!?!תירבע רבד ,ירבע :אתווצב דובענתורוקמב ,ןושלה דעו לש הדובעה יכרדב ,ןושלה תייחתל םימרוגב םינדה ,םיעטק 8 םכינפל
.דועו תימלשוריה ןושלה ןיינעב סומלופב ,שידחתל

:24 המישמ
.2.4.1 עטק תא וארק .1

"הרורב הפש" תדוגא 2.4.1
ךנחל התייה הדוגאה ימיקמ תרטמ ."הרורב הפש" םשב הדוגא םילשוריב המק 1889 תנשב
:ראשה ןיב בתכנ הדוגאה לש (ןונקת) "תונקתה בתכמ"ב .דבלב ירבע רובידל

תרבח .םיליכשמ תרבח הרבחה היהת אל היה .'הרורב הפש' המשו םילשוריב ןנוכת הרבח...
רבדב דחוימ ןוג לכ ילב תירבע הרבח קר ,תועדו תותיכ ינינעב ברעתת אלו ,'וכו םיאנק
תונושל תא לארשי-ץרא יבשוי םידוהיה ברקמ שרשל הרבחה תילכת .התילכתל עגונ וניאש
םתוא םישועו םתוא םירבדמה תובל תא תוקלחמה ,'וכו ידרפסהו יזנכשאה ןוגרשזה ,םיגלעה
.םיגהנמו םיסומנו תועדב ארונ תובבלה דורפ תומרוגו םינוש םימע ינב ויה ול ומכ

וא הנבה רסוח םימרגנ םהבש ,םיבצמ לע ובשח .םירבח 4-3 תונב תוצובקל וקלחתה .2
וא ,יקלח ןפואב תירבעב שומישה ידי לע וא ,תונוש תופשב שומישה ידי לע "תובבל דוריפ"
.הנוש הייגהב תירבעב שומישה ידי לע
וא האמה תישארמ תויהל םילוכי םה :התיכל ורפס רתויב םיניינעמה םיבצמה ירופיס תא
.ונימימ
ושקבתנ םכותמש ,םירצומ לש המישר םייוסמ לעפמ ידבוע ולביק חספה גח תארקל :המגוד
.דחא רוחבל

םילכ טס
:המישרב
םיעצמ טס
םיריס
וידר
רשוכ ינפוא

עודמ ךא ,חספל םירשכ םילכ םיכירצ עודמ הניבמ ינא :הביגה לעפמב היסורמ השדח הלוע
?"רשוכ" םיינפוא םיכירצ

:25 המישמ
.ןושל יניינעב ידוהי סרגנוק זיחמנ הבה
."סרגנוק" תזחמה תארקל תונכה :ןושאר בלש
םיללושלו םיבייחמל תימלשוריה ןושלה ןיינעב םיסמלפתמה ירבד תא וניימ
ונייצ .(םיללוש/םיבייחמ) םירוט ינשב תאז ובתכ .(2.4.6-2.4.3 םיעטק פ"ע)
1 .וינועיט רקיע תאו סמלפתמה םש תא רוט לכב
.1
הרטמה ,ץראב ךרוצה ,םימרוג ,ןמז) ןושלה תייחת תישאר לע עקר ירבד ומכס
.2.4.8 ,2.4.7 ,2.4.2 םיעטקה פ"ע ,(דועו ןושלה דעו תדובע יכרד ,ל"וחב
.2

"סרגנוק"ה תנכה :ינש בלש
_______ תנשב ןושל יניינעב ידוהי סרגנוק זיחמהל הסננ הנכהה תדובע רחאל
.(הנידמ) _________ב (ריע) _______ב

:תויחנה
וירבדבו ,סרגנוקה תא חתפי אוה .("סרגנוקה ר"וי") ןוידל החנמ םכיניבמ ורחב
(.ליעל 2 הלאש) עקרה ירבדל סחייתי
.1
.לוקוטורפה םשור - ריכזמ םכיניבמ ורחב
.2
.(1 הלאש האר) םיללושה וא םיבייחמה הנחמל ומשריה ,םכנוצר יפל
.3
ליעל האר) ותוא םיגציימה םישיאה רמולכ ,םידיקפתה ילעבב רחבי הנחמ לכ
.(3 -ו 2 תולאש
.4
ועיפוי ובש ,רדסה תא עבקיו ,(הצובקב ןוידב) םינועיטה תא ןיכי הנחמ לכ
שמתשהל ולכות ןאכ .(עונכשה קזוח יפלו םינועיטה לש ןויגיהה יפל) םירבודה
.1.3.1 -ו 2.3 :ןוגכ תרבוחב םירחא םיפיעסב רזעיהלו עקרה רמוחב
.5
"תודוקנ"ה ירקיע ובו ,"םאונ סיטרכ" םמצעל ןיכהל םיגיצנל ורזעי םירבחה
בוט םאונ .ריינה ןמ ותוא אורקל אל ידכ םואנה לכ תא ובתכת לא .הלעיש
,היח הרוצב רבדמ ךא ,(לבלבתהל אלו טימשהל אל ידכ) םשרש תודוקנב רזענ
.להקה םע ןיע רשקב
.6

