:לאה םאיליו רמוכה ינפב ררוצה לש ויודיו

ןמכייא ףלודא לש חצרה יהולא
ןורבע ףסוי :תאמ
1.3.63 ,'רקובה' :רוקמ


הדוומה רמוכה לש ורפס תודוא לע
השעמה תליחת
11.4.62 - הנושארה השיגפה
ותעד הניש ןמכייא
- 20.4.62 היינשה השיגפה
- 26.4.62 תישילשה השיגפה
- 29.4.62 יעיברה רוקיבה
2.5.62 - ישימחה רוקיבה
- 7.5.62 ישישה רוקיבה
- 10.5.62 יעיבשה רוקיבה
13.5.62 - ינימשה רוקיבה
16.5.62 - יעישתה רוקיבה
ירישעה רוקיבה
22.5.62 - 11 ה השיגפה
24.5.62 - 12 ה רוקיבה
(ןידה רזג רושיא רחאל) 31.5.62 - 13 ה השיגפה
31.5.62 (הנורחא החיש) תוומה אתב 14 -ה החישה
היילתה לצב הליפתה
היילתל הדעצה
רפאה תיירז


  הדוומה רמוכה לש ורפס תודוא לע
ףלודא לאשנ ?םיקולאה טפשמ ינפב בציתהל אריתמ ךניא םאה
רמוכה" ידי לע וניד רזג עוציב ינפל םידחא םימי ןמכייא
ילש םיקולאה" :הרהויב בישה ןמכייאו .לאה םאיליו "הדוומה
"!םדאה ינב לש םיטועפה םהיניינעב קסעתהלמ ,ידמ לודג ונה
:תושונאה תודלותב םילודגה םיחצורה דחא - תמ ךכו ,יח ךכ
עגרה דע ונימאהב ,תוילכ רסומ אללו ,הליחמ אלל ,הטרח אלל
ול ןיאש" ,ןוילע םיקולאב םג אלא ,ןוילע עזגב קר אל ןורחאה
ןרתפל םהל ריתומו םדאה ינב לש תוטועפה םהיתויעבל יאנפ
.."םמצעב
וא ,ןויצל יואר והשמ היה אל ,ןמכייא לש וייח ךלהמ לכב"
ול הנתינ ןורחאה עגרה דע" :לאה רמוכה םכסמ ,"הצרעה
םלוא - םיעשפנה וישעממ וב רוזחלו הטרח עיבהל תונמדזהה
ול הנתינ וליא" ."ותמשאב ריכהל תונשקעב ןאמ אוה
לע בוש רזוח היה אוהש ,יבלב קפס ןיא - שדחמ תונמדזהה
תרבגה ,רמוכה לש ותשא התעד העיבה "..םימויאה וישעמ
.לאה

וב ,"תחא שפנ לע קבאמ" :לאה םאיליו ידאנקה רמוכה לש ורפס
התע הז עיפוהש ,תוומה אתב ןמכייא לש וייודיו לע רפסמ אוה
ךמסמ ,קפס אלל הווהמ - קרוי וינב "'תושו יידלבאד" תאצוהב
דומלל ושקיבש הלא לכל הנושאר הגרדממ תובישח לעב ,ירוטסיה
הגלפמ לש היעשופ ילודגמ דחא לש ויודיומ ,תיצאנה העפותה תא
.וז

סופיט ונינפב תומלגמ ,רמוכה םע ןמכייא לש תוישיאה ויתוחיש
.םלועה יניעב תואריהל שקיב אוהש הממ הנוש
,רערעהו טפשמה ךלהמ לכ ךשמ ,ןימאה אל ןמכייא :והשמ דועו
םלוא ;תבשוחמהו הרקה ותוגהנתה ןאכמו ,גרוהל אצוי אוהש
לא ותברקש ירה - תומל וילעש ,תעדל חכונ אוהו ,רופה לפנשמ
רחאל .הנוילעה ותוולשמ שממ עזעוז אוהו ,ותוא הדיחפה תוומה
תרבגה הנייצ ,הלמר אלכב ותשאו לאה רמוכה לש ינימשה םרוקיב
ול התיה ,יניע דגנמ ןמכייא לש ותומד תא קוחמל הלוכי יניא" :לאה
- ויתונברוק ינוילמל םרגש ,העבה התוא ,וינפב דחפ לש וזכ העבה
"...אוה ופוג לע התוא שח אוה התע

"עמגש ןייה תוסוכל תודוה - תוומה ינפלש ץמוא"
םלוא - ץמואב תמ םנמא אוה" :ורפס םויסב ןייצמ לאה רמוכהו
- ןכ ינפל ,עמגש ןייה תוסוכל ףוקזל שי ,ץמוא ותואמ תודימ המכ
ינפל ןיי תוסוכ הברה עמג ןמכייאש רבתסמ) םלועל עדנ אל תאז
.(הליחת ורבסש יפכ תחא אלו - ןידה רזג עוציב
,.תומל ותעש הברקתהשמ ,ץפנתה ןמכייא לש ףייוזמה סומינה םג
- םשור תושעל שקיב ותשאו רמוכה םע תונושארה תוחישב דועבו
גהונ היהו ,תונורחאה תושיגפב םינפה תדמעהמ לדח אוהש ירה
לא ,תא ...ךיתועדב ןיינועמ יניא" :רמוכה תשאב תוסגב רועגל
"...יברעתת

"םיידוהיה םירופיסב ןיינועמ יניא"
השיגפב ונממ שקיבשמו ,ןמכייא םע לאה רמוכה םייק תושיגפ 14
יניא" :הפצוחבו תוסגב ןמכייא ול בישה - :ך"נתב קרפ אורקל 13-ה
לכ יל ןיאו ,תומל ינא ךלוה הכ ןיב ..םיידוהיה םירופיסב ןיינועמ
בוט לכ יל תישע אל ..םדא ינב ינפב יודיו לש תוגצה ךורעל ןיינע
"...תאבש רבד ךל בייח יניא ..םעפ 13 ילא תאבש
םסחיו םירהוסה תוגהנתה יבגל םיפלאמ םיטרפ לאה ןייצמ ורפסב
יניא" .תירטיש רמ הרטשמה רש לש ותוגהנתה יבגל ןכו ןמכייא לא
,רמוכה ינפב הרטמשה רש הדוה ,"ןמכייא לש וינפב לכתסהל לוכי
הרימשה ירוסיד לע דומעל ידכ ,רוקיב ךורעל אב ינאש ,םעפ לכבו
לכתסהל לוכי יניאש רחאמ ,הדיצה ינפ בסהל ץלאנ ינירה ,םוקמב
."תצלפמ התואב
שש תב תידנק הרענש ,העדה תא לאה רמוכה ךירפמ ןכ ומכ
ול הבתכ איהש רבתסמ ,תבל הצמאל ןמכייאמ השקיב ,הרשע
הצופנ ןאכמו ,היבא היה וליא החמש התיהש ,הנייצ וב ,בתכמ
.ותשאל ךכ לע בתכ לוכיבכ ןמכייאשו הצמאל השקיבש העומשה

ןמכייא תשא רוקיב לע
הריו :ףסונ טרפ ןייצמ אוה ,הלעב תא ןמכייא תשא לש הרוקיב לע
רהוסה .שובל אוה דציכ ,הלעב לע טבמ ףיעהל השקיב ןמכייא
,וב לכתסהל לכות איהש ידכ ,אסכ לע ולעל ,אופיא ,ול עיצה
וידגב תא הקדב איהו ,תאז השע ןמכייא .הטמל - הלעמלמ
הריו עיגהבש ,ץוח יאנותיע רפסמ וציפה ,ןכמ רחאל .תונדפקב
לכתסהל ידכ אסכ לע תולעל רהוסה הילע הווצ ,אלכל ןמכייא
.הלעבב
םיחוכיו ןמכייא םע להינ אוה ,רמוכה לש וירוקב תרדס לכ ךשמ
בישהל גהנ ןמכייא .היפוסוליפו הנומא ,תד יניינעב םיעגיימו םיכורא
תיבב תאז השעש יפכ שממ ,הטושפ הלאש לכ לע םיכורא םימואנב
ןעט ןמכייאש ,הדבועה התיה ,רמוכה תא םיהדהש המ .טפשמה
םלגתמה ,ולשמ םיקולא ,םיקולאב ןימאמ אוהש ,ןושארה עגרהמ
.דחא םויל ףא ,ךכמ לדח אלו ,ותודלימ ללפתהל גהונ אוהשו ,עבטב

