לעופה ימילשמ

.תיטנמס טבמ תדוקנמ - רואיתה ,ביוחמה םוקמה םילשמ ,אשומה

.לרב תיב תללכמ ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,רמורט הנינפ ר"ד תאמםייניבה תביטחב ןושל ירומל ןויעה םויב האשינש האצרה יפ לע ודבוע הלא םירבד)
תושרל ודמעוהו לרב תיב תללכמב 27.3.88 ח"משת חספ תשפוחב הנוילעה הביטחבו
(.רמורט ר"דל הדות .תרגיאה

רואית-אשומ הנחבאה לש היתודלותל .1
.רבכמ הז "לגרה תא הטשפ" העודיה תולאשה תטיש 1.0
:תחא המגודב םיגדא םא יד
תור םע קשנתה ןד
:םיטפשמב
תור םע לייט ןד


?ןד לייט ימ םע ?ןד קשנתה ימ םע :הלאש התוא לאשיתש יעבט
!איה אלו םיטפשמה ינשב "תור םע" ףוריצה לש ההז יריבחת דיקפתל ונליבוהל ךירצש המ
."רואית" ונינפל ינשב "אשומ" ונינפל ןושארב
תונורתפל עיגהל ידכ תונוש תולאש עיצהש ריבחתה דומיל ירפסמ דחא תושעל לידגה)
:םינושה
(רואית) ?ונלייט ימ תייולב - שיאה םע ונלייט
.(אשומ) דימלתה ץעונ ימ םע - ונמע ץעונ דימלתה

הלעומש יפכ ,הכרצהה ןויער לע תססובמ רואיתל אשומה ןיב ןיחבהל תמדקתמ הטיש 1.1
,1957 1 'דהמ) םיראתמו םיאשומ / הלפט הנומא :3 קרפ "הבוט תירבע" ןזור 'ח לש ורפסב
דגנכ תכרצומ המלשה יוהיזל םיילמרופה רכיהה ינמיס .(1976 3 'דהמ ,1963 2 'דהמ
:הלאש ינמיס םה םג םילעמ תכרצומ יתלב המלשה
המלשה .םלש אל טפשמה בשחיי הידעלב רשא הבוח תמלשהל תבשחנ תכרצומ המלשה
:טפשמב "רפס" המלשהל אופא סחייתנ דציכ .טפשמב הטמשהל תנתינ תכרצומ יתלב
.ברעה לכ ארק דוד :בוטו םלש טפשמ םייק ודיצלשכ .ברעה לכ רפס ארק דוד
האוושהב .רקוב תחורא יתלכא אל :טפשמב "רקוב תחורא" המלשהה יבגל ןידה אוה
.רקובה יתלכא אל :בוטהו םלשה טפשמלתואל אופא סחייתנ דציכ .תיאמצע תועמשמ רסח אוהש ךרצומ דוסי לש ועבטמ
תאשונ איה ירהו ,תכרצומ איה ןיאה ?'חרפ לחרל ןתנ ןד' :טפשמב "ל" סחיה
?תוכייש לש תועמשמ

ךרצומה ףוריצה לכו ,תורחא סחי תולמב הרמהל תנתינ הניא תכרצומה סחיה תלמ
:טפשמב "ןוראב" המלשהה לש הניד אופא אהי המ .לעופ יראותב הרמהל ןתינ וניא
(םש רפסה תא םש ןד ,ןוראה לע רפסה תא םש ןד=) ןוראב רפסה תא םש ןד
תא ארק ןד ,ןוראה לע רפסה תא ארק ןד=) ןוראב רפסה תא ארק ןד תמועל
.(םש רפסה
.(דמלמ הנחבהה ןוירטירקש יפכ) ?םהל דחא ןידהםירושקה ,םיטנמס םילוקיש יפ לע ךרצומה דוסיה יוהיז - הכרצהה תסיפתל רחא ןוויכ .2
.םיקדוב ונא ותמלשה תאש ,לעופה לעב טפשמה תיתשתב דמועה יטנמס-יגולה הנבמב
. 1תיטנמס איה הכרצהה תרדגהל אצומה תדוקנ ,תורחא םילמב וא
הנש םירשע הזמ תונשלבב העודיה הירואיתהמ ויתורוקמ באוש תיטנמסה הכרצהה ןויער 2.0
העודיה תינאיקסמוחה הירואיתה לש העקר לע החמצש) ;"תיביטרנגה הקיטנמסה תירואית" -
:םויה םכל ריבעהל תשקבמ ינאש רסמהמ והשמ ריגסמ המש רבכש ("יביטרנגה קודקדה"
עוציבב ךרצומה דוסיה והמ עבקיי היפ לעו הביתכמה איה ,תרצויה איה הקיטנמסה
.יריבחתה