"סרגנוק"ה תגצה :ישילש בלש
לע םילמ רפסמ ףיסומו םמשב םיסמלפתמה תא גיצמ ,החיתפ םואנ אשונ - ר"ויה
.ירוביצה םדיקפת
.1
.לואשלו ברעתהל לוכי להקהו ,םהירבד םיאשונ םיסמלפתמה
.2
.לוקוטורפה תא םשור ריכזמה
.3
.תיגיגח םידדצה ומתחי (תוטלחה ,תועצה) םוכיסה ירבד לע
.4ןושלה דעו 2.4.2
,דעווה לש ותדובעב תוקספה ויה תונוש תוביסמ .ןושלה דעו םילשוריב םקוה ן"רת תנשב
שי םא הלאשה הררועתה הזה שדוחמה דעוה תדובע תישארב .א"ערת ףרוחב השדחתנ איהו
תושדח תוריצילו ונתורפסב תושדח םילמ עובקל םירבחל תיארחאהו תירסומה תושרהו תלוכיה
תבחרתמ איהש ןמזב ,םויל םוימ תחתפתמ רובדה תפשש םוקמב ץראב הפ יכ ,וטילחה דחא הפו
םג םימעפל הז ליבשבו - ןמצעמ טעמכ תושענ הפשה תוריציש םוקמב ,יעבט ןפואב תטשפתמו
ותואל םינכומו םיחמומ םינשלב ואובי רשא דע תוכחל םיאשר ונחנא ןיא ,הפי אל ןפואב
עבקל ךירצו ,רתויב תינומה הפש אצת אלש הערה דעב רוצעל ךירצ ודיב תלוכיהש ימו ,רבד
עוצקמה איה תירבעה הפשהש םירבח דעוה ירבח ןיב םינמנ הז םושמ .תופיו תושדח םילמ
םדיב תלוכיה אופיא שיו ,קפסב תלטומ הניא תיברעהו תירבעה תופשה יתשב םתואיקבו םהלש
תודוסי" עובקל וטילחה ןושלה דעו ירבח .תונושלה עדמ יקוח יפ לע תושדח תוריצי רוציל
.ותכאלמ דעוה השעי םהיפ לעש ,"דעוה תדובע
:תודוסיה םה הלא

.דעוה דיקפת I
:אוה ןושלה דעו לש ודיקפת
יתבב ,תיבב ,םייחה ינינע לכב תרבודמ ןושל רותב שומישל תירבעה ןושלה תא רישכהל .א
.םיעדמבו תומכחב ,תונמאבו תשורחב ,ןינקבו רחסמב ,םיירוביצה םייחב רפסה

ןינבב ,תויתואה אטבמב תירקיעה תדחוימה התרוצו ןושלה לש תיחרזמה התנוכת לע רומשל .ב
תישונאה הבשחמה תא אטבל לכותש ידכ ,הכרצנה תושימגה הל ףיסוהל ,ןונגסבו םילמה
.האולמ לכב וננמזב

_ _ _ _ _ _ II

.תורוקמה III
:הכותמ טקולו תירבעה תורפסה תועוצקמ לכב שפחמ דעוה .א
.תורודה ךשמב ורצונשו תוקיתעה תוירבעה םילמה לכ
.1
ץמאתמ םישרפמה ןיב תקולחמ שי וא םילמהמ הלמ שורפב קפס שי םא - :הרעה
תואר פ"ע םגו תויעדמ תויארו תודוסי פ"ע התועמשמ עובקלו עירכהל דעוה
,השדח הלמ רוציל דעוה רחוב ,לבוקתש הערכה עירכהל ודיב ןיא םא ךא .ויניע
.קולחל קלוחל םוקמ תתל אלש
םילמל .תירבע הלמ גשומל ןיאש םוקמב ,תוכרצנ ןהש המכ דע תוימראה םילמה
רבכ הלמה םא .הלקשמ יפלו הלמה קודקד יפל תירבע הרוצ דעוה ןתונ הלאה
הנשמו תילוקה הרוגשה התרוצ תא ןושלה דעו חינמ תימרא הרוצב ןושלב הרוגש
ןיא םאו .ךפהלו הבקנל רכזמ ,ךרצנ םא ,ןימה הנשמו תירבעל תיביתכה התרוצ
לקשמה יפל הלמה לש תילוקה התרוצ תא םג דעוה הנשמ הרוגש הלמה דוע
.תימראב הל שיש הנימב החינמו ימראה
.2
,םירבע תורוקמב תואצמנ ןה םא וליפא ,ןשרשב תוימש-יא םילמל קקזנ דעוה ןיא
.דאמ הב תויוצמו ןושלב וסנכנ רבכש וא תירבע הרוצ ןהל שי םא אלא
.3

:ןושלה שקהו קודקדה יקוח יפ לע םילמ דעוה רצוי ןושלב דוע רסחה תא אלמל .ב
;תידומלתה תורפסבו ך"נתבש םירבעה םישרשהמ רשפאש המכ דע
.1
.םייברעה טרפבו םיירצמה ,םיינענכה ,םיימראה :םיימשה םישרשהמ הינש הגרדמב
.2
תולבוקמ ןה םא וליפאו ,תוימשה אל תונושלהמ תורז םילמל קקזנ דעוה ןיא
םיגשומה לכל רוציל רשפאש המכ דע - דעוה ץמאתמו ,תויראה תונושלה לכב
.םיימש םישרשמ תושדח םילמ
.3
דעוה ץמאתמ הקיתעה תורפסב םיחנומ םהל וחנוה אל דועש םייעדמ םיגשומ
תועמשמה יפ לע אלו גשומה לש יעדמה עבטה יפ לע םיחנומ םהל חינהל
.תויראה תונושלב םהל החנהש םיחנומה לש הנוציחה
.4
םג אלא קודקדה יפ לע תונוכנ דבלב אל םילמה תוריצי הנייהתש לדתשמ דעוה
.ןושלה לש החורב תודסוימו ילוקה ןלוצלצבו ,הנוציחה ןתרוצב תופי
.5

