רובחשו ריבחת - תויוליעפ

ןועבט תיירק גרבנירג ש"ע טרוא ס"יב ,ןוסמרבא הנינפ 'בג :העיצה.ופוס דעו םלועה ףוסמ ךלוה ולוק ,ירפ השועש ,ןליאה תא םיתרוכש העשב .1
.טפשמב תויקוספה גוס תא עבק
.1
הינשה תיקוספה הרושק הלמ וזיאלו ,הנושארה תיקוספה הרושק הלמ וזיאל
?טפשמב
.2
.יאנת 'ספ וב שיש ,המוד טפשמ רבחש
.3
.(דיקפת ותוא לעב) טושפ יריבחת קלחל היינשה תיקוספה תא ךופה
.4

.םהל ןימאהש ,ומצע לע קחוצו ,ותוא ומירש ,םיאפורה לע סעוכ שיאה ליחתה .2
.(קוריפ ...וגוס) טפשמה הנבמ .א
.הביס םגו יאול תדבעשמכ שרפתהל היושע "ומירש" הלמב "ש" תואה .ב
יפוא טפשמל קינעת רשא ,תרחא תדבעשמ הלמ עיפות 'שה םוקמבש ךכ ,םיטפשמ ינש רבחש
.יעמשמ-דח
.קמנ ?תיעמשמ וד איה "ןימאהש" הלמב "ש"ה םג םאה .ג
ונכות לע רומש) םיטושפ םיטפשמ םה וירבאש ,רבוחמ טפשמ ןותנה טפשמה ןמ רבחש .ד
.(ןותנה טפשמה לש ירוקמה
.ןושארה טפשמה לש האצות אוה ינשה רביאה ובש ,רבוחמ טפשמ רבחש .ה
וב שיש ,בכרומ טפשמל הז טפשמ ךופה - "ותוא ומירש םיאפורה לע סעוכ שיאה ליחתה" .ו
.אשומ 'ספ
.חתנו דוחיי קלחל אשומה תא ךופה - םיאפורה לע סעוכ שיאה ליחתה .ז

.רוענל ךתעש העיגמ ,רומח התאש ,םירמוא לכהשכ .3
.תויקוספה גוסו ירקיע ןייצ .בכרומ טפשמ ךינפל .א
.רבחשו יאנת 'ספל הנושאר 'ספ ךופה .ב
.םאתהב קספו ,רישי רובידל ףיקעה רובידה תא ךופה .ג
?תיקוספב לחש יונישה המ - "לכה" הלמה תא אשירה 'ספב טימשנ .ד
.האצות לש רשק וב שיש רבוחמ טפשמ רבחש ןותנה טפשמהמ .ה
.ךתעש ;לכה ;רומח ,רוענל :םילמה לש ןדיקפת המ .ו

.רוחסל קיספיש בטומ ,םירשי םישנא םע קר רוחסל טילחמש ימ .4
?"םיריש...טילחמש ימ" ףוריצה דיקפת המ .א
?'א ףיעסב טפשמה לש אושנה והמ .ב
?וז תיקוספב אושנה והמו "רוחסל קיספיש" ףוריצה דיקפת המ .ג
.(ויאוולו םצע םש) טושפ אשונכ טפשמב אשירה תא רבחש .ד
?תיקוספה גוס המ - "רוחסל קיספיש ול ונרמא" .ה

.ולוק תא עומשל ידכ תחרוז שמשה יכ ןימאהש ,לוגנרתל המוד אוה .5
.קספו תויקוספה גוס תא עבק ,דובעש תולמ ןמס .א
?תויקוספב ?ירקיעה טפשמב אשונה והמ .ב
?טפשמב לעופה םש לש יריבחתה ודיקפת המ .ג
?הז טפשמב תיקוספה דיקפת המ - ולוק עומשל ידכ תחרוז שמשהש איה לוגנרתה תנומא .ד
.'ד ףיעסבש טפשמב דוחיי קלחל "לוגנרת" הלמה תא ךופה .ה

