ןוחטיב

  1948 תואמצעה תמחלמ
ל"הצ רתא ,תואמצעה תמחלמ 
ליעפ ריאמ ,ח"טמ ,תואמצעה תמחלמ 
ןוחטיבה דרשמ ,תולחתהה - תואמצע 
ח"טמ ,םילשוריל ךרדה לע קבאמה 
תסנכה רתא ,תואמצעה תמחלמ 
תואמצעה תמחלמב ןויצ תודוקנ 
תסנכה רתא ,ןמז ריצ לע םיעצבמה תייגולונורכ 
הפמ ,1949 דע תואמצעה תמחלמ 
 
  1956 שדק עצבמ
:ןורבע ףסוי ,"רירגס םויב" רפסהמ םיקרפ
שכרה תוקסע 
ןיימר'ז ןס תדיעו 
תילארשיה הליעה 
רוואס 
ץאוס תומחלמ יתש רחאל הפוריא 
1967 - 1956 רוחאל טבמ 

שדק עצבמ ןויליג ,תישדוח הריקס ךותמ םירמאמ
ןוא רב יכדרמ ,םיגשיהו םימרוג ,יניס תכרעמ 
ךרול לאנתנ ,שדקב תומצעמהו ןוירוג ןב 
למרכ השמ ,הטלחהה הלפנ ךכ 
ןיבר קחצי ,יניס יחקל 
ליעפ ריאמ ,ל"הצ תוחתפתהב ךרד ןבאב שדק עצבמ 
ןטפיש ןד ,ילארשי-יברעה ךוסכסב יניס תכרעמ לש המוקמ 


ןלוג הילג ,ץאוס רבשמו מ"הירב 
1967-1956 לארשי תפרצ יסחי 
ןוטרתא דרפלא ,היתולבגמו היטמולפיד :ץאוס רבשמו ב"הרא 
ריצקת ,פאי .א םלוקלמ ,1956 ץאוס תמחלמ 
תידוהיה תונכוסה ,הפמ ,שדק עצבמ 
1956 רבוטקוא ,תישדוח הריקס ,יניס תכרעמ תריז 
1956 רבוטקוא ,תישדוח הריקס ,ץאוס תלעת 
ריוואה ליח ,1956  
ל"הצ רתא ,ריצקת ,שדק עצבמ 
 
  1962-1957 ףטוש ןוחטיב
םילשורי אטרכ ,אלבט ,םיננתסמ תוליעפו שא תוירקת 
םילשורי אטרכ ,הפמ ,הביא תולועפו תויושקנתה 
שמש השמ ,1967-1959 לארשי דגנ םימה לע יברעה קבאמה 
 
  1967 םימי תשש תמחלמ
יש לואש ר"ד ,םימיה תשש תמחלמב תיקאריעה תוברועמה 
ןורבע .י ,תמאב שחרתהש המ לע יברע-יסורה הקיתשה ךסמ 
ןתנ .י ,הרומח המלידמ ב"הרא תא רתפ ילארשיה ןוחצינה 
םראהא לא - לכייה ןינסח ,ינויצה ביואה לש היגטרטסאה 
רהוזיבא ריאמ ,ץאוסל החרזמ רוזחת אל הינטירב 
ילג הנקלא ,תפרצ םע וניסחי םקשנ 
יבוקעי דג ,וייוכיסו ןוחצינה ריחמ 
ןורבע .י ,לארשי ןוחצינ רחאל םלועה 
ןנר לאירא ,תיבה רה לע תימואל תוסייפתה 
יאני ןתנ ,ןורתיפל ךרדה :םיטילפהו תיברעמה הדגה ,העוצרה 
ןורבע .י , האנה םתעש 
אטרכ ,אלבט ,םימיה תשש תמחלמ יבלש 
הפמ ,םימיה תשש תמחלמ 
תופמ תצובק ,המחלמה תולשלתשה 
הפמ ,ןדרי-לארשי תירשפא היצרדפנוק 
הירוטסיהל ר"מפמה ,הרומל תויפוקיש תגצמ 
תסנכה רתא ,ריצקת ,םימיה תשש תמחלמ 
ץראה ,םימיה תשש תמוצ 
םימיה תששב ריוואה ליח 
ל"הצ רתא ,םימיה תשש 
ןרוא לאכימ ר"ד לש רקחמ ,בירעמ ,תירוטסיה הביטקפסרפב 1967 
ץ"מוא ,םימיה תששל הנש 35 
ונידיב תיבה רה 
 
  1970, 1969 השתהה תמחלמ
רהוז םהרבא ל"אס ,1980-1936 השתהה תמחלמ לש הייפואל 
תסנכה רתא ,ריצקת ,השתהה תמחלמ 
ץאוס תלעת תיזחב השתהה תמחלמ 
 
  תיללכה ןוחטיבה תסיפת
רזעילא ןב ירוא ,תונושארה היתונשב לארשי :םידמב המוא 
ןנור ןד ר"ד ,ןוחטיב תונש םישולש 
הירוטסיהל ר"מפמה ,ןוחטיבה תסיפת 
 
  םיפסונ םירושיק
ןוא רב יכדרמ ,"תיברעה הלאש"ה םע לארשי תנידמב תודדומתה 
ןלוגה לע ירוס רתא  
טנלמע ,ןוחטיבו אבצ :תורפסמ תוזרכ 
טנלמע ,םילובב ןוחטיבו םולש 
טנלמע , ילארשיה עונלוקב המחלמו אבצ 
םישימחה תונשב ריוואה ליח 
םישישה תונשב ריוואה ליח  
םיה ליח תשרומ 
הירוטסיהל ר"מפמה ,םישישהו םישימחה תונשב ןוחטיבה תויעב 
ימשרה רתאה ,ל"הצ 
תוליעפו הנבמ :ןוחטיבה דרשמ 
תינונסו למע ט"פמ ,םולשה רגאמ 
תירוטסיה הביטקפסרפב 1967 
םישרת ,1978-1953 םינשב ןוחטיבה ביצקת 
תידוהיה תונכוסה רתא ,תופמב יברע-ילארשיה ךוסכסה 
תורפסמ תופמ 
2000 - 1945 לארשי תולובג