םילשורי .'א תרבחמ .ןושלה דעו תונורכז 'ךותמ
תודועת טקל :רפסה ןמ 35-27 'מע ב"ערת
תירבעה ןושלל הימדקאהו ןושלה דעו תודלותל
הימדקאה 'צוה ,ירבעה רובידה שודיחלו ל"שת-ן"רת
.ל"שת םילשורי תירבעה ןושלל

"תימלשוריה ןושלה" 2.4.3
,"הדבכנ הלאש" ,הדוהי-ןב 'א לש ןושארה ורמאמ םוסרפל הנש האמ ואלמ ט"לשת ןסינב
הדוהי-ןבש ,תירבעה ןושלה תייחת תפוקת תא רשיב הז רמאמ .ןיקסנלומס ץרפ ךרעש ,'רחשה'ב
.הב םישועהו םירבדמה שאר היה

תירבעה' וא ,'ימלשוריה ןונגסה' וא ,'תימלשוריה ןושלה' התייה וז הפוקת ירצוממ דחא
ןושל .וירקבמ יפב רקיעב ,הזה רצומה םהל הכזש ,הלא ןוגכ םייוניכ דועו ,'תילארשי-ץראה
.ךרעב ץ"רת דע ם"רתמ ,םינש לבויכ םיירבעה םירפוסה תא וקיסעה הביבס סומלופהו וז
םירשעה תונש ףוס דעו הרבעש האמל םינומשה תונשב ירבעה רובידה שודיח תליחתמ
.ונתאמל

ונגה םה קר אלו ,דבלב םילשורי ירפוס וא ,םימלשוריה תלחנ היה אל ימלשורי ןונגס ותוא
'ר ,רנזולק 'י ,בויבט ח"י םב ,ל"וחב םיריעצ םירפוס תרובח התייה .וירקבמ ינפמ וילע
ןושלה ישודיח ןיינעב תוחפלש - םירחאו ,ןוירוג-ןב י"מ ,ןוסלנצק ל"י ר"ד ,ןיניירב
הדוהי-ןב לע תובהלתהב ונגה ,םהיצח תא םירקבמה ונויכ רקיעב םהילאש ,תימלשוריה
.וירבחו

,שממ םימלשורי םג .היסורב םיירבע םירפוס קר אל ויה ימלשוריה ןונגסה ירקבמ :דועו
,הטעומ-אל הדימב םהמ ונוזינ םלוכ יכ םא ,הישודיח תאו תימלשוריה ןושלה תא ורקיב
תלעב התייה אל המצע תימלשוריה ןושלה .םידומ אלבו םידומב ,םיעדוי אלבו םיעדויב
.םינוג ינוגו םינוג הב ויהו דחא ןויבצ

החמצ איהש ,ןייצל ךירצ לוכ םדוק .וז ןושל לש םינייפאמ לע םייללכ םיוקב עיבצהל רשפא
,ףטו םישנ םישנא ,לארשי-ץראב רוביצה יפב רהצומב שדחתהש ירבעה רובידה תחימצ םע
ןושלהמ הנוש היהת אלש רשפא יא תאזכ ןושל .הילע עובט םינושאר רוביד יטבל לש םתוחו
ןושלה לש רכיהה ינמיס .התעיקשב זא התייהש ,'הלכשה'ה ירפוס לש תשבוגמה תיתורפסה
תיארקמ ,הצילמ לש םיקוחש ןושל יסופדמ תוקתניה אוה דחאה :ויה םיינש תימלשוריה
לש םילודגה תודהיה יזכרמב ,רופיסב ןהו רמאמב ןה ,תירבעה תורפסה תא ופיצהש ,הרקיעב
ינותיעב בורל וציצה הלא .'תושדחה םילמה' תעפוה אוה רחאהו ,החרזמב רקיעב ,הפוריא
רקיעב ,הלוגב םירבעה םינותיעב םיילארשי-ץראה םירפוסה לש םהיתובתכב םגו םילשורי
.תחרופכ התלע 'םילמ לש הקירבפה'שכ ,20 -ה האמה תליחתבו 19-ה האמה ףוסב
ןוויס .ר ."תימלשוריה ןושלה" ךותמ םיעטק

ולסכ ,'ב סרטנוק ,א"ל רוזחמ ,םעל וננושל
ם"שת

דלפנרב .ש 'רד / ןושלה יחינמ 2.4.4
.התויחהלו ונתפש תא רישעהל ,"םינבאה לע הכאלמ" השועה ,"ןושלה דעו" תעכ ונל שי י"אב
אל דוע .רומג ענמנ יתעד יפל הז - ליגרה ןבומב תרבודמ הפש תירבעה הפשה תא תושעל
הפש תויהל הלדחש ירחאמ התוא ויחי יכ ,טקילאיד הזיאל וליפא ,םלועב הפש םושל הז עריא
הקספו תיעבטה התוחתפתה הלדחש הפשו ,הנקת ול ןיא בוש רבשנש תיכוכז ילכ .תרבודמ
לבא ,תיתד ,תיתורפס תירוטסיה הפש תוירוטסיהה תואמגודה יפל היהת ,םעה יפב היח תויהל
.תיממע ,היח הפש אל