"דחא ףא יתחצר אל ימצע ינא"
לאה לאש "?םיצאנה תפוקתב ,זא םג תללפתה םאה"
."תאז ינממ ענמ אל שיא .טלחהב" :בישה ןמכייאו
וחבטנ םישנא יפלאש העש ,םיקולאל ללפתהל תלוכי דציכ"
.רמוכה םמותשה "ךתדוקפב
םה םירחא - דחא ףא יתחצר אל ימצע ינא" :בישה ןמכייאו
."ךכל תוירחא םושב אשונ יניאו ...וגרהש
תא ענכשל לאה רמוכה הסינ ,םהיתושיגפ לש ןורחאה בלשב
חבטה השעמל ותוירחא יבגל הדוי ובש ,יודיו לע םותחל ןמכייא
בתכ תא ארקשמ םלוא ,ךכל םיכסה אוה הליחת .הטרח עיביו
אל ..ןוכנ אל הז ...םשא ינניא" :םעזב ץרפ ,וינפב אבוהש יודיוה
טפמשה תיבל קפסל יתעגתשה אל דוע ...תוירחא םושב הדוא
ריעה ,תצק עגרנשמ ."ינעישרהל ולכויש ידכ ,םותח יודיו םילשוריב
בייח ינא םלוא ,תירסומ הניחבמ ןיינעה לע לכתסמ התא" :לאהל
,הז ןיעמ יודיו לבקתי דציכ ,תיטפשמ הניחבמ רבדה תא תוארל
"...םיטפושהו רוביצה יבגל
,רזחו ןעט אוה .םיקולאב ןמכייא לש ותנומא יבגל ןיינעמ והשמו
קרו ךא םלגתמ םיקולאהש ,היפוסוליפה ירפסב האירקמ ענכושש
תיליגש רמול ךנוצר םאה" :הלאשב ול ריעה רמוכהשמו - עבטב
הנשי ךרד יהוז !אל" :ןמכייא ול בישמ "?הנומאב השדח ךרד
תא ודבע םה .עבטה תא םדאה ינב ודבע םימודק םימיב .רתויב
שדחמ םיפוסוליפה ורזח התע קרו - שמשהו חריה ,םיבכוכה
"...הנשי הנומא התואל

"ןמזה לכ יתוא החנה םיקולאה"
תוארל ןיאו ,תוומב ןימאמ וניאש ןעט אוה ,הנורחאה ותעש דע
םייחל ףוגה ילבכמ כשפנה לש התוררחתשה אלא הז טקאב
ןאכש אלא .ןעט אוה ,"ןמזה לכ יתוא החנה םיקולאה" .םישדח
אוה םאה" :הלאשו קפאתהל דוע הלכי אלש ,לאה תרבגה הברעתה
"...הלמר אלכל דע ךתוא החנה
הוויה אוה ,תודהיל הידגרט ןמכייא הוויהשמ רתוי" :לאה םכסמו
םע לכל רבדה ותוא תא השוע היה אוה יכ ,תורצנל הידגרט
"...רחא
םע לאה רמוכה לש ויתושיגפ 14 ןכות תיצמת תא םיאיבמ ונא ןלהל
שפנ לע קבאמ" :שדחה ורפסב תועיפומ ןהש יפכ ,ןמכייא ףלודא
".תחא השעמה תליחת
תא לאה םאיליו חתופ - ישיש םויב ליחתמ השעמה רופיס
ןושארה ורקבב ,רחשה תולע ינפל 4.35 התיה העשה - .ורפס
רבעל םטאל וטשפתה היובחה שמשה ינרק .1962 ינוי שדוח לש
םילודגה םיחצורה דחא ,ןמכייא ףלודא לש ורפאשכ ,חרזמה
ןופס לעמ הממדב הרזנ ,ישונאה ןימה לש הירוטסיהב רתויב
ףצקה ךות לא ללצ רפאה ."ןדרי" תילארשיה הרטשמה תניפס
לעמ הקבאה הטש ,טק עגרל .תעעונתמה הניפסה ירוחאמ רצונש
ולמס םישעוגה םימה .םיה תומוהת לא הללצ ןכמ רחאלו ,םילגה
לש םינוילמב תוומו לבס ,המיא ורז םנמזבש ,םייח לש םצק תא
.םידוהי
יעגמ לא - הרוחא םישדוח 12 - יתונורכז יתוא וליבוה טא טא"
.ןמכייא לש וניינע םע ןושארה
תליחתמ ,תיטנטסטורפה היסנכה םעטמ ףיקשמו הפוצ יתייה
."טפשמה לש ותחיתפ
ומייקתהש םילודג םיטפשמ ינש ןיב האוושה לאה רמוכה ךרוע ןאכ
היה ןושארה דועב םלוא .ןמכייא טפשמו - ושי טפשמ :םילשוריב
- ןיעל היולג התיה ותמשאש ,ינשה הכז - רמוא אוה - עשפמ ףח
וניאש ןועטל ףיסוה ,ןכ יפ לע ףאו ,תואלמ תויוכזלו יקוח ןיד תיבל
..םשא

והשמ םש היה" .ןמכייא תא ןדש ,ןידה תיב לש רואית אב התע
אצמנ אוהש ,תומדל היה לוכי םדא" .ריעמ אוה "שדוקמ טעמכ
התיה ..הרישהו בגועה היה רסחש המ לכ .תינרדומ היסנכב
,םשא םלוע טופשל דרי ,ומצעבו ודובכב ,םיקולא וליאכ ,השוחת
אללו ,הוולשב בצינש ,עשר םלוע :ךכמ רתוי .וז ןיעמ תצלפמ רציש
."וחבטנו ונוע ,ולבס עשפמ םיפח םידוהי םינוילמ השיששכ ,האחמ

וטפשמ םלוא - ןייצמ אוה - םייקוח יתלב ויה ןמכייא לש ויעשפ
.קדוצו יקוח היה
רמ ,רהוסה יתב ביצנל לאה רמוכה הנפ ,1961 רבמצדל 22-ב
,ראוניל 23 ב .ןמכייא תא רקבל ול רשפאל השקבב ,רינ הירא
.רוקיבל דגנתמ ןמכייאש ,רינ רמ בישה
םאש בישה רשה .ףסוי בוד ר"דה ,םיטפשמה רשל הנפ לאה
,ומע שגפיהל ןמכייא לש ובוריסל סחיב תוקפס וליא ולצא םימייק
.סויצברס וטילקרפ תועצמאב ,תאז תושעל יאשר אוהש ירה
ןמכייאש ,הנע ןיד ךרועה םג םלוא ,התשענ סויצברסל היינפה
םישדוח ינפל דוע ךכ לע ומע ןד אוהו ,ינחור ץעוי רוקיבל דגנתמ
תא ענכשל תינש סויצברס הסינ ,רמוכה לש ותשקבל .םירופס
.רתענ ןמכייאש ועידוהו לצלצ אוה תרחמלו ,ןמכייא
ןמכייא תרזחהו רוערעה תעימש םות םע ,סרמל 22 -ה םוי ותוא
תרדסל רהוסה תיב תונוטלש םע רדסה גשוה ,הלמר אלכל
םע דחי ,עובשב םיימעפ ,אלכב רקבל לכוי רמוכהש םכוס .םירוקיב
ול השמישו תינמרגה הפשב הטלש איהש רחאמ - ותשא
.תינמגרותמכ
-ו םימי 50" .לאה רמוא ,"םימי 50 הכשמנש תוחילש הלחה ךכו"
."םירוקיב 14 הנושארה השיגפה
.1962 ,לירפאב 11 יעיבר םוי
ןוחטיבה ירודיס לכ תא ונרבעש רחאל .רקובב 10 התיה העשה
תובידאב ונלבקתנ .המינפ אלכה לא ונסנכנ ,הלמר אלכל ביבסמ
ונייה .ונילכב ךרעי אל שופיח םושש ונל רבסוה .הפקב ונדבוכו
ונילכב שפחל ץוחנל ואצמ וליאש ,ךויחב ונועידוה םלוא ,םיעתפומ
.רוקיבה תא ונל םירשפאמ ללכ ויה אל -
ורסמל יתשקבו ,ינמרג ך"נת ימע יתאבהש םירהוסל יתעדוה
ך"נתהש ,ריעה םירהוסה דקפמו ,תונדפקב רדבנ אוה .ןמכייאל
ידכ ,ןכמ רחאל ונממ חקלי םלוא ,יחכונה רוקיבב ןמכייאל רסמי
.ואתב וריתוהל ןמכייאל השרויש ינפל ,ידוסי ןפואב וקדבל
ויה םהמ העבש - ןודינה לש ואתל ונעיגה דע םירעש הנומש ונרבע
ןסכאתה וב אתה לש התיה תיעישתה תלדה - דבכ לזרב םייושע
.ןמכייא
ולהנתה ומע תוחישהו ,ןמכייא ןיבל וניניב הדירפה תיכוכז תציחמ
.תוינזואו םינופורקימ תועצמאב
הדיק ונינפב הווחהו ומוקממ ןמכייא םמורתה ,המינפ ונסנכנ ךא
.תסמונמ
הב עיפוהש ,הרצו הנבל הצלוח :םיטושפ םידגב שובל היה אוה
אלל טעמכ ,דואמ םירווח וינפו ,ליגרהמ הזר הארנ אוה .טפשמב
.תוריהב תולוחכה ויניעב וטבמ תא ונב הלת ךכו .םד
.ך"נתה תא ול שיגהו וילא שגנ םירהוסה דקפמ
.ונרמא "!בוט רקוב"
.בישה "!בוט רקוב"
"?תילגנא ןיבמ ךנה םאה" :לאה
.הלילשב ושאר עינמ ןמכייא
.תינמרגל ,אופיא ,םגרתת יתשא :לאה
.שאר דינב רשאמ ןמכייא
.ךל וזעל ונאב :לאה
?ןימאמ ךנה המב ,תעדל יתצפח :ןמכייא
ךייש היה אוה ףא ךיבאש ,ןיבמ ינא .ילגנווא טנטסטורפ יננה :לאה
.(ויבא תרכזה עמשל ללכ ביגה אל ןמכייא) .הנומא התואל