םיעבראב רחבנ ,"םירעשה ךלמ" ,רלגיפש יכ ,עדונ ,שמא הכרענש ,העבצהה רחאל .6
.לגרודכה תצעומל םירחובה תולוקמ םיזוחא םיינשו
."עדונ" הלמה רחאל קוספה תא קמנ .א
?תרחאה תיקוספה דיקפת המו ?אשונה תיקוספ לש הגוס המ .ב
?העבצהה רחאל ,םירחובה תולוקמ ,שמא ,"םירעשה ךלמ" םילמה דיקפת המ .ג
תיקוספ הב שיש ,ההז ןכות תלעב תיקוספל "לגרודכה...רלגיפש יכ" תיקוספה תא רבחש .ד
.אושנ
?תיקוספה גוס המ ....םיינשו םיעבראב ....יכ העידיה תא יתעמש .ה
.אשומ תיקוספ וב שיש ,טפשמ רבחש 'ה ףיעסב טפשמהמ .ו
.(םילמ טימשהל ןתינ) המוד ןכות לעב טושפ טפשמל ירוקמה טפשמה תא ךופה .ז

:םיטושפ םיטפשמ ינש ךינפל .7
.לולת רה לע תדמוע השרוחה
.1
.הפוקז התיה רהה לש ועלצ
.2
.יאול תיקוספכ שמשי .2-ו ירקיע היהי .1 ובש בכרומ טפשמ הנב .א
!טושפ טפשמל 'א ףיעסמ טפשמה תא ךופה .ב
?2 טפשמב "התיה" הלמה דיקפת המ .ג
.יאול 'ספ 1-ו ירקיע 2 ובש בכרומ טפשמ רבחש .ד

."וז ךרדב ךישמהל ךל יאדכ אל" :םשאנה תא ריהזה טפושה .8
.תיקוספה גוס תא עבק .א
?תיקוספה לש האשונ והמ .ב
.עצבל ךילע היהש ,םייונישה םהמ ןייצו ףיקע רובידל רישי רובידב טפשמה תא ךופה .ג
.רבחושמה טפשמב דוחי קלחל "וז ךרד" ףורצה תא ךופה - תואכרמבש טפשמל קר סחיתה .ד
,תואכרמב טפשמה הנבמ תמועל הז טפשמב יונישה המ - "וז ךרדב ךישמת אלש בטומ" .ה
?הלאשה שארב עיפומה

תותלד תא חתפ אל םגו ,בכרה תא רצע אל יכ ,גהנה רפיס העיסנה ךלהמב .9
.סובוטואה
.תיקוספה גוס תא עבק .א
.םאתהב קספו ,רישי רוביד וב שיש טפשמל ןותנה טפשמה תא ךופה .ב
:שמשל תויושע "סובוטואה תותלד תא חתפ אל םגו" ףוריצה .ג
.תיקוספה ןמ קלח
.1
.תיקוספל אלו ירקיעה טפשמל רשקתמו ומצע ינפב דמועה רביא
.2
טפשמה לש םיאתמ קוסיפ ךות ,תונותנה תויורשפאה 2 יפ לע רבחשו 'ב ףיעסב תוארוהל רוזח
.רבחושמה

.גהנל עידוהל שי סובוטואב דושח ץפח לע .10
.אלמ חותינ + טפשמה גוס .א
.יאנת 'ספ וב שיש ,בכרומ טפשמ ןותנה טפשמה ןמ רבחש .ב
.ןמז 'ספ וב שיש ,בכרומ טפשמ ןותנה טפשמה ןמ רבחש .ג
.אשונ 'ספ וב שיש ,בכרומ טפשמ ןותנה טפשמה ןמ רבחש .ד
ינשבו ,דוחיי קלחכ שמשי "דושח ץפח" דחאב - םיטפשמ ינש רבחש ירוקמה טפשמה ןמ .ה
.דוחיי קלחל ךפהיי - "גהנל"
ןמ דחא לכב "שי" הלמה דיקפת המ .גהנל ךכ לע עידוהל שי .דושח ץפח סובוטואב שי .ו
?םיטפשמה
.סובוטואב ,גהנל :םילמה לש ןדיקפת המ .ז