.רודל רודמ חתפתהל הכירצ ונתפש .תימואל הפש םג איהו תיתורפס הפש איה תירבעה ונתפש
ומכ ,תוינושל תוריציל ונא םיכירצ םישדח םיגשומו שדח ןכות הילא ונא םיסינכמש העשבו
דצ הזיאמ - תינחור הריצי וב התיהש רוד ךל ןיא .הפוקתו הפוקת לכב גהונ רבדה היהש
טויפה ,תיפוסוליפה תורפסה ,דומלתה ,הנשמה :תירבעה הפשה תא םג וב ורישעה אלש - היהיש
.'וכו תודיסחה ,הלבקה ,יתדה

,םירבוס י"אב ?וללה תוריציה הנייהת ןפוא הזיאבו ,תוינושל תוריצי שדחי ימ :איה הלאשה
תמישר םסרפי ןמזל ןמזמו ,"ןושלה יחינמ" וירבח ויהיש ,"ןושלה דעו" םידסיימ יכ ,הארנכ
רשאכו ,תועד בורב ורמגיו ונמי ףוסבלו ונודי הלמו הלמ לכ לע יכ ,ןבומ .שדיחש תולמ
םא ,היהי המו ?םיטעומה תעדכ תמאה םא ,היהי המו .םוקי ןכ "ןושלה יחינמ" דעו רוזגי
,םירבחה לכ לש המלש המכסהב אלא ,תועד בורב קר אל ושדחתנש תולמ וליפאש ,ינא רמוא
קיזחמו לבחמו ןגרנ ינא היהא ?ונתפש רצואב םוקמ ןהל ןיאו יתעד יפל תוחלצומ ןניא
.תמייקתמ וז הרזג ןיא ןפוא לכב לבא ,וצרתש המ וא תקולחמב

וא םירשעתמ םיגשומה ,םייעבט םיללכ דוסי לעו שומישה ידי לע תרשעתמו תבחרתמ ןושלה
תא םג םיריכמ ונא ןושלה תוחתפתה יפ לעו ,ןושלה םג תפעתסמו תרשעתמ םהמעו םיפעתסמ
.םיינחורה וייחב קסוע אוה המבו ןייעמו רהרהמ אוה המב ,םעו םע לכ לש תישפנה הנוכתה

ןכ ,םיילכשה םיגשומה תוחתפתהו לכשה תוחתפתה לע עיפשהל ידכ ,"דעו" םיעבוק ןיאש םשכ
ישעמ שדחל םיצפחה םישנאכ יניעב םה ןושלה יחינמו ."ןושלה חינהל" דעו םיעבוק ןיא
ןניא ולאו ,הרזומ הפיאש יפ לע וא ךרוצה תעשב ווהתנש תוינושל תוריצי שי לבא .תישארב
תוכז םהל ןיאש תונויסנ ןה ולא תוריצי .ןושלה עבטל תומיאתמ ןניאש ינפמ ,תומייקתמ
םיסנכנ .רשפא לכה לארשיב .םויקה תוכז םג ול שי ,םויקה תורשפא ול שיש המ .םויקה
?ונברקב הזכ רבד רשפא המ ינפמ ."ןושלה יחינמ" םישענו "ןושלה דעו"ל םירשיו םינכ םישנא
רשפא יכ ,הנומאה תא םירחא בלב עובקלו ןימאהל םה םישקעתמ ,יעבט יתלב לכה יכ ינפמ
וישכעו .תרבודמ הפשל ,תיעדמ ,תיתד ,תיתורפס הפש תושעל ,תירבעה הפשה תא תויחהל
,םיעיצמ וא םיוצמו ןושלה תא םיחינמו םה םיאב - םייחה יכרצב אקוד ,תולמ המכ תורסח
הפש לכ תוחתפתהש ינפמ ,תיעבט הניא ,הנוכנ הריציה היהתש וליפאו .ורבדת הזכ וא הזכ
?הילע עיפשיו הוצי ימו - תינגרואה תואיצמה לכ תוחתפתהכ איה

"ןושלה יחינמ" ומיכסה .תומכסה אלא הפשה ןיא םיבר תעד יפל יכ ,הזב אוה ירקיעה ןורסחה
התלוגס הלמו הלמ לכל יכ ,םיעדוי םה ןיאו .ךכ ינולפ גשומ אטבלו ךכ ינולפ רבדל אורקל
הפשה ןיא לבא ,תרחא וא וז הרוצב ילכ וב תושעל רשפאו רצויה דיב אוה רמוחה ,התמשנו
.ןמאה דיב המשנה ןיאש םשכ ,רצויה דיב

תינומה הלמב שמתשמ חרזמהו ןופצה תוצראב ןומהה .תואיצמה ןמ אמגוד הארנ וישכע
.ומוקמ ןאכ ןיאש ,תיממעה היגולוכיספה רקחמל קסע והז ?וז הלמל םעט המ ."ןעשאט-ןמה"
תיליצא הפש איהש ,ונתפש לא אל (ינומהה גשומה םג המעו) וז הלמ הסנכנ אל ןפוא-לכב
הלמב ונתוא וכזו י"אב "ןושלה יחינמ" ואב .םידוהי ןהב ורבדיש תופשה ראש לא אלו ,ךכ-לכ
.ינזא תא תמרוצו יחומב איהה תעהמ תרקנמ תאזה תינומהה הלמה ."ןמה ינזא" :השדח תירבע
וחלס) ןוצל ישנא אלא .ונתפש יביחרמ הלא ןיא :ימצעל יתרמא ,הזה שודיחה תא יתיאר רשאכ
.(הזה השקה יוטבה לע יל
.56 ןויליג ,ב"ערת "הריפצה" ךותמ םיעטק
הימדקאה 'צוה 'תודועת טקל' ךותמ חקלנ
'מע .ל"שת ,םילשורי ,תירבעה ןושלל
138-135