"םיקולאב ריכמ ינא"
ינא .ויתארק םלוא ,ך"נתה תא הקימעמ הרוצב יתדמל אל :ןמכייא
יתדבא אל םלועמ !םיקולאב ריכמ ינא :שארמ ימצע ריהבהל ףידעמ
,וירבדב ךישמהל שקיב אוה - ותרהצהמ יתעזעדזה) ומע עגמה תא
.(ןמז הברה ונתושרל דמע אלש םושמ ויתקספה םלוא
וננמזש םושמ ,םילימב תוברהל התע ךל רשפאל לכונ אל :לאה
תיבב השעש יפכ םימואנ תרדסב ןאכ ףא חתפיש יתששח) לבגומ
(טפשמה
?רתוי רחואמ הלא םיניינע לע ןודל לכוא םאה :ןמכייא
התע .ךמצע תא עיבהל תונמדזהה ךל ןתנית רתוי רחואמ ,ןכ :לאה
טפשמה לע םויה חחושנ .ויתודוא חכוותהלו ך"נתה תא אורקל ונאב
,ונילע אהיש ,םיקולאה טפשמ םייק .םדאה טפשמ תמועל לאה
אהי ןיידע םלוא ,םדאה טפשמ ינפב תדמע התא .וינפב דומעל ,ונלוכ
.םיקולאה טפשמ ינפב בצייתהל ךילע
תוטועפה םהיתויעבב קסעתהלמ ידמ לודג ונה ילש םיקולא :ןמכייא
.םדאה ינב לש
.תלהק רפסב םיאתמה עטקה תא אורקל רובענ הבה :לאה
תוישעמ דבלמ רבד םש ןיא .הנשיה תירבב ארקא אל :ןמכייא
.ןהב אורקל ברסמ ינא .תודגאו תוידוהי
אל םא .םיקולאה רבד הנה הנשיה תירבה :(תויטלחהב) :לאה
היהי אל .ךל רוזעל לכונ אל ,הלועפ ונמע ףתשתו ך"נתב ארקת
ןה ,םירצונה יבגל :הקולחל ןתינ וניא ך"נתה .וניתושיגפל םעט
,וללה םירפסה ינש .דחא רפס םיווהמ - השדחה ןהו הנשיה תירבה
ךא תבכרומ התיה תירצונה היסנכהו םידוהי ידי לע ובתכנ ,דחי םג
.התליחתב םידוהימ קרו
.(ך"נתב אורקל רתענ) ןמכייא
איבי םיהולאה השעמ לכ תא יכ" :(תלהקמ עטק ארוק) ןמכייא
.(14 ב"י) "ער םאו בוט םא ,םלענ לכ לע טפשמב
רומא רבדהו ,טפשמל ואבוי םדאה לש וישעמ לכ ,ןכ יכ הנה :לאה
םיעשר ובושי" - (18 ט םיליהתל םירבוע םה התעו) םדא לכ יבגל
"- םיהולא יחכש םייוג לכ ,הלואשל

םונהיגב ןימאמ ינניא
.אצמנב לואש ןיא .םונהיגב ןימאמ ינניא :ןמכייא
רפסמב ןייעל ןמכייא רתענ ףוסבלו ,םיינשה ןיב רצק חוכיו ררועתמ
רמוכה ידי לע ול הקפוסש המישרל םאתהב ,שדוקה יבתכב םיקרפ
.תינמרגה הפשב ך"נתה תועצמאב ,לאה
.רקובב ןושאר םויב תינש בושל ול ונחטבהו ןמכייאמ ונדרפנ
םע עגמו רשקב אב אוהש ןועטל והומכ םדא זעמ דציכ"
.לאה הרבגה הרמרמתה ,"?םיהולאה
.םירהוסה דקפמ תא יתלאש - ?ולכשב אירב אוהש רובס ךנה םאה
ןמכייאש ,עובקל לוכי ינא םלוא ,רטאיכיספ ינניא :םירהוסה דקפמ
אלמלו השעש המ תושעל ידכ ,תקפסמ הדימב ולכשב אירב היה
.דואמ חקיפ םדא אוהו ,ודיקפת תא
,דואמ םיחקפ םהש ,םיערפומ המכ םימייק םלוא ,ןכ םנמא :לאה
.םהלשמ הבשחמ יווקב
.ןמכייא לצא ןושארה ונרוקיב םייתסנ ךכ ותעד הניש ןמכייא
תא עובקל ידכ ,רינ רמל ונלצלצ ,ישיש םויב ,ןכמ רחאל םיימוי
:הבזכא ונל הנוכנ הנהו .ןמכייא םע האבה ונתשיגפל םירודיסה
הניש ןמכייא" ,רינ עידוה ,"םייקתהל לכות אל השיגפהש ינששוח"
."בתכמ ךילא רגיש אוה ,ךתוארלו ףיסוהל ברסמ אוהו ,ותעד
ונייהש ןכתיה" :ימצע יתלאש "?עריא המ" .תוער תושדח הלא ויה
ומצע תא עיבהל ול ונרשפא אלש ךכ ידי לע ,ומע ידמ םישקונ
"?תוישפוחב
התנישש הרטשמה וז התיה אל םאב ,תוקפס יבלב ויה ,ינש דצמ
רש םע השיגפ יתשקיב .ןוחטיבה ירודיס תאפמ ,התעד תא
תורשפאה יל ןתניתש ,ךכ לע יתדמעו ,תירטש רוכב רמ ,הרטשמה
.תחא םעפ דוע ולו ,ןמכייא תא תוארל
בתכמ ומע שיש ריעה אוהו ,ךכל תודגנתה לכ עיבה אל תירטש רמ
.ןמכייאמ ,תינמרג בותכ ,ירובע

ןמכייא לש ובתכמ
בתכמה תא ונל אירקה ,ןייטשניבור רמ ,תירטש רמ לש וריכזמ
זבזבמ אוהש שח אלא ,יתוחילש תא החוד וניא ןמכייאש ,ריבסהו
..וננמז תא
לכואש ,ינעיגרה תירטש רמו ,ןמכייא םע שגפיהל יתשקיבו יתרזח
.הצראש המכ לכו תע לכב ותוארל
םיזבזבמ ונאש" ,ןעטו ןויערהמ בהלנ היה אל ,רתאז תמועל ,רינ רמ
.."הבושתב רוזחי אלו ,ך"נתב ארקי אל ןמכייאש רחאמ ,וננמז תא
םישנא לש םתשגרהמ והשמ .רינ רמ לש ותדמע תא ןיבהל יתלוכי
:תירטש רמ לש םיאבה וירבדמ דומלל ןתינ ,םריסא יפלכ הלא
לש וינפב לכתסהל לוכי יניא ,הלמר אלכב רוקיב ינא ךרועשמ"
."הדיצה ישאר בסמ ינאו ,ןמכייא
ןמכייאל םיארחאה לצא ומעפש ,ולא ןיעמ תושגרבש ,אוה אילפמה
.ןגוה הכ סחיל הכז אוה -
הריסאל הקינעהש לופיטה תרוצ לע האג תויהל הלוכי לארשי ,ןכא
.אונשה
ול הנתינ וליאו" וננמז תא םיזבזבמ ונאש ,העדב התיה יתשא
ןיידע םקור אוה" ."ויעשפ לע שדחמ רזוח ןמכייא היה - תונמדזהה
:יתשא המכיס ,"קחשמו ורורחש לע תוינכות
..."ול הפצמ תוומהש ,ןימאמ אוה ןיא"


 1962 לירפאב 20 ישיש םוי - ינשה רוקיבה
ונינפ תא םירהוסה דקפמ םעפה ףא םדק ,םדוקה ונרוקיבב ומכ
.תובידאב
אפורהו ,תיתרגיש ןמכייא קדבנ - ונרוקיב רחאלש ,ונל רפיס אוה
.דואמ הלע ולש םדה ץחלש אצמ
.וילע תינחורה ונתעפשה יבגל ,בוט ןמיס ךכב וניאר
תא בוזעל והועינהש תוביסה תא ונל רפסל ןמכייאמ ונשקיב םעפה
.תילגנוואה היסנכה

