הרדגהה

יקסבורטסוא לחר"דומיל ירפס תכירע" הנדס תרגסמב הדובעכ יקסבורטסוא לחר 'בג ידיב שגוה הז קרפ
ן"שת ףרוחב םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב המייקתנש

ינויעה עקרה 1.1
השעמ םצע םלוא .העפות וא גשומ ,חנומ רידגהל םיקקזנ ונאש שי עוצקמ לכב הארוהה ךלהמב
.םהל םיעדומ ונא דימת אלש ,םיישק ינפב ונידימלת תאו ונתוא דימעהל לולע הרדגהה

וניאש המ ןיבל רדגומה ןיב תיעמשמ-דחו הרורב הנחבה ןיחבהל איה הרדגהה לש התרטמ
רדגומה ןיב ץיח תמקה הפ שי ,הלמה לש ישחומה הנבומב ,רדג ומכ .ןודנה ןיינעב רדגומ
ןייצל ךכבו ,רבד שרפלו ראבל ועמשמ - "רידגהל" ןאכמ .הרדגהב לולכ וניאש המ לכ ןיבל
ותועמשמ תא הרדגהה תעבוק ןאכמ . 2 ותועמשמ תא עובקלו םירחאמ ולידבהל , 1 םירחאמ ותוא
קקזנ הרדגהב ינויעה קוסיעה יכ ,ןאכ שי ישוק .ותוא תראבמ םג ןכ לעו ,רדגומה לש
שי הרדגהב ויפל .וטסיראל הנפנש בטומ ןכ לע .היושע תבצב תבצו ,"הרדגה" חנומה תרדגהל
ךיא תנייצמ איה זאו ,ןורקיעל ,הצובקל ,הירוגטקל רדגומה תא תכיישמ איה :םיקלח ינש
.הירוגטק התואל םירחאה םיכייתשמה ןמ רדגומה ןחבומ המבו

:האבה הרדגהה היונב וז ךרדב
םייככוסה תחפשממ
האופרו ןילבת חמצ
וניה
דגה

(1)
םידחיימה םיטרפה
(הירוגטקה) ןורקיעה
דגוא
רדגומה


םיילטוטסיראה םיללכה יפל היונב איה םא םג ,יד הב ןיא יכ הארמ וז המגדה םלוא
,תרחא המגוד לש העויסב םיגדנ (ןיעה תאו) ןזואה תא רבשל ידכ .ליעל ורכזוהש םיעודיה
רסוחמ םיתש לע ךלוה םייח-לעב אוה םדאה יכ רמאנ םש . 3 טרופופר 'א לש ורמאמב העיפומה
הילאש הירוגטקה .וטסירא לש םיללכה תא תמאות קפס אללו ,הבוט וז הרדגה הרואכל .תוצונ
םיטרפה ןמ דחוימו ןחבומ אוהו ,םילגר יתש ילעב לש (הצובקה=) הירוגטקה איה םדאה ךייש
לבא .םירופיצמ הנוש אוה ,לשמל ,ךכב .תוצונ רסוחמ אוהש ךכ ידי לע הב םילולכה םירחאה
ןתינ הרדגהל םאתהב םאה .וטרמנ ויתוצונש חורפא םג ךכו ,םדא אוה ורוגנק םג הז יפל
יוקיל ותואב הקול דגה תרדגה ?םדא תויהל לדח רופיצל םירופב שפחתהש דלי יכ רמול
ותוא דחיימש המו ,'האופרו ןילבת יחמצ' לש הירוגטקל ךייש" ,הרדגהב רמאנ ךכ ,"דגה" .ומצע
ריבחתה יללכ יפל ."'םייככוסה תחפשממ' אוהש אוה םירחאה האופרהו ןילבתה יחמצמ
האוושמב ןויושה ןמיסל ותוושהל רשפאש ,דגוא שי רידגמה ןיבל רדגומה ןיב ,תירבעב
ינמיה ףגאה הווש דימת ,וניהד ,םינוויכה ינשב לעופ ןויושה ןמיס האוושמב םלוא .תיטמיתמ
הלוכי הרדגהה .ךכ רבדה ןיא הב םיקסוע ונאש הרדגהב .ינמיל - ילאמשה ףגאהו ,ילאמשל
תחפשממ אוה םגו ,האופרו ןילבת חמצ אוה םגש רמושה ןוגכ ,םירחא םיחמצל םג סחייתהל
האופרו ןילבת חמצ אוה דגה יכ רמולו רידגהל ןוכנ םא םג :תורחא םילמב .םייככוסה
יכ רמאנ םא ליעוי אל יכ ,רבד ריבסמ וניאו ןוכנ וניא ךופהה טפשמה ,םייככוסה תחפשממ
ךכב היהי אלו ,העינמ לכ ןיא יכ דגה אוה האופרלו ןילבתל שמשמה םייככוסה תחפשממ חמצ
םיטרפה יכ ןועטל רשפא רתוי תינויע המרב ."רמושה" רמאנ "דגה" םוקמב םא ,קויד רסוח
יחמצ" לש הלודגה הצובקה ךותב רתוי הנטק הצובק םיעבוק קרו ,םידחיימ םניא םידחיימה
שמשמו םייככוסה תחפשממ חמצ אוה דגה יכ רמולו רידגהל ןתינ ךכיפל ."אפרמו ןילבת
םג ךא ,ךפהלו ,םיניחבמהו םיטרפמה םימרוגב הירוגטקה תא רימהל רמולכ ,אפרמלו ןילבתל
הנתינש הרדגהה ןכ-לע .הרקמ לכב םייק אוה ,אברדא .םלענ וניא רכזוהש יוקילה ןאכ
.םיילטוטסיראה םיללכה יפל היונב איהש יפ לע ףא הבוט הניא המגודכ