איזמ מ"א 'רד / ןושלה יחינזמ 2.4.5
הכלהכ הבושת
לש ביעלמה ורמאמ לע דעוה םשב בישהל אלש ,איה "ןושלה דעו" ירבח בור תעד םנמא םא
:אוה םקומינו םמעטו ,(56 ןוילג ,1912) "הריפצה"ב ספדנש ,"ןושלה יחינמ" דלפנרב ר"דה
ונא ןיא ,םיילארשיצראה "ןושלה יביחרמ" ,ונילע הפ ביחרמה לכל בישהל ונאב םאש
ינפמ ,ל"נה ורמאמב דלפנרב ר"דה ירבד לע ידבל תונעל ןוכנל בושחא תאז לכב ...םיקיפסמ
רפוסה אוה יאדכ ,תינשו ,"אימד האדוהכ הקיתש" ונידגנתמ ורמאי אלש ,תישאר :םימעט ינש
.תונודזכ תוגגש בשחל אלו ,ןדיד ןודנב ויתויועט לע ודימעהל 'ב ר"דה ירבעה
:ןה תוברו תולודג - הז ורמאמב דלפנרב ר"דה לש ויתויועטו

לע הכאלמ" םישועה "ןושלה יחינמ"ל םמצע תא םיבשוח "ןושלה דעו" ירבחש ,איה תועט .א
."תולמה שודיחל הקירבפ" ןיעמ ,"םינבאה
דעו לש ודיקפת" ,םירחא םינותעבו "רואה"ב םנמזב ומסרפתנש ,"דעוה תדובע תודוסי" י"פע
התנוכת לע רומשלו תרבודמ ןושל רותב שומישל תירבעה ןושלה תא רישכהל אוה ןושלה
וז תילכתלו ,ןונגסבו םילמה ןינבב ,תויתואה אטבמב תדחוימה התרוצו ןושלה לש תיחרזמה
תורודה ךשמב ורצונש תוקיתעה םילמה תא תירבעה תורפסה תועוצקמ לכב שפחל דעוה דקוש
אלממ טלחהב ךרצנהו רסחה תא קרו ,להקה בורל תועודי ןניאש םילמה תא להקב םסרפלו
שקיהו קודקדה יקוח י"פע םייברע טרפבו םיימש וא םיירבע םישרשמ םילמ תריצי י"ע דעוה
תואיגשה תא ןקתל הנוכב ("רמאת לא" םשב) תונטק תורבוח דעוה םסרפמ הז דבלמ .ןושלה
.ןונגסבו רובידב תויוצמה

דעוה יכו ,תולמ ללכ םישדחמ ויה אל "ןושלה דעו" דסונ אלש דע יכ ,בשחל איה תועט .ב
.הנורחאה תעב י"אב םישענו ושענש ,םיחלצומ יתלבה םישודיחה לכ דעב יארחא אוה
היבוברעו "והובו והותב תססות ןושלה תריצי" רבכ התיהש רחאל אקוד דעוה דסונ תמאב
י"פע ,דעוה ירבח םהילע ולבקו ,םייעדמה םיגשומה רבדב ,רפסה-יתבב טרפב ,הפקשנ הלודג
ןיב עירכהלו תובוט רתויה תא תועצההמ ררבל םידחא םירפוסו "םירומה זכרמ" תשירד
.תונושה תועדה

ןהב ןיאש תוינושל תוריצי ארובו "ינושל רשוע" תנכהב קסוע דעוה יכ ,בושחל איה תועט .ג
לכוא ודסוה םוימ "ןושלה דעו" רבח רותב ."ונתפש תא רישעהל" ידכב קרו ךא ,ללכ ךרוצ
אל םלועמו "ןהל םיכרצנ ונאש העשב קר תוארבנ תולמה" ונלצא םג יכ 'ב ר"דה תא חיטבהל
,הנורתפב רומג ךרוצ םהל שיש םישנא י"ע וינפל האבוה אלש ,תינושל הלאש םושב דעוה קסע
שיו ,דימת תירבע םירבדמה ,םירחאו םידליה-ינגבו רפסה-יתבב תורומהו םירומה ,לשמל ,ומכ
,"ןמה ינזוא" םשה תא םגו עודי גשומ הזיא קוידב עיבהל הנוכנ הלמ םהל רסחת םימעפלש
הבושת רותב דעוה םסרפ ,םינכסמה "ןושלה יחינמ" ונילע 'ב ר"דה לש ותמח לכ ריעהש
םילכואש םיעודיה םיניפותה תא ירבע םשב אורקל ךיא ,ולאשש תירבע םירבדמה םירוהל
.ירבעה םמש תאו םיקיקרה תא הפב םיעבות םיבבושה םידליהשו םירופב
שדחי קיתו רפוסש" דע הבושתל תוכחל םילוכי םניאו םיצפח םניא ולאכ םילאוש יכ ,ןבומ
תעד לע הפ ךומסל םיצפח םניא ףוסלו ;'ב ר"דה תעד יפכ ,"תוחלצומ תוריצי וכולה ךרדב
רשאו ,םידדוב םירפוס םישדחמש תולמה לע םג דעוה תמכסה בור יפ לע םישרודו ,דיחיה
.ורבח לש ותאצמהל תדגנתמ דחאה תריצי םימעפל