"םיקולאה םע רישי עגמ"
רבח יתייה ןיידע ,תיצאנ ואינה הגלפמל יתופרטצה םע :ןמכייא
.םש ראשיהל ףיסוהל לכוא אל עודמ ,הביס יתיאר אל ףאו ,היסנכב
.יתד סקטב השיא יתאשנשכ טרפב ,דואמ ילע הסעכ הגלפמה
ןיב דוגינ רצונש יתחכונשמו ,הגלפמה תודגנתה הרבג םעפל םעפמ
,ןיינעה תא ררבל יתטלחה - הגלפמה תונמאנל היסנכב הנומאה
םיאקיטילופמ תבכרומ היסנכהש ,עתפל יתיליג זא .ימצע ןיבל יניב
,תומוד תותדה לכש ,הנקסמל יתעגה .הגלפמב ומכ קוידב ,םינקסעו
הרזע לע םוקמב ,םיירמוח םיחוור לע אלא תותתשומ ןה ןיאו
.תינחור
יתעגה אל ,זא םג םלוא - היפוסוליפל יתרבע ,תמאה רחא ישופיחב
,םיקולאה םע רישי עגמ םייקל ,אופיא יתטלחה .תלחוימה הוולשל
ןיאש ,ןימאהל הטוש אהי םדא ..עבטה תועצמאב ,ותוא יתיליג הנהו
,תונורחאה םינשה 25 ךשמ ךכו .עבטב לכתסמ אוהשכ ,םיקולא
.הוולשלו תינחורה תמאל ,ףוסףוס יתעגה
.יתוא החנמ אוה םיקולאהש עדוי ינאו ,החונמל יתעגה התע
"?הלמר אלכל - ןאכל םג ךתוא החנה אוה םאה" :לאה תרבגה
,ןאכל יתוא ליבוה אל םיקולא !אל !אל :(תושגרתהב) ןמכייא
םלוא ,םשל ותוא ואיבהש םה םידוהיהש ,רמול דמע אוה) - אלא
.(ומצע דעב רצע ,וירמושל דובכ סחי וא ,דחפ ךותמ


"יתוא ןד היה אל ושי וליפא"
.םיקולאה לש ותמשא וז ןיאו ,ןאכל יתעגהש יתמשא וז ןיא
אל !חצור ינניא !דחא ףא יתגרה אל .תיצאנה הגלפמב אוה םשאה
- יתוא ןד היה אל ושי וליפא .בנג יתייה אל !יתבנג
.(תרעוב הירגיס ול טישומו ןמכייא לש ואתל סנכנ) םירהוסה דקפמ
לע רתי ,שגרתמ הלהש הארשמ ,תאז תושעל גהנ אוה דימת
.ומצעב הירגיסה תא תיצהל ול השרה אל םלועל םלוא ,הדימה
.בר סומינב ול הדוה ןמכייא
.םייסל תעה העיגה :(ונילא) םירהוסה דקפמ
יבתכב םיקרפ לש השדח המישר ךל םיריתומ ונא :(ןמכייאל) לאה
?םהב ןייעת םאה - שדוקה
!ןכ :ןמכייא
.תוארתהל .םדקהב ךילא בושנ :לאה
ןבל רפסל הצור יתייה :םירהוסה דקפמל יתרמא הצוחה ונכרדב
תינוויה היפוסוליפהו תיטסיהדובה הרותה תא דמול ןמכייאש ןוירוג
..ויתונקסמב עיגה ןכיהל ,וינפב עיבצהלו
לש תינמרגהש ןייצ ,ןכמ רחאל .קוחצב ץרפ םירהוסה דקפמ
רמייתמ םלוא ,ההובג הלכשה לעב וניא אוה" .הבוט הניא ןמכייא
.םכיס ,"תושק םילימ לש הריחב ידי לע ,הזכ תויהל 1962 לירפאל 26 - תישילשה השיגפה
םמורתה אוה .ןמכייא םע ונשגפנש תישילשה םעפה וז התיה
םתואל ץוחמ ,דואמ סמונמ היה דימת - ונתסינכ םא ,ומוקממ
.ונרמאש והשממ שגרנ היה םהב ,םירקמה
ול שיש ,רמול ונייה םילוכי - היה אוה המו ,והימ ונעדי אלמלא
היה אל הז לכש ,ררבתה רתוי רחואמ) םיזרה וינפב םיענ טבמ
.(םינפ תדמעה אלא
ונרוקיבב ךינפב ונייצש םיקרפה תמישר לע תרבע םאה :לאה
?ןורחאה
- - - תובשחמב קוסע יתייהש םושמ ,םתוא יתדמל אל !אל :ןמכייא
םתעד םינתונ םירצונה ןיא עודמ ,עבטב השפחל שי םיקולאה תרכה
? - - - ךכ לע
?"עבט"ב ,התא ןווכתמ המל :לאה
אלו ,שפנה אוה רתויב בושחה רבדה :לשמ ךל לישמא :ןמכייא
יוליג לש םיינרדומה תונויערה דוסי לע יתעגה וז הנקסמל ,ףוגה
ןימאמ ינא .הרומ ך"נתהש המל דוגינב ,עבטב םיקולאה
םלוא - םייקתי יפוג דוע לכ ,המדאה ינפ לע תויחל ףיסואש
.חצנל ישפנ היחת ,יפוג לש ותומ רחאל
םוקיה גיהנמ - - ףוגהמ המשנה לש התוררחתשה אלא וניא תוומה
שפנה ,םוקיה יקוח לע יתנומאל םאתהב ,םיקולאה אוה ורצויו
רבד לש ופוסב תכפוה איהו ,תושפנה רתי לכל הרושק תחאה
לע רוזחל ןאכ הסנמ ןמכייא - תכרעמה תרעה) ללכהמ קלחל
שוריפ הזל תתל הסנמ אוהשכ ,הזוניפש לש רפסב ארקש הירואית
אורקל הברהש הדומ אוה ,רמוכה םע ויתוחישב - ולשמ ילאניגרוא
.(הזוניפש תא
תוראשיה לע - ןמכייא ןיבל ,לאה רמוכה ןיב רע חוכיו חתפתמ ןאכ
.'וכו שנועה ,אטחה ,שפנה
.רוקיבה ףוס דע ךשמנ הז אשונ לע חוכיוה
ןמזה תיברמ םלוא ,11:15 דע ךשמנ ונרוקיב :לאה רמוכה רמוא
ףייע הארנ אוה .דיגהל ןמכייא הסנמ המ ,ןיבהל ץמאמב רבע
תלעותה .ויתונויער תא ריבסהל וצמאמ ךות ,תינחור הניחבמ
תונמדזהה ול הנתינש ,ךכב האטבתה רוקיב ותואמ החמצש הדיחיה
.בהא אוהש יפכ ,תוכיראב ומצע תא אטבל


