ךוניחה תכרעמו ןרא ןמלז
תרמצ יבצ :תאמ

הנחו תרמצ יבצ םיכרועה .ח"כשת - ח"ישת ינשה רושעה :רוקמ
.יבצ ןב קחצי די תאצוה ןדיע תרדיס .הקנולבי

- הרומג-יתלב הינופמיס תניחבב אוה ךוניחה"
,המלשנ אלו המתש ינפמ אלו
- המת הניאו תמלשנ הניא ךוניחה-תכסמש ינפמ אלא
."דימת תמקרנ איה
.16 'מע ,1971 םילשורי ,ךוניח ילבח ,ןרא 'ז

רושעה לש רשה
?הדובע ייחל ךוניח וא תורגב תודועת
ינוכיתה ךוניחה לוציפ
ןבא אבא תפוקת
לארשיב ךוניחה הנבמב המרופרה
םוכיס

תומרד לש רושע היה לארשי תנידמ לש ןושארה רושעה
.תילארשיה ךוניחה תכרעמב
םוצע לודיג לחו הנידמה יבשות רפסמ שלשוה תעה התואב
םידימלת ףלא האממ ,ךוניחה תודסומב םידמולה רפסמב
תועונתה ןיב םיזע םיקבאמ דילוה לודיגה .ןוילימ יצחכל
רקיעבו ,דיתעה רוד לש ךוניחה ינוויכ לע תונושה תוגלפמהו
תונגפה וללוח הלא .םישדחה םילועה ידלי לש םכוניח לע
תיתכלממ הריקח תדעו יונימל ומרג ,(1950-1949) תורעוס
םירבד לש םפוסבו (1950 ראוני) םילועה ידלי ךוניח אשונב
רזש ןמלז ,ןושארה תוברתהו ךוניחה רש ירוטיפל ואיבה
לע הנושארה תרחבנה הלשממה תליפנלו ,(1950 רבוטקוא)
תסנכב ןומא-יא תעצהב ,ךוניחה תכרעמב שחרתמה עקר
ןושארה רושעב "תויכוניחה תומרדה" .(1951 ראורבפ)
ראשל "םידבועה םרז" ןיב) ןימיל לאמש ןיב ושחרתה
;(ם"פמ ךותבו ם"פמל י"אפמ ןיב) לאמשה ךותבו (םימרזה
םילעופה תעונת יחילש ןיב רקיעב) םייתדל םיינוליח ןיב
םייתד-םינויצ ןיב) יתדה רוביצה ךתבו (תיתדה תיזחל
רקיעב) םיקיתוול םילוע ןיב ;(ידרחה רוביצה ךותבו םידרחל
םתוא לש תויתוהמה תואצותה תחא .(םידרפסל םיזנכשא ןיב
ןושארה רושעה עצמאב הלבקתהש הטלחהה התייה םיקבאמ
לוטיב תא עבק הטלחהה רקיע .ךוניחב תויתכלממה תגהנה לע
:םיינשל ךוניחה תכרעמ לוציפ תאו םיינוליחה םימרזה
החמצ ,ליבקמב .יתד-יתכלממ ךוניחלו יללכ-יתכלממ ךוניחל
הלדגש) ידרחה ךוניחה לש "תרכומ תימשר-אל" תכרעמ הל
.(הנידמה תונש םישימח ךשמב (!) 40 יפ
,היה ךוניחה תכרעמב ינשה רושעה ,ןושארה רושעה תמועל
בורקמ וב ןנובתנ רשאכ םלוא ."יאזורפ"ו טקש רושע ,לוכיבכ
םיבר םימוחתב .בצעמו ינכפהמ רושע הז היה המכ דע הארנ
הרושק ,הלא ונימי דע ,לארשי תנידמ לש ךוניחה תכרעמ
םייכוניח םינוויכו תויכוניח תוטלחה לש הרושב היולתו
.ינשה רושעב וערכוהש

 רושעה לש רשה
המכ לכב ומצע אצמ ךוניחה דרשמ ,הנידמל ןושארה רושעב
הלשממב ,הנושארה הנשב :םירחא םיגיהנמ םע םישדוח
ןמלז הנומ הירחאלש הנשב ;ךוניח רש ללכ היה אל ,תינמזה
ירחא רטופ אוה ךא ,ןושארה תוברתהו ךוניחה רשל ר"זש
הנומ תישילשה הנשב ;םישדוח םירשעכ לש הנוהכ תפוקת
יצח ךשמ ;הנש יצחכ ירחא רטפנ אוה םלוא ,רשל זמר דוד
השמ םירשה תוברתהו ךוניחה רש םוקמ תא ואלימ הנש
הנשב ,היינשה תסנכל תוריחבה ירחא קר .ןזור סחנפו תרש
רש דיקפתל רוניד ןויצ-ןב 'פורפ הנומ ,הנידמל תיעיברה
ותנוהכ תא לחה רונידש יפ-לע-ףא .ישילשה תוברתהו ךוניחה
רשכ ןהיכ אוה ,68 ןב ותויהב ,םינש ןתואל תיסחי גלפומ ליגב
יהלש דע 1951 ףוסמ) םינש עברא תב המלש היצנדק ךוניח
,ותנוהכב ךישמהל וב וריצפהש תורצפהה תורמל ,זא .(1955
.שורפל טילחה
לכל טעמכ םייעבט םידמעומ י"אפמל ויה ,רוניד תשירפ ירחא
,ץוחה דרשמל ,ןוחטיבה דרשמל :םייתלשממה םידרשמה
,'וכו הרטשמה דרשמל ,תואלקחה דרשמל ,הדובעה דרשמל
רש תנוהכל יעבט דמעומ היה אל תינומגהה הגלפמל םלוא
-ןב ןייצמ ןרא לש ויונימ ינפל הנש יצחכ .תוברתהו ךוניחה
םא ,ךוניח רשל דמעומ האור יניא העש יפל" :ונמויב ןוירוג
(1)"ראשיהל לכוי אל רוניד
ןוירוג-ןב יכ ,ונמויב תרש השמ בתכ ךרעל םימיה םתואב
בשוח תוצלפה הברמל"ו ,השדחה הלשממה תא ןנכתמ
(אביקע) לע וא רימנ (יכדרמ) לע (ךוניחה רש לש) הז דיקפתל
רשכ תונמל ןנכתמ ןוירוג-ןב רתוי רחואמ שדוח (2)."ןירבוג
:ונמויב בתוכ אוה .תינוגרא תלוכי ול ןיאש ,חור-שיא ךוניח
(3)."ךוניחל (יקסנלימס) רהזי עיצא"
3 -ב ,ףוסבל הנומ ,ולעוהש םידמעומה תומש לכ תורמל
רש תנוהכל (ץיבונורהא המאיז) ןרא ןמלז ,1955 רבמבונל
דיקפתל יעבט דמעומ היה אל ןרא ,יעיברה תוברתהו ךוניחה
ןמ תורישי אב אלא ,ךוניחב ןכ ינפל קסע אל אוהש ןוויכ ,הז
