םילשוריב לויט :אתווצב דובענ.םיירבע םינותיע תומש לע םייורק ריעב תובוחר העשת יכ ,הארנ םילשוריב לויטב


.תירבעה תונותיעה לש התישאר תא ןייצנ תינמרגה הבשומב "רויס"ב
לובגה ריעב רואל אצי אוהו ,ןושארה ירבעה תושדחה ןותיע אוה דיגמה - דיגמה 'חר
.1903 דע םימי ךיראהו 1857 תנשב קיל תיסור-תיסורפה
.1903 דע םימי ךיראהו 1860 תנשב הסידואב רואל אצי ץילמה - ץילמה 'חר
.1931 דע םימי ךיראהו 1862 תנשב השרוב רואל אצי הריפצה - הריפצה 'חר

:תילארשי-ץראה תונותיעה לא ונתוא ריבעי ריעה זכרמבו הממור תנוכשב "רויס"ה
םילשוריב רוא האר יבצה .הדוהי ןב לש וינותיע - רואה ,יבצה - רואה 'חרו - יבצה 'חר
"יבצה"ל הרזחו "הפקשה"ל "רואה"מו "רואה"ל "יבצה"מ םילוגלג רבע ןותיעה םש .1884 תנשב
.1915 דע םימי ךיראה םינושה ויתומשב ןותיעה ."רואה"ל בושו
.1877-1874 :םינש שולש ךשמב רוא הארש ימלשורי ןותיע אוה םג - לאירא - לאירא 'חר
.ןהכה לכימ - וכרוע
:ךרועה .(1915-1896) ה"ערת-ו"נרת םינשב םילשוריב ינרות תע בתכ - ףסאמה - ףסאמה 'חר
.הקניאוק ןויצנב ברה
דע 1863 -מ רואל אצי "ןונבלה" .תלצבחה 'חר תאו ןונבלה 'חר תא אצמנ םילשורי זכרמב
.1911-1870 -ו 1864-1863 םינשה ןיב רואל אצי "תלצבחה" 1886

:םילשורי תובוחרב וחצנוה אל םירחא םיעודי םינותיע
לארשי ץרא
1884-1876 ,ןויצ ירעש
1878-1877 םילשורי ,םילשוריו הדוהי
1970-1907 ביבא-לת - ופי ,ריעצה לעופה
1917-1909 םילשורי ,תורחה
1915-1910 םילשורי ,הירומ
1915-1910 םילשורי ,תודחאה

תוצופת
1879-1860 ,הנליוו ,למרכה
1866-1861 היצילג ,בובל ,רשבמה
1889 ,קרוי-וינ ;1880-1876 היסורפ חרזמ ;גרבסגינק ,לוקה
1909 קרוי-וינ ;1907-1906 השרו ;1888-1886 גרובסרטפ .טס ,םויה
1921-1910 ,1902-1892 קרוי וינ - ןילרב ,ירבעה
1913-1897 ןודנול ,ידוהיה
1950-1907 ןילרב - ןודנול - הסדוא - הנליו - ןלק ,םלועה

:לע ססובמ םינותיעה לע עדימה
.,..םילשוריו ןויצ ץרא ,ץומא-ןב ןדו אבש המלש
,רפס תירק ,םילשורי תובוחר ,דוד ,יתשינבנב ךותמ - ףסאמה לע עדימה
.1979 ,היינש הרודהמ ,םילשורי
'סמ ,תישדוח הריקס "לארשי ץראב תירבעה תונותיעה לש התישאר" ,יולה הנשוש
.1980 ינוי ,6

:23 המישמ
תומש לע םייורקה תובוחר םנשי םא ,תופמבו םכירוגמ רוזאב וקדבו וניינעתה
.התיכב םכירבחל ורפסו תאז ונייצ ןכ םא .םינותיע
.1
תונורדסמב ,ס"היבב תותיכב ?רעונה תועונתב תוצובקב תומשל םיקוקז םתא
?םינושארה םינותיעה תומש לע םהל אורקל םכתעד המ ?ב"ויכו ס"היב
.2
קחשל ולכות ,םכיכרצל המיאתמה "תימינפ הפמ"ל םינותיעה תומשב םתשמתשה םא
תא ושפחי םירחאהו ,הדיח בתכ רבחת םידימלת תצובק ."ןומטמה תא שפח"
וא הנושארה האצוהה תנשב ושמתשה ןותיעה םש תא תתל םוקמב :העצה .ןומטמה
דומעב חפסנב םיאבומה םינותיעה תורתוכמ םיהזמ םיטרפב וא ,ךרועה לש ומשב
ולכות ילואו ,"ךתאנהל ארק" קרפב אוצמל ולכות םינותיעה ןמ םיעטק .55
.םהב םג רזעיהל
.3
,םכתתיכ ידימלת) דעי תצובק םכל ורחב .םילשוריב םילויט יכירדמ םתא
ףד םהל וניכהו ,('דכו ל"חמ רעונ ,רעונה תעונתב םיכינח ,תרחא התיכ ידימלת
לויטה תא ןיכי םכמ דחא .תטלקב םכירבד תא וטילקה וא ,לויטל רבסה
,תונותיעה תובוחרב לויטה תא ןיכי רחאהו ,תילארשי-ץראה תונותיעה תובוחרב
.ל"וחב רואל האציש
.4