 לירפאב 29 תבש םוי - יעיברה רוקיבה
בושח רבד ונל שי ,ןמכייא רמ :(לאה) תוליגרה תומדקהה רחאל
- - םויה ךל רמול דואמ
.ןמזב ךוסחל ידכ ,"!אל" וא "ןכ"ב וניתולאשל בשה אנא
.ךיתונויער תא ונינפב תרהבהו ךתנומא תא ונל תרבסה םיימעפ
אוהש תרמוא הניא ןיידע - והשמב ןימאמ התאש הדבועה םלוא
.הזכ
?ךכ לע ךתעד תתנ םאה - .תוגשל לוכי התא
ינאו ,עבטה תועצמאב םיקולאב ןימאמ ינא םלוא ,ןכ :ןמכייא
.ןוכנ הזש ענכושמ
- - - ך"נתב רתוי ארקתש ,שקבמ דואמ יתייה :לאה
יפכ ך"נתה דומיל םע ההז הניא עבטב םיקולאה לע יתעד :ןמכייא
- - היסנכב לבוקמ אוהש
התוא תא ךייחב דוע תתל ונא םילוכי !ךל רוזעל םיצפח ונא :לאה
ךניאה .תוומה רחאל קר האב ךתנעט יפלש ,שפנה תוררחתשה
?ךכב הצור
ןינמ יולת רבדה - הוולשה אוה רתויב בושחה רבדה ,ןכ :ןמכייא
הדיחיה ךרדה תא הווהמ ושי םא - ?וז הוולש ךל תקנעומ
-- .הוולשל עיגה תושונאהמ םועז קלח קר זא - הוולשל
,הוולשל עיגה םלועהמ ןטק קלח ךא .טלחהב ןוכנ רבדה :לאה
.םירצונה לכ אל וליפא
איה הוולשל עיגהל הדיחיה ךרדהש לבקמ ינניא - :ןמכייא
- - םיקולאל תובר םיכרד תומייקש ןימאמ ינא ,ושי תועצמאב
- םיקולאה ידי לע אלו ,םדא ינב ידי לע סתכנ ך"נתה
תא תושעל ידכ ,ונידיב שמתשמ אוה .חור אוה םיקולאה :לאה
- - המדאה ינפ לע ותכאלמ
- ןמכייא ןיבל לאה רמוכה ןיב םיקולאה לע ךשוממ חוכיו לחה בושו
תא ושיב האור רמוכה ,ויתועד יבגל שקעתמ םהמ דחא לכשכ
.עבטב - ןמכייאו ,םיקולאל הדיחיה ךרדה
הדיחיה ךרדה אוה ושיש ,ךיתונויער לבקמ יתייה וליא :ןמכייא
םינוילימ ,םינש יפלע ןיתמהל םיקולאה לע היה עודמ ,םיקולאל
,םדאה ינבל וזה הלצהה תא קינעהל ידכ ,הריציה תליחתמ םינש
...?דבלב הנ םייפלא ינפל
- ולשמ םינמז חול ול שי - - םיקולאה תא רקבל םילוכי ונניא :לאה
-
.דבלב תועד תפלחהב תאטבתמו םולכ אלל השיגפה תמייתסמ בושו
 1962 יאמב 2 - ישימחה רוקיבה
:ורפסב לאה רמוכה רמוא
ןמכייא לש ותשא לש הרוקיב רחאל רצק ןמז לח ישימחה רוקיבה
.הלעב לצא
וז התיה .ברעב ןושאר םויב ,לירפאב 29- ב הצרא העיגה איה
ןםויב קוידב ףטחנ אוה) ותפיטח זאמ וארתה םהש ,הנושארה םעפה
.(וידיב םיחרפ רז םע ותיבל וכרדב היהשכ ,םהיאושינל הנשה
?רוקיב ךל היה :ןמכייאל לאה
!ןכ :ןמכייא
תאז הליק םאה .ךתשא םע תשגפנש עומשל ונתחמש :לאה תרבג
?תושק
תטלושו תנסורמ איה םלוא ,דואמ השק הז היה ,ןכ םנמא :ןמכייא
דואמ רשואמ הארנו ותשא לע הבר הכרעהב רביד אוה) היתושגרב
.(םוי ותוא
?אובל תדמוע איהש תעדי םאה :לאה
.יל ורפיס אל םה ,אל :ןמכייא
?ךתוא םירקבמ ונאש תעדוי איה םאה :לאה
טלחומה דוגינה איה יתשא .ךכ לע החמש איהו ,ןכ :ןמכייא
הדמתהבו ותוא תארוק איה ,ך"נתה רובע זוחא האמ איה .ילש
- - םייתדה םינונמיהה תא הרשו
?יח ךיבא םאה :לאה
.יתפטחנש ינפל עובש תמ יבא ,אל :ןמכייא
?ךל שי החפשמ וזיא :לאה
םע םיאושנ השולשה לכ .םיאושנ 3 - םינב העברא יל שי :ןמכייא
.תויאניטנגרא תורענ
שי- - - תילותק היסנכב לבטוה אוה .יצחו שש ןב אוה ינבב ריעצה
איה יתשא .הירטסואב םיאצמנ יחא תשולש .םיבר םיבורק יל
אוה ריעצה ינב .היתאשנשמ תינמרג תיחרזאל הכפהו היכ'צ תדילי
.הניטנגרא דילי
.םייתדה םיחוכיול םירזוח בוש ןאכו
ילע עודמ ,ימצע לאוש ינירה - ושיב ךתנומאל רשקב :ןמכייא
אל םאה - ינפל הנש יפלא ויחש םדא ינב תובקעב תכלל
םניא - רתוי םיחתופמ םניא םויכ םישנאה םאה ?זאמ ונמדקתה
םילבקמ םניא םדאה ינב ןיבש םיחקפה םאה - ?רתוי םיניבמ
?- - הלבקל ילע עודמ - וז ךרד  יאמל 7 ינש םוי - ישישה רוקיבה
- הרשע שש תב הרענמ בתכמ תלביקש ,תונותיעב יתארק :לאה
?רבדב תמא שי םאה
,הז יוטיבב שמתשהש הנושארה םעפה וז התיה) !לאוואי :ןמכייא
(וטפשמ ךשמ ותוגהל הברה הכש
בתכמ .םיגוסה לכמ ,םיבתכמ ףלאכ יתלביק ,לארשיל יתעגהשמ
ןאכ הרקיבשמ .וילע בישהל ויתשקיבו סויצאוורס ר,דל יתרסמ ,הז
.המצעב וילע בישהלו ,ונממ ולטנל הנממ יתשרד ,יתשיא
?ןוכנ הז םאה - תבל הצמאל ךממ השקיב איהש ,רמאנ :לאה
איה !אל טלחהב !אל ?הצוחה אצי רבדה דציכ (סעכב) ןמכייא
הדנקב תיטנדוטס התיה איה .הז ןיעמ והשמ הבתכ אל םלועמ
הנעטו תינמרג הבתכ איה .לארשיל יעיגה םע בתכמ יל החלשו
הבתכמב רכז היה אל םלוא ,היבא היהאש תקקותשמ התיהש
- - ץומיאל
רבוע אוהו ,אשונה יבגל דואמ זגרנ ןמכייאש הנקסמל עיגמ)לאה
?שדוקה יבתכב תנייע םאה :(ליגרה חוכיול
תבילצ ידי לע תושונאה תלצה" תדוקנ לע דומעל ינוצרב :ןמכייא
,םידוהי :םלועב םדא ינב דראילימ השולשכ ךרעב םנשי ,"ושי
- ונתנומא ידי לע לצינ םהמ שילשש חיננ .תורחא תותדו םירצונ
?םידובא םישילשה ינש רתי םאה
.םידובא םה ,ןכ םנמא :לאה
- ךכל םיכסמ וניא ינויגה .תאזב ןימאהל לוכי יניא :ןמכייא
- - האלה ךישמנש ינפל ,הנורתפ תא אוצמל תבייח וז הלאש
לכ אוה םיקולאהו - המדאב וא ,םדאב ער ןיאש ,בתוכ הזוניפש
?הנימאמל תושונאה רתי תא ךופהי אל ,אופיא ,עודמ - - לוכי
השועה וא - ךדידי תויהל ץלאנה הזכ ,ףידעמ תייה דידי הזיא :לאה
?בוטה ונוצרמ תאז
עבטהש ,הנקסמל יתעגהו היעבב יתרת תוכורא םינש ךשמ :ןמכייא
- ןורתפה ןומט ןאכו ,תוהולאה אוה
?הנומאב השדח ךרד יוליגל ךנה ןעוט םאה :לאה
ינב ודבע םימודק םימיב דוע .רתויב הנשי ךרד יהוז !אל :ןמכייא
קר םלוא - 'וכו שמשה ,תולזמה ,םיבכוכה תא :עבטה תא םדאה
אוהו ,לוכי לכ אוה םיקולאה - - םירפסב דשחמ הז ןיינע ץצ התע
,ערה תא ושעי םה םאב ,םישלחה תא ןודי אל אוה :הבהא אלמ
ותוא לע םישלחה תא טופשי אוהש ןימאמ יניא ,בוטה תא םוקמב
- - םיקזחה לש סיסבה
.ךשמנ חוכיוה
ויתועדב ןימאהל ןמכייא תא ענכשל לאה רמוכה לש ויתונויסינ לכ
לש ותליפת תעשב ושאר עינהל וליפא ברס אוה .והותב םילוע
.ןמכייא ןעט ,"ןימאהל ידכ ןיבהל ילע" ."ןמא" :רמול וא ,רמוכה
וליאכ ,ינלבוסו סמונמ ןמכייא ןיידע היה הז בלשב :לאה ןייצמו
וענכשלו תוסנל אוה תושעל םהילעש המ לכש ,םהל זומרל שקיב
ינפל קספנש ,קחשמ אלא הז היה אלש ררבתה ,ןכמ רחאלו)
.(תוומה
דגנ הממוקתה איה ,הלעב םע לאה תרבגה המייקש החישב
רוציל חולסל לוכי דואמ םוחר םיקולא קר - :ףקות לכב ןמכייא
לכ יבלב ןיאו ,הטושפ רמוכ תשא אלא יניא ינא - הז ןיעמ
לכמ עורג אוה ?ןמזו םיצמאמ זבזבל המ םשל .וילע םימחר
,םירבקה תא יתיאר .רלטיה ומכ ,המיח ריהמ ,השק :עשופ
.םיללועה ישאר תא תורמוסמה םהיבקעב וצפנ דציכ ,תופוגה
!םייהולא-יטנא םה
 יאמל 10 יעיבר םוי - יעיבשה רוקיבה