אוה הז ליגרה ןבומב תרבודמ הפש תירבעה הפשה תא תושעל" יכ ,תעכ טילחהל איה תועט .ד
הקספו תיעבטה התוחתפתה הלדחש הפשו הנקת ול ןיא בוש רבשנש תיכוכז ילכ .רומג ענמנ
הפש אל לבא ,תיתד ,תיתורפס הפש תוירוטסיהה תואמגודה יפל היהת ,םעה יפב היח תויהל
ירבד אורקל ללכ יאנפ ול ןיאש דע ,ךכ לכ 'ב ר"דה אוה דורט ,הארנה יפכ ."תיממע ,היח
ענמנ" ותעד יפל אוהש ,הזה רבדה יכ ,עדי אלש רשפא ךיא תאז אלול יכ ,םירחא םירפוס
ןטק "םע" י"אב רבכ שי יכ ,הזב ודוה ץראה תא רייסל ואבש םירפוסה .י"אב היה רבכ ,"רומג
אלו י"אב היה אלש ,'ב ר"דהו ,היאר הניא וניאר אל .היח הפשב תירבע רבדמה ,ריעצ רודו
ןימאהל "ןושלה יחינמ" םה םישקעתמ" :בותכל ובל ואלמ ךיא ,הפ השענה לכל ומצעב ןנובתה
ונחנא אל ?"תירבעה הפשה תא תויחהל רשפא יכ ,הנומאה תא םירחא בלב עובקלו
םייחה תא החוכנ תוארמ םהיניע תא םימצועו ל"וחב םיבשויה םירפוסה אלא ,"םישקעתמ"ה
הפשה תייחת תא םוי םוי הקזחב םישרודה ,םידחוימה םהיאנתו הפ םיוהתמה םייעבטה
.התמלשהו התוחתפתהו רובידב תירבעה
רודה ינב יקרועב חכב קפודה ,םישדחה םייחה םרז תא שיגרמו שחו י"אב תעכ יחה ידוהי לכ
אלכל" דוע רשפא-יא יכ ,ןיבמו עדוי אוה ,תירבע רבדל םירדהמו היחתל םיררועתמה ,ריעצה
תומשה לכ תא הל איצמהלו תימואלה ונתפשל גאדל ונחנא םיביוחמ ונחרכ לעו "חורה תא
תורישע ,תויח תופשב םג ,םאו .םיישממה םייחה יכרצ תא אטבל דוע ונל םירסחה םיישומשה
שיש המכו המכ תחא לע ,הפשה שודיח דימת גהונ ,תיתפרצהו תינמרגה תופשה ומכ ,תוננערו
יעבט ךרוצ םישיגרמ ונאש העשב הפשה תא ביחרהל ,תורשפאה םגו - הבוחהו תושרה ונל
.הזב

לטבהל ןירוח ןב התא אלו רומגל הכאלמה ךילע אל" ,לבא ,תורודל הדובע איה וז ,יאדוב
תורודה ירפוס !רבד ןיא ."ןושלה יחינמ" לותיהב ונתוא הנעיו 'ב ר"דה ונל געלי ."הנממ
- "ןושלה יחינזמ" ןיבו הייחמ-היביחרמ - "ןושלה יחינמ" ןיב תולפהל ועדי לארשיב םיאבה
!היטנוח-היקנפמ
ספדנ .101-100 'ל'ג ,ב"ערת "הריפצה")
'מע ,(ח"פרת) "ןושלה דעו תונורכז"ב בוש
'צוה ,תודועת טקל :ךותמ חקלנ .90-84
,ל"שת םילשורי ,תירבעה ןושלל הימדקאה
.(144-140 'מע

תימלשוריה ןושלה ןיינעב םיסמלפתמ ירבדמ 2.4.6
:םיללושהו םיבייחמה ירבדמ איבנ

:ז"נרת ,יבצה ,"בותכל המ" רמאמב ,רנזולק ףסוי .א
םיבוטה ןמ םיבר .לארשי ץרא ירפוסל ןטק זכרמ ןיעכ םימיה רבכשמ היה עודיכ 'יבצה'
ויהיו ומלתשהו וחתפתה וב ,תורפסה תמב לע הנושארל וב ולע תעכ םהבש םילועמהו
םישנא לש םתוחו ,העודי תוירוקמ םהל רסחת אל רשא םירפוס ,הזה םויכ םיניוצמ םירפוסל
,םינוגה םירפוס .םטעמ אצויה לכ לע עובט ,תרבודמו היח הפשב םיבשוחו םיגוה ,םייח
םימצמטצמ וננובאדל ךא ,הל הצוחמ םגו י"אב םג ,ונתורפסב רקי ןוזח תעכ םניא ,ונתחמשל
ןכלו ,ינש דצמ ארקמבש םילמה ץמוקבו דחא דצמ תודהיה לש תומא 'דב דימת הלוגה ירפוס
ןויער היה םהבש ,תישונאהו תימואלה הייחתה ינמיס הלא תא םהיבתכב ריכהל םימעפל השק
...השדחה ונתורפס לכ תא ןייצל ךירצ בושייה
דעב םחלנה ירבעה רפוסה ,ותמדא לע הייחתל בש אוה הנהו ומצע תא האורה ירבעה רפוסה
ונניא הזכ רפוס ,דחאכ םייחרזאו םיימואל םיגשומ ויארוק תובלב תעטל הצורהו הייחתה
לודגה םלועהל וטעו ובל תא תונפהל וילע וחרוכ לעו רצה ונמלוע גוחב םצמטצהל לוכי
ידכו .םיאלמהו םיאירבה ,םיישונאה וייח לכ םע ,םייעבטהו םייחה ויתופיאשו וייואמ לכ םע
יכ ,תוינומדק תוצילמב יד ןיא ,ארקמב רשא הנשיה הפשב יד ןיא הלאכ םישדח םייח ראתל
...יחכונה וננויגה יכרוצל קיפסתש ,הרישעו היח הפש אורבל טלחומו רומג ךרוצ שי םא

