תנבהל טסקטכ תונשלב אשונב רמאמה
ארקנהרפסה ךותמ םידחא םיקרפ תארוהל הכרדה תורעה ונתינ 26-25 'מע ,ז"כ עדימ תרגיאב
"ןושלה תעידי" הניחבה תרגסמב ,ןייטשניבור 'א 'פורפ "המודקה תירבעהו ונלש תירבעה"
.ן"שתו ט"משת םינשב

ןושלה תווצמ לאומס האל ידי לע הדבוע הנושארה העצהה .תופסונ תועצה יתש איבנ ןלהל
.ידומילה טסקטב ארקנה תנבה לש תויטקדידה תוסיפתה תא ףקשמ הז דוביעו ,ל"תל ףגאב
אוה הייפואו "למרכה ףוח" ףתושמה ס"היבב םירומה תווצ ידי לע תשגומ היינשה העצהה
.רפסה לש םינושה םיקרפה ךותמ םינכת תקידב

ןיב אלו ,תרגיאה לש "םיפדה" קלחב תועצהה תא םיאיבמ ונא ארקנה תנבהב לופיטה לשב
.ןושארה הקלחבש עדימה יפיעס

:הנושאר העצה
4.1
.א לש רמאמה ךותמ םיקרפה דומילב העבההו הנבהה תודוסי תא םשיינ דציכ
?"המודקה תירבעהו ונלש תירבעה" ןייטשניבור
תופצל לכונ ,תינכתב וטרופש יפכ העבההו הנבהה תוקינכטב שמתשנ םא
םנכות תא ןיבהל ולכויו ,םמצעב רמאמה יקרפ תא אורקל וחילצי םידימלתהש
.םיגציימ םהש ,םייזכרמה תונויערה תאו
ןיכהל ולכוי םירומה .רמאמה ךותמ 'ב קרפל קר תסחייתמ ןלהלש העצהה
.('זו 'א םיקרפ) םירחאה יקרפל םג םימוד םיליגרת

תרקוס האירק :1 בלש

החיתפה תוקספלו תרתוכל בל תמושת ךות ולוכ קרפה לע ףורפרב רובע .א
.םויסהו
החיתפה יטפשמב רקיעב ,םירזוח םייוטיבל בל םיש ףורפרה תאירק ידכ ךות
.הקספ לכ לש םויסהו

?קרפה קסוע הב היעבה יהמ רעש ,וז הריקס רחאל .בןויעב האירק :2 בלש

תוקספ) םויסה תוקספ תאו (3-1 תוקספ) החיתפה תוקספ תא ןויעב ארק .א
.(21-19

קתעה וא) ןמס-טע תרזעב ןמס .תוירואית יתשב קסוע קרפהש הלגמ 19 הקספ .ב
.ןהילעב תאו תוירואיתה תומש תא (ךתרבחמל

תרבסהב קרפה קסוע הקספ וזיא דע אצמו ,ולוכ קרפה ינפ לע ףורפרב רוזח .ג
.היינשה הירואיתה תרבסהל רבוע אוה הקספ וזיאמו ,הנושארה הירואיתה

האירקה ךשמהב .והנבמ תא טטרשל לכונ קרפה לש תינושאר הריקס תובקעב .ד
.םישרתבש תוצבשמב רסחה תא אלמל לכות קרפב הקימעמה.ולוכ קרפה קסוע הב היעבה תא חסנ .הלכ םותב .קרפה יקלחמ קלח לכל ,ןויעב האירק ךות ,סחייתנ הז בלשב :3 בלש
.םישרתבש המיאתמה תצבשמה תא אלמת קלח

(3-1 תוקספ) החיתפה תוקספ .1

?החיתפה תוקספב רבחמה סחייתמ ימ לש םהיתועדל .א

?ארקמב לעופה תרוצב שומישה תייעב לא םתשיג יהמ .ב

?וז השיג לע רבחמה תעד יהמ .ג
הבושת םישמשמש םיטפשמהו םייוטיבה תא (ךתרבחמל קתעה וא) ןמס טעב ןמס
.ולא תולאשל

.םישרתב המיאתמה תצבשמב התוא םושרו החיתפה תקספל תרתוכ ןת .ד(15-4 תוקספ) םיטקפסאה תירואית .2

