תוכורעתו םיפסוא   
םירויא   
 
 
תופמ ןווגמ   
םיפרגו םימישרת   
 
 
ןמז יריצ   
תונווקמ תוליהק   
הירוטסיהב תורגבה   
עדימ ירגאמו תוירפס   
םינוש םירושיק