תומלועמ אבש יפ-לע-ףא ,םלוא .תיתגלפמה היטרקורויבה
תופוקת יתש תוברתהו ךוניחה רש דיקפתב ןהיכ אוה ,םירחא
טסוגואב 3 -ב .1960 לירפא דע 1955 יהלשמ הליחת :הנוהכ
רשה ,םינש שולש טעמכ לש הפוקתל ,ומוקמב הנומ 1960
ךוניחה רשכ ןהיכו היינש םעפ דיקפתל "סיוג" ןרא .ןבא אבא
ןרא היה לכה-ךס .1963 רבמצד דע 1963 ינוימ תוברתהו
רושעב ךוניחה תכרעמ בוציע .םינש הרשע-תחאכ דיקפתב
ותוישיאב הבר הדימב רושק לארשי תנידמ לש המויקל ינשה
.ינשה רושעה לש רשה םשב ותונכל ןתינ קפס אלל .תרעוסה
תעונת לש םיפיקתה היגיהנממ היה ןרא ?ןרא ןמלז היה ימ
העדותה" אשונ ,רומאכ ,הנידמה תמקה ברע ץראב םילעופ
.ןרא לש םייכוניחה וילגדמ דחא תויהל ךפה "תידוהיה
ךרעה והמ :יתלאשנ וליא" :תאז שיגדה תסנכה תאילמב
יתייה ?ריעצה רודל תונקהל הצור היה ונרודש ,ינושארה
רזח רתוי רחואמ םייתנש (9)."תילארשי-תידוהי העדות בישמ
ןתמ םיבייחמ ...התוחתפתהו הנידמה לש המויק" יכ ,ןעטו
ליעי ישפנ ןוסיח ןיא ...ריעצה ילארשיה רודל ידוהי-ןוסיח
םימואנב ."םיינחורה םישרושה תקמעהמ רתוי הרופו רתוי
לש ויתורוקמבו ויתורוקב" יכ ,עבק הז ןיינעב אשנש םיבר
תא ביחרהל שי .חור-ראש לש תונייעמ םיזונג ידוהיה םעה
העיתר אלל ,הלא תונייעמ לא ריעצה רודה לש השיגה תלוכי
(10)."םירעה לש םתנבה יאמו םיננאשה געלמ
רופסניא ררועו תילארשיה תוירוביצב םיבר ריעסה אשונה
היינשה תיצחמב רקיעב ושחרתה הלא .םינוידו םינויזופמיס
לש ותנוהכ םויסל דע וקספ אל םה ךא ,םישימחה תונש לש
.םישישה תונש יהלשב ןרא
תפוקתב ,1964 תנשב .ויתודמעמ הניש אל ןרא םינש ןתוא לכ
העדותה חופיטל זכרמה" תא םיקה ,היינשה ותנוהכ
תא םגרתל וילע ליטהו םירכינ םיבאשמ ול הצקה ,"תידוהיה
תירוביצ הדעו המקוה זכרמה דיל .השעמל הכלה ויתונויער
תעצבמה עורזה התיהש ,םיחקפמ תדעו הלעפוה ןכו
,םירמאמ ,דומיל תורבוח תואמ םסרפ זכרמה .תוזוחמב
(11).הכרדה תורבוחו תוכורעת ,תורוקמ
ברקמ ןה ואב "תידוהיה העדותה" תינכתל ןרא לש וידגנתמ
חוכיווה רקיע .לאמשה יגוח ברקמ ןהו םייתדה םיגוחה
(12).1959 ץיקב להנתה
תידוהיה תונשדחב לזלז ,ל"דפמה ישארמ ,גיטפהרו חרז כ"ח
ורבח ."הנש םייפלא ינפלמ ווק סוטאטס"ל ארקו ןרא לש
יאבצה דעצמה דבלמ" יכ עבק ,גרבנירג בקעי ןרהא העיסל
ןכות לעב שדח רבד םוש השדחה הנידמב ונרצי אלש טעמכ
,הלווע םיערוזשכ ...ונאצמ אל שדחו ונבזע ןשיה תא .ידוהי
ילעופ" יגיהנממ ,אנהכ ןמלק כ"ח ."ןווא םירצוקש אלפ ןיא
ךירצ התוא ,רשפא יא העדות דמלל" יכ ןעט ,"לארשי תדוגא
יכ קספ ,סורג בקעי המלש כ"ח ורבח ."רידחהל ,תונקהל
."תצקמב הדומה" ןמ רתוי הכלהה לע ןמאנ "לכב רפוכה"
וראשיי לא" :ףיסוהו הרחה ,הגלפמ התואמ ,ץכ בקעי כ"ח
."ךרדה תיצחמב
ןחלופ" לע תרוקיב חתמ ,ם"פמ שיא ,םרא כ"ח םתמועל
,םוי אובי יאדו" :ריהזה אוה .ול ףיטה ,לוכיבכ ,ןראש ,"תדה
והשימ ץיצי - אבה רודב רבכ ןכתיי - םיאבה תורודה דחאבו
והימ :םיאשונה לע ...תסנכה ירבד לש םיכרכה יפד לא
:ההובו ההות ומצע לאשי אוהו ?יהמ תידוהי העדות ?ידוהי
,הלואגל ןושארו דובעשל ןורחא רוד ,לומת לש רודל הרק המ
עמדב ,םדב וימדוק וערז רשא תא רוצקל הכזש רוד
לע לבק ,(ם"פמ) ןיתפיר בקעי כ"ח רמש-ןיע שיא ."?העיזבו
ול םיארוקש םזינאכמ"ל ךוניחה לעו "תילקירלק הייפכ"
ןיטקה תורו (ם"פמ) ימלת המא תסנכה תורבח ."תרוסמ
תשרפ"מ םיעטק דומיל דגנ ואצי ("הדובעה תודחא")
שיא .םייתד םיחנומ תיינקה דגנו תוליפת דומיל דגנ ,"עובשה
הנניא ותגלפמ יכ ,רמא הנס השמ כ"ח תיטסינומוקה העיסה
לש ...תרוסמ םיבייחמ ונא" לבא ,תרוסמל ךוניח תללוש
ןוירטירקה ...רורחשל םיקבאנה ,םילבוסה תודמעמה
."ידמעמה (ןוירטירקה אוה תרוסמל ךוניחב) ידוסיה
תועיס םג .ידמל בחר יוביג ןראל ונתנ י"אפמ ירבח
תגלפמו ,וכרדב ודדיצ "םייללכה םינויצה"ו "םיביסרגורפה"
,ךכ .רתוי המלש תירוטסיה-תודהי ונממ העבת "תורח"
"םייתד אתרק-ירוטנ" דגנכ אצי והיעשי לארשי כ"ח ,לשמל
וללה" יפלכ סירתה אוה ."תינתרק תוינוליח ירוטנ" דגנכו
ריעצה רפוסה ."'םולכ אל' םירמואה וללהו 'לכה' םירמואה
תדה ןמ ששוח ינניא" :ףיסוה יקסנלימס רהזי תסנכה רבחו