םהיתורתוכו םינותע :חפסנ
.ך"נת יקוספב ןכו ,הנשמ תורתוכב םמצע תא םלוככ םבור ויה םירתכמ םיירבעה םינותיעה
ך"נתה יקוספו ,םיכרועה לש תואמסיסהו תורהצהה ,הנשמה תורתוכ תא ןאכ םיאיבמ ונא
:(םיתיעל ופלחתהשו) ןותעה םש םע דחי ועיפוהש
רשא ,דלח יבשוי ןיב לבת יקלח לכב השענהמ בקעיל דיגי ,םימיה תורוק בתכמ - דיגמה
תאמ - הדמחנה תירבעה הפשה תלעותלו ותלעותל ,ילארשי שיא לכל תעדל יואר רשאו םעני
.('ח הירכז) "ובהא םולשהו תמאהו" ;ןאמרעבליז ןאמפיל רזעילא

יניינעב םהל םיעגונה םירבדה לכמ ,ןורושי םע ברקב תושדח עימשמ יתע בתכמ - הריפצה
םייח תאמ עובשב תחא רואל אצוי - עבטהו םלועה תועידי ,עדמו המכח ירבד ,תונידמה
.יקסמינאלס גילעז

אנשיו תמא בהאי .םימעה ןיב דרופמו רזופמ דחא םעל ,םימוחנו תובוט תורושב - רשבמה
תא ללחי רעצבו ,ללוהמה תא ללהי החמשב ,םירשימב םימעו קדצב לבת טופשל אב יכ ,םירקש
.קדצ ןהכ ףסוי ונכירעי - ללוחמה

;קדצ ןהכה ףסוי תאמ שמשה תחת השענה לכ לע םינפ אושמ ילב טפושה יתע בתכמ - רשבמה
.('ג 'א תישארב) "רוא יהי"

עדמו הנידמ ינינעבו טרפב םידוהיל עגונה רבד לכ בקעיל דיגמ יתע בתכמ - ץילמה
.ללכב

!ילחא" - ןהכה לכימ יתאמ םינמאנה ןויצ יבהוא בבל ץפחל שרודה רבד לכ לכלכי - לאיראה
"יכרד ונכי

תעדל ידוהי שיאל שרדנה רבד לכ תורוהלו רשבלו ,עידוהל רבע תפשב יתע בתכמ - ןונבלה
,ו"צי ל"ירב לאיחי ידי לע ןנאמהעל ר"ד) ריאמ תאמ ,םדאה תרבחל רבחו ידוהי אוה רשאב
.(ט"יק םיליהת) ,"יתרחב הנומא ךרד"

שימי אלו ןנער והלע היהו" ;ידארבב רעברעוו ךורב יתאמ רואל אצוי רשא - יכנא ירבע
.(ז"י והימרי) "ירפ תושעמ

רואל אצוי .זנכשאו איססור ןושלב תופסונ םע שדוק תפשב לארשי ינבל יתע בתכמ - למרכה
.ןיפ קחצי ןב ףסוי לאומש ידי לע עובשב עובש ידמ

עגונה רבד לכל הפל היהי אוה ,הלכשההו הנומאה ןיב ,הלשממהו לארשי םע ןיב - ץילמה
,םיוברדעצ רדנסכלא תאמ ןעטאהנעגעלעגנא עשידוי ריפ ןאגרא לארטנעצ ןיא .לארשי תסנכל
.(ג ג"מ םיליהת) "ינוחני המה ךתמאו ךרוא חלש" ;םולבנעדלאג קחצי ןרהא ראטקאד

שדקה תדמח ררועיו ריעי ,(התע תעל) שדוחב םימעפ ה"יא רואו ךלוה - םילשוריו הדוהי
,תובבלה דחאלו ברקל ,םהיתוצופת לכב לארשי ינב וניחא בבלב םלשוריו הדוהי תבהאו
ןרק םמורלו ,הכאלמהו רחסמה ,ןינבהו בושיה ,עדמהו המכחה ,האריהו הרותה לגד םירהל
ם"רהב השמ לאוי ידי-לע ,גראבנטור םהרבא תאמ ,ילארשיה שיא תלעותל שדוקה תמדא
םינשכו םלוע ימיכ םילשוריו הדוהי תחנמ 'הל הברעו" (ו"ת םלשורי דילי) ןאמאלאש
('ג יכאלמ) "תוינומדק

.ןמזה תולאש לכ לעו תוצראה רתיו לארשי ץראב םידוהיה ינינע לע - הפקשה

ץראמ תומלענ עידומ הללכב השודקה ץראמ תושדח עימשמ םלשורי םולש רשבמ - ןונבלה
רואל אצוי ,ותעדל לארשי שיא קקותשי רשא רבד לכ ,ודוה תונידמו ןמית ץראו אירוס
שדוחב תחא םעפ התע תעל רואל אצוי .ס"רהב השמ לאוי ,ןהכה לכימ ,ל"ירב לאיחי ונתאמ
לכ ידי לע וגישהל לכוי םלשורי םולשמ תעדל ותיב ךות לא ופסאל ץופחי רשא שיא לכו
.טסאפ

תומלענ עידומ ,אירוס ץראמ תושדח עימשמ ,םלשורי םולש רשבמ ,ןויצ תרשבמ - תלצבח
,ןויצ ישרוד וניחא בבל ץפחל שורדה רבד לכו ,ונילא םיבורקה ודוה ץראו םירצמ ץראמ
אצי דע טוקשא אל םלשורי ןעמלו השחא אל ןויצ ןעמל" ;וירבחו ק"ב לארשי תאמ רואל אצוי
(היעשי) "רעבי דיפלכ התעושיו הקדצ הגונכ
83 סרמ ,48 לומתע :ךותמ