םהמ דחאו , 4 םיילטוטסיראה םיללכה תא תוטקונה תורדגהב םייוקיל ינש דוע הנומ טרופופר
.רדגומה ןמ רתוי תורורב ויהי אלש ןכתיי ,תוניחבמה תונוכתהו הירוגטקה .וניינעל בושח
לש ירבעה ומשב אל יאדווב) םידימלתל רכומ וניא ,חינהל שי ,דגה ןאכ הנודנה המגודב
,םלוא .רתוי תרכומ "האופרו ןילבת חמצ" ,הרדגהה ותוא תכיישמ וילאש הירוגטקהו (חמצה
וז החפשמש חינהל ריבס ?םידימלתל תרכומ "םייככוסה תחפשממ" ,הניחבמה הנוכתה םאה
,חמצ אוה דגה יכ (דימלתה וא) ארוקה עדוי ,ךכ םאו .רתויב םיטעומ םידימלתל קר תרכומ
םג ,וזמ הרתי .םידחיימה םיטרפה ןמ תעייסמ היצמרופניא לכ ול הפסונ אל השעמל לבא
היה ,"האופרלו ןילבתל שמשמה םייככוסה תחפשממ חמצ אוה דגה" הרדגהה התיה וליא
םא םג ,וזמ הרתיו .ךכמ רתוי אלו ,האופרו ןילבת חמצ אוה דגה יכ עדוי ארוקה דימלתה
אל ןיידע ,םייככוסה תחפשמ יהמ ול עודי וליפאו ,םיחמצ תוחפשמ שי יכ דימלתל עודי
רחא האופרו ןילבת חמצ לכ ךייתשמ החפשמ וזיאל עדוי אוה ןכ םא אלא ,דגה והמ ול רורב
הארי םא םג יכ רורב ליעל רומאה לכמ .דג והמ קוידב עדי םא קפס זא םגו ,ול רכומה
ךדיאמ .דג האר וא םעטש עדי יכ תואדוו לכ ןיא ןיידע ,ונממ םעטי םא םגו ,דג דימלתה
עדוי אוה רמולכ ,דגה ךייש הילאש הירוגטקה יהמ תעדל דימלתה לכוי הרדגהה ןמ ,אסיג
חינהל ריבס .האופרב ןהו לוביתב ןה םישומיש ול שיש אלא ,חמצ םתס אלו ,חמצ אוה דגש
רפסב ףא ילואו רופיסב וז הלמב לקתיי רשאכו םא ויכרצ תא קפסת וז היצמרופניאש
םיכרצמה תמישרב "דג" הלמב לקתיי םא ותוא קפסת אל וז היצמרופניא םלוא .הקינטוב
םוגרתב קוסענ זא לבא ,הרבסוכ אוה דג יכ רמול בטומ הזכ הרקמב .והשלכ לישבת תנכהל
ירה יכ ,ןודנה גוסה ןמ הרדגה לע רתוול שי דומיל רפסב םא לואשל שי .הרדגהב אלו
לואשל שי הנושארבו שארב .תיעמשמ דח הניא הבושתה .דג והמ תעדל ןיא הרדגהה ארקמל
דוע ףיסוהל שי המומע הרדגהב יד ןיא םא .המומע הרדגהב ידש ןכתייו ,םירידגמ המ םשל
לש ,טושפ טוטרש וא םושיר תוחפל וא ,םולצת ףיסוהל ףא ילואו ,םיהזמו םידחיימ םיטרפ
,דג והמ םידימלתה ועדי יכ דואמ בושח םאו ,ונישעמ תא ןווכל הכירצ הארוהה תרטמ .חמצה
תרכומה תיזעולה הלמל קקדזהל ,תאז לכב ,היהי לכמ טושפ ילואו ,התיכל דג איבהל רשפא
אלל ."הרבסוכ" ,הז ןילבת - חמצב םישמתשמל םג ומכ ,לוביתה יבשעו םילבתה ירכומ לכל
לכ ונל רוזעל לכות אל םלוא ,דגה תרדגהב ידיימה ישוקה תא בשייל רוזעת וז ךרד קפס
.יהשלכ הרדגה לש השק היעבב לקתינש תמיא