,השק הבזכא ול איבמה ,ןמכייאמ בתכמ רמוכה לבקמ רוקיבה ינפל
,וילע זבזבש ןמזה לכש ותוארב
.אוושל היה ,הכ דע
,םוצעה החוכ לכ םע ,תורצנה התשע המ :רתיה ןיב ול בתוכ ןמכייא
?םלועב יונש ללוחל ידכ - היתופורתו הקשנ
התיהשכ ,הל הנתינש תונמדזהה תא תורצנה הלצינ אל עודמ
לש םהייח יכרדב ףסכנ יוניש ותואל איבהל ידכ ,התמצוע אולמב
?םדאה ינב
,העידיב רהוסה ונינפ םדיק - לאה ןייצמ - הלמר אלכל ונתסינכ םע
,םויה דואמ שלח ונה ןמכייאש
.(ןומילו הת) אפורה תצע יפל ,הרומח הטאידב ןותנ אוהשו
,ןמכייא םע תויולג רבדל וילעש ,הטלחהל לאה עיגה וז םעפב
,בתכמ ול ןיכה אוה .ובצמ תרמוח לע ודימעהל דבלבו ,תושק וליפאו
:רמאנ וב
לכב ,קספיהל תויושע וניתושיגפ !תומל בורק ךנה ,ןמכייא"
.עגר
- םיקולאה םע השיגפל ןנוכתהל ךילע - ךרוערעל הווקת ןיא
?ךכל ןכומ ךנה םאה
.עבטה רבדב ךלש הירואיתה לע חוכיוה תא קיספהל ןמזה עיגה
ךנה םאה - תוומה ינפב דמוע ךנה - םיקולאבו ונב קחשל קספה
"?- תיצאנה הגלפמל ךתופרטצהב תיגשש ,הדומ
ןוויכ ,"ךרוערעל הווקת ןיא" טפשמה תא קוחמל לאהל ץעי רהוסה
.תיטפשמ תוברעתה יהוזש
?הלוח ךנה םאה :ןמכייאל לאה
.הנתשה ריוואה גזמ ,הארנכ ,יתררקתה ,תצק ,ןכ :ןמכייא
.הלעב לש בתכמה תא האירקמ לאה תרבגה
ופילחהו ןמכייא לש וינפ וכלה ךכ ,ארוקל הכישממ איהש לככ
:הלאשב הקיספה אוה ,עתפל .םיעבצ
"?הגלפמל יפרטצהב האיגש יתישעש תודוהל ןכומ יניאש ,רמא ימ"
!ילעב :לאה תרבג
ןכומ יניא זא ,ןמז הברה יל ןיאש ןעוט ךנה םא :9לאהל) ןמכייא
- - בר דודיע יל האיבמ הניא ךכרד !וז ךתעד תא לבקל
?ךיתועד םע םלש התא םאה :לאה
יניא םלוא ,תוגשל יושע ינאש תורשפאה תמייק יכ םא ,ןכ :ןמכייא
ןימאהל ילע עודמ - - הילשא ןנה יתועד לכש וא ,יתיגשש ןימאמ
- - םירחאו רואהנפוש ,טנק ןוגכ ,עדמ ישנאו םיפוסוליפל אלו ,ךל
ךנה ,ושי תועצמאב אלא םיקולאל עיגהל ךרד ןיאש ,רמוא התאשכ
תונויערו תובשחמ אלא אטבמ וניאש ,רפסמ ךיתועד תא לטונ
יב רזוח יניא ...םיכוותמל קוקז םיקולאש ןימאמ יניא- - םיידוהי
לע טרחתמ יניא :(סעכמ םודא ךפוה ןמכייא) יתישעש רבד םושמ
!יתלעפש רבד םוש
יפל ןניא ןה זא - יאטח תא חיכוהל ימע ךיתושיגפב ךנה הסנמ םא
.ללכ ,יחור
- - ךל רתונ ,ושי תועצמאב ,רצ חתפ קרו ,הרצ ךרדה :לאה תרבגה
- - ךיתועדב ןיינועמ יניא :(םעזב) ןמכייא
- - הדוותמ תייה - םיקולאב תנמאה ,ךירבדכ ,וליא :לאה
םע םלש ינא - ללכ יתאטח אל ,תודוותהל המ לע יל ןיא :ןמכייא
- םיקולאה םעו ימצע
- - !הטרח יב ןיא-
!עשפ והז - הגלפמה תדוקפ יפל ,תאז תישע וליפא :לאה
!יתאטח אל !יתאטח אל - הטרח לכ יב ןיא :(הירטסיהב) ןמכייא
- - - תודוקפ יתלביק
?ותמש הלא לע רעצו םימחר ךבלב ןיאה :לאה
!םיקולא םע םלש ינא- - הטרח םוש - - הטרח םוש :ןמכייא
!תומל ךלוה התא !רצק ךנמז :לאה תרבג
קספ לכ- - יאכז אצא ותעד יפל .ץנילב ןיד ךרוע אוה יחא :ןמכייא
!יקוח היהי אל ,רחא ןיד
?ךל יתנמיסש המ דבלמ ,ך"נתב םירחא םיקרפב תנייע םאה :לאה
ךרוצ יל ןיאו ,ך"נתה תא ריכמ ינאש ,ךל יתרמא רבכ :ןמכייא
- שדחמ וב אורקל
 רקובב 10 העש ,ןושאר םוי - יאמל 13 - ינימשה רוקיבה
.ידוסי ןפואב ,ןמכייאל םתשיג תונשל םיטילחמ ותשאו לאה רמוכה
הדיחיה ןושלה :הדוקפ ןושלב ךא וילא ורבדי- ומכס - התעמ
.ול הריהנה
תישפנ הניחבמ הלוח ,םויה הלוח ינא .דואמ שגרנ ינא :ןמכייא
,תושק תוקידבל ןותנ יתייה ,םינורחאה םימיה תעברא ךשמ .תינפוגו
- תוינחור תויעב לע חחושל חור בצמ יל ןיאו
- - ךתחפשמ לע ךמע חחושל וניוויק :לאה
.םויה חחושל לכוא אל ,דואמ הלוח ינא !אל :ןמכייא
,הז רדוק חור בצמל ןמכייא עיגה ,לאה רמוכה לש ותעדל
דמועש ,ול וחיכוהש ,תודחוימה תויאופרה תוקידבה לש ןייטעב
.ןידה רזג עוציב ינפב תוניצרב וניה
דגנמ םויהמ ותומד תא קוחמל הלוכי יניא :הריעמ לאה תרבגה
התיהש העבה התוא .וינפב דחפ לש וזכ העבה ול התיה .יניע
לע תאז שח אוה התע .ויתונברוק ינוילימ לש םהינפ לע המושר
.ומצע
 יאמל 16 ישימח םוי - יעישתה רוקיבה
ןאכ םירבדה בור .ןמכייא לש ותחפשמ לע ולוכ בסנ הז רוקיב
ןב ותויהב ומא וילע התמ דציכ ,רפסמ ןמכייא .ומסרפתהו םיעודי
,תחא תבו םינב 7 ויה םה .תגרוחה ומאו ויבאל וסחי היה המו ,רשע
הריוא הררש וירוה תיבבש ,ןייצ ןמכייא .ןמכייא לש ותחפשמב
עבש ךשמש ,ריעה אוה .ותשא לע ,ןכמ רחאל ,העיפשהש ,תיתד
םושמ ,היכ'צל הרבע איה המחלמה תפוקתבו ,הנממ קוחר יח םינש
.ךיירה תריבב ראשיהל היה וילעש דועב ,ןילרב תא הלבס אלש
הז רבד םלוא ,ותשא לש םייתדה היתושגר תא דביכ אוהש ןעט אוה
.הדימ ך"נתה תא םיימעפ עורקל ונממ ענמ אל
ןיבל יניב הנבהו הבהא הררש דימת" :תאז ריבסה אוה דציכ הנה
,הניטנגראל העיגהב ,עתפל .תוציחמ לכ וניניב ויה אל ,יתשא
.ך"נתב םעפ ידמ תנייעמ איהש תעדל יתחכונ
.ך"נתהמ הארקש ,םיקוספ יל תטטצמ התיה ,וניניב חוכיו לכב
םלוא ,הביגה אל איה .םירזגל הדימ ויתערקו ,סעכ יתאלמתנ
אל םלועמ .שדח ך"נת הגישהו ,תוריהזב םיערקה תא הפסא
,ינשה תא יתערקשכ .םיכ"נת הברה ךכ לכ הל שיש יתעדי
וניאש יתחכונש רחאמ ,ןויערה לע יתרתיו ,ישילשה עיפוה
...."יאדכ ירישעה רוקיבה
.ןמכייא לש ותחפשמל רשקב חיש חודה ךשמנ הז רוקיבב םג
.תד יניינעב םג ועגנ ,השיגפה םוכיסב
?םימעפל ,ללפתמ התא םאה :לאה
,יתללפתה אלמלא .דחא םויל ףא ,תאז תושעל יתלדח אל :ןמכייא
יתוליחה וליא .תונורחאה םייתנשה תא רובעל לגוסמ יתייה אל
רבד היה אל) .יפוצרפ-ודל ךפוה יתייה זא יכ - התע ללפתהל
וא יפוצרפ-ודל ובשחי םלועהש ןויערהמ רתוי ןמכייא תא גיאדהש
(.חצורל ותוא ובשחיש ,ול תפכא ללכ היה אל ,תאז תמועל .ןדחפל
?המחלמה ןמזב םג תללפתה םאה :לאה
.ךכמ יתוא ענמ אל שיא ,ןכ :ןמכייא
הברה ךכ לכש העש ללפתהל ,תאז תושעל תלוכי דציכ :לאה
?ךישעממ האצותכ וגרהנ םישנא
ינא אל .תודוקפ רחא יתאלמש םושמ ללפתהל יתלוכי :ןמכייא
אלש עודמ ,ןכ לעו - יתגרה אל .תוגירהה תא יתעצבש אוה
...ינא אל ךא - תוגירהה תא ועצב םישנא ינומה ?ללפתא
הגלפמל ףרטצמ היה אל אוה םויהש ,ןמכייא הדומ החישה ךשמהב
.תיצאנה
ןכומ היה םאב ןמכייא תא לאושו הז יעגר חור בצמ לצנמ לאה
.הטרח יודיו לע םותחל
ושרפי אל םדא ינבש דבלבו ,ךכ לע בושחא ינאו ,תאז בותכ :ןמכייא
קספ רושיא ינפל ,הליחמו םימחר שקבל יתנווכתה וליאכ ,תאז
.ןידה
.דוע ותוא הנשי אל רבד םושו ,בתכנ רבכ ןידה קספ :לאה
ישממ והשמ ףוס ףוס גישה הנהש ,תרשואמ השגרהב אצוי רמוכה
.ןמכייא לצא וירוקיבמ

