(2 רפסמ העצה) הניחב תנוכתמב תועצהםיכרד...ב הסיטה תריצעל
,תנעוט תוינוכמ לש תוירוחא תושמש יבג לע אוצמל ןתינש ,תוזרכה תחא 1
ןתינ התעש הארנ 2 ."ןיא ילש תינוכמל ...םירוצעמ שי יל" ,הארנכ גהנה םשב
םרידגהל אלא רשפא-יא םיתיעלש ,בכרה-ילכו ,היפ לע וז הנעט ךופהל היהי
םיגהונה לש םתעד תא טעמ ררקל ועיסי ,ונישיבכ ינפ-לע םיסטה תפות-ילככ
.םהב
'א הקספ
חותיפו רקחמ לע חוודמה ישדוח תע-בתכ ,Innovation לש 79 'סמ ןויליגב 3
דטיינוי" תיביבא-לתה הרבחה יכ ונאצמ ,לארשיב עדמ תוישעת לעו יתישעת
העיסנ ענומה ,(חודלא :הנוכמה) דחוימ תוריהמ-לבגמ החתיפ "ינפמוק סרדיירט
,ינכמורטקלא ןונגנמ והז 4 .שארמ העבקנש תוריהמ לע הלועה תוריהמב
,ליגרכ ביגמ בכרה :בכרב גהונה תשוחתב רבד הנשמ ונניא ויחתפמ ירבדלש
םלואו ,הז ץחל םיריבגמשכ ץיאמו קלדה תשווד לע ץחלה תנטקה םע טאמ
תיברמה תוריהמה תעיבק 5 .שארמ עבקנש ,םיוסמ לובג דע קר - הז הרקמב
לש םינועשה חול לע ןקתומה ,תסומ רותפכ לש טושפ בוביס ידי לע תישענ
קוחה לע םירבועה םיגהנל הברה ליעוי אל שדחה ןקתימהש ןאכמ 6 .בכרה
לוכי גהנה 7 ...םיתיעל םיתפתמה ,בוטה ןוצרה ילעבל עייסי אלא ,דיזמב
גוס) ךרדה יאנתל המיאתהלו ,העיסנ ידכ ךות ,תיברמה תוריהמה תא תונשל
עונמל ידכ ,תילמיסכמ תוריהמ תשרדנ עתפל םא 8 .('וכו שיבכה ביט ,ךרדה
ול יד ךכ םשל 9 .תוריהמה-לבגמ תלועפ תא ידימ ןפואב לרטנל ןתינ ,הנואת
הנכסה הפלחשמ 10 .ליגרהמ לודג ,םוריח-ץחל קלדה תשווד לע ץחליש גהנל
יטמוטוא חרואב רזוח ,ליגר ץחל תויהל רזוח קלדה תשווד לע ץחלהו
.ותוליעפל תוריהמה-לבגמ
'ב הקספ
ךכ ,תואצותהו ,הנשמ הלעמל רבכ וסונ שדחה ןונגנמה לש םיינושאר םימגד 11
הטושפ ותבכרה היהת קושב הריכמל ןונגנמה אצוישכל 12 .תוניוצמ ,ונארק
ויתס יריחמב ,היהי יסיסבה וריחמ 13 .ךסומ תדובע לש תחא העש :הריהמו
ןמז ךות ךסחת וז העקשה יכ םיפצמ םיחתפמה םלואו 14 .םילקש 8,000-כ ,82
תכירצ הלוע ההובג תוריהמב) ןונגנמה קינעיש קלדב ןוכסיחל תודוה ,רצק
לוכל-לעמו ,םירקי םייתרטשמ תוחודמ תוענמיה - רמול אלש ,(בכרה לש קלדה
.....והשמ הוש איה םג ,םימי-תוכירא -
'ג הקספןומצע יבצ :תאמ
1982 ,5-1 ו"כ ,"עדמ" :ךותמ