איה "הפקשה") הדוהי-ןב .א ,"יבצה" ךרועל ח"נרתב בתוכ רמזוצ בקעי ירבעה רפוסה .ב
(.ל"וחל הדעונש ,"יבצה" לש הרודהמה
םג שיו) תשדוחמ הפשו ןונגס ,שדח ןותיע :תושדח םינפ םהינפל היסור יארוק וארי התע
ותפש תאו םעה תא תויחל וניתובא ץראב חוכ בר יכ וניארוק וארי התע .(םישדח םירפוס
תונוכתה תועונת ,םיטסינולוקה ייח :םייח םיאלמ 'הפקשה'ה תונויליג בור יכ ,דחי םג ותא
רזומ ,רחא רמוח (שדוקה ץרא) ק"הא ירפוסל םינתונ הלאה םיניינעה לכו ,םילעופה תדובעו
,םייחה תפש תבבלמו המיענ המו !ןונגסה יח המ !רמוחה רקי המו ...היסור ירפוסל הרמגל
'הפקשה'ה ירפוס לכ תפש יכ טילחהל יל הלילח ,הז םעו) !תובשומה תפש ,הדובעהו העונתה
רשא תושדוחמהו תושדחה םילמה :םיחרזאה ,םיחרואה ונל םירקי המו (...איה הכז הנובל
תא ,תוטישפב ,וניבי אל םיריעצה םיארוקה בור ...לבא !תובשומה ייח רואיתב בורל שוגפנ
ץרא ירפוס יכ ונצפח הז אלה ,ונחנאו ;םבלו םחומב הנטלקית אל אליממו ,תושדחה םילמה
,םחורמ ועיפשי ,תירבע םירבדמה וניחא לאו ,תיברעה לא ,ונתפש תוחא לא םיבורקה ,שדוקה
,יינפל הנה !היסורב ,םירפוס תויהל םידיתעה ,םיארוקהו םירפוסה לע םתפשמו םנונגסמ
,'דמתה ישעמל" םיאצומ ונא 'תובשומב' םירמאמב .הפקשהה לש ז"ל ,ו"ל תונויליג ,לשמל
'רבצה' ,'הרודנבה' ,'יאלמה דמעמב' ,'תירוטיקה' ,'םיחיטבא תשקמ' .'תומלקאתה' ,'תותקבה'
לבא ,דומלתהו הנשמה ךותמ תוחוקל הלאה םילמה בור יכ םא הנהו .המודכו. ..'ל'גרפסאה'
...דומלתה תורואמ תא האר רשא ריעצה ,ייניעמ םג םלענ ןשוריפ

אוה לשמל .םימלשוריה 'םיביחרמה' ישודיח תא ףיקתהל הברה םולבניליל בייל השמ .ג
איה הנטקה ןמיס ןו___ תיפוסה ותעדל .'ןוחרי' ,'ןותיע' ,'ןועש' םישודיחה תא ףיקתמ
.הנטקה לש תועמשמ הלא םילמב ןיאו תירבעב
הלמהמ הרוזגה 'ןיינעמ' הלמה התייה הדוהי-ןב לש 'םיניינעמ'ה ןושלה ישודיחמ דחא
:םולבנייליל יניעב הומת הארנ הז שודיח .'ןיינע' תיארקמה
ההומת המ לבא .'ןיינע' םשה ןמ (בלה תא ךשומ) 'ןיינעמ' :שדח לעופ (םיביחרמה) וארב ןכ
,ןיינב :ומכ ,םשה תארוהל תפסונ ןונהו ,הנע (לעופה) ושרוש 'ןיינע' םשה !וזה האירבה
וסינכהו 'ןכשממ' ורמא ונינומדק םא ?ןיינקמ .ןיינבמ רמואה היהי קוחשל אל םאהו ;ןיינק
,קודקדה תוכלהבו הפשה יקוחב וקסע אל ...םה הנה ,שארב תפסונה ם"מה תא לעופה לא
םישוביש הליחתכל תודבל לבא ,'לע לעד ןויכ אתשבש' יכ ...הזה שובישה תא םילבקמ וננהו
.קוחש אלא הז ןיא - הלאכ