,תודהיה לש הידגרטה הניא ןמכייא לש הירוטסיהה :ןייצמ לאה
ןמצע תועווזה ןתוא תא עצבמ היה ןמכייא .תורצנה לש אלא
התיה ותגלפמ םאב - םואל וא עזג לדבה אלל ,רחא םע לכל
.ךכ לע הטילחמ
 יודיוה לש ותמתחה ךרוצל 11 ה השיגפה
1962 יאמל 22 ישילש םוי

:םיפיעס העברא ללכש בתכמה תא ןמכייאל טישומ לאה
םידוהי לש תוומה יחולשמב ותוירחא יבגל המשאב האדוה (1
,םירחא םימעו
,תוומה יחולשמ ןוגרא שארב דומעל ודיקפתמ תורטפתה יא (2
התוינידמש תורמל - המחלמה רמכ דע הגלפמהמ תורטפתה יא (3
,םירחא םימעו םידוהי םינוילימ לש םתומל האיבה
ידוהי םושל "הסנש" ריתוהל ילבמ ,תושקונב ודיקפת יולימ (4
,ולרוגמ טלמיהל
תורצנה תנומא ותלבק רבדב תדחוימ הקסיפ יודיוה ליכה ףוסבל
.ושיו
םיפיעסה ינש לע רבעש רחאל ,ורדק וינפו דערנ ןמכייא
והז !רקש והז :האירקב ץרפ ,ןושארה ףיעסב דוע .םינושארה
.תאז לע םותחל לכוא אל ,םשא יניא !רקש
"!ןוכנ וניא הז םג" :2 ףיעסל עיגמ אוה
!הז לע םותחל לכוא אל :3 ףיעס
!םותחא אל :4 ףיעס
...םיקולאה ןבכ ושיב ןימאמ יניא :ושי ןיינעל ועיגהבו
.ושיל עגונב עטקה תא קוחמל לכות :רשפתהל הסנמ לאה
- - .תאז לכב ינומישאה אל טשפמב וליפא :ןמכייא
- - תוומה יחולשמל יארחאה תייהש תידוה טפשמב :לאה
!תודוקפ יתלביק !אל :ןמכייא
2 ףיעס לע יתעבצה" .2 ףיעסב בותכש המ והז :חכוותהל הסנמ לאה
."ורהבתה ןמכייא לש וינפו ,תיכוכזה תציחמל רבעמ
ויהי טפשמה תיבב !תינחור אלו תיטפשמ היעב יהוז :ןמכייא
אוהש ,ודי לע בותכ הנה :ורמאי םה - םותחא םאב ,דואמ םירשואמ
:ודיגיו המשאב האדוהכ ,תאז ושרפי ,הטרחו רעצ עיבא םא .םשא
- - המשא תמייק - הטרח הנשיש ןכיה
- האיגש תישעש תרמא לבא :לאה
לע ךא םותחל היהא ןכומ .יללכ ןפואב תאז יתרמא :ןמכייא
לע ץיצמ אוה .תיצאנה הגלפמל יתופרטצה יבגל הטרח ךמסמ
ריעה - ןוילגה ףוסב ימש תא םתמתחו םתכלה רבכ :תינש רינה
ינשמ הביתכה תנוכמב ומש תמיתח תא ערק דימו םעזב
.תונוילגה
- הביתכ תנוכמב ךמש תא יתספדה קר ,תוריהזב זירפמ ךנה :לאה
ןאכ םיאצמנ - - יתמתח וליאכ ,תאז שרפל םייושע םישנא :ןמכייא
םהל שיש ןועטל ידכ ,ךכב יד םימייוסמ םישנאלו ,יתועבצא ינמיס
- - החכוה
.םולכ אלב רוקיבה םייתסמ ךכו יאמל 24 יעיבר םוי ,12 - ה רוקיבה
..ליגרהמ רתוי םעפה קוחר היה ןמכייא
ררועל הסנמ רמוכה .לאה לש ויתולאש לע שפנ רוזיפב בישמ אוה
.יודיוה ןיינע את שדחמ
?תמדוקה םעפב ךל וניארהש בתכמה תודוא תרהרה םאה :לאה
..םיטרפב רכזיהל יתלוכי אלו ,רצק הכ ןמז ידיב היה אוה :ןמכייא
?וללכב ןיינעה לע תבשח םאה :לאה
.יתלוכי אלו רצק היה ןמזה :ןמכייא
.ושיב ןומא עיבהל המכסה םרטש ,דואמ גאדומ ינירה :לאה
.ךתנומא לבקל ןיידע ןכומ יניא לא ,בטיה תאז ןיבמ ינא :ןמכייא
,ותעדב ןתיא ןמכייא םלוא ,יודיוה ןיינעל רוזחל לאה הסנמ בושו
.סויצוורס םע הליחת ץעייתהל ילבמ ,אשונה יטרפל סנכיהל אלש
םג םלוא ,םילשוריב "דוד ךלמה" ןולמב סויצוורס םע שגפנ לאה
ךמסמ לע םותחל ןמכייא תא ענכשל חילצי םאב תוקיפס עיבמ הלה
.ןויערה תא לבקל הטונ אוה יכ םא ,יודיו (ןידה קספ רושיא רחאל) 13 ה השיגפה
10 העש - יאמל 31 יעיבר םוי

:בישמ הלה םלוא ,ך,נתה תא ןמכייאל ןתיש רהוסהמ שקבמ לאה
"- - םויה תאז ךרטצא אל ,הדות"
?בוטב שח התא םאה :לאה
!הדות ,ןכ :ןמכייא
?ושי יבגל םויכ ךתדמע יהמ :לאה
.יתעד תא יתיניש אל ,הדמעה התוא :ןמכייא
?הווקתו הליחמל - םדאב ךבהי תא ךנה הלות ןיידע םאה :לאה
םירבדה תיברמו ,םשא יניא - יתוא ןיינעמ וניא דםאה :ןמכייא
.םינוכנ םניא ידגנ ורמאנש
.ך"נתהמ אוה ךל קינעהל לכונש ידיחיה דודיעה - - :לאה
...םיידוהי םירופיסב ןיינועמ יניא :ןמכייא
- םיקולאה רבד אלא ,םירופיס הלא ןיא :לאה
חוכיוב ןיינועמ יניא- ךל יתבתכ ,דיגהל יל היהש המ :ןמכייא
המ זא !יתוא תולתל םידומע :רורב ןיינעה .הז אשונ לע ףסונ
..?וב ןימאמ יניאש ירבדב ,ןימאמ ינאש םינפ דימעהל םעטה
?ךפוס יבגל ךתעד תתנ אל םאה :לאה
..ירובע תועמשמ לכ הזל ןיא :ןמכייא
- םונהיגל ךלוה התא לבא :לאה
אלא הלא ןיא ,ךכב ןימאמ יניא ,אצמנב םונהיג ןיא :ןמכייא
ךורעל ןיינע דוע יל ןיאו ,תומל ךלוה ינא ..םדא ינב תובשחמ
- - םדא ינב ינפב יודיו תוגצה
- - ךל רוזעל ידכ ,ךרקבל ונאב םעפ 13 :לאה
.הבוט לכ יל תישע אל .יללגב םעפ 13 תאבש יל רפסת לא :ןמכייא
- -הליחתב דוע תאז ךל יתבתכ
-- לבא :לאה תרבג
!םתאבש רבד םכל בייח יניא !יתוא יקיספת לא :(םעזב) ןמכייא
?ללפתהל ףיסומ התא םאה :לאה
- - ירבד תא ןופורקימב עמוש דחא לכשכ ,ךל בישא אל :ןמכייא
- ןאכ ךל םיריאשמ ונאש בתכמל ךתעד ןת :לאה
..תומא דציכ דואמ םיגאדומ םירצונהש ינא האור :ןמכייא הנורחאה החישה - תוומה אתב החיש ,14 ה החישה
11:20 העש - יאמל 31 ,יעיבר םוי