טלובה לדבהה ."הקיטקניס" ןוגכ ,רכומ יתלב חנומ לש הרדגה תנמזמ רתוי הברה השק היעב
תקפסמ הרדגהה ןיא םא םג .ישחומ םצע םש אוה "דג"ש ךכב אוה םירדגומה ינש ןיב ןיעל
םימוד וילע :ןוגכ) םיניחבמו םידחיימ םיטרפ ףיסוהל ,דג התיכל איבהל ,ליעל רומאכ ,רשפא
וא םולצת איבהל םג רשפא ('דכו ,םינטקו םיבוהצ ויחרפ - חרופ אוהשכ ,היליזורטפ ילעל
וניא הז לכ .הרדגהה (ונידימלת ינפבו) ונינפב הביצמש םיישקה תא ףוקעל ךכבו ,רויצ
תורשפאה .ןיטולחל םיטשפומ ב"ויכו ,גשומ ,ךילהת ,העפות רידגהל םיאב ונא רשאכ ירשפא
םירבח ןיבל רדגומה ןיב םיניחבמו םידחיימ םיטרפ ףיסוהל איה ונינפב תדמועה הדיחיה
רורב ןאכמ .עויס ךכב היהי םא קפס םגו ,הלאכ ףיסוהל רשפא םא קפס לבא ,הצובקב םירחא
אלא ,בושח רדגומה אל ,והשלכ םיוסמ רדגומ לש הרדגהב אלו ,הרדגהב םיקסוע רשאכ יכ
קרו ,הרדגה לכב תומייק תויעבה ךא ,ישחומ םצע רידגהל ,רתוי ,םנמא לק יכו ,הרדגהה
טשפומ והשמ ,ךכמ רתויו ,ןיטולחל טשפומ והשמ רידגהל ונילע לטומ רשאכ רתוי תוטלוב
:לשמל .ארוקה ןמ דואמ קחורמו
תויעב לש תינרצוי הריתפל
תיתטיש השיג
איה
הקיטקניסה