לש תושקבה םרז קספ אל ,הדובעל םתלבק יאנת תא םינופל ונעדוהש רחאל .11
.הדצמב תוריפחה עצבמב ףתתשהל ושקיבש ,םישנא
.תויקוספה גוס תא עבק .א
.םישנא לש םרז ,הדובעל ,הדצמב :םילמה דיקפת המ .ב
.('שנ + 'ונ) אלמ ןיערג ילעב םיטושפ םיטפשמ 3 םושר ןותנה טפשמהמ .ג
.םאתהב רבחשו רותיו 'ספל אשיר תיקוספ ךופה .ד
.ההז ןכות לעב טושפ טפשמל ירוקמה טפשמה תא ךופה .ה

.טרפב עוגפל םילולעה ,םיישיא םיטרפ ןותעב םסרפל רוסא .12
.הביס תיקוספ וב היהתש ,שדח טפשמ טפשמה ןמ רבחש .א
.אשונ תיקוספ וב היהתש ,שדח טפשמ טפשמה ןמ רבחש .ב
.םירובחשה ינש ןיב יטנמסה לדבהה והמ ןייצ
.האצות לש רשק וירביא ןיבש ,החואמ טפשמכ טפשמה רבחש .ג
.יאנת 'ספ לעב בכרומ טפשמ רבחש .ד
.דוחיי טפשמכ ירוקמה טפשמה תא רבחש .ה

.טפשמ לכב שגדומה קלחה לש יריבחתה דיקפתה תא ןייצ .13
.םיקידצ הרשע הב אצמא םא ,ריעה תא בירחא אל .א
.םיקידצ הרשע הב אצמא םא איה הלאשה .ב
.םיקידצ הרשע הב אצמא םא קפס םייק .ג
.םיקידצ הרשע הב אצמא םא רורב אל .ד

:ל"נכ .14
.הריקח תדעו םקותש טלחוה
.הריקח תדעו םקותש ,העצה ולעה הגיסנה רחאל
.תודבועה םוסרפ רחאל דימ הריקח תדעו םקותש ,עיצה אוה

ךות העונתה ךותב םיכבתסמ עונפוא יבכור דציכ ןיחבמ שיבכל ןמדזמש ימ .15
.תוריהזה יללכמ תומלעתה
?יריבחתה ןדיקפת המ .תויקוספ יתש לעב בכרומ טפשמ ךינפל .א
דיקפת ותוא ילעב םיטושפ טפשמ יקלחל תויקוספה תכיפה ידי לע טושפ טפשמ רבחש .ב
.יריבחת
.ואולמב שדחה טפשמה תא רבחשו בצמ תיקוספל ..."תומלעתה ךות" ןפואה רואת תא ךופה .ג
.תונכסב ושוחיש ילב העונתה ךותב םיכבתסמ עונפואה יבכור .ד
.קספו רבחש - אושנ 'ספל ('ד ףיעסב) אושנה תא ךופה
.1
.תפסות לש רשק וירבא ןיבש החואמ טפשמ 'ד ףיעסב טפשמהמ רבחש
.2
.האצות לש רשק וירבא ןיבש החואמ טפשמ 'ד ףיעסב טפשמהמ רבחש
.3

.םיזע םימשג םידרוי םיימוי רבכ (א .16
.םשגה תמחמ ושבתשנ םיכרדה (ב
.ודעומב םייקתי אל לויטה (ג
.רביא לכ לש וגוס ןייצו םירביא 2 לעב החואמ טפשמ םיטפשמה ןמ רבחש .א
.הביס 'ספ לעב בכרומ טפשמ רבחש 'ג ,'ב םיטפשממ .ב
.הקיז יאול 'ספ וב שיש בכרומ טפשמ רבחש 'ב ,'א םיטפשממ .ג
רוביד ראשהשכ ,"עידוה הרומה" םילמב חתופה טפשמ רבחש 'ג ,'ב םיטפשממ .ד
.םאתהב קספו ,רישי
יאול 'ספ וכשמהבו "םימשגה" ואשונש בכרומ טפשמ רבחש 'ב ,'א םיטפשממ .ה
.אושנ תיקוספו