:תינשמ הקולחל ןתינ ומצע הז קלח .א

:7-4 תוקספ .1

:12-8 תוקספ .2

:51-13 תוקספ .3
.הנשמה יקלחמ דחא לכל תרתוכ ןת

?וללה הנשמה יקלח ןיב רשקה והמ .ב
.םהיניב רשקה לע םיזמרמה םיטפשמהו םייוטיבה תא ןמס-טעב ןמס

רמאנה יפ לע ןושארה הנשמה קלחב םיעיפומה םיאבה םיחנומה תא רבסה .ג
:עטקב
םייביטקייבוס םינמז
.תילדומ העבה

ונימי ןושלב תשרפתמה "לוטקי" הרוצה יכ רבחמה ריבסמ 12-8 תוקספב .ד
:ארקמה ןושלב עיבהל היושע ,________כ

_______________ אמגודל___________ .א

_______________ אמגודל___________ .ב

_______________ אמגודל___________ .ג
.טפשמה תא םלשה

תוירואית יפל העיבמ איה המו ,ונימי ןושלב "לטק" הרוצה העיבמ המ .ה
?ארקמה ןושלב םיטקפסאה

ותמגמ תא אטבמה ,(15-13 תוקספ) ישילשה הנשמה קלחב עיפומה ,טפשמה והמ .ו
.(ךתרבחמל ותוא קתעה וא) ןמס-טעב ןמס ?הז קלח לש תירקיעה

לש הז קלחב תדמלש המ יפ לע ,םישרתב המיאתמה תצבשמב רסחה תא אלמ .ז
.קרפה(17-16 תוקספ) תיאכראה הירואיתה - היינשה הירואיתה .3

.(ןולימב רזעיה) ?"יאכרא" הלמה שוריפ המ .א

?תיאכראה הירואיתה יפל "לוטקי" הרוצה האטבמ המ .ב

הירואיתה יפל ארקמה ןושלב לעופב שומישה לש תוחתפתהה יבלש תא ראת .ג
.וזה
:םיחנומה תועמשמ תא ךמצעל ררב וז הלטמ לע תונעל ידכ
.תינשמ היצאיצנרפד - לודיב
.1
.היגולגנא
.2
.הז רוריב ךרוצל ןולימב שמתשהל לכות

.17-ו 16 תוקספל םאתהב םיקלח ינשל תינשמ הקולח קלחתמ קרפה לש הז קלח .ד
.המיאתמה תצבשמב םישרתב ותוא ץבשו קלח לכל תרתוכ ןת(21-18 תוקספ) :םויסה תוקספ .4

.ךנושלב התוא חסנ .תיסיסב הלאש רבחמה גיצמ םויסה תוקספב .א

?תאז הלאשל רבחמה ןתונש הבושתה יהמ .ב

?הז טפשמב רבחמה גיצמש הנקסמה יהמ .קרפה תא םייסמה טפשמב ןייע .ג

החיתפה טפשמ ןיב רשק אוצמל לכותה - קרפה תא חתופה טפשמב ןייעו רוזח .ד
?םויסה טפשמו

.םויסה תוקספ תא םישרתב תגציימה תצבשמב רסחה תא אלמ .ה


ןושל וננושל :ןייטשניבור רזעילא לש ורמאמ לע תולאש :היינש העצה
ארקמה
למרכה ףוח ףתושמה רפסה תיבמ םירומ תווצ ןיכה
4.2


ןועדגש ,תיביטיאוטניא רמאי ,םיטפוש רפס תא ארוקה ,ןשלב וניאש םדא" .1
(םיינושל) םינוירטירקל דומצה ,ןשלב .םויה הב םירבדמ ונאש ןושל התואב רביד
."הפש התוא ןהיתש ןיא ךא ,תירבע תאזו תירבע תאזש רמאי םיקהבומ

ןועדג רופיס תא הפ לעב רוכזל בייח ךניאש יפ לע ףא) עטקה תא ראב -
.(תינושל הקמנהב ךתבושת תא ססב ,יכ"נתההחפשמ תורצוי תוינושל תויווה דועו תיברעהו תירבעהש ,הנקסמל עיגהל לק" .2
".תוימשה תונושלה תחפשמ איה .תונושל לש תחא