תולאש

('קנ 48) תולאשה שש ךותמ 4 -ב רחב
:תחא הלמב הנע (א
.1

(...אשונה) ?עטקב רבודמ המ לע -
(...אושנה) ?וילע רמאנ המ -

ןכות
יולג
ךתבושתב תבתכש המב שמתשה ,דחא טפשמב עטקב רקיעה תא בותכ (ב
המב ,אשונה לש ודיקפת המ ,ןוגכ םיינויח םיטרפ ףסוהו ,'א ףיעסב
.ותוליעי?"חודלא" רישכמה הנוכמ ,ךתעדל ,עודמ
.2

.זמרה תא קתעה ?ךכל זמר תאצמ טפשמ הזיאב

ןכות
יומס

?עודמו ,רוזעי אל ימל ,בתוכה תעדל ,רישכמה רוזעי ימל
.3
ןכות

םג עטקב תזמרנ לבא (עדימ רסומ) יביטמרופניא טסקט והז הרואכל
.בתוכה דצמ תרוקיב
.4


?תרוקיבה תינפומ ימ יפלכ (א

הנווכ
.וז תרוקיב תזמרנ םהב ,םיטפשמה ירפסמ תא ,םושר (ב(...) תודוקנ שולש תועיפומ עטקב תומוקמ רפסמב
.5

.םיכרד ...ב הסיטה תריצעל :תרתוכב
"ןיא ילש תינוכמל ...םירוצעמ שי יל" :1 טפשמ (ב
םיתפתמה ,בוטה ןוצרה ילעבל עייסי אלא _______ :6 טפשמ (ג
"...םיתיעל
.....והשמ הווש איה םגש ,םימי-תוכירא _______ :14 טפשמ (ד

תו/הבושתב רחב) ?םיטפשמהמ דחא לכב תודוקנה שולש לש ןדיקפת המ
ךל שי םא .קמנו טפשמו טפשמ לכל הבושתה תא םאתה - (תו/המיאתמה
.התוא םושר ,הנוש הבושת
:הריחבה תויורשפא
.רחא והשמל הפצמה ארוקה תא עיתפהל תודוקנה שולש דיקפת (1
דצמ תיתרוקיבו תינוריא המינ לע זומרל תודוקנה שולש דיקפת (2
.בתוכה
.ארוקה תא םיהדהל תודוקנה שולש דיקפת (3
.תינחלס םג ךא תינוריא המינ לע זומרל תודוקנה שולש דיקפת (4
.םילמב ךוסחל תודוקנה שולש דיקפת (5
.ןיינעה לע בושחל ארוקל תוהש תתל תודוקנה שולש דיקפת (6
. . . . . . :רחא דיקפת (7

,ןושל
דיקפת
-ינמיס
קוסיפה


הניא ,עטקב העיפומה ,"Innovation" תויזעול תויתואב הבותכה הלמה (א
החנהל םיקומינ אצמ .תויזעול םילמ עדוי וניאש ,ארוקל עירפהל הלולע
.וז
.6


,ןושל
הנווכ
ןושלב ךיתועידי יפל וא טפשמב ןרשקה יפל תואבה םילמה תא שרפ (ב
.(םילמה-תרוצת תרכה ךותמ)
.ינכמורטקלא ,(לקשמה לעו שרושה לע בושח) לבגמ :ןה םילמה


.(ותוליעפ לע רתוול) ליעפ-יתלבל ךופהל :השוריפ עטקב הלמ וזיא (ג


?תוינוכמ לש םירוצעממ םדא ינב לש םירוצעמ םילדבנ המב (ד
('קנ 15) "העבהו הנבה"ב תפתושמ הלאש) - הבוח תלאש
.ךינפלש הלאשה לע הנע


,דיזמב ותלוזל עירפמה ,םדא לש םיירשפאה םיעינמה תא הקספב ראת
ונכשל עירפהש ,םדא לש תולצנתה הבו ,תפסונ הנטק הקספ בותכו
.(עטקב תשגפ דיזמב הלמה תא) .הגגשב
.7
(('קנ 37) דבלב תחא הלאשב רחב) העבהב תולאש


"חודלא" הנוכמה ,תוריהמה לבגמ תא החתיפ רשא ,תיביבא-לתה הרבחה
רישכמה לע רבסהו עדימ ףד םלש דומע ינפ לע ןותיעב םסרפל הצור
.עונכש םג ךא חוויד היהי הז ףדב .שדחה