:ןויצ-ןב .ש ךרעש ,ילארשי ץרא תע בתכ ,"רמועה"ב ז"סרתב בתוכ יקצינבר ח"י .ד
,קחדה תעשל םילמ תריצי םשל םידחוימ 'תשורח יתב' םהל ומיקהו ומק םילמ יאיצממו
אציו - םיטפשמה רודיסו םילמה ףוריצ תוכלהל םג ללכ גואדל ילבמ ,לארשי ץראב דוחייבו
המשנ לכ וב ןיאש ,ילארשי-ץראה ןונגסה וא ,לוכיבכ 'יח' ול וארקש ןונגסה ותוא ונל
םהו םורככ םינתשמ םנונגס ינפ םישדחהמ םיבר ...תירבעה תנוכתמ אוהש לכ חורו תילארשי
רבכש ,םילמ בוברעו םינונגסו תונושל לובלב לש תואמגוד םיבורק םיקרפל ונינפל םינתונ
ןניאש (ס"ר .'שידח' הלמה תא י"בא ןב שדיח ןמז ותואב) 'תושידח' םילמ םע .ןשוימ וחכתשנ
...םיקיתו םיארוקלו םירפוסל וליפא ללכ תועודי

:ח"נרת ולסכ ו"טמ "יבצה"ב ןילי ישודיח לע ןגה הדוהי םולש םהרבא רפוסה .ה
םיגשומב ןורסיח הזיא ושיגרה ידמ ,רפוסו רפוס לכש םא יכ ,תרחא ךרד ונל ןיא ןכל
זא ,הפשה יקוחל תודגנתמ הנייהת אל םאו ,ותלוכי יפכ םילמ אוה ול ארבי ,ול םיצוחנה
ונתפש לכות הככו ,ןהיתחת תורחא שדחל ולכוי אל רשא ,םירחאמ םג הנלבוקת ןהילאמ
.תופשה לככ היח הפשל היהת רשא דע ,םויל םוימ בחרתהל
ןוויס .ר ."תימלשוריה ןושלה" :ךותמ םיעטק
ם"שת ולסכ ,'ב סרטנוק א"ל רוזחמ ,םעל וננושל

2.4.7
םייח תויחה תונושלב םג .תושדח םילמ ירצוי ומר ,התמ-יצח ,היינעה וננושלב דבלב אל
לש ,הנווכ ילב ,תיעבטה הריצימ ץוח - התע םג תגהונו הגהנ ,תובחרה ,תורישעה ,םימלש
ומכ ,םימכח לש הלודג תסנכ יפ-לע אלו ,הבחרה םשל תיתוכאלמ הריצי דוע - םעה ןומה
,םידיחי םירפוס ידי-לע אקווד אלא ,ונברקב תושדחה םילמה ידגנתמ םיעבותו םישרודש
םג םימעפלו ,ןושלה חור יפ-לע םילמ םירצויו םיינבואה לע םיבשויה ,םיטושפ התומת-ינב
הימדקאה רשא ,(שדח רבד) םזיגולואנ זעלב םיארקנה םישדחה םינפ הלאו ;ןושלה חור דגנ
הנושארב התמח לעו הפא לע םילבקתמ ,םינדיעו ןדיע הנולימ תציחמב םתוא תסנכמ הניא
,הלאה םירזממהל םוקמ הנפתו הימדקאה םג אובת זאו ,םעה לכמ רחאו .םידחא םירפוסמ
ידומע לע תורדהתמה תוסחוימה תולמה לכ ןיב ,הימדקאה לש םישודיקו הפוח ילב ודלונש
.הינולימ

.הדוהי-ןב רזעילאל תירבעה ןושלה ןולימ לש הנושארה הרודהמל תפסותכ םסרפתנ הז רמאמ
הדוהי-ןב .א ורבשו םולחה :ךותמ
.קילאיב דסומ 'צוה ןויס ןבואר רידהה
1978

!תרבדמ הפשל תירבע השענ :הדוהי ןב 2.4.8
10.9.1880 א"מרת ירשת א"י דיגמה :ךותמ

וכפוש היתודוקנמ הדוקנ לכ לע ,תוא לכ לע ,הלימ לכ לע ,תימואלה ונתפש איה תירבע תפש
.םדק ימיב ונתראפתו ונידמחמ לכמ ונל הראשנה הרקיה הלוגסה איה .םימכ וניתובא ימד
ונחנאו ?תורז תופשב ונתפש תא םפילחהב וניתובא עשפ לע אטח ףיסונה ?ונחנא הבזענה
חילצנ ךיאו ?תרבודמ הפש הנישענ אל םא ,םימי ונתורפסו ונתפש ךיראתה ?קדטצנ המב
?רפסה-יתבב ךוניחה תפשל התוא ונתושעב םא יתלב תרבודמ הפש התושעל
לכו ,בורב םילטב ונחנא הלאה תוצראה לכב !ונתולג תוצרא תחאב אל ףא אפארייאב אל
רשא רפסה-יתבב ,לארשי ץראב ,ונצראב ךא .חלצי אל ונתפש תא ונינב תא דמלל ונלמע
.דומלתהו ךוניחה תפשל התושעל ונילע תאזה ץראב דסיינ
וילע יתבתכ רשא םירבדה תא םכתא האראו םכינפל יתשרפ יכנא אשא רשא תוימואלה לגד תא
.הירצל ימו תוימואלל ימ - התעו .ימעל יתבהא שאב
הדוהי ןב

82 רבמבונ ,46 לומתעב עיפומ

םיילוש תרעה
.רזע ירפסב םירכזנה םישיאה לע םיטרפ שפחל יאדכ
.1