עבוקה טשפומ יטנמס גשומ לש שומימכ לעופה ספתנ תיביטרנג הקיטנמסבו הקיגולב 2.1
,םיוסמ השעמל סחייתמ לעופה ,תורחא םילימב וא .יהשלכ תושיל סחיב יהשלכ המרד
.תואיצמה םלועב םיוסמ בצמ ,תמיוסמ תווהתה
הלח הלועפהש הז ,הלועפה תא השועה הז ומכ םיפתתשמ ,םינקחש קלח םילטונ ןותנה השעמב
םאו (םוקמל םוקממ רבעמב תורושקה ולא ומכ) תומיוסמ תומרדב ןקחש אוה םג םוקמה .וילע
.(לשמל ,"הבישח"ב תורושקה תומרדה) .ןקחש אוה ןכותה יזא ,רבודמ תילטנמ המרדב
ולאכ) .בצמ ל הסינכ וא בצמב הרושקה וז ומכ ,דבלב דחא ףתתשמ הב קלח לטונש המרד שי
הב םילטונ םינקחש ינשש המרד שי .(לשמל "תומדריה" וא "הניש" ,"החונמ" לש תומרדה ןה
ןיב ישגר סחי לש תומרדה ,(רצומלו רצויל תוסחוימה) "הריצי" לש תומרדה ןה ולאכ :קלח
תסחוימ איה םלועל יזא ,רבודמ תילטנמ המרדב םאו ,(האנשהו הבהאה תומרד ומכ) םיינש
:םינקחש השולשל תוסחוימה תומרד םג שי .הבישחה ןכותלו בשוחה ןקחשל
יטרקנוק טקייבוא תויהל לוכי רבעומה "והשמ"ה :והשימל והשמ תרבעה לש תומרדה ןה ולאכ
הילאש תושיהו ,תרבעומה תושיה ,הריבעמה תושיה :אופא םה םינקחשה תשולשו רסמ וא
תורושק םוקמל םוקממ רבעמ לש וא םיוסמ םוקמב והשמ תמיש לש תומרדה םג .םיריבעמ
.םינקחש השולשב

תיתשתה הנבמ לש יריבחתו ילולימ שומימ אלא וניאש) חטשה ינפ לע יריבחתה עוציבב 2.2
םינקחשהו ,לעופכ ללכ ךרדב המרדה תשממתמ (םיטשפומה םייטנמסה םיסחיה לש ,יטנמסה
.םצע תומשכ ללכ ךרדב םישממתמ
םיספותה םצע תומשכ םירחאהו ,אשונ תדמע ספותה םצע םשכ שממתהל בייח םינקחשה דחא
לעופ לש תכרצומה תיריבחתה תרגסמה ,תורחא םילמב .םיכרצומ םימילשמ לש תודמע
.שממל לעופה אב התואש המרדל םירושקה םייגולה םינקחשה רפסמב הרושק ,םיוסמ
םיכרצומה םיטנמלאה רפסמ תא ביתכמ יטנמסה סיסבבש םייגולה םינקחשה רפסמ
.חטשה ינפ לע יריבחתה עוציבב (אשונה ללוכ)
.ךרצומ םילשמ אוה לעופה לש תיגשומה ותועמשממ דרפנ יתלב קלח אוהש םילשמ