(2)
םידחיימה םיטרפה
ןורקיעה
דגוא
רדגומה


םינמיסהו הירוגטקה רמולכ ,בורקה תרזעב קוחרה תא ברקל ישוקה תא המיגדמ וז הרדגה
רכומ יתלבה תא םג ךופהל רידגמה הסנמ םתרזעבו ,םירכומה םה םידחיימהו םיניחבמה
השיג" אוה הקיטקניסה תא הרדגהה תכיישמ הילאש (הצובקה ,הירוגטקה וא) ןורקיעה .רכומל
התוא ריכמו הרדגהה תא ןיבמש ארוק םג ."תינרצוי הריתפל" :םידחיימה םיטרפהו ,"תיתטיש
ןמ .הקיטקניסה יהמ הרדגהה ןמ ול רורב םא ומצע תא לואשל ךירצ ןיידע ,רדגומה ןמ רתוי
שי יכו ,םהימודו היגולוכיספ ,ךוניח אוה םעוצקמש ימ וקסעי הקיטקניסב יכ רורב הרדגהה
ולא לכב ךא ,(?תויתריצי=) תונרצוי לע דיעמ ןורתפה יכו ,תויעב ןורתפ ןיבל הניב רשק
,דרופסקוא ןולימ קפסמש תינולימה הרדגהה יפל .הקיטקניס יהמ בטיה ריבסהל ידכ יד ןיא
לש תפסות .והשלכ יעצמא לש תוברעתה אלל ,תורישיב טקפאה תא תקפסמ ,תידיימ הקיטקניסה
ונא ליעל רומאה לכמ .הקיטקניס יהמ שרופמב רבסוה אל ןיידע ךא ,ןאכ שי דחיימ טרפ
.הרדגהב יד ןיאש םידמל

הפ-לעב דומלל דימלתל לק ,תידומיל היצאוטיסב םיקסוע ונא רשאכ :ןאכ שי תפסונ הנכס
ןאכל .רמאנה ןמ תחא הלמ ולו ןיבהל ילב הרומה לש ויתולאשל בישהל לכויו ,תורדגה
רידגהל רשפא םיניחבמ םיטרפו הירוגטק תועצמאב :וילע רבדמ טרופופרש ףסונ ישוק רשקתמ
תא רכומה תועצמאב דימלת דמלי םא .ואל םאו תואיצמב םייק אוה םא ,רבד לכ תילמרופ
םייק םא םג ירה ,רדגומה והמ דימלתה תא דמלל ידכ יד רכומה ידיב אל ךא ,רכומ יתלבה
לכ ירסח םירבד הפ-לעב דמל אצמנ אהיו ,תובישח לכ ךכל היהת אל דמולה יבגל ,רדגומה
הרדגהה לכות אל הזכ הרקמבש יאדוו יאדו .ומלוע יבגלו ויבגל תובישח לכו תויטנבלר
אל דימלתה לולע ,דומילה רמוחב ידוסי גשומ היהי רדגומה םאו ,ידומילה טקאב קלח לוטיל
.הדמולמ םישנא תווצמ תניחב םלקדי קרו ,דומילה ךשמהב רבד ןיבהל

היפארגוילביב

םינולימ
.ט"כשת םילשורי ,שדחה ןולימה ,ןשוש-ןבא 'ש
.1
.תירבעה ןושלה ןולימ ,הדוהי-ןב 'א
.2
Oxford English Dictionary
.3

םירמאמ
A. Rapoport, What Is Semantics?
ךותב
The Use and Misuse of Language, ed. By S.I. Hayakawa, FAUCETT
Publications, New York, 1962 .
17 'מע דוחייבו
ב הנושארל םסרופ רמאמה1952- תעה-בתכב
ETC: A Review of General Semantics.
.1
דימלתל תויוליעפ 1.2
תודובעל ןהו התיכב הדובעל ןה תומיאתמ ןה .הרדגהה אשונב תוקסוע תואבה תויוליעפה
םידימלת 4 רתויה לכל) םינטק םיתווצב הדובעל ןתוא בסהל רשפא בר ישוק אלב .תיב
יכרצ יפלו הייפואו התיכה תמר יפל רחבמב יד ,תויוליעפה לכב קוסעל ךרוצ ןיא .(תווצב
.הז אשונ דמלל הרומה רחב הבש התיכב הארוהה

