לש תוברתהו ךוניחה תדעו תוצלמה
ינושלה ךוניחה ןיינעב תסנכהבאב 'י םויב תסנכה תאילמ ןחלוש לע החינה איה הז אשונב הדעווה המייקש ןויד רחאל
:תואבה תוצלמהה תא 5.8.87 ,ז"משתה

תירבעה ןושלה יכ הפקשהה תא ץמאל תוברתהו ךוניחה דרשמל הנופ הדעווה
.רפסה-תיבב דמלנה עוצקמ לכ תועצמאב םידימלתל תינקומ תויהל תבייח
תירבע תוברתמ קתונמה עוצקמכ תירבע ןושל תארוה יכ תרבוס הדעווה
.םידימלתה לצא אשונה תמנפה תרשפאמ הניא התורפסו

.1
,ב"י וליפא וא א"י התיכל ןושלב תורגבה תניחב תא קיתעהל הצילממ הדעווה
.עוצקמה דומיל לש םינש דוע םידימלתל תונקהלו ,הפשה דמעמ קזחל ידכ

.2
,ימואל ןוכמ תמקה םוזיל תוברתהו ךוניחה דרשמ ינפב הצילממ הדעווה
תא לולכי הז ןוכמ .הביתכהו האירקה ,רובידה תוברת חופיטל יעוצקמניב
םירצויהו םיצרמה ,הקיטילופה ,ןורטאיתה ,תונותיעה ,ההובג הלכשהל תודסומה
.םוחת לכב

.3
,הנוכנ ןושל ,רובידה תוברת תא חפטל תוברתהו ךוניחה דרשממ תעבות הדעווה
תויומלתשהב תוברהל ,הלכשהה יבלש לכב לארשיב םירומה ברקב הביתכו האירק
.הז אשונב תונייטצהו םיגשיה ןויצל םיסופד שבגלו
.4