רשמ ףוחד ןופלט לביק רבכו ,הלמר אלכמ רוזחל לאה קיפסה ךא
- - רוזחל ,ףסוי ר"דה םיטפשמה
העברא :ןידה רזג עוציב תעשב םיחכונהו ,תולתיהל דמע ןמכייא
ואצי ,'וכו ןוחטיב ישנא ,םירטוש ,אפור ,לאה רמוכה ,םיאנותיע
.הלמר אלכל
!םולש :לאה
!בוצע יניא ינא ?עודמ- םיבוצע םיארנ םתא :ןמכייא
םאה ,הטרח תעבה םרט התאו ,עיגה ךפוסש ןוויכ ,םיבוצע ונא :לאה
?ןורחאה עגרב ךתעד תינש
!יתעד יתיניש אל ,אל :ןמכייא
?ץקה עיגהש ,ךל רמאנ יתמ :לאה
םדוקמ ,םיניינעב םיציאמ םה דציכ ,יתמהדנ - םייתעש ינפל :ןמכייא
- התעו ,רוערעה
!תוקד שמח דוע םכל שי :רהוסה
!ןתוואגו טסיאוגא התא :לאה תרבג
...ןתוואג יניא ,אל !אל :ןמכייא
!תושגרתהל ותוא ואיבת לא :רהוסה
?ריבעהל ךנוצרבש תדחוימ העדוה ךל שי םאה :לאה
- - םיירהצה רחא יחאלו יתשאל יתבתכ רבכ :ןמכייא
 (11:40 איה העשה) הילתה לצב הליפתה
.ןמכייא תא םיבזוע ותשאו רמוכה
ךלוה אוהש ,ותלוכי בטימכ ענכשל לדתשה ןמכייא :לאה ןייצמ
רהוס ...רשואמו זילע תואריהל לכה השע אוה .הוולשב תומל
(תוסוכ רפסמ ןכל םדוק םגל רבכ אוה) ףסונ ןיי עיבג ול סינכה
...הקשמהמ עפשומ תויהל לחה וליאכ הארנ
.ללפתהל עגר שקיב אוה ,וידי תא רושקל רהוסה וילא שגינשמ
אוה ,ןכמ רחאל .והשמ למלמו הניפב בצינ אוהו ,ול ןתינ רבדה
"!ןכומ ינא" :רמא
.לאה רמוכה ריעמ "..ללפתה אוה המ ,יתעדי אל םלועמ"
11:55 העש
.ןכומ רבכ לכה
.ןמכייאל בושל ארקנ לאה רמוכה
.דצ לכמ רהוסב הוול אוהו ,ובג ירוחאמ תורושק וידי ויה התע
אלל ,םינפ לא םינפ ומע שגפנ לאהש ,הנושארה םעפה וז התיה
.םהיניב תיכוכז תציחמ
.הבחרהב וילא ךייח ןמכייא הילתה לא הדעצה
.שארב דועצל ושקבו רמוכל הנפ רהוסה
השקבב רהוסל הנפו ןמכייא עגר רצענ ,הרזומה הדעצה ידכ ךות
ןמכייאל הממדב שגינ רהוסהו ,הרצע הכולהתה ...ופא תא חנקל
.הטחממ וסיכמ לטנו
.דועצל ונכשמהו ,ופא תא ול חניק אוה
.ונרצענ םעפה בוש םלוא
ונילעו ,םינורחאה םירודיסה ומלשוה םרטש ,עידוה רמשמה
.אעמק ןיתמהל
,ולוכ ,ןכומ ריסאה" :לאה רמוכה רהרה ,"ךחוגמ בצמ הזיא"
םינכומ םניא ויניילתו - ןידה רזג לש לעופל האצוהה תארקל
..."ןיידע
.רדסב לכהש ,רמשמה תאירק העמשנ בוש התע
.םודרגה אתל סנכוה ןמכייא
ונממ דחא רטמ קחרמב יתדמע .ושארל לעמ ףפונתה הבע לבח
!ושי !ושי !ושי :יחוכ לכב יתקעצו
.ירבד תא עמשש ןמיס לכ הארה אל םלוא ,יב טיבה אוה
.המינפ םיאנותיעה וארקנ התע
.םושרל ולחה דימו ןמכייא לש ודצל וצבקתה םה
יחת ,!הניטנגרא יחת ,!הינמרג יחת" :תינמרגב קעצ ןמכייא
ינא- - רתויב ןהילא רושק ינאש תונידמה שולש ןה ולא !הירטסוא
עמשיהל ילע היה ,ידידי לכ תאו יתחפשמ תא ,יתשא תא ךרבמ
"!ןכומ ינא- - !המחלמה יקוחל
יתנמאה .םדא לכ לרוג והז ,בורקב תומנ !םינמלטנ'ג" :רתוי רחואמו
."םיקולאב יתנומאב תמ ינאו ייח לכ םיקולאב
.ושאר תא וריתסיש ברס אוה
ביבס ודנעל ידכ וניכהל לחהו ,לבחה תא ןכמ רחאל לטנ רמשמה
,תונידע התואב ,וב לפטל וכישמה םה ,הז בצמב וליפא .וראווצ
לש יבועב היה לבחה .ורסאמ תפוקת לכ ךשמ ,תאז ושעש יפכ
רשגה תומוקמב תוכר דב תוסיפ וב רשק רמשמהו ,יצחו שטניא
..וראווצ תא ךותחל אלש ידכ
ביגה אל אוה םלוא ,ושי לש ומש תא קועצל יתכשמה .דנענ לבחה
.יתואירק לע ללכ
- הדיצה ישאר יתוביסהו ,הליפתב יתחתפ
"!ןכומ"
"!לעפ"
לא וציצה םיאנותיעה .רובה ךות לא לפנ ןמכייא .טסוה ףונמה
.רביד אל שיא .לכתסהל יתלוכי אל .רוחה
.הצוחה ונאצי
.דחוימ והשמ יתשח אל
תא לבקל ילבמ םיקולאל הרזח תחא שפנש ,יבל תא אלימ רעצ
.התלצה רפאה תיירז
תוצח רחא 1 - ישיש םוי

לע דעכ םותחל ושקיבו לאה רמוכה תא וילא ןימזה רינ רמ
.ןידה רזג לש לעופל האצוהה תעשב ,ותוחכונ
.תומיתח שולש דוע דיל ,תירבעב םתח לאה
.הפוגה תא ההזמ אוה ,ןכמ רחאל
ךות .ןשבכל הכרדב תפחדנ הפוגהו" ,רפסמ אוה ,"תואה ןתינ התע"
.הקנולאהמ הצרא תלפונו ,הלקשמ יווש תא תדבאמ איה ךכ ידכ
,הפוגה לע בוש לכתסהל - ןייצמ אוה - ןגוה יתלב טעמכ הז היה
..."התליפנמ וטמשוה תוכימשהש רחאל ,ןמכייא לש וינפ לעו
הבוראה ךות לא רמית ןשע לש ןנעו ,ורגסנ ןשבכה תותלד
.הכוראה
הברה ךכ לכ חלשש םדא ותוא" - לאה רהרה - "רזומ לרוג הזיא"
לדבהב קרו ,הרוצ התואב ופוס תא אצומ - תוומ ותואל םישנא
:ןכ לע רתי ,םתומ ינפל ןיי סוכב קזיחו דדוע אל שיא ,םתוא :דחא
..."םייח ופרשנ ףא םה
םלוא" :לאה ךישממ ,"םייתסנ לכהשמ ,החוור תשגרהב ונשח"
יל אריש ,םירהוסה דקפממ יתשקיב .דיאל החמש לכ התיה אל
תולגל יתעתפוהו ,םיימויה וילויט תא עצבמ ןמכייא היה ןכיה
יניעלו .םויה רואל ,אלכה תיב לש חותפה גגה לע השענ רבדהש
"..רהוסה תיבל החרזמ הכרדב המרזש העונתה לכ
רגסש ,דחוימ עיבג ךות לא ןמכייא לש רפאה תא סינכה רינ רמ
.םימב רפאה לש ורוזיפל דע ונממ דוע הפרה אלו בטיה
רבעמ "ןדרי" תיתרטשמה הניפסה ןופיס לע השעשמ ,רתוי רחואמ
לחהו עיבגה תא רינ רמ חתפ - לארשי לש ילאירוטירטה לובגל
...םיה ילג ךות לא ,טא טא ,ונפוח תא הרוז
.ןמכייא ףלודא לש המרדה המויסל העיגה ךכ