.םימדוקה םידומעב ןויד שי (הקיטקניסה תרדגהו דגה תרדגה) תונושארה תויוליעפה יתשב

1 תוליעפ
:הרדגה
.םייככוסה תחפשממ
האופרו ןילבת חמצ
אוה
דגה
.םידחיימה םיטרפה
ןורקיעה
דגוא
רדגומה

םידחיימ םיטרפ ופסונו ,הילא ךייתשמ רדגומהש הצובקה וא ,ןורקיעה עבקנ וז הרדגהב
.הצובק התואב םירחא םירבחמ ותוא םיניחבמו
.הצובק התואב םירחא םירבחמ ותוא םיניחבמו םידחיימ
דומלל רשפא םאהו ,תקפסמ ליעל תאבומה הרדגהה םאה :הב ןודל שיש תיזכרמה הלאשה
?דג והמ הנממ

:ןוידל תולאש
דגה" :וז ןוגכ הרדגה ןיבל ליעל האבוהש יפכ הרדגהה ןב יתוהמ לדבה שי םאה
- לדבה שי םא ?"האופרו ןילבת חמצכ שמשמה םייככוסה תחפשממ חמצ אוה
?והמ
.1
תחפשממ (ג ;האופרלו לוביתל שמשמ (ב ;חמצ(א :אוה דגה יכ עדנש בושח םאה
?םייככוסה
.2
?דג והמ קוידב תעדל ונידיב עייסל םילוכי םיפסונ םיטרפ ולא
.3
חמצה תאבה ,זעלל םשה םוגרת :לשמל) רבסהה רופישל תופסונ םיכרד עצה
.('וכו ,דג אוה ויביכרממ דחאש לישבת תנכהל םשרמ ,התיכל
.4
רדגומ לש ונבומ והמ תעדל ונל רוזעל לכותש ידכ הרדגה לולכל הכירצ המ :םוכיסל הלאש
?והשלכ

2 תוליעפ
לכויש ידכ ,"םיטנטפ" ,הלועפ יכרד ,תולובחת םדא-ינב ידיב תתל הסנמ Synectics :רבסה
,ומצע תא דמילו ןטק דלי היהשכ הלודג ךכ-לכ החלצהב לעפ הבש היציאוטניאה לא רוזחל
ידי לע הטלשנ אלו תיתטיש התיה אל תאזה תירוקמה היציאוטניאה .לוחזל וא רבדל ,לשמל
.תויעב לש תינרצוי הריתפל תיתטיש השיג אופא איה Synectics -ה .ןויגיהה יקוח

ךוניח תארקל ץבוקב ,סנירפ יפ לע)
םילשורי ,ךוניחל ס"היב ,ינרצוי
.(ב"לשת
:(ליעלד רבסהה יפל) הרדגה
תויעב לש תינרצוי הריתפל
תיתטיש השיג
איה
הקיטקניסה
םידחיימה םיטרפה
ןורקיעה
דגוא
רדגומה

.חנומה רמוא המ ריבסהל הסנ - ןכ םא ?הקיטקניס יהמ התע עדוי התא םאה :תומישמו תולאש
רמולכ ,םויה תדמל המ ול ריבסהל הסנו ,רפסה-תיבב היה אלו הלוח היה ךרבחש ךמצעל ראת
התא םא ,הינפלש רבסהה תאו) הרדגהה תא ארקו רוזח ,ךל השק םא ."הקיטקניס" שוריפ המ
שי המ ?הקיטקניס יהמ ךרבחל ריבסהל ךל השק המל :הלאשה לע הנעו ,(ךרוצ ךכב אצומ
תא בוט רתוי (ריבסהלו) ןיבהל לכותש ידכ תויהל היה ךירצ המו ,הב ןיא המו הרדגהב
.חנומה

תקיודמ ,הנוכנ הרדגה םלוא .הרדגהב תלעות הברה ןיא וידעלבו ,דואמ בושח הרדגהב קוידה
.ותוא ןייצמה חנומב שמתשהלו גשומ ןיבהל ונל רוזעל ידכ הב שי ,הייד תטרופמו