.8
:תואבה תודוקנה יפ לע בותכ .הז עדימ ףד הרבחה םשב םסרפל תשקבתנ
.ודיקפתו רישכמה םש (א


.וחותיפ תורטמ (ב


.(ותלעפה ךרד) וב שומישה ןפוא (ג


(?ושכרל יאדכ עודמ) רישכמה לש ותוליעי (ד


.חטשב השענהמ חוויד (ה( וא ) תויורשפאה 2-מ תחאב רחב
.9

עטקב ראותמה רישכמב םינושארה םישמתשמה ןיב תייהש חיננ (א
לע הבוגת ובו ,רישכמה תא החתיפש ,הרבחל בתכמ בותכ .("חודלא")
.רישכמב שומישה
לע חוויד תפסותב הדות בתכמ רמולכ ,תיבויח הבוגת תויהל הלוכי וז
לע חוויד ובו ,תילילש הבוגת וא ,ותוליעי תדימו רישכמב ךשומיש
.רופישל תועצה וא/ו תוליעי רסוח


עטקב ראותמה רישכמב םינושארה םישמתשמה ןיב תייהש חיננ (ב
,רישכמב שומישה לע הבוגת ובו ,ןותיע תכרעמל בתכמ בותכ .("חודלא")
.רישכמה תא שוכרל םיפסונ םיגהנ ענכשל ןויסינוהבושת יזמרו הכרעה חתפמ


.תחא העש :הניחבה ךשמ
.1


:הכרעה חתפמו תולאשה הנבמ
.2

הנבה תולאש


'קנ 12 הלאש לכ (6-1 תולאשה ךותמ 4 רחב)


x 3 םיפיעס 3 תלעב ,'קנ 6 x 2 םיפיעס 2 תלעב הלאש)
('קנ 4

תודוקנ 48 כ"הסהבוח תלאש

'קנ 7 הנבה
םיעינמ רואית (7)

'קנ 8 העבה
תולצנתה תקספ

תודוקנ 15 כ"הסהעבה תולאש


תודוקנ 37 כ"הס
(9-8 תולאשה ךותמ 1 רחב)
'קנ 37 הלאש לכ


הבושת יזמר
.3
הנבה תולאש

.חתפמ-תולמ יוהיז ךות םוכיס ליגרת (1

.תוריהמ לבגמ חתופ .א

תוריהמ לע הלועה תוריהמב העיסנ ענומה ,תוריהמ לבגמ חתופ :'א תורשפא .ב
.שארמ העבקנש
.(ופוס דע 14 טפשמ ,'ב הקספ) ...ותוליעיש ,רישכמ חתופ :'ב תורשפא

חוד+לא םחלה - "חודלא" (2
(םייתרטשמ תוחודמ תוענמיה - ופוסב 14 'סמ טפשמ זמר)

.6 טפשמ (3

.יזכרמה אשומה אוה גהנה(4
.רכזומ אוה טפשמ לכב טעמכ
...תמסרפתמ הארנכ גהנה םשב - 1 טפשמ
.םתעד תא טעמ ררקל ... - 2 טפשמ
...אלא דיזמב קוחה לע םירבועה םיגהנל ליעוי אל ... - 6 טפשמ
...והשמ הווש איה םגש םימי תוכירא ... :ופוסב 14 טפשמ

.בתוכה-תנווכ לע םיזמורה ,קוסיפה ינמיס דיקפת תא תוארל ןתינ ןאכ (5

חוודמה ישדוח תע-בתכ ,Innovation לש 79 'סמ ןויליגב" :3 טפשמ (א - ןושל (6
"...תוישעת לעו יתיישעת חותיפו רקחמ לע
.רבודמ המב תטרפמו הריבסמה תיזעולה הלמל הרומת ןאכ שי


"הנבהו העבה"ל הבוח תלאש
.דיזמב קוחה לע םירבועה 6 טפשמב עטקב עיפומה גשומ לש הנבה םג ךא הביתכ םג ןאכ שי

העבה תולאש
.'כ ,ט"י תורגאב ומכ הכרעהל םיביכרמה טוריפ