םע ,הליפתה םע דימלתה לש השיגפה ןמ ששוח ינניאו
הלולע הער המ עדוי ינניא ?אל המלו .ןוגינה םע ,תרוסמה
יפל ,טקילפנוקל ששוח יניא םג ...וז השיגפמ אובל
םא בר קפסו) ךכ ללכל ועיגי םנמא םא - הזה טקילפנוקהש
אל הז טקילפנוק - (ידמל תיחטש איה השיגפהש יפל - ועיגי
ךורב כ"ח ."והומכ ןיעמ ךנחמ עקר ,הרופ עקר אלא היהי
וצוביק ינב לע רפיס ,(דוחיא) םייח-תעבג ץוביק שיא ,הינזא
רפס תיבב ףא" :עבקו והילדג םוצ והמ םירחא םידמלמה
ירפכ הרש כ"ח ."יהמ תידוהי הליפת תעדל םיבייח ינוליח
םהינממסלו םייתרוסמ םיכרעל םיאמצ ונידלי" :העבק
,חספ רפסל ,ארקמה ירופיסל םתבהא הבר המ .םיינוציחה
םירכזנה תוומהו םיטרפה לכ לש םעוציב םיעבות םהו
לחר כ"ח ."קימעמ שוריפו ידוסי רבסה ולבקיש בוט .הדגהב
םירפסה ןורא לש תינכתה תא סנ לע תולעהל הארק ירבצ
כ"ח .דבלב ך"נתב קפתסהל אל השקיבו אלמה ידוהיה
דרשמ תא ךרבל השקיב "םייללכה םינויצה"מ ץיסרפ הנשוש
- תינמז הליקמה ,העיגרמ הפורת) ביטאילאפה לע םג" ךוניחה
הארק "תוריח"מ רואנ-לאיזר רתסא כ"ח ."עיצה אוהש (צ"צ
הילע ףיסוהל אלא ,"תידוהיה העדות"ב קפתסהל אל
,הדוחייו המואה תומלשב הרכהה תא ונלש רעונל ריזחהל"ו
הלע תירוטסיהה ונתוכז תא ,תדלומה תומלשב הרכהה תא
(13)."הלוכ ץרא
ךא ,תינכתב וכמת םנמא תסנכה ירבחמ םיבר ,וניארש יפכ
םירמאמ ,ןכ לע רתי .הבר המצועב ועמשוה םידגנתמה תולוק
רקיעב "תידוהיה העדותה" דגנ ובתכנ םיבר םייתרוקיב
םג םיתיעלו ,"תמדקתמה" תונותיעבו תיתדה תונותיעב
-אל תוילאוטקלטניא תומבבו זכרמהו י"אפמ ינותיעב
,םכרדב תכלל וכישמה ודרשמ תלהנהו ןרא יכ ףא .תויתגלפמ
םג ,ןכ לע רתי .רתויו רתוי הל הלחלח םידגנתמה תמצוע
העדותה" תינכתש ושח ןרא לש יכוניחה ונוויכ םע םיהדזמה
יכו ,"המשנ ילב עדי-תיידפולקיצנא" אלא הניא "תידוהיה
."רז טבש יגהנמ"ב רבודמ וליאכ קחרממ גצומ תודהיה םלוע
םילגוסמה ,םיריעצ תורומו םירומ יד אלל םמצע ואצמ םה
,םהירוה יתבב וקני םמצע םהש םיכרעה םתוא תא ליחנהל
.םינויצל ויהו םהב ודרמש ינפל
ירחא םינש המכ .תיטיא הסיסג לש ךילהת היה רבדה ףוס
העדותל זכרמה" ךוניחה דרשמב לעפ דוע ןרא לש ותריטפ
רגסנ זכרמה .הנשל הנשמ וצצוק ויביצקת יכ םא ,"תידוהי
.םיעבשה תונש לש היינשה תיצחמב תיפוס

 ?הדובע-ייחל ךוניח וא תורגב תודועת
-כ ץראב ךוניחה תוכרעמ לכב ודמל ינשה רושעה תליחתב
םהמ ,רעונ-ינבו םידלי 540,000
.םיידוסיה רפסה-יתבב 390,000 -כו םידליה ינגב 75,000 -כ
לש רתויב השלחה הילוחה ויה םיידוסי-לעה רפסה-יתב
לש תורגסמה לכב .ינשה רושעה תליחתב ךוניחה תכרעמ
.םידימלת 50,000 -מ תוחפ ודמל ץראב ןוכיתה ךוניחה
םלוככ םבור ,םיינויע םינוכיתב ודמל ןוכיתה ידימלת תיצחמ
.תולודגה תובשומבו תולודגה םירעב
יאצוי ברקמ ידוסי-לעה ךוניחב םידמולה זוחא ,תעה התואב
יסחיה םקלחמ הברהב ןטקו לטובמ היה םאלסאה תוצרא
רבע רשא ,תירטש רוכב כ"ח .םידימלתה תייסולכואב
דחא היה ,י"אפמל "םידרפסה תעיס"מ ינשה רושעה תיצחמב
:הלודגה הגלפמה זכרמב ולבקש םידיחיה
,תודעה ינב יבגל תוברתהו ךוניחה חטשב ונישע המ
ךוניחה לע אלא ידוסיה ךוניחה לע רבדמ ינניאו
ינש תאזה ץראב רוציל םיצור ונניא....?ינוכיתה
רפסמ תא הנשב הנש ידמ לידגהל ונתבוח .םימע
רפס יתב ורמגש םיריעצ חולשל ונילעו ,תוידנפיטסה
ץראב לדג רעונה ... .םיינוכית רפס יתבל םיידוסי
הלאכו ,רהוס יתבב םיריעצ האור ינא ... .הרות אלל
םהו ,ץראה תוצוחב םיטטושמה םיריעצ ,םיבר םנשי
(14) .תוברת ינב תויהל םילוכי
י"אפמב זא ויהש םידדובהמ ,ףסונ ידרפס תסנכ-רבח
לש םע" תודעה ינבמ םירצוי יכ קעז אוה םג ,הלוכ תסנכבו
םירברפבו תונוכשב םיאנתה יכ ,םימ יבאושו םיצע יבטוח
א"תב ... .ןוכית רפס תיבל עיגהל רענל םירשפאמ םניא
דבלב 12% ,היסולכואה תיצחמ תא תווהמ הב חרזמה תודעש
(15)."ןוכית רפס תיבב םידמול
-לעה ךוניחה תא םדקל ךוניחה דרשמל ואוב םע בייחתה ןרא
הדובעל ךוניחה תא רקיעב דדועל ןווכתה אוה לבא .ידוסי
ןיא" :ןנוק ןוירוג-ןב םע החישב .ינויעה ךוניחה תא אלו
היצזירטילורפיד ץראב שי .הדובעה ןיינעב הקעזא
תוגיהנמב ,רמולכ) םינויצב העיבת יד ןיא ...תיגולוכיספ
