המ לעו םידחא קוסיפ יללכ לע
םהל רבעמש

טיבש בקעי."ןויעו ארקמ"ב םדוק םוסרפ ךמס לע וז תרגיאל דחוימב דבוע רמאמה

טפשמה לש יריבחתה הנבמה ןיבש רשקל רשאב תורעה רפסמ ריעהל שקבמ ינא וז המישרב
.בתכב וקוסיפ ןיבל רובידב ותמעטה ןיב - ןאכמו ,רובידב ולש גציהה ןיבל

:יריבחת דיקפת םהל ןיאש ,"קוסיפ" ינמיס השולשב חתפא .דחוימ דיקפת ילעב םינמיס
רפסה-תיבב תוכומנה תותיכב הארוה לדחמ ירפ) םהב םיעוט ונידימלת .ףקמ ,םיישרג ,שרג
תמרונמ קלחל ךפהיי םהב ןוכנה שומישהש דע דיפקהלו ריבסהל ,ןקתל ונתבוחו ,(ידוסיה
.הביתכה

'מ :םדא לש יטרפה ומש רוציקל םג ךכו ,(ס"מ אלו) 'סמ ,'מע ,'לכ :הלמ רוציקל שמשמ שרג
.'וכו יחימע 'י ,(רימש .מ אלו) רימש
אלו) נ"א ,(םעה-דחא=) ע"החא ,מ"עב ,ס"ש :תובית ישארל ,תודחא םילמ םוצמצל - םיישרג
.ב"ויכו ,(.ל.ה.צ אלו) ל"הצ ,(.ד.ת אלו) ד"ת ,(.נ.א
,םיבלש-םיבלש ,רפס-תיב :דחא גשומל רתוי וא םילמ יתש רשקמה ,רצק וק אוה ףקמ
.תופקומ םילמ ןה ,וזל וז ןרבחמ ףקמש ,םילמ .ןכ-יפ-לע-ףא
דועו ,דירפמ :רוציקבו) דירפמה וקה וליאו ,וזל וז םילמ ףרצמ ףקמה :ריהבהל בושח
ולגרתהו ועטוה ונידימלת) הדרפה ןייצמה ,קוסיפ ןמיס אוה (המישרה ךשמהב וריכזנו בושנ
.("ףקמ" םשב דירפמל םג אורקל
.בג-לימרת :ןלילמתב/הביתכ תנוכמב ;בג-לימרת :סופדב ףקמה לש יפרגה גציהה
תנוכמב ;ףוסה דע הלחתהה ןמ יתוא קתיר אוה - הזה רפסה :סופדב דירפמה לש יפרגה גציהה
....יתוא קתיר אוה - הזה רפסה :ןלילמתב/הביתכ

.םללכב קוסיפה ינמיסל - ןאכמ .ב
םה .הפב םתרימא ךרד לע בתכבש םירבד אורקל ארוקה ידיב םיעייסמ קוסיפה ינמיס"
טפשמה תמעטה לעו ותלפשהו לוק תמרה לע ,רובידב הקספה לע אופיא םירומ
טפשמ לש והנבמ ,ךרוצה םוקמב ,ארוקה יניעל ריהבהל םיליעומ םה ךכ לע ףסונ .וללכב
רוסמ ