ םיפוריא םירחוס ידי לע ואבוי
היוטיב תא האצמש ,םיידי ןויפר לש הפוקת וז התיה .ןוכיתה
,תינאמתועה תונוילעה ןמ המכסה ךות הגיסנב ,תונוש תורוצב
לע הרזחבו - תויפוריא םיכרד ירחא ןושאר ינויסינ שושיגב
השדח תועמשמ הל ופסונש ,הנשונה תימאלסיאה הרמאה
ןדע-ןגו םינימאמל אלכ אוה הזה םלועה" יכ ,השדח תופירחו
."םירפוכל
ףקשנש ירקיעה יאבצה םויאה היה הרשע הנומשה האמה ךשמב
הדמתהב המדקתה ובש ,ןופצה ןמ םויאה - ןוכיתה חרזמל
ןיב .זאקווקהו רוחשה םיה רבעל תיסורה תיאבצה הירפמיאה
הדימ התואב תויתייסא תומצעמ התע ושענש - תפרצל הילגנא
יקושב ורחתה ןהו ,תירחסמ תובירי השטינ - תויפוריא ויהש
.סרפו טנאבאלה ,םירצמ
,הטראפאנוב לרנג לש ודוקיפב ,יתפרצה חולשמה-ליח תשילפ
םע עגמה לש הירוטסיהב שדח בלש החתפ ,1798 -ב םירצמל
ואר דחאכ םיינוכית-חרזמו םייברעמ םינוירוטסיה .ברעמה
תיאבצה הרידחה - הירוטסיהב םיכרד-תשרפ הב םיאורו
ןושארה םלהה ,ןוכיתה חרזמל ינרדומה ברעמה לש הנושארה
.המרופרלו תוברעמתהל ןושארה ףחדה ,תימאלסיא התוננאשל
הדימב םיתפרצה תשילפ םנמא המדקוה וללה םינבומה לכב
;ןהל תיכרותה הבוגתהו ןופצב םיכרותה תסובת ידי לע תמייוסמ
יניעל ןיגפה הטראפאנוב .קפס ליטהל ןיא התובישחב ךא
תחאל שולפל ינרדומ יפוריא אבצ לגוסמ תולק וזיאב םימלסומה
םילגנאל ;הב לושמלו השבכל ,םאלסיאה לש תויזכרמה תוצראה
םביתנ תא קתנל תנייוע המצעמ הלוכי תולק וזיאב ,ריהבה
ודמל - אוה וכרדב דחא לכ - הלא םיבירי ינש .ודוהל יתשביה
חולשמה ליח .ןהל םאתהב ולעפו תונקסמ וקיסה ,חקלה תא
םע עגמה תויעב םע בקונ חרואב ברע תוצרא תא תמיע יתפרצה
םישימחו האמ לש הפוקת חתפ םג אוה ;וילע הבוגתהו ברעמה
תוצרא לש ןהיניינעב הרישי תיתפרצ-תילגנא תוברעתה לש הנש
.ולא
הרשע םינומשה האמה םות םע .לדח אל ןופצה ןמ םויאה ךא
,רוחשה םיה לש יחרזמהו ינופצה ויפוח לע םיסורה וטלתשה
1806 -ב ;היזורג תא וחפיס 1800 -ב .ימלסומ םגא דוע היה אלש
עשתה האמה לש םינושארה םינשה ירושעבו ,וקאב תא ושבכ
םיוהמה םילבחה תא םיימוקמ םיטילשמו סרפמ ולטנ הרשע
.ןא'גייברזאו הינמרא לש תויטייבוסה תוקילבופרה תא התע
לש הפוקת ויה הרשע עשתה האמה לש םישישהו םישימחה תונש
םירק תמחלמ .ןוכיתה חרזמב תועמשמ תברו הריהמ תוחתפתה
- הלודג המחלמל תוינייפואה תואצותה תא היתובקעב האיבה
,םיימואתפו םיריהמ םייוניש ולח ןכאו ;םיכילהת לש זוריז
םע תירבה .ןויסינבו השוחתב השדח תויביסנטניא הרבגו התלע
,היכרותל םייתפרצו םייטירב תוסייג לש םאובו ,תפרצו הינטירב
.םידקת-רסח הדימ-הנקב ברעמה םע םירשק חותיפ ידיל ואיבה
תא ונפה ,םירק תמחלמ ידי לע בורקה חרזמב ורצענש ,םיסורה
םישישה תונשב ועינכה הבש ,תיזכרמה היסאל םבל-תמיש
,דנאקו'ח לש םיטנא'תה תא ,הרשע עשתה האמה לש םיעבשהו
סוסקוא רהנל יפסכה םיה ןיבש רוזיאה חופיס .הוי'חו הרכוב
לובגבו תיזכרמה היסאב םתדמע תא רציב םינומשה תונשב
הפוריאב עיפוה הנוש תויעב גוס .סרפ לש יחרזמ-ןופצה
,םיכרותה לע תוימואלה תועונתה תיילע המייא םש ,תינאמתועה
.םינכוסמ תונויערב תועמטיהב ןהו םיחטש ןדבאב ןה

םילוגלג ותעפשהו ברעמה לש ותוברעתה ורבע תויברעה תוצראב
ויה הרשע עשתה האמה לש הנושארה תיצחמב .םידחא
,םנמא .רבעמבו רחסמב רקיעב םיכורכ ברעמה לש םיסרטניאה
םורדבו יסרפה ץרפמב ומכ ,םיחטש שוביכל תודחא תושילפ ויה
תושילפ ךא .1839 -ב ןדע תא םיטירבה וספת ובש ,ברע יאה-יצח
רקיעב תורושקו ,םיקוחרה םיילושל תולבגומ ויה הלא ןיעמ
,הלודגה הינטירב לש םיסרטניאה תא .םיה יביתנ ןוחטיבב
,ןוכיתה חרזמב רתויב הליעפה תיברעמה המצעמה התע התיהש
התואמצעו התודחא תרימש" לש תמסרופמה תוינידמה התריש
חינהל היה ינויגה הארנ ."תינאמתועה הירפמיאה לש
ורשקי ,רוזיאב תססובמהו תיטננימודה המצעמכ ,םיכרותהש
םייגטרטסאו םיילכלכ םהלש םיסרטניאהש הלא םע םמצע
תא .דוריפ תוטשפתה ויתורטמש ילאיצנטופ ביוא דגנכ ,םירוהט
םיעוגעג ךות ,טלוב ןוצר-יאב םיטירבה וחנז וז םתוינידמ
םיטירבה תוינידמ התיה אל ,םייוסמ ןבומב .םיבר םייגלטסונ
,םהירחא םינקירמאה לש וזו ,תונורחאה םינשב ןוכיתה חרזמב
םלשכיהב ,וא - תולגל םיליעי-יתלב תונויסינ לש הרדס אלא
תואמצעו התודחא תאש תינוכית-חרזמ המצעמ - רוציל ,תאזב
.םייקל ולכוי
םייוניש המע האיבה הרשע עשתה האמה לש הינשה תיצחמה
תובחרתה ,רבעמה-יכרד לש הריהמה היצזינרדומה .םיבושח
תונשמו ,רוזיאב ברעמה לש רישיה יסנניפה ילכלכה סרטניאה
העפשהה תובחרתה ,ךליאו הרשע עשתה האמה לש םינומשה
תוינידמב תשדוחמ תוכרעיהל ומרג ,היכרותב הרישיה תינמרגה
תלבגומ הרטמ תגשהל 1882 -ב עצובש ,םירצמ שוביכ .תיטירבה
1918 -ב .ןאדוסל ףא בחרוהו ,עובקל ךפהנ ,לבגומ ןמז ךשמלו
ברע תוצראב הטלשש ,תינאמתועה הירפמיאה הקרופו הסבוה
תודיחי לש הרדס המקוה תלופמה ייעמו ,הנש תואמ עברא ךשמב
.תורכומ-יתלבו תושדח תויטילופ
םיקרפל וררש םהיניבש ,תפרצו הינטירב ויהנ 1945 -ל 1918 ןיב
תוטלושה תומצעמל ,תובירי הררש םיתעלו הלועפ-ףותיש יסחי
תורישי וטלשנ ןאדוסו לארשי-ץרא ,ןדע .יברעה חרזמב
התיה תומוקמה רתי לכב ;ילאינולוק סופיטמ םילשממ תועצמאב
איה .הרישי-יתלב - המיאתמה הלמה יהוז ןכא םא - הטילשה
ןקלחבו טדנמ תחת ןקלחב ,תוימוקמ תולשממ תועצמאב המייוק
ןהיניינעל תוירחאמ תרחא וא וז הדימב ונהנש ,הכלהל תויאמצע
-תמחלמ םות רחאלש םינשב ומייתסנ הלא םירדסה .ןהלש
טרפ יברעה ןוכיתה חרזמה תוצרא לכ רשאכ ,הינשה םלועה
תואמצעל וכז ,ברע יאה-יצחב םינורחאה םייטירבה םיזחאמל
.יאמצעה ןגוהינל םישדח םיגיהנמ ןהל ואצמו ,האלמ תיטילופ
חרזמב תיתפרצ-תילגנא תונוילע לש םינשה םישימחו-האמ
ףותיש דע ןואילופנל ןוסלנ ןיב לודגה ךוסכסה זאמ - ןוכיתה
הפוקתהו - ץאוס רבשמב הלומו ןדיא לש תלעותה-רסח הלועפה
םייונישל ואיבה ,היכרותב תויברעמ תועפשה לש ידמל הכוראה
םויקה ימוחתמ םוחת לכב תדמתמ העפשה ילעבו םימוצע
.יתרבחה
םיטילש לש םתכאלמ םייונישה לכ ויה אל ןפואו םינפ םושב
תונרמשל אקווד וטנ הלאמ םידחא ןכש ,םייברעמ םינודאו
ויה םיעירכמה םייונישה ןמ םידחא .םתוינידמב הריהז
ושקיבש םיטילש - םיירזכאו םיזע ןוכית חרזמ ינב לש םתכאלמ
,ותועצמאב טולשלו יברעמה ןוטלשה הנבמ תא םמצעל ץמאל
תריבצל תויברעמ תוקינכטב שמתשהל םיטוהל ויהש םירחוס
תונויערהו עדיה תמצועמ ובהלנש השעמ ישנאו רפס ישנא ,רשוע
רבוג ץומיאב ילמס חרואב םיפקתשמ יונישה יכילהת .םייברעמה
הירוטסיהב ןכ ינפל תחא םעפ קר .יברעמה שובלה לש ךלוהו
:רז שובל-חרוא וצמיאו ,םהלש םהיגהנמ תא םימלסומה וחנז
תדוקפב) םירצמ לש םיכולממה םירימאה וצמיא רשאכ הז היה
,םיילוגנומ רוגחו שובל (הרשע שולשה האמה יהלשב ,ןטלוסה
ברעמה לש םסק ותוא .ילוגנומה גהנמה יפלע םרעש תא ולדיגו
-יליעמו תוקינוט ,םייסנכמ ץומיאל הארשה ,קפס אלל ,הויה
ךכ-רחא ,וצ יפ לע ,אבצב הליחת - הרשע עשתה האמב תופנכ
תודמעמה ןיב ףוסבלו ;הדוקפב בוש ,יחרזאה יתלשממה ןונגנמב
ןיעמב ,יתלשממה ןונגנמל םירושק םניאש ,םירעב םיליכשמה
האמה תישארב החנזנ תילגונומה הנפואה .תיתרבח תונזאתה
;םימלסומ ושענ םמצע םילוגנומהש ןוויכמ ילוא ,הרשע עבראה
,הזה םויה םצע דע ורתונ םייפוריאה םייסנכמהו םיליעמה ךא
ונימיב .םזינרדומלו תוברתל ינוציחה רכיהה למסו ןמיסה ושענו
םע תימלסומה תונרמשה לש ןורחאה רצבמה ךלוהו טטומתמ
שארה-יוסיכב םיפלחומה ,שוברתהו ןאברוטה לש םמלעיה
.ברעמה לש ,היחצמהו םיילושה לעב ,דדוחמה "תוברעמתה"ה ץורע - תויאבצה תומרופירה
ךישמהל הטושפה הפיאשה - הרוהט תיאבצ התיה הלחתהה
רבד .תמדקתמו תטשפתמה ,הפוריא תטלוש וב םלועב םייקתהלו
,טושפ ןיינע - יפוריאה סופיטה ןמ תואבצ לש םתקזחה בייח הז
םיכירדמ תליאש ידי לע ורתפל ןתינש ,דויצו ןומיא לש ,הארנ ךכ
לש המישמה ךא .םימיאתמה דויצהו הקפסאה תנמזהו םידחא
רפס-יתב תיינבל חרכהב הליבוה שדחה גוסה ןמ תואבצ גוהינ
םידרשמ בוציעל ;ךוניחב המרופרלו - םיניצק תרשכהל
תשורח-יתבו םיתוריש תמקהל ;לשממב המרופרלו - םייתלשממ
- ינרדומ אבצל הדותע תנכה םשל הלשממה ידי לע םלוהינו
.הלכלכב המרופרל ,בר רוחיאבו
םהידי-השעמ ורקיעב בר ןמז ךשמב היה יגולונכטו ילכלכ םודיק
,םילמנו םירשג ,לזרב תוליסמ ,םיכרד ונבש םה .םיפוריא לש
טפנה עונמ תאו הרשע עשתה האמב רוטיקה עונמ תא ורידחה
ףרגלטב ,למשחבו זגב שומישה תא וציפה ןכו ,םירשעה האמב
.יתיישעת חותיפ לש םינושארה םינצינה תא וחפיטו ,וידרו
וא םהיתולשממ יתרשמכ ,םהלשמ םיסרטניא ךותמ ואב םיתעל
,םיצעויכ וא םיחמומכ םיתעל ;ןילופונומ תולעב תורבח יגיצנכ
.םירחא םינלבקו תוינוכית-חרזמ תולשממ ידי לע וקסעוהש
ךכ רחא ,יעוצקמ-יתלב ימוקמ הדובע-חוכ קר וקיסעה הליחתב
ויה םילגוסמ ףוסבלו ;הצחמל-םייעוצקמ הכאלמ-ילעב םג
- ינכטו יעוצקמ הדובע-חוכ לש תוימוקמ תודותע לע ךמתסהל
.רתוי רחואמ הגהה תא םהידימ ולטנש םישנא םתוא
:ףסונ גוסמ אובי רדח םייפוריאה היגולונכטהו קשנה םע
רדסב דוריפ ימרוגכ תולגתהל ויה םידיתעש ,םייפוריא תונויער
םלועה היה הרשע הנומשה האמה דע .ןשיה יטילופהו יתרבחה
םע יתוברתו ילאוטקלטניא רשק לכמ טעמכ קתונמ ימלסומה
,תויעדמה תועונתה ,השדחה הלכשההו סנאסנרה .ברעמה
לכל וכז אל תירצונה הפוריא לש תוילאוטקלטניאהו תויגולונכטה
םירז ויה םהל ,ןוכיתה חרזמה ימע ןיב הבוגת לכ וררוע אלו דה
,םייפוריאה היטמולפידה םעו רחסמה םע עגמה וליפא .םדוסיב
םייניב דמעמ ידי לע גפסנו ךכור ,לילכ וענמל היה רשפא-יאש ףא
,םירחוס םשמשב רשא ,ןוכיתה חרזמה ןמ םידוהיו םירצונ לש
םימלסומה םהינודא לע ונגה ,םינמגרותמו םיכוותמ ,םינכוס
תינאמתועה הירפמיאה .םיפוריאה םע רישיה עגמה "תאמוט"מ
וליפא .ץוח תוצראב תועובק תויורירגש המייק התלודג ימיב
תועצמאב ומייוק לובנטסיאב תורז תויורירגש םע היעגמ
ואצמנ םתסה ןמ .ינווי היה ללכ ךרדבש ,"לודגה ןמגרותמה"
דבלמו ;תיברעמ ןושל אורקל ועדיש רתויב םיטעמ םימלסומ
,תיברעל תיברעמ תורפס המגרות אל ,םיטועפו םיטעומ םיגירח
,ינאמתוע ןוירוטסיה לש ונושלב .תיכרותל וא תיסרפל
,םאלסיאה ישנאל הרוסא םירפוכו םימ"וכע םע תורבחתה"
הלפאכ הזל הז םהש ,םידדצ ינש ןיב ימיטניאו יתודידי עגמו
."יוצר תויהלמ קוחר ,רואל
השענ ,רעבנ ירברב םוקמב .תאז לכ התניש תיאבצה המורפרה
.המחלמה תונמא - תויונמאבש הבושחלו הליצאל הרומ יקנארפה
התוא הניכש יפכ ,"הרזומ םיגליע-ןושל" התיה דוע אל ונושל
.יסיסב עדיל חתפמה אלא ,םירבחמה דחא
רכס-רעש חותפל התיה תיאבצה המרופרה יכרוע לש םתנווכ
- לובמ וריתה תאז תחת .תסוומ לבגומ ףטש רשפאל ,המוחב
ומע איבהו ,םיקדס ףלא ךרד לחליחו ףטשש ,שעוגו ףצוק לובמ
לככ ,ץק רסחכ הארנ הז לובמ .םישדח םייח לש םיערזו - סרה
איצמהל הפוריא לש הלדנ-יתלבה האצמהה-ןורשיכ ךישמהש
הרשע עשתה האמה ךשמב .רוד לכב םישדחו םיפסונ תונויער
תובורק םיתעלו ןהיניב הינומרה ךות םיתעל ,תומגמ יתש וטלש
הכפמה לש ילקידרה םזילרבילה - וז םע וז טקילפנוקב
.הלכשהה לש ירטירוטואה םזימרופרהו ,תיתפרצה
םייברעמ תונויער ולכי םכרד רשא םיבר םישדח םיצורע ויה
,הלאכ .םותח הכ דע היהש ,םאלסיאה םלועל רודחלו ןנתסהל
ולחהש ,ןוכיתה חרזמה ןמ םימלסומה םירייתה ויה ,לשמל
.הפוריא תוריבב םיכלוהו םילדג םירפסמב םיעיפומ
הפוריא לש היתונכסב ןכתסהל וזעה םיטעומ םיצימא םיעסונ
דע םינבלצה ימי זאמ ךא ;תומדוק תופוקתב דוע תעדונ-יתלבה
הבותכ תודע םהמ םירשע ישוקב וריאשה הרשע עבשה האמה
תויוחילשב חרזמה ןמ םיימשר םיריצ םלוככ םבור - יהשלכ
תא III םילס ינאמתועה ןטלוסה חלש 1791 -ב .תודחוימ
לע טרופמ ח"וד הלה בתכ הבו ,הניול ידנפא בתאר ריכבובא
הירפמיאב המרופרל תוצלמה םע ,ותלועפב רואנה םזיטופסדה
.תינאמתועה
תונושארה תועובקה תוירירגשה תא ןטלוסה דסי תואבה םינשב
האמב ודסונ הלא תובקעב .סיראפבו ןילרבב ,הניוב ,ןודנולב
-יתלב חרואב ,וחלשנ ןכו ,תויסרפ תויורירגש הרשע עשתה
ןוטלש - םירצמב הלעש שדחה יאמצעה חוכה לש םיגיצנ ,ילמרופ
תרכהו תורז תונושל תעידי ויה הבש הפוקתב .וישרויו ילע דמחמ
הלא תויוירירגש וקפיס ,תוינויחו תורידנ תונוכת תורז תוצרא
םישנאהו ,הז ןיעמ עדי תשיכרל ןנימב-תודיחי תויונמדזה
אל .השדחה תיטילופה תיליעב בושח טנמלא וויה ןהב ותרישש
תוכשל אלא ,אבצה אל ףאו (םייעוצקמה תדה-ישנא) אמלעה
העפשהל עיגהל ךלמה-ךרד התע ויה תויורירגשהו םימוגרתה
.ןוטלשלו
הבושחה ,ךוראה חווטלו - םיטמולפידה רחאל הינשה הצובקה
ויה ,הפוריאב ועיפוהש ןוכיתה חרזמה ינב לש - רתויב
החלשנ הנושארה תירצמה םיטנדוטסה-תחלשמ .םיטנדוטסה
23 ויה רבכ 1818 -בו ,1809 -ב השאפ ילע דמחמ ידי לע הילטיאל
תיסרפה םיטנדוטסה-תחלשמ .הפוריאב םיירצמ םיטנדוטס
חלש 1826 -ב .ךרעב תע התואב הילגנאב העיפוה הנושארה
,הנושארה הלודגה תירצמה תחלשמה תא םירצמ לש השאפה
.סיראפל ,םיטנדוטס 44 הללכש
בוט תושעל ןטלוסה היה לוכי ,תושעל השאפה היה לוכי רשא תא
תיתד תודגנתה תורמל ,II דומחמ ןטלוסה חלש 1827 -בו - ונממ
.תונוש תוצראל םיטנדוטס 150 -כ תב תיכרות תחלשמ ,הקזח
לש םהירשבמ - םירחא תואמ םהיתובקעב ואב םינשה ךשמב
םידמול םיטנדוטס יכ עודי .אובל ויה םידיתעש םיברה םיפלאה
תואטיסרבינואבו ;םהירוממ םה םידמול רשאמ רתוי הזמ הז
עשתה האמה לש םיעבראהו םישולשה ,םירשעה תונשב הפוריא
.דומלל המ היה טלחהב ,הרשע
לש התעפוה תא ,םקלחב ,הלא םידומילל סחייל שי קפס אלל
האמה לש םישישה תונשב םילוג-םירקבמ לש תישילש הצובק
םילרביל לש הצובק ויה "םיריעצה םינאמתועה" .הרשע עשתה
,היכרות תא בוזעל ןוכנל ואצמש ,תרחא וא וז הדימב םיטוירטפ
ןאכ ;הפוריאב ןטלוסה לש םירטסינימה לע םתרוקיבב ךישמהלו
,הבנ'גבו סיראפב ,ןודנולב םיינויציזופוא תע-יבתכ ומסריפ
עשתה האמה לש רתוי תורחואמ םינשב .היכרותל םוחירבהו
תוצובק םהיתובקעב ואב םירשעה האמה תישארבו הרשע
-יתלבו יביטקלוק םשב תועודיה ,תורחא תויטוירטפו תוילרביל
חרזמה ןמואב םעפל םעפמ ."םיריעצה םיכרותה" - ידמל קייודמ
לש ומוכיסב ךא ,םייטילופ םילוג לש תורחא תוצובק ןוכיתה
.םיליעפ-יתלבו םיטעמ הלא לכ ויה ןובשח

םג ועיגה ,ברעמל ןוכיתה חרזמה ןמ םיריית לש םאוב דבלמ
םיחמומ ,םידמולמו םירומ - ןוכיתה חרזמל םייברעמ םיריית
םיירחסמו םייטילופ םינרגת ןכו ,םינלמעתו םירנויסימ ,םיצעויו
םימלסומ לע תישיא העפשה וליעפהש םינושארה .םינוש םיגוסמ
וקסעוהש םייפוריאה םייאבצה םיכירדמה ויה םיריעצ
םיתפרצ ויה םתיברמ .סרפב ךכ רחאו םירצמב ,היכרותב
הכפהמה .תיתפרצ ,םירבדה עבטמ ,התיה ושמתשה הבש ןושלהו
החלש ,1796 -ב ,רתוי רחואמ דעומבו ,הז רשק הקתינ אל תפרצב
-ןוחטיבה תדעוול השקב תילאירפמיאה תינאמתועה הלשממה
.םיאנכטו םייאבצ םיחמומ רפסמ הל קפסל ,סיראפב ירוביצה
רבוא לרנג ,שדחה יתפרצה רירגשה לש ותדוקפל - ואב םה
הקירמאב םחלש ,יאנק ןכפהמו סנאילרוא-וינ דילי ,יאיאבוד
ךכ ,לובנטסיאב יאבצה רפסה-תיבב .טייאפאל לש ודוקיפב
,תיתפרצב םהמ םיבר ,רפס 400 תב הירפס התיה ,ונל םירפסמ
."הלודגה הידפולקיצנאה" לש תכרעמ ללוכ
הירפסב םירפס לש םאצמיה יכ עדוי הטיסרבינואב הרומ לכ
םה םא רקיעב- םהב ארוק והשימ יכ חיכומ וניא תימדקא
.םירכומ-יתלב תונויער םיעיבמו הרז ןושלב םיבותכ
םידחא יכו דיה-גשיהב ויה םירפסה יכ ,אוה רמול ונתלוכיבש לכ
ילע דמחמ .רתוי םירחואמ תורודב וצצ םהבש תונויערה ןמ
היה רשפא 1818 רחאלש ,םיתפרצ םיניצק סייג םג םירצמב
הירפס התיה ריהקב ולש הקיטמתמל רפסה-תיבב םג .םגישהל
,רטלוו לשו וסור לש םירוביח םהיניב ,םייתפרצ םירפס הבו
תופסונ תובר תויאבצ תוחלשמ .םייפוריא תודסומ לע םירפסו
הצובק ןהיניב ,תונוש תוצראמ ,ןוכיתה חרזמל ןכמ רחאל ואב
תמחלמ רחאל םירצמל ואציש ,םינקירמא םיניצק לש הנושאר
ויה תינוכית-חרזמה הרבחב תוצובקה לכמ .ב"הראב םיחרזאה
דואמ ךורא ןמז ךשמב תיברעמ העפשהל םיפושח אבצה יניצק
ינויחה יעוצקמה סרטניאה םהלו ,רתויב תיביסנטניא הרוצבו
תרבסהב עייסל יושע הז רבד .המרופרבו היצזינרדומב רתויב
לבת-יקלחב הצופנ הניאש ,ןוכיתה חרזמל תינייפואה העפותה
יונישה לש ץחה-שארכ שמשמ יעוצקמה ןיצקהש ,םירחא
.יתרבח
םג ויה ךא ;םינושארה םייברעמה םירומה ויה םיניצקה-יכירדמ
ויה .רפסה-יתב יגוס לכב ,אשונ לכל םירומ - םירחא םיבר
,וכלהו וברתהש ינרדומ סופיטמ תוללכמו רפסה-יתבב ודמילש
ודמיל םירחא ;תוינוכית-חרזמ תולשממ ידי לע ומקוה רשאו
תורישכ ,תורז תולשממו םינויסימ ידי לע ומקוהש רפס יתבב
תוצובקה יתש לא .תיתוברת תוינידמ לש רישכמכו תושונאל
ןוכיתה חרזמה ינב םיכלוהו םילדג םירפסמב ופרטצה וללה
םתדלומ תוצראב םייברעמ רפס-יתבב ודמלש רחאל ,וברעמתהש
.םייברעמ עדיבו ןושלב וטלשו ל"וחב וא הפוריאמ הבותכה הלימה תצפה
,ותצפה ידי לע תובר העייתסנ םייברעמה תונויערהו עדיה תצפה
תונושלה תעידי הבחרתהשכ .יפוריאה רפסה לש ,תונוש תרוצב
רתוי בושחש המו ,םייפוריא םירפסל םיארוק ואצמנ ,תויפוריאה
.םימגרתמ -
םירפס ינש תיכרותב ועיפוה הרשע ששה האמה ךשמב יכ עודי
1572 -ב םגרותש ,תפרצ לש הירוטסיה - דחאה ;יברעמ רוקממ
ץוח-יניינע לע הנוממה ,ישארה ריכזמה ,ידנפא סיארה תדוקפב
שדחה םלועה לש םיוליג רואית - ינשהו ;ןטלוסה רצחב רצחב
םייפוריא תורוקממ טקולש ,ויתואלפנו
ירפס רפסמ המע האיבה הרשע עבשה האמה .בוריקב 1480 -ב
.הב לופיטהו תבגעה ןוחבא לע הסמ ןכו ,היפרגואיגו הירוטסיה
םירפס ימוגרת ללוכ ,םידחא םירפס ופסונ הרשע הנומשה האמב
האמה ףוס דע .לובנטסיאב וספדנש ,אבצה יעדמ לע םייתפרצ
םייברעמ םירוביח אלא אצמנה היה אל ןיידע הרשע הנומשה
,םייביטמרופניאו םישבי םיטקל םתיברמ ,תיכרותל ומגרותש
וא תיברעב דחא רפס ףא היה אל ;ימשר שומישל ונכוהש
.תיסרפב
ןמ הארנכ אב השדחה םימוגרתה תעונתל ןושארה ףחדה
.תויולג הלומעת תורטמל ,םיתפרצה
לא תימואלה הפיסאה תיינפ התיה םינושארה םימוגרתה ןיב
הצפוהו תיברעל המגרותש ,1794 רבוטקואב 9 -ב יתפרצה םעה
- ףד לומ ףד יתפרצה חסונהו יברעה חסונה וספדנ הב ,תרבוחב
םירחא םייטילופ םירוביח .םירחאו ןושל ידימלתל ישומיש רזע
.ןוכיתה חרזמב וצפוהו תיכרותלו תיברעל ומגרות תיתפרצב
תצפהל םיטרופמ םירדסה הכרע םירצמל תיתפרצה תחלשמה
.תיברעב תויתפרצ תועדו תושדח
הלא לכ לש תידיימה העפשהה התיה ,תגשמ ונתעידיש לככ
.תלבגומ
החתפתהש ,םימוגרתה תעונתל התיה הברהב הלודג העפשה
- םיירקיעה םיזכרמה תשולשב הרשע עשתה האמה ךשמב
םלוכ םימוגרתה וכרענ הנושארב .סרפבו םירצמב ,היכרותב
.ידמל תימשר הבישח-תמגמ םילגמ םהו ,תימשר תוסחב
םיטילש תוסח תחת ומסרופו וכרענש םינושארה םימוגרתה
תיראצ -הנירתקו ןואילופנ לע תודובע םיללוכ םיינוכית-חרזמ
,"רשע םינשה לראש"ו "לודגה רטפ" רטלוו לש וירפס ,היסור
לודגה ךירדירפ תוארוהו ,"ישימחה לראש" ןוסטרבור לש ורפס
.ואבצ ידקפמל
,םיל"ומ םיכרוע לש םהידיל הכאלמה הרבע ןכמ רחאל
.םתמזויב הבר הבחרהב החתופו ,םימגרתמו םיסיפדמ

הנומשה האמב סופד - םישדח תרושקת יעצמא גיהנה ברעמה
האמב היזיבלטו וידר ,הרשע עשתה האמב תונותיע ,הרשע
תונויערה תצפהב בושח דיקפת ואלימ הלא לכו - םירשעה
םרקיעב ויה םינושארה םינותיעה .םירחאהו םייברעמה
ימשרה ןותיעה לש הנושארה האצוהב ישארה רמאמה ;םיימשר
דיקפת תא רידגמ ,1832 יאמב 14 -ב עיפוהש ,ינאמתועה
היווצו הלשממה תולועפ לע םתייווהכ םירבד םוסרפכ תונותיעה
תרוקיב ינפ םדקלו הנבה-יא עונמל ידכ ,תיתימאה םתרטמו
ישומיש עדי קפסל התיה תפסונ הרטמ ;עדימ רסוחב הקולה
ןושארה ימשר-אלה ןותיעה .תויונמאהו עדמה ,רחסמה ימוחתב
םאיליו םשב ילגנא ידי-לע 1840 -ב דסונש תועובש היה היכרותב
,תיכרותב םיפסונ םיבר םינותיע ודסונ ויתובקעב .לי'צר'צ
.תורחא תונושלב ןכו ,תיסרפבו תיברעב
ייחב ער תרשבמו השדח תומד - יאנותיעה אב תונותיעה םע
.ןוכיתה חרזמה
תומד התיה ,תוחפ אל הבושחו ,בורקמ האבש תרחא תומד
לש ףנע ,שדוקמה טפשמה - טפשמה היה םינפל ,ןידה-ךרוע
.אמלעה ויה םידיחיה םינטפשמהו ,יתדה דומילה
-יתב תמקהו םישדח םיקוח תקיקח ,תיתקוחו תיקוח המרופר
ןיד-יכרוע לש שדח דמעמ הרצי ,םתלעפהל םישדח טפשמ
םושייבו ,םייטילופה םייחב בושח דיקפת ואלימש ,םיינוליח
.תושדח תויטילופ תוטישו םישדח תונויער
גוסה ןמ םידיקפהו םיניצקה ומכ ,םינטפשמהו םיאנותיעה
יתדה דומילה םוקמב ,ךוניח לש שדח גוסל םיקוקז ויה ,שדחה
,תורפסו תונושל ויה ינחורה םנוזמ .יתרוסמה יתורפסהו
ןכמ רחאל ופסונ הלאלו ,םייברעמ טפשמו היפרגואיג ,הירוטסיה
.הקיטילופו הלכלכ
םיבורק ויה םה ךא ;םירזומו םישדח ויה וללה םיאשונה תיברמ
םדמלל היה ןתינו ,םתרוצב םייתורפס םלוכ ויהש ךכב םירכומו
.םננשל ןכמ רחאלו ,תואצרהמ וא םירפסמ
רקיעב תונעשנה ,תויתרוסמ ךוניח תוטישל םלגסל ולכי וז ךרדב
םיעדמה ,םלואו .דימלתה ןורכיז לעו הרומה תוכמס לע
.הנוש ןיינע ויה עבטה יעדמו םיישומישה

 עדמה םוחתב םירעפה
רבכ םייעדמ יוסינו רקחמ לש הלודגה תימלסומה תרוסמה
תדגנתמה הרבח הירוחאמ הריתוהב ,בר ןמז ינפל התמו הנוונתה
.תיעדמה חורל ףקותב
דגנכ ץרפתה יעדמה םרזה" ,יכרות עדמ-ןוירוטסיה לש וילמב
,תוחפ אל רומח ,ףסונ לושכמ ."טפשמה תרותו תורפסה תומוח
,סוטאטסו הדובע ,חוכל םישרושה-קומע יתרבחה סחיה היה
גהנ תובורק םיתעל אוה ימלסומה ,םויה וליפא יכ אצמנ ויטעבש
המ שארמ תעדל ןיאש ,ןברס יאנוכמ ךא ,הישות-ברו ץימא
.השעי
-יתבב רבכ ודמלנ םירחא םיישומיש םיעדמו הסדנה ,האופר
םירפסה ןיב ויה םייעדמ םירוביח ;םינושארה םייאבצה רפסה
םירגוב ךא - תיברעלו תיכרותל ומגרותש םינושארה םייברעמה
רשאמ םילהנמ תושעיהל ופידעה האופרל תוטלוקפה לש םיבר
ורתונ םייעדמה רפסה-יתבו ,םילוחב לופיטב םהידי תא ךלכלל
דימתמ לופיטל וקקזנש ,םירזומו םירז םילודיג תניחבב
תוחתפתה לכ הגשוה אל .ברעמה ןמ תושדוחמ דודיע תוקירזלו
וא ןיסב ,ןפיב היוצמה וזכ ,תירוקמ תיעדמ הדובע לש תיתימא
תורוקממ בוש בואשל ץלאנ םיטנדוטס לש רוד לכו ,ודוהב
האצותה .םייקנע םידעצב ומצעב םייתניב םדקתהש ,ברעמה
םג ךכיפלו ,תיגולונכטה תלוכיב ,יעדמה רשוכב רעפה יכ איה
ברעמב תודקמתמה תונידמל ןוכיתה חרזמה ןיב ,יאבצה חוכב
לחה רשאכ ,הנש םישימחו האמ ינפל רשאמ התע לודג אוה
.תוברעמתהה ךילהת םוכיס - יאוולה תועפותו "תוברעמתה"ה
תא ןמזל ןמזמ ןוכיתה חרזמה ינב םיגוה וגיצה תונורחאה םינשב
ףא יכ יוארש הלאש יהוז ?וז תוברעמתה הליבומ ןאל :הלאשה
.הנלאשנ ,ברעמה ינב ,ונא
תכל םיקיחרמש לככ רתויו רתוי - יברעמה םלועב ונא םיליגר
.המדיקלו תובוט תולעמל תפומכ ונמצע תא תוארל - הברעמ
ושוריפ ,ונתומכ אלש תויהל ;בוט תויהל ושוריפ ,ונתומכ תויהל
ונל תומדיהל ;רפתשהל ושוריפ ,רתוי ונל תומדיהל .ער תויהל
רשאכ .ךכ חרכהב הז ןיא םלואו .תחשיהל ושוריפ ,תוחפ
תרחאה וליאו ,תחאה דימת תרבוג ,וזב וז תויצזיליביצ תושגנתמ
םירבד ריבכהל םייושע םיגולואידיאו םיטסילאידיא .תטטומתמ
ךא ,םידדצה ינשמ "רתויב םיבוטה םיטנמלאה ףוריצ" לע
תוגוודזה אקווד איה וז ןיעמ תושגנתה לש הליגרה האצותה
.רתויב םיעורגה םיטנמלאה
איבי חטבלו םילודג םיגשיהל איבה ןוכיתה חרזמב ברעמה עדמ
םיכרד תחיתפו עדי ,החוורו רשוע לש - םיפסונ םיגשיה ומע
ןה ולא .ןוכיתה חרזמה ינב ינפב תורוגס ןכ ינפל ויהש תושדח
.תוכילומ ןה ןאל רורב דימת אלש ףא ,תובוט םיכרד
לש הזמ רתויו ברעמה-ינב לש םתכאלמ - תוברעמתהה
קפקופמ יפוא תולעב יאוול-תועפות המע האיבה - םיברעממה
דע .רוזיאב יטילופה לוציפהו דוריפה איה הלאמ תחא .רתויב
,דסוממ יטילופ רדס ןוכיתה חרזמב ררש תינרדומה הפוקתה
ןוילעה לשומה וא ןובירה היה ןטלוסהו ,סרפב חאשה טלש ובש
ךא ,ויניתנ לע בוהא ןטלוסה היה דימת אל יכ ןכתי .ראשה לכב
לש יקוחה ןובירכ לכה לע לבקתנ אוה - הזמ בושחו ,והודביכ
קלוס ןטלוסה .תולודגה תוימלסומה תוירפמיאבש הנורחאה
םיאישנ ,םיכלמ לש הרדס האב ומוקמב .הסרהנ הירפמיאהו
םתמכסהב תוכזל המ-ןמז ךשמל וחילצהש ,םירוטטקידו
-יתלב המכסה התואב אל םלועמ ךא ,םהימע לש םתכימתבו
םייקוחה םינובירה ונהנ הנממש ,טולשל םתוכזב תקפקופמ
לש םילא יוכידב ןה ךרוצה ןמ םתוא הרטפש ,רבכשמ
.תיגוגאמד הקיטילופב ןה ,םתייסולכוא
ןוכיתה חרזמה ימע ודביא ,תונשונה תונמאנהו תויקוחה םע דחי
הנידמה ינב תויהל םוקמב .הקיתעה תפתושמה םתוהז תא םג
םמצע תא ואצמ ,םינשה ףלא תב תילאירפמיאה תימלסומה
תוימואל תונידמ ךכ רחאו תוסח-יחטש לש הרושה ןמ םיחרזאכ
התע קרשו ,ןכ ינפל ןתעדי אל הירוטסיההש תויושי ןתיברמ -
.םהלש תונמאנה ישגרבו ןהימע תעדותב םישרוש תוכהל ולחה
ליבקמ ךילהתב וולתנ ותוטטומתהו ןשיה יטילופה רדסה רוערע
.יתוברתו יתרבח לוציפ לש
תכרעמ םע ,ןיידע לעפ אוה ךא ,ךלהו טטומתה ילוא ןשיה רדסה
תוצובקה ברקב תוירחא-ימוחתו תויונמאנ לש תמכסומ
-יווק .הלאל הלא םתוא הרשקש ,הרבחב םינושה תודמעמהו
;וחנזנו געלל ומשוה םינשיה םיכרעה ,וסרהנ םינשונה יפואה
םיקוח ,תודסומ לש השדח תכרעמ ברעמה ןמ האבוי םמוקמב
,םהיכרוצל המיאתמ אלו הרז בר ןז ךשמב הרתונש ,םיטרדנטסו
חרזמב םיימלסומה םימעה לש םהיתופיאשלו םהיתושגרל
,"םייחרכה"ו "םיצוחנ" ויה הלא םייוניש יכ דואמ ןכתי .ןוכיתה
תדמוע הניעב םלוא .םינוירוטסיהה םישמתשמ םהב םיחנומ
תומד-רוח לש הפוקת םהיתובקעב ואיבה םה יכ ,הדבועה
חרזמה לש יתרבחהו ינידמה יפואל תובר הקיזהש תוביצי-רסוחו
.ןוכיתה

ךכיפלו ,בטיה תועודי תוברעמתהה לש תוילכלכה תואצותה
:הרצקב ךא ןריכנ
אלב ,םירצמב רקיעב ,תוצצופתהה ףס דע היסולכוא היוביר
בחרתמה רעפה ;ןוזמה תקפסאב המיאתמ הלדגהב הוולמ אהיש
,תושדח תוואתו תופיאש תריצי ;םיינעל םירישע ןיב טלבתמהו
הלא םיצחל .ןקפסל םיעצמאה תריצי רשאמ רתוי הבר תוריהמב
.רבשמ תדוקנל ועיגה ונימיב ;רבעב המ-ןז ךשמל וכלהו ורבג
םיבלשו םילוגלג רבע ברעמה יפלכ ןוכיתה חרזמה ימע לש םסחי
םיגשיהל העיגה הפוריא דועב ,תובר םינש תואמ ךשמב .םידחא
,תונוונתהה לש חונה ןויהקב חרזמה עקש ,םיכלוהו םילודג
םייונישה תא ןיבהל וא סופתל לגוסמ ונניאו ןכומ ונניא אוהשכ
.ושחרתהש םימוצעה
תואמצעהו תונוילעה תוילשא ,ףוסבל ,וצפונ הרשע עשתה האמב
הבש המיענ-יתלב תואיצמ ךותב וציקה םהו ,חרזמה ישנא לש
ןמצע םהיתומשנו םהלש תויצזיליביצה ,םהיבאשמ ,םהיתוצרא
-תברו הרישע הפוריא וז התיה .הפוריא לש המויאב ודמעוה
ולוכ םלועה תא תקבוחכ התארנש ,ןמאה ילבל דע המצוע
התונפקות ,לבגומ-יתלבה ימצעה הנוחטיב ידי לע ,התזיחאב
.הלש שוכרה תוואתו
תוננאשמ תונתשהל חרזמה-ןב לש וחור-ךלה לחה ,הז בצמב
.בהלנ יוקיחל תמלעתמ
היהי רשפא ילוא יוקיחו דומיל ידי לע ;קזחו לודג היה ברעמה
םיטנדוטס לש תורודו ,ותמצעו ותלודג דוס תא םשיילו תולגל
.והושפיחו וחרט םיבהלנ םינקתמו
ונוצירעה םה ךא ,ונוניבה אל ףא וא ,ונובהא אל םהש ןכתי
אל ףאו ונתוא םיצירעמ םה ןיא ,ללכ ךרדב ,םויכ .ונודביכו
.ונתוא םידבכמ
-תייוור המטשמל םוקמ הניפ יוקיחו הצרעה לש חורה-ךלה
.האנק
םייטילופה תונולשיכה ידי לע ,קפס אלל ,עייתסנ הז יוניש
;ברעמה לש םיללמואה םיירסומהו
ישונאה ימצעה דובכהו תוריחה יחקל ידי לע םג עייתסנ אוה
רישב ,לאבקא דמחמ לש ונושלב .חרזמה ינב תא ברעמה דמילש
:תוריחל חרזמה-ןב תקושת רבדב ,הילגנאל הנפהש
:ןגה לא רימזה תא ךשמ רשא הנשושה חוחינ הז היה"
"ןג ונשי יכ עדוי רימזה היה אל ףא תרחא
לש הרבשממ יחכונה הביאה לג עבונ לכמ רתוי םלואו
םירז תוחוכ לש םתעפשה לע ףוס-ףוס הביגמה ,היצזיליביצ
הנפנ ונבל-תמיש תא .הונישו היסומלרדנאל הב ומרג ,הב וטלשש
.הבוגתהו העפשהה ,עגמה יכילהתמ םידחאל התע