תויכרע" םשב יטנמסה הנבמבש םייגולה םינקחשה רפסמ תא תונכל םיגהונ ונא 2.3
.(םינקחש העבראמ רתוי אל קלח לוטיל םייושע המרדב) . 2"תיטנמס
טפשמל םיינויחה (םייגולה םינקחשה תא םינמסמה) (טפשמ ללוכ) םיינמשה םיפוריצה רפסמ
:תורחא םילימב וא . 2"תיריבחת תויכרע" הנוכמ םיוסמ לעופ אב ובש , 3םלשה יעבטה
תויכרעה = תכרצומה תיריבחתה ותרגסמ תא םיוהמה לעופה לש 4"תומוקמ"ה רפסמ
ומכ (םייכרע דח וא) םיימוקמ דח :םילעפה תא םינכמ ונא ךכל םאתהב .לעופ לש תיריבחתה
,ןשי 1ש"צ = םדרנ /חנ /ןשי והשימ :בצמל הסינכ וא בצמ םינייצמה םילעפה ,לשמל
/הנב והשמ :והשימ לש הריצי םינמסמה םילעפה ,לשמל ומכ (םייכרע-וד וא) םיימוקמ-וד
םילעפ יבגל לשמל ,תימוקמ-עברא תויכרעל דע , 2ש"צ הנב 1ש"צ = והשמ רצי /דסי
1ש"צ = םוקמל םוקממ רובעל והשמ / והשימל םרוג והשימ = העונת תמירג םינמסמה
. 4ש"צל 3ש"צמ 2ש"צ ליבוה

,תיריבחתה תויכרעה תא ביתכת תיטנמסה תויכרעהש ,יופצ ןאכ דע רמאנל םאתהב 2.4
,םינקחשהמ דחא לכ ספותש ,יטנמס יגולה דיקפתהש ,יופצ .ןהיניב דחאל דחא המאתה היהתו
תא ןמסמה םצעה םש ,לשמל ,ךכ .ותוא ןמסמה םצעה-םש לש יריבחתה ודמעמ תא ביתכי
.אשונכ יופצ הלועפה השוע
.אשומכ יופצ ,וב הלח הלועפהש ,רבדה תא ןמסמה םצעה םש
רבד תמיש לש המרדב ומכ) ,המרדב יתוהמ ביכרמ אוהשכ ,םוקמה תא ןמסמה םצעה םש
סחי ףוריצ=) םוקמ לש סחי ףוריצכ יופצ (םוקמל םוקממ רבעמ לש המרד ;םיוסמ םוקמב
.אשומה לש ודמעמל בורקה יריבחת דמעמב ,(יביטקול
תיריבחתה תוגהנתההמ הנוש ןודנה יביטקולה סחיה ףוריצ לש תיריבחתה תוגהנתההש רחאמ
. 6"ביוחמ םוקמ םילשמ" :דרפנ יוניכ ול עצוה ,יאשומה סחיה ףוריצ לש
ביוחמה םוקמה םילשמו אשומה :תיטנמס טבמ תדוקנמ הכרצהה ןויער תסיפתל ןאכמו
תיתשתב דמועה יטנמסה הנבמבש םייגול םינקחש לש םישומימ םה (רואיתל דוגינב)
ובש טפשמה תרוצ תא הבורמ הדימב תבצעמ לעופה לש ותועמשמ ונייהד .ילעופה טפשמה
.עיפומ אוה

תויכרעהו תיריבחתה תויכרעה ןיב המאתה תמייק םהבש םיטפשמה ימגד תא גיצנ ןלהל 2.5
.היופצה המאתהה ןיא םהבש םיטפשמ םדצלו תיטנמסה

( (+1) תיריבחת תויכרע) שנ לעופ + ונ ש"צ :ימוקמ דחה םגדה .1
תויכרעהמ הנוש תיריבחתה תויכרעה
:תיטנמסה
"הלחתה הרומה"
לש המרדב ירהש (+2) ,תיטנמס תויכרע)
"בשוח"ה ןקחשה םג קלח לטונ "תולחתה"
.הלוח והשימש
"שבלתמ ןד"
לש המרדה ירהש ,(+3) תיטנמס תויכרע
:ןיעמ והשמ איה "תושבלתה"
. 3ומצע לע 2םידגב םש 1והשימ
תיריבחתה תויכרעה
:תיטנמסה תויכרעל ההז
"הלח הרומה"
"ןשי ןד"( (+2) תיריבחת תויכרע) אשומ 2ש"צ + שנ לעופ + ונ 1ש"צ (א) :ימוקמ-ודה םגדה .2
:תויכרעב המאתה יא
"רשבה תא יתחלמה"
:םימייק "החלמהה" תמרדב
;והשמ לע חלמ םש והשימ
"קנבה תא דדש עשופה"
ירהש (+3) תיטנמס תויכרע
3והשיממ 2ףסכ חקל 1והשימ - "דדש"
:תויכרעב המאתה
"לחר תא בהוא ןד"
"לחר םע שגפנ ןד"
"םימשה תא ארב םיהלא"
תא גציימה "לחר םע שגפנ ןד" :טפשמל בל תמושת תונפהל יוארה ןמ (א) ימוקמ-ודה םגדב
רחאמ .('דכו "קשנתה" ,"חחוש" ,"טטוקתה") םיידדהה םילעפה לש םיליגרה םיעוציבה דחא
"x םע" גוסמ המלשההש וילאמ ןבומ ,םינקחש ינש בייחמ תוידדהה לש יטנמס-יגולה הנבמהש
לצא "x םע" דמעממ הדמעמ הנוש ןכ לעו ,אשומ :ונייהד ,תכרצומ איה םיידדהה םילעפב
.(ונירבד תישארב םגדוהש םיטפשמה דמצב האר) .לשמל ,"לייט"

(םוקמ ןומיס=) בייוחמ םוקמ םילשמ2ש"צ + שנ לעופ + ונ1ש"צ (ב)
. 8ראפ תרידב הרג לחר
. 8הינחה שרגמב הנוח יתינוכמ
.תיבה ןמ 9יתאצי
.הטיסרבינואל 9יתעגה

יתוהמ םוקמהש םילעפ ,ונייהד ,םייביטקול םילעפ - וז הצובקמ םילעפה לש יטנמסה ןויפאה
.תיסיסבה תיטנמסה םתרדגהב
תניחבב איהש "םוקמ רואית" וז הצובקב םילעפה לש המלשהה תא תונכל ןיאש אופא בל םישנ
2.4 ףיעס ליעל האר) "ביוחמ םוקמ םילשמ" :אוה הל יוארה יוניכהו ,תכרצומ יתלב המלשה
.(םאתהב 5,6 תורעה

(ןכות) אשומ תיקוספ ןכות טפשמ + שנ לעופ + ונ1ש"צ (ג)
.תינידנולבו ההובג לחרש ,בשח דוד
.םיתבושה תועיבתל ענכיי אל יכ ,זירכה רצואה רש
.ןויעה םויב ףתתשת לחרש ,יתיצר
.הלילה לכ ןשיא אלש םרג ןורגה באכ

הנוכמ םילבוקמה ריבחתה ירפסבש ריעהל יוארה ןמ טפשמ תמלשהב ימוקמ-ודה םגדה יבגל
!איה אלו - טושפ טפשמ לש חותיפ וב תוארל םיטונ םיברו ,בכרומ טפשמ הזכ טפשמ
,הבישח לש המרדה ומכ) תילטנמ המרדב ןקחש אוהש ,ןכות לש יופצה שומימה אוה טפשמ
תרוצב אהיש יופצ םהימודו הבישח ילעופ לצא ךרצומה םילשמה ןכל .(המירג ,ןוצר ,הזרכה
.אשומ סחי ףוריצ אלו אשומ תיקוספ
:היופצה איה (2) טפשמבש אשומה תיקוספ קר ןלהלש םיטפשמה דמצב
.הנחתל ינווילש יממ יתדרפנ
.1
.השק היהת השרפהש יתבשח
.2
,עיפוהל ךירצ היהש ,ינמש ףוריצ לש "תשופחת" איהש ,אשומ תיקוספ ונינפל (1) טפשמב
."תמצעומ אשומ תיקוספ" :ןאכמו םצע-םש םוקמב תדמועש אשומ תיקוספ
אוה יאשומה טפשמה ,ןאכמו "בשח" לעופה לצא תיתוהמ איה אשומה תיקוספ (2) טפשמב
,בכרומ טפשמ הנוכמ לבוקמה ריבחתבש ,הז טפשמ םגד גיצהל ןיאו ,םגדהמ קלח
.םצע-םש םוקמב האב הניא ובש אשומה תיקוספ .טושפ טפשמ לש וחותיפכ

( (+3) תיריבחת תויכרע) אשומ 3ש"צ + אשומ 2ש"צ + שנ לעופ + ונ 1ש"צ (א) .3
.לחרל חרפ ןתנ דוד
.קנבה ןמ ףסכ דדש דדושה
.גח ידגב התב תא השיבלה םאה
(היצקיפיספס ךרוצל) ףדוע אשומ לושיב חלמב רשבה תא יתחלמה
(היצקיפיספס ךרוצל) ףדוע אשומ ןבל עבצב ריקה תא יתעבצ

םישומימ ןה "עבצ" ,"חלמ" - תומלשהה (א) ימוקמ תלתה םגדב םינורחאה םיטפשמבש בל םישנ
םיאשומ םה ןכ לע ,"עבצ" "חילמה" םילעפה לש יטנמסה הנבמבש םייגול םינקחש לש
"חילמה" לעופה ךותב ירהש ,ףדוע אשומ תניחבב םה םנמא !ןפוא ירואית אלו םייתימא
חלמ .היצקיפיספס םשל האב ןומיסב תופדועה לבא ,"עבצ" בותכ "עבצ" ךותבו "חלמ" בותכ רבכ
.לשמל ,דורו עבצ אלו ןבל אבצ ;לשמל ,ןחלוש חלמ אלו לושיב

ביוחמ םוקמ םילשמ (םוקמ ןומיס=) 3ש"צ + אשומ 2ש"צ + שנ לעופ + ונ 1ש"צ (ב)

ןחלושה לע רפסה תא םש השמ
תמירג" יטנמסה ביכרמב םינייפואמ םהש) םש לש וגוסמ םילעפה לש הינשה המלשההש בל םישנ
(תכרצומ יתלב המלשה=) 'םוקמ רואית' אלו "ביוחמ םוקמ םילשמ" תניחבב איה ("תויביטקול

ןומיס=) 3ש"צ + (םוקמ ןומיס) ביוחמ םוקמ םילשמ 2ש"צ + שנ לעופ + ונ 1ש"צ (ג)
ביוחמ םוקמ םילשמ (םוקמ

.םילשוריל ביבא לתמ עסנ השמ

םוקממ העונת םינמסמה םילעפ) "עסנ" לש וגוסמ םילעפ לש תומלשה יתשש בל םישנ ,בוש
."םוקמ רואית" אלו "ביוחמ םוקמ םילשמ" תניחבב ןה (םוקמל

(ןכות) אשומ תיקוספ (ןכות)טפשמ + אשומ 2ש"צ + שנ לעופ + ונ 1ש"צ (ד)
.התוא בהוא אוהש לחרל הליג ןד
יחטש טבמבש ,ןלהלש םיטפשמה דמצ ןיב הנחבהל חותינב בל תמושת תונפהל יוארה ןמ
!איה אלו ,ההז חותינ לבקל םילולע

.הניחבב 3הקיתעה איהש , 2לחרב יתדשח 1ינא (1)
.הניחבב 3הקיתעה לחרש , 2הנידל יתרפיס 1ינא (2)

הנבמב ןקחש ןמסמ אוה ןיאו ,לעופ םילשמה ינמש ףוריצ לש העפות שי (1) טפשמב
ירהש ;דבלב ימוקמ-וד אוה "דשח" םייטנמסה םילוקישה יפ לע .לעופ ותוא ללש יטנמס-יגולה
."הבישח"ה "ןכות"ו "בשוח"ה :םה וינקחשו ,ודוסימ "הבישח" לעופ אוה

.ןותנ טפשמ לע לחה ,יריבחת לוגלג לש הדלות אלא וניאש אשומ ,אשומ לש רחא גוס ונינפל

לא ("לחר"=) םילשמה טפשמה אשונ תא איצומה לוגלג - הניחבב הקיתעה לחרש יתדשח ינא
ךותבו ,םלשומה לעופה לש אשומ ןיעכ לש דמעמב ודימעמו ,םילשמה טפשמל ץוחמ
:אשונ ותוא לש ויוניכ רתונ םילשמה טפשמה
הניחבב הקיתעה איהש לחרב יתדשח ינא
. 12"םדוקמ םילשמ" הנוכמ ,אשומ ןיעכ לש דמעמב הזכ םילשמ

תורעה
'י לש ורמאמב רבכ הלעומ רואיתל אשומ ןיב הנחבהל יריבחת-יטנמס ןוירטירק
.(1976) הקדצ
.1
.(ט"לשת) ןייטשניבור האר
.2
,ומויקל םידחוימ רשקה יאנתל קוקז וניאש טפשמ בשחנ םלש יעבט טפשמכ
הנתומה טפשמ ,ונייהד ,דחוימ רשקה חרכמ קר ירשפאה ,"ילוש" טפשמ תמועל
.( (א"לשת) ןיטשניבור (1961) Martnen האר) תדחוימ היצאוטיסב
הנק ןד" :איה "הנק" לעופה לש המלשה תיעבטה תיריבחתה ותרגסמ :המגודל
יושע ,םולהי תעבטב רבוד םהבש ,םידחוימ רשקה יאנתב ."תורל םולהי תעבט
.(םלש אל ,יעבט אל טפשמ=) "תורל הנק ןד םג" :תמגוד טפשמ קפומ תויהל
.3
רפסמ יפ לע םילעפה ןוימ ןויער הלעומ ,הנורחאל ואציש ,דומיל ירפס ינשב
.(1987) טיבש ,(1987) הקדצ :תומוקמה
.4
(1987) יקסבוסק לצא ויתובקעבו ,312 'מע (1977) ןזור לצא תונחבהה האר
.179 'מע
.5
טיבש ;"ךרצומ םוקמ םילשמ" - (1987) הקדצ ;312 'מע ,(1977) ןזור לצא ךכ
."ןוויכה רואית" - (1987)
.6
.(ט"לשת) ןייטשניבור לצא תויכרעב המאתהה יאל תוביסה טוריפ האר
.7
;"הנח" ;"ןכש" ;"רג" תמגוד) םייטטס םוקמ ילעופ ירחא המלשהה לש הדמעמל רשאב
אושנכ התוארל (ל"נה ןויעה םויב ותעד עיבהש יפכ) ןייטשניבור עיצמ ("אצמנ"
.ידגוא לעופכ יטטס יביטקולה לעופה תאו ,יביטקול
ירהש , שנ ראפ תרידב ידגוא לעופ הרג ונ לחר :ןייטשניבור תעצה יפל ,ונייהד
ךרד" :בכור טקידרפ + ראפ תרידב לחר :היציזופורפה שומימ אלא הז טפשמ ןיא
."עבק
.8
העונתה ילעופ תחפשמב) םיימוקמ-וד םילעפכ "עיגה" ;"אצי" םילעפה תסיפת לע
.58-57 'מע (1987) רמורט האר (םיימוקמ-תלת םילעפכ םילבוקמה
.9
.64-63 'מע ( (א)א"לשת) ןייטשניבור האר
.10
( (ג)א"לשת) ןייטשניבור האר
.11
.ךליאו 91 'מע ( (א)א"לשת) ןייטשניבור האר
.12

:היפרגוילביב
,תרחא השיגל העצה - ריבחתה תארוה" הניר רחש ןב
47/46 ךוניחב םינויע
1987 רבמטפס ,ז"משת לולא
(1987)


רחש ןב


ילעופ לש םיכרצומה םימילשמה" ,הנינפ רמורט
1985 ,23 תישפח תירבע תונשלב ;"העונתה
(1987)

רמורט

,השדחה תירבעב לעופה ימילשמ ,קחצי הקדצ
,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רקחמ תדובע
1974 ינוי ,'בעה 'נואה
(1974)


הקדצ


1976 ז"לשת ,ב-א ךוניחה ,"רואיתל אשומ ןיב"
(1976)

'צוה ;םייניבה תביטחל ריבחתה תרות תודוסי
1987 ברוח
(1987)

,ןושלה תעידיל ןושלב העיגימ ,הרפע יקסבוסק
1987 רובחשו ריבחת
(1987)

יקסבוסק

םינויע ,ילעופה ףוריצה ,רזעילא ןייטשניבור
א"לשת ,דחואמה ץוביקה 'צוה ,ונימי ריבחתב
((א) א"לשת

ןייטשניבור

,"יריבחתה םדמעמו טפשמה רואיתו אושנה רואית"
א"לשת ,ה"ל וננושל
((ב) א"לשת)


הצעומה טרמק רפס ,"ותארוה יכרדו בכרומה טפשמה"
א"לשת ןושלה תלחנהל
((ג) א"לשת


ג"מ וננושל "תיטנמס תויכרעו תיריבחת תויכרע"
ט"לשת
(ט"לשת)


באזל םישגומ ןושל ירקחמ ,"לעופה תכרצהב םינויע"
ג"משת ,ם-י ,סנגאמ 'צוה ,םייח ןב
(ג"משת)


'צוה ,תישילש הרודהמ ,הבוט תירבע ,םייח ןזור
1977 ,רפס תירק
(1977)

ןזור
.1987 םילעופה תירפס ,ןונגסו ריבחת ,בקעי טיבש
(1987)
טיבש
Martinet (1961) Martinet, A., A Functional View of Language, Oxford pp/. 58_60