,ילעופ אושנכ חסונמ אושנה .יעדמו ימשר תוחפ ןפואב תחסונמ האבה הרדגהה :3 תוליעפ
:רדגומה לש ינורקעה טביהה תא ראתמ לעופהו
:הרדגה
.םינש שולש דע רסאמ אוה ןהילע שנועהש תורבעב ןד םולשה טפשמ תיב
םידחיימה םיטרפה
ןורקיעה
רדגומה

?ליעל הרדגהה ןמ םולשה טפשמ תיב לע עדוי התא המ :בותכ
?ליעל הרדגהה ןמ םולשה טפשמ תיב לע עדוי ךניא המ
.הב רסח המ בותכ - אל םא ?תקפסמ הרדגהה ,ךתעדל ,םאה

:4 תוליעפ
.םידחיימה םיטרפה םהמו (ןורקיעה וא) הצובקה יהמ עבק :תואבה תורדגהב ןנובתנ

.ילמשח םרז דדומה רישכמ אוה רטמרפמאה (א
?תקפסמ הרדגהה םאה ,ךכ םא .ילמשח םרז והמ עדוי התאש חיננ

.ןצמח לש דחא םוטאמו ןמימ לש םימוטא ינשמ תבכרומ ולש הלוקלומהש לזונ אוה םימה (ב
םא .םיימיכ תודוסי םה ןמימו ןצמח יכו ,םוטא אוה המ ,הלוקלומ איה המ עדוי התאש חיננ
?םימ ארקנה לזונה והמ דמלל ידכ הב ידו ,תקפסמ וז הרדגה םאה ,ךכ

,רמולכ .תורידגמ ןה המ ןהמ רורב יכו ,תפסות לכ תושרוד ןניא תורדגהה יתש יכ חינהל שי
רישכמ לכש ינפמ תוקפסמ ולא תורדגה .רדגומה תא תנייצמה הלמב הרדגהה תא רימהל לכונ
םא היגולוטאט ןאכ ןיא .ילמשח םרז דדומ רטמרפמא לכו ,רטמרפמא ארקנ ילמשח םרז דדומש
,ילמשח םרז והמ ארוקה עדוי ןיא םא .(הלאשב ןיוצ הז רבדו) ילמשח םרז והמ ארוקה עדוי
.םולכ-אלו ודיב עייסת אל וזה הרדגההש ירה

םישועש שומישל םיסחייתמה םיטרפ הב םירסח םא ,היינשה הרדגהל רשאב םג רמול ןתינ ןכ
איהו ,לזונה לש תימיכה החסונה תא עדוי םימב שמתשמה לכ אלש חינהל שי .םימב םדא ינב
םתוא םושמ תקפסמ איהו ,וז הרדגהב ךרוצ שי ,הימיכ םידמול רשאכ ,םלוא .ול הצוחנ אל םג
המ םידימלתה תא הז ןיינעב לואשל יאדכ .רטמרפמאה הרדגהל רבסהב ורכזוהש םיקומינ
האופרלו לוביתל שמשמה ,םייככוסה תחפשממ חמצ לכ םאה ,דגה לש הרדגהה לע רמול ולכוי
?(רמוש והמ ןולימב קודב :הצע) דג אוה

תא רידגהל הסנ .(התיכב היעבה הנודנש רחאל תיב תדובעכ התושעל עצומ) :5 תוליעפ
.ןולמ ,ןויבס ,ןיזנב ,םוחדמ :םיאבה םיחנומה
ףיסוהלו ,רדגומה ךייתשמ הילאש הצובקה תא לכ םדוק עובקל ךילע הרקמ לכב :הכרדה
התואל םה םג םיכיישה םירחאה םיטרפה ןיבל וניב םיניחבמו םידחיימ םיטרפ דוע ךכ-רחא
ךא ,ליעל המישרהמ דחא טירפ קר רידגהל יאשר התא .ןולימב הז בלשב רזעית לא .הצובק
.דחא חנוממ רתוי רידגהל ךחוכ תא הסנתו רגתאל הנעיתש יאדכ

םיילוש תורעה
הדוהי-ןב לש ןולימה יפל
.1
.ןשוש-ןבא לש ןולימה יפל
.2
.17 'מע ,?הקיטנמס יהמ ,טרופופר 'א
.3
.םש ,םש ,טרופופר
.4