.תוימשה תונושלה לע ךל עודיה לע ל"נה ןועיטה תא ססב -וניאש םדא ...הווש הדימב ארוקל תונבומ ...ל"זח ןושלו ארקמה ןושלש שי" .3
יושע אוה ...ןושלה תוהמ לע ןובשחו ןיד ומצעל רוסמל ליגר וניא ןשלב
...תוללכה לילכי אל אוה לבא ,םיטסקט ינש ןיב ינושל לדבה שיש שיגרהל
...ש ךכל בל םישי ...תיתטיש הרוצב ןושלה תועפות תא הוושמה ןשלב קר

תוינושל תונחבה שולש ידי לע (ש ...ןשלב קר) ןורחאה טפשמה תא םלשה -
.ל"זח ןושלל ארקמה ןושל ןיב ךל תועודיה (תוחפל).ןושלה רוזחשל הקיפסמ הניא ארקמה תודע םימיוסמ ןושל ימוחתב" .4
."הלמה תרוצו הגהה םוחתב רבדה ךכ

ןושלה לש יטנופה רוזחשב ונל עייסמ וניא ארקמה לש דוקינה עודמ רבסה -
עייסל ,םה אקווד םילוכי תידכאב ובתכנש ,הנרמע לת יבתכמ עודמו תיארקמה
.הגהה םוחתב ונלתריצי תפוקתב תירבעה לש תיקלח הטלקה ןיעכ אוה "םיעבשה םוגרת" .5
.(רמאמה ךותמ) "םוגרתה

?וזיאל הפש וזיאמ (2 .םגרות המ (1 ?והמ ,"םיעבשה םוגרת"

דמלל הז םוגרת לוכי דציכ :רמולכ) ."תיקלח הטלקה ןיעכ" חנומה תא רבסה .ב
.(?תמגרותמה הפשה תייגה לעוז השיג יפל ...םייביטקייבוס םינמז ויה אל תיארקמה ןושלבש םינעוטה שי" .6
."הנמז תא אלו הלועפ לש םינוש םיטקפסא יארקמה לעופה תורוצ ונמיס

?הלועפ לש םיטקפסאל ,יביטקייבוס ןמז ןיב לדבהה המ .א

דיתעל ונימיב תשמשמה הרוצב לעופ עיפומ םהב םייארקמ םיטפשמ ינש ךינפל .ב
.(לוטקי)
.םיטפשמהמ דחא לכב לעופה לש טקפסאה תא רבסה
."םירדעה תא וקשי איהה ראבה ןמ"
.1
."םחרמ אצא םרטב"
.2ירבודל םינמזה תארוהל סחיב תויארקמה לעופה תורוצ לש תויתייעבה המ .7
?ונימי לש תירבעהירחא רבע תארוהב "לוטקי" תרוצב םינושה םישומישה תא םיריבסמ דציכ .8
?"םרטב"ו "זא" םילמהםיטקפסאה תירואית) תודגונמ תוירואית יתשש ,ןכתיי ךיא" :לאוש ןייטשניבור .9
"?ןושל תודבוע הברה לש ןרואל הנקדצות ("לוטקי"ב יאכראה שומישה תירואיתו
?ותבושת יהמתויושע ןהו .דחא שרושמ תורוזג ןתויהב תובורק תויהל תויושע םילמ" .10
."ףתושמ לקשמ תולעב ןתויהב תובורק תויהל
.הבריקה יגוס ינשל תואמגוד אבהעיבמה ,ןיינב ןיא .םיעובק תועמשמ יסחי תפקשמ הניא םיניינבה תכרעמ" .11
."םישרושה לכב תחא תועמשמ דימת
:םיאבה םילעפה דוסי לע ל"נה העיבקה תא ססב

תכרעמ" יוניכל הקדצה שי םאהו ,תכרעמ םירבד תצובק תארקנ יתמ .12
.תואמגוד תועצמאב חכוה ?"םיניינבה.חקל אוה חקל לש ירוקמה יארקמה ליבסה .13

?רמשל םויה לבוקמה ליבסה והמ .א

?תאזה הרוצה לש תפסונה תועמשמה יהמ .ב

?תירוטסיהה הניחבה ןמ תאזה תועמשמה-וד תא ריבסת ךיא .ג