(16)."הדובע(ל) ךוניחל (צ"צ - תינויצה
התיה לארשיב ךוניחה ידעי יבגל ןרא לש תיסיסבה ותסיפת
ןהילע דבא םינש ןתואב רבכש תומגוד לע הכמתסהו תנשוימ
,"הדימריפה תא ךופהל" הארקש החסונל רזח אוה .חלכ
.ינלוח אוה הנידמב םיסנרפמה בכרהש איה היעבה" :ןעטו
םיקסוע םיסנרפמה ללכמ 40% יכ םירמוא ונא השובה תמחמ
סחיה יכ איה תמאה ךא ,םיתורישב 60% -ו תוינרצי תודובעב
הוויק ,תורישל רוצי ןיב ,הז סחי ."םישילש-ינשו שילש אוה
,ודיצל םירחאו ,ןרא (17).ךוניחה תכרעמ תרזעב ךופהל ןרא
הנידמ לכ םימי םתואב רבכ ךילוהש דיתעה תא ואר אל
לש םרפסמ תא - ביחרהל אלו - דואמ םצמצל ,תינרדומ
.הלש רוצייה ידבוע
הנושארו שארב הדובעל ךוניחה תא ליחהל הצר ןרא
הבר הדימב .תיתרבחה הקוצמה ירוזאבו "היינשה לארשי"ב
ונבנ םיפיקמ רפס-יתב תורשעש הדבועל יארחאה אוה
,תויעוצקמ תומגמ רקיעב םהב וננכותו חותיפה-תורייעב
קשמה תוחתפתהל ומיאתה אלש תועוצקמ לש ןקלח
ףאב ןיא םויה דע םא .םירשעה האמה לש היינש התיצחמב
ינויע ןוכית רפס-תיב ץראב חותיפה-תורייע תורשעמ תחא
לש ומלוע תסיפתמ הנושארו שארב עבונ רבדה ירה ,דחא
.ןרא
הצעומה" ינפב וירבדב ?חותיפה-תורייע לע בשח ןרא המ
רביד 1957 ילויב "ןוכיתה ךוניחב בצמה תקידבל תירוביצה
לודג ףוג הנידמב שי" :רמא םש .הבורמ תויפיטואירטסב
וליבשבש דחא
תלאש איה יאלקחה וא יעוצקמה ןוכיתה רפסה-תיב תלאש
םלוככ-םבור םיסלכואמה ,חותיפה-ירוזאל ןווכתמ ינא .םייח
ימדקא ןוכית רפס-תיב תמקה הלא םירוזאב .םישדח םילוע
,הנידמה ןמ עובתל םוקמ שי ... .המגמה תא איטחת (ינויע)
-םייעוצקמ םיינוכית רפס-יתב הנובשח לע םש םיקת איהש
-תורייעב ,םש יכ התיה ןרא לש ותשיג :רמולכ ."םייאלקח
ישנא .םיאלקחו היישעת ידבוע לע םדוק רישכהל שי ,חותיפה
לדוגה םבורב ועיגי ,רבס ךכ ,תירוביצה תודיקפהו הימדקאה
:םימוד םריבד רמאו רזח רחא ןוידב (18).םירחא םירוזאמ
רפסה יתבל הריהנה תא תוברהל םינינועמ ונא םאה
רובעכש שארמ העידי ךותמ (םיינויעה) םיינוכיתה
ונאש וא .םידימלת הברה ורשני םייתנש-הנש
(!ךכ) תינלוחה הריהנה ינפב רכס דימעהל םיכירצ
...רכס דימעהל םיכירצ ונחנאש בשוח ינא ?תאזה
,רחא רבד הזיאל הלאה םידליה תא ןווכל הצור ינא
הכירצ איה .תלעות הזמ קיפהל לכות הנידמהש
תשלוחמ םג אלא םדאה חכמ קר אל תלעות קיפהל
(19).םדאה
המקוה ,םירחא רוביצ-ישיאו ןוירוג-ןב תכימתבו ,ותמזויב
םידימלת לדשל ורוה וישנאו רשה ."ךוניחה םויקל הדוגאה"
םהיתבמ ואציי יכ ,"םיננוחמ" ובשחנש חותיפה תורייעמ
ךכ םשל ומקוהש תודחוימ תוימינפב ודמליו תורייעבש
ראיוב םש לע התיה הנושארה היימינפה .תולודגה םירעב
תוימינפ .1964 ינויב 20 -ב םע-בורב הכנחנ איהו םילשוריב
.םיעבשהו םיששה תונשב רקיעב ומק תופסונ
ןראל התיה ותנוהכ לש הנושארה היצנדקב יכ ,לילעב הארנ
םידימלתה לש ןטק קלח קרש יוארה ןמ יכ ,הרורב הדמע
בור תא .תורגב תודועתב הכזיו תוינויעה תותיכל הנפי
,ךירצ היה ,חותיפה-תורייע ינב תא יאדוובו ,לארשי ידימלת
.םיבוט םילעופ ויהי דיתעבש ךכ ןווכל ,ותעדל
ויתורימא לע רזח ןיידע ולש היינשה היצנדקה תליחתב
:1963 רבמצדב הנומידב רמא ,לשמל ,ךכ .תויטסיבוכרובה
רפסה-תיבל תופידע שי ןיידע הז בלשב הנידמה יאנתב"
וספתי חותיפה-תורייעב םגש הצור יתייה אל .יעוצקמה
ןוכיתה רפסה תיבל דליה תא סינכהל - תאזה תויבונסל
-יתב וכנחנ 1965 -ב (20)."דליב לבחמ אוה וליפא (ינויעה)
הנש לכב זאמ .חותיפה-תורייעב םינושארה םיפיקמה רפסה
םות דע .םיפיקמ רפס-יתב דועו דוע חותיפה-תורייעב וכנחנ
השימחו םישישכ תונביהל ולחהו ונבנ ןרא לש ותנוהכ ימי
.םיפיקמ רפס-יתב
ויתורימא תא ףילחה אוה םישישה תונש יהלשב יכ הארנ
חבשב ורבידש תורימאב רוצייה ילעופ חבשב תונשוימה
.יעדמה ךוניחהו עדמה
125,000 -כ ץראה יבחר לכב ודמל ינשה רושעה םותב
םתיצחמכ .ידוסי-לעה ךוניחה לש םינוש תודסומב םידימלת
תרחאה תיצחמהו םייעוצקמו םייאלקח םינוכיתב ודמל
1968 -ב וכז םידימלת 10,000 -כ קר .םיינויע םינוכיתב הדמל
תוצרא יאצויל םינבהו תונבהש העשב .תורגב-תודועתב
רפסה-יתב לש 'ח תותיכ ירגוב תיצחמה זא וויה םאלסאה
-מ תוחפ היה תורגבה תודועת ילבקמ ברקב םקלח ,םיידוסיה
.זוחא 20
לש היינשה הנוהכה תפוקתב רקיעב ,ךוניחה דרשמ תלהנה
יכ קפס ןיא .הז יתרבח תוויעב ןודל הצלאנ ,ןרא רשה
תלאשל תועדומה תא וריבגה (1959) בילאס ידאו תומוהמ
תישממה תוכרעיהה םלוא .חרזמה תודע ינב לש םכוניח
.תיעטומ םימעפו תלבגומ התיה ולא תולאש םע דדומתהל
םודיקה תובישח תא ושיגדהש תואמסיסב אצי ךוניחה דרשמ
.ךכ םשל ידמ טעמ השענ לעופב ךא ,םילועה ינב לש יכוניחה

  תכרעמלו תיתכלממ תכרעמל ןוכיתה ךוניחה לוציפ
תיתד-תיתכלממ
הנייהת יכ "תיתדה תיזחה" העבת ןושארה רושעה תישארב
תיללכ-תיתכלממ תכרעמ :תויכוניח תוכרעמ יתש ץראב
לש תכרעמה םע :שולש השעמלו) תיתד-תיתכלממ תכרעמו
רשיא (1953) "יתכלממ ךוניח קוח" .("יאמצעה ךוניחה"
םיידוסיה רפסה-יתבבו הבוחה-ינגב ךוניחה יבגל וז העיבת
הלבקתה תיתד-תיתכלממה תכרעמהש ,ךכל איבה אוה .דבלב
תוגלפמ ידי-לע תטלשנה ,תימונוטוא תכרעמכ השעמל
-רחאו "יחרזמה לעופה"ו "יחרזמה" הליחת) תיתדה-תונויצה
.(ל"דפמה ,תימואל תיתדה הגלפמה ידי-לע רקיעב ךכ
-אללו םייתדל ךוניחה תכרעמ לוציפ לע הטלחהה ,רומאכ
רפסה-יתב לעו םינגה לע קרו ךא הליחתב הלח םייתד
זכרמב ןוסלדיא הבב כ"ח העירתה זא רבכ .םיידוסיה
המצע תא תוקנל הלשממה הלוכי ךיא תעדוי ינניא" :י"אפמ
חוקיפ תחת דמוע וניא יתדה ךוניחה השעמלש הדבועה יבגל
לארשי כ"ח (21)."םינבר חוקיפ תחת אלא ךוניחה דרשמ
תא םילהנמ םינבר אל יכ ,עבקו הנממ ףירח היה והיעשי
ףגאה ןיינע לכ" :ןעט אוה .הגלפמ ינקסע אלא תכרעמ התוא
תיתגלפמ תעמשמ םע טלחהב יתגלפמ ןיינע תויהל ךפה יתדה
דומלל לוכי וניא יתד ידוהי םושו ,יתגלפמ םישנוע עסמ םעו
(22)."יחרזמה לעופה לע הנמנ אוה םא אלא ס"יבב
ןרא ןמלז תוברתהו ךוניחה רש .וזירפה אל םהינש יכ הארנ
הארו ךוניחב רתוימה לוציפה לע םעז אוה םג .םהומכ בשח
הייפכהמ ששח ללכב .תכרעמה לש תונוסאה דחא תא ךכב
:ריהזהו ,תויתדה תוגלפמה ,ותעדל ,ורתח הילא תיתדה
םחליהל הסינ םישימחה תונש ךשמ (23)."ןטסיקפ ונניא"
רתילו תופתושמ םידומיל-תוינכתל רתח ,םייתדה תואמצעב
,תיתד-תינויצה וז לע רקיעב) תיתדה תכרעמה לע העפשה
.(סחייתה תוחפ אוה םידרחל
תיתדה הגלפמה העבת תישילשה תסנכל תוריחבה ירחא
תא ליחהלו ךוניחה תכרעמב לוציפה תא ביחרהל תימואלה
לע םג - תיתדו תיללכ - תוכרעמ יתשב תיתכלממה הכימתה
-םיינוכיתה רפס יתב לכ םימי םתוא דע .ידוסי לעה ךוניחה
לע וא תוימוקמ תויושר ידי-לע וא וכמתנ ץראב ולעפש םייתד
רפס-יתב םיקהל דחוימב ונגראתהש םירוה-תוצובק ידי
.םייתד
לע ,י"אפמ לש תינידמה הדעווב וירבחל רפיס ןוירוג-ןב
-לעה רפסה-יתבב ךומתת הנידמה התעמ יכ םייתדה תעיבת
םיגיצנל) םהל יתרמא" :הרצקב ריעהו ,םייתדה םיידוסי
ובריס י"אפמ ישאר םנמאו (24)."יל הארנ אלש (םייתדה
ףיעסב .יתד-יתכלממ ידוסי-לע ךוניחל םייתדה תוכזב ריכהל
,םיימואלה םייתדה םע םתחנש ינויצילאוקה םכסהה לש 20
היהת םייעוצקמהו םיינוכיתה רפסה יתב תייעב" :רמאנ
הרורב התיה ףיעס ותוא תועמשמ (25)."הלשממב הנודינ
החדנ אשונה .בויחב ונענ אל םייתדה :םידדצה ינשל בטיה
...אבה ינויצילאוקה םכסהל
שח ןרא ,1958 רבוטקואב ,תופסונ םינש שולש ופלח רשאכ
הלשממה שארל הנפ אוה ,תונתשהל לולע "ווק סוטטס"הש
ןתיי אלו תויתדה תוגלפמה יצחלל ענכיי אלש ותוא ריהזהו
תיללכ תכרעמל ינוכיתה ךוניחה לוציפב םג הרכהל ודי תא
:בתכ ןוירוג-ןבל בתכמב .תיתד תכרעמלו
יאדוב ודמעי הלשממל ורזחי םייתדהש הרקמב
ןיד ויפלש ,ינויצילאוקה םכסהה יולימ לע ףקותב
- םייתדכ םמצע תא ורידגהש םיידוסי-לע רפס-יתב
... .םיידוסי םייתד-םייתכלממ רפס-יתב ןידכ אהי
הנידמה לש החוכב היהיש תעדה לע תולעהל ללכ ןיא
... .םיידוסי-לע רפס-יתב לש תותשר יתש םיקהל
-יתב לע קר העש יפל םילח הנידמב ךוניחה יקוח םא
לש ךרד לע תולעל ונל הלילח ,םיידוסיה רפסה
יתש תריזג לוחת םהיפלש םיקוח וא םימכסה
-לע ונבייש םיידוסי-לעה רפסה-יתב לע םג תומגמה
.לכל םיחותפ תויהל םיכירצ הלא .הנידמה ידי
םניא ,הלאב אצויכו םירומה יונימ ,םידומילה רטשמ
ןפוא םשוב ,םינפ םושב ,םינותנ תויהל םילוכי
דרשמב יתד ךוניחל ףגאה לש ותורמל הרקמ םושבו
דרשמ לש תחאה תורמל קרו ךא םא יכ ,ךוניחה
(26).ךוניחה
אלא ,תימדקא הנניא הלאשה יכ ןוירוג-ןבל רפיס ,ךשמהב
רפס-יתב תורשע לש המקה ךילהתב ןותנ אוה :תיטרקנוק
-יתב םש ומקוי אלש בצמ רוציל ותנווכו - חותיפה ירוזאב
.דחאכ םייתדלו םיינוליחל רפס-יתב אלא ,םייתד רפס
םלוא .המע ההדזהו ןרא לש ותרהזא תא בטיה טלק ןוירוג-ןב
,השדח הלשממ תמקהל תונושה תופולחה תא לקש רשאכ
לע םייתדה טילשהל יוצר אל" :יטילופ ןוחכיפב ומצעל םשר
וסנכי אל ינששוח הז יאנת ילבו ,םיינוכית רפס יתב
יתדה ץוביקה ישארמ ,אנוא השמ כ"ח (27)."(היצילאוקל)
-יתכלממה ךוניחה ימחול שארב דמעש "יחרזמה לעופה"ו
אוה .יתד ןוכית ךוניחב םג ריכהל ןוירוג-ןב לע ץחל ,יתדה
םידומ (צ"צ - י"אפמ) םתא םג" :תבאוכ ןושלב ול בתכ
םתא םג .דליה ייח לש 14 -ה הנשב םייתסמ וניא ךוניחהש
דחוימב תובושח ידוסי-לעה ךוניחה לש םינשהש םעדוי
םכניא תאז לכב .םלוע תפקשה תיינקהלו יפואה בוצעל
דחיו ,הזכ שרודש ימל ...יתד-ךשמה ךוניח תתל םימיכסמ
(28)."ןופצמה שפוחב םילגוד םתאש םיריהצמ םתא הז םע
םיכסה אוה .םייתדל ענכנ ןוירוג-ןבו םיבר םימי ורבע אל
םיינויצילאוקה םיעגמה ידכ ךות העבקנ ותנעטל רשא ,ךרדל
הרוש םשר ונמויב .ודי-לע אלו וירבח ידי-לע ,ל"דפמה םע
לע םייתדה םע ןוידה ומייס יתופתתשהב אלש" :תחא הרצק
(29)."ינוכיתה ךוניחה
םייתדל הלופכ ןוכית-ךוניח תכרעמ לע הטלחה יכ הארנ
םילוקישה תומידק לע הדיעה ןרא תעדל רשא ,םייתד-אללו
ףסונ שק התיה ,םייכוניחה םילוקישל םייתגלפמ-םייטילופה
(30).ותוא טטומש
םיככתב וייח לכ ברועמ ךכ-לכ היהש רשה אקווד
ותנעטל ,תויטילופ תוטלחה לע םעז ,םייטילופ םימכסהבו
-ץוח םילוקישל העינכה .ותגלפמב ולבקתהש ,תותוועמ
רש דיקפתמ רטפתהל ונוצרל םיזרזה דחא התיה םייכוניח
.תוברתהו ךוניחה

 ןבא אבא תפוקת
אוה יכ הלשממה שארל ןרא עידוה 1959 לש היינשה תיצחמב
הנושארה םעפה התיה אל וז .ודיקפתמ רטפתהל שקבמ
יתועמשמ טג הז היה םעפה םלוא (31)."םילכה תא רבש"ש
ןיב הלהנתהש תרעוס החישב .םינש המכל ךראתהש ,רתוי
איה תירקיעה הביסה יכ ךוניחה רש ןעט ןוירוג-ןבו ןרא
יכ ,ויפמ םשר ןוירוג-ןב ."(צ"צ - י"אפמב) הגלפמב ךולכלה"
סנכיה ןעמל רהטיהל הליחת ךירצ יכ רובס היה" ןרא םעפ
השיגפב (32)."תאצלו רהטיהל ךירצ יכ האור וישכע ,הגלפמל
י"אפמ יריעצ לע ןיחתור לש תונותיק ןרא ךפש םיינשה ןיב
.ןבא אבאו סרפ ןועמש ,ןייד השמ ,לטפסוי ארויג לע רקיעבו
דרשמב ןונגנמה" :ןעטו ודרשמ תרמצ לע לבק ליבקמב
ץובק לש אלו ימואלה דעוה לש ןונגנמ והז .חלצי אל ךוניחה
רכש תועיבת ולעה םימי םתואבש ,םירומל רשאב ."תויולג
תכרעמ תא הנידמה תודלותב הנושארל ותיבשהו תונוש
הקיז לכ ול ןיא .ארונ אוה םירומה זכרמ" יכ עבק ,ךוניחה
(33)."ךוניחה יכרצל
םירומה תתיבשש לככ ויתונותשע תא ןיטולחל דביאש ,ןרא
ךותו בר סעכב .םירומה זכרמ יפלכ ויתנעט לע רזח ,הפירחה
הסנכתהש י"אפמ תרמצ ינפב ןעט ,תימצע הטילש ןדבא ידכ
אלא וניא םירומה זכרמ יכ ,ןוירוג-ןב לצא תוצעייתהל
בכרומ הקלח םתגהנה יכ לוקב חיטה אוה ."היפונכ"
םה םש םירחאו "םיעגושמ-יצח"מ הקלח ,"םיעשר"מ
שי (םירומה) זכרמל" :סירתה םעזב ."(םיחחרפ) םיקילו'ז"
אוה ךוניחה דרשמ .ךוניחל הגאד ול ןיא...ישיא ןינע קר
(34)."ודגנ םיתיסמ םהו םהיניעב לילחד
םעו ודרשמ תלהנה םע ,םירומה םע וב ןותנ היה ןראש חתמה
-ןבל עיצה אוה .תורטפתה ירוהרהל ואיבה ,ותגלפמ יריכב
אלש ,ןידי לאגי ,ל"הצ לש ינשה ל"כטמרה תא הנמי יכ ןוירוג
יריעצב עוגפל ךכב הצר ילוא .ופילחמכ ,י"אפמ רבח היה
תויהל ופיצו הנתמה-תודמעב םיכורד ובשיש ,י"אפמ
,תרש השממ שקבל הליחת הסינ ןוירוג-ןב םלוא (35).םירש
.בריס תרש .תוברתהו ךוניחה רש תויהל ,הלשממ-שארכ ופילחהש
(36).דובכ תותיחפ הב הארו העצהה ןמ דואמ עגפנ אוה
ריצפה ןוירוג-ןב .ןידיל הנפו ןראל עמש ןוירוג-ןב ךכ-רחא קר
ילב ,הלשממל ףרטצהל ,םהיניב תודחא תושיגפב ,ןידיב
יתטלחה" :ןוירוג-ןבל בישה ןידי .ול עיצמ אוהש קיתב בוקנל
ירפ וא תיערא התייה אל (היגולואיכראה) עדמב קוסעל
יכרדב ךישמהל יתעדב יב יולת רבדה דוע לכו ןהשלכ תוביסנ
לש ותורטפתה תא לבקל בריס ןוירוג-ןב ןמז ותוא לכ ."וז
.ודיקפתב ךישמהל ולדישו ןרא
תא ומצע לע לביק ןראש ךכ ידיל איבהל חילצה ןוירוג-ןב
,1960 תישארב המקש השדחה הלשממב ךוניחה רש דיקפת
תנוהכ לש ימשרה םויסה .םישדוח המכ ירחא רטפתה ךא
.1960 יאמב 10 -ב היה ןרא
ול תונמל ענמנ ןוירוג-ןב ןיידע ,תיפוס רטפתה ןרא רשאכ םג
ךוניחה דרשמ היה הנש יצחכ .וב רוזחי אוהש הוויקו ףילחמ
ירחא קר .ףסא ימע ךוניחה רש ןגס דקפית ושארבו רש אלל
ךוניחה ש דיקפתל הנמתה ,1960 טסוגואב 3 -ב ,םישדוח המכ
אלל רשכ הלשממב ןהיכ זא דעש) ןבא אבא אקווד תוברתהו
.(קית
ןיטולחל רז שיא תוברתהו ךוניחה רש תנוהכל רחבנ עודמ
דע התמקה תמע ץראב ההש אל טעמכש ,לארשיב הרבחל
תויוחילשב זא דע ןהיכ אלא ,םישימחה תונש יהלשל
לארשי גיצנכו תירבה-תוצראב לארשי רירגשכ תויטמולפיד
לש ךכ-לכ הבושחה הנוהכל רחבנ עודמ ?תודחואמה תומואב
-םינפה תולאשב ןיינעתה אל זא דעש שיא ךוניחה רש
ךוניחה תכרעמ תא ללכ ריכה אלו ץראב תויתרבח
תא הנושארו שארב דמחש םדא הנומ עודמ ?תילארשיה
?ךוניח רש תויהל הצר אל םצעבו ץוחה רש דיקפת
ונמויב בתכ ומצע ןוירוג-ןבש םירבד רואל תופירחמ תולאשה
אבאל תגאוד איה .הדלוג האב" :ןכל םדוק םישדוח המכ
קית תא לבקיש העיצה הדלוג) קית ול רוסמנש הצורו (ןבא)
ילב בוט אל ומצע שיגריש תששוח הדלוג ...(צ"צ - תואירבה
."(צ"צ - קית ילב רש) הדובע
ילוא ששחה" :הדלוגל רמא רשא תא ןוירוג-ןב בתוכ ךשמהב
םעהו ץראב השענה בטיה דומלל הליחת וילע לבא ,קדצומ
(37)."לארשיב
:תובושת המכ ןנשי ,ךוניח רשל ןבא הנומ עודמ תוהימתל
בשחנ אל תוברתהו ךוניחה קית םימיה םתואב ,תישאר
.רתוי םיבושח ויה םיילכלכ םיקית .בושח קיתל י"אפמב
בושי ןראו ,ינמז אוה ןבא לש יונימה יכ ורבס םיבר ,תינש
קיתל םירחא םידמעומ ויה אל י"אפמל ,תישילש .דיקפתל
תא הגהנהל ףרצל וצר י"אפמ ישארמ קלח ,תיעיבר .ךוניחה
.הגלפמב םהיבירי ויהש םירחא םיריעצ אלו ,ןבא אבא
לבקתי ,תוכילה םיענ ,"לאוטקלטניאה" ןבא יכ וויק ,תישימח
רוביצה ידי-לע ןהו ךוניחה תכרעמ ידי-לע ןה הדהאב
.ותוללכב
אל ןבא ותנוהכ תונשב ,השעמל .התדבתה וז הנורחא הווקת
.הילע עיפשה אלש טעמכו ךוניחה תכרעמ לש הקמועל דרי
,ךוניחה רש ןגס יכ ונמויב רפסמ ןוירוג-ןב ויונימ ירחא הנשכ
םולכ השוע ונניא ןבא יכ ןנולתהו לוכשאל אב ,ףסא ימע
.וילע תלטומ הדובעה לכ יכו ךוניחה דרשמב
הלשממה תבכרה תייעבב סנכהל יתיצר אל" :בתוכ ןוירוג-ןב
(38)."רקוב הדשל יתרזחו
תועבצא-תועיבט ריתוה אוה דרשמב ןבא לש וימי לכב
ךוניחה תכרעמ תא ריכה ישוקב ,השעמל .דבלב תוטעומ
.הבוציע לע עיפשהל דיכ קיפסמ ץרמנ היה אלו תילארשיה
1963 ינויב .תכשוממ םירומ תתיבש הצרפ ותנוהכ תפוקתב
לש תורדעיה ירחא תוברתהו ךוניחה רש דיקפתל רזח ןרא
ששמ רתוי הכשמנש הנוהכל רזח םעפה .םינש שולשמ תוחפ
ןבא לש םירצקה "תוחרוא"ה ימי לכמ םיילפכ .םינש
.דרשמב

 לארשיב ךוניחה הנבמב המרופרה
.תוברתהו ךוניחה רש דיקפתל םישדוחמ תוחוכ םע בש ןרא
דואמ ךומסב .הרזח התואל בטיה ומצע תא ןיכה יכ הארנ
.ץראב ךוניחה תכרעמב המרופר עצבל שי יכ טילחה ותבישל
עשוהי 'פורפה תירבעה הטיסרבינואה שיא תא הנימ ךכ םשל
הדעו שארב דומעל ,תיגוגדפה תוריכזמה שאר-בשוי ,רווארפ
.לארשיב ךוניחה הנבמ תא התנישש
תויורשפאהו ךרוצה תקידבל הליחת התנמתה רווארפ תדעו
לש יצחו הנשכ ירחא ,לבא .םניח הבוח דומיל קוח תבחרהל
הנבמ יוניש לע הצילמה הדעווה ,1965 סראמב ,הדובע
םייתנש-שש םיידוסי רפס-יתב תריצי ידי-לע ךוניחה-תכרעמ
רפס-יתבו ('ט-'ז תותיכ) םייניב-תוביטח ,('ו-'א תותיכ)
הדעווה תוצלמה יפ-לע .(ב"י-'י תותיכ) םייתנש-תלת םיינוכית
,ףיקמ רפס-תיב לש קלח תויהל הרומא םייניבה תביטח
הנייהת ('ט-'ז) הלא תותיכש אלא ,ב"י-'ז תותיכ תא לולכיש
הצילמה הדעווה .תידומילו תילהנמ הניחבמ תדרפנ הדיחי
ידלי לכל הנקיש ,םניח הבוח דומיל קוח תקיקח לע דוע
-תביטחבו ידוסיה רפסה-תיבב ,ךוניח תונש עשת לארשי
.םייניבה
תונקסמ תא לטבל עבתו תוצרמנ החמ םירומה זכרמ הליחת
הדעו 1966 ץיקב המקוהש ירחא םלוא .רווארפ תדעו
םירומהו טלמיר ךלמילא כ"ח לש ותושארב תירטנמלרפ
תיפוס הרשואו הלבקתה וז - המרופרה לע םינוידב ופתוש
.1968 ץיקב תסנכהו הלשממה ידי-לע
הל שי יכ עבקו המרופרה לע תסנכב ןוידה תא םכיס ןרא
:םיירקיע םידעי השימח
-לע םידימלתה ללכ לש דומילה-תונש הרשע-םיתש לועיי (א"
...תיכוניחהו תידומילה םתלוכי יוצימ ידי
ןהיפלו ,םידימלתה לש תונושה תויוכיא התא ףושחל (ב
.םרישכהלו םנווכל
םילוע ינב םידימלתה לש םיידומילה םיגשיהה םודיק (ג
.םאלסיאה-תוצראמ
ךוניחב םינהנה םידימלתה תייסולכוא לש ףקיהה לודיג (ד
.ידוסי-לע
רודה ךותב תיתדע-ןיבה תוברקתהה ךילהת תצרמה (ה
(39)."ריעצה

ירחא הנש םישולשכ .ומשגוה הלא םידעי םא עובקל לק אל
יביטקייבוא ןפואב טופשל השק ןיידע המרופרה לע הטלחהה
.הלשכנ וא החילצה וז םא
יבויחו לדוג ךפהמ הללוח המרופרה יכ קפס ןיא ,אסיג דחמ
ידוסי-לעה ךוניחב םידמולה לגעמ .ץראב ךוניחה תכרעמ לכב
תואמ ונבנ :ךורע-ןיאל ורבג ךוניחב תועקשההו .דואמ לדג
תואמ ,תודבעמ תואמ ,תויעוצקמ תומגמ יפלא ,רפס-יתב
ורשכוה םירומ יפלא .טרופס ימלוא תואמו הכאלמ ימלוא
ושרדנו ,םיידוסי-לעה רפסה-יתבבו םייניבה-תוביטחב דמלל
ונפוה ,ךוניחה תוגרד לכב ,םירחא .םיהובג םידומיל םילשהל
הדיחי המקוה ,המרופרה תוכזב .תויעוצקמ תויומלתשהל
תושדח דומיל תוינכת תורשע הקיפהש םידומיל תוינכתל
תואמ לש םתביתכ תא המזיו םינווגמו םיבר תועוצקמב
תיצועיי תכרעמ המקוה :דועו תאז .םישדח דומיל-ירפס
םינוש םירושיכ ילעב םידימלת הרתיאש הפנע תיגולוכיספו
.םתנווכהלו םנוימל העייסו
-יתב .הערל םיבר םייוניש םג הללוח המרופרה ,אסיג ךדיאמ
תופוכת םיתעל םהבש ,םימוצע "תשורח-יתב"ל ויה רפסה
-תומרמ םידימלת יפלא המכ דחא ףיקמ רפס-תיבל םיאבומ
יתווצ ךותב רוכינה לדג הלא רפס-יתבב .תויבטוק דומיל
ותואב םידמלמה םירומ תואממ םיבכרומ םימעפש ,םירומה
רוכינה לדג רמוחו לק .והער תא שיא םיריכמ םניאו רפס-תיב
תא םיריכמ םניא תופוכת םיתעלש ,םידימלתל םירומ ןיב
תוביטח ידימלתש הדבועהו רוכינה .םהידימלת תואמ
תותיכה ידימלת לש םיילילשה םישעמה תא םיקחמ םייניבה
לכ :דועו תאז .תופירח תעמשמ תויעב ודילוה ,תוידוסי-לעה
ךכ-לכ אל תונוש תויסולכוא ןיב היצרגטניא לש םולחה
התוא תחת םידמול םינוש םידימלתש הדבועה .שממתמ
-רודה ךותב תוברקתה" לע חרכהב הדיעמ הנניא גג-תרוק
ןווכה-תותיכל וניומש הלאמ םיבר ,ןכ לע רתי ."ריעצה
תוצרא יאצוי םירוהל םינב םבור - תויעוצקמ תותיכלו
.םכוניח ךילהת לכמ םילכסותמו םירמרוממ ואצי - םאלסאה
לאיצנטופהו םדוקת םתמרש םוקמב יכ ושח םהמ םיטעמ אל
הכילוה ,תומגיטס םהב הליטה קר תכרעמה ,הצומי םהלש
תא הרצעו ,תונבתכו תואנוכמ ,הקינכמ ומכ תועוצקמל םתוא
.םמודיק

 םוכיס
ןרא ןמלז ,ךוניח ירש ינש ונהיכ ינשה רושעבש יפ-לע-ףא
ותורסמתה .ינשה רושעה לש ךוניחה רש אוה ןרא ,ןבא אבאו
םייזכרמה םישיאה דחא ותויהו ךוניחל ןרא לש הלודגה
ללוחו םזי אוה .וחוכ תודוס ויה ,י"אפמ ,תינומגהה הגלפמב
ךוניח רש ףא יכ המודש ,תוכפהמ לש הרוש ךוניחה תכרעמב
.ןתומכ ללוחל חילצה אל
.רשכ ויגשיה תא םכיס ,רטפנש ינפל הנש יצחכו ,שרפש ירחא
ודמעוה ךוניחה יניינע" :קדצבו ,היה םהל ןושארו שאר
הציפקה תא הנמ ךכ-רחא ."התוניינעתהו הנידמה ייח זכרמב
תא ;ךוניחה הנבמב המרופרה תא ;ךוניחה יביצקתב המוצעה
-ינגמ ךוניחה תורגסמ לכב םידמולה ירפסמב לודגה לודיגה
הלכשהל תודסומהו םירומל שרדמה-יתבל דעו םידליה
תמק התא ;םניח הבוחה ךוניח ליג תאלעה תא ;ההובג
תקמעהל תינכתה תלעפה תא ;םידומיל תוינכתל הדיחיה
היזיוולטה לש תוליעפה תלחתה תא ;תידוהיה העדותה
רועיב" לעפמ תא ;"םעל תונמא" תמקה תא ;תיכוניחה
(40).דועו "תורעבה
ךא רקי םדא" ונמויב ןרא תא רידגה תרש השמ
אל םיחתמ רציו ןויטבמסכ חתר םיתעל (41)."ךבסותמ
וירבח םעו םירומה תגהנה םע ,ודרשמ תרמצ םע םייחרכה
ללסש רופחדכ לעפ בור-יפ-לע םלוא .הלשממלו תסנכל
וירחא ריתוה ,רופחד לככ .לארשיב ךוניחה תכרעמל םיביתנ
.םיררופמ אל םישוג םג אלא ,תושדח תולולס םיכרד קר אל
םג היתובקעב הריאשה ךוניחה תכרעמב ללוחש המרופרה
.תושק תולאש
השורד לארשי תנידמ לש ישילשה רושעה זאמ יכ ,המוד
לעפיש ךוניח רשל הכחמ ןיידע וז .המרופרב המרופר ץראב
.ןראל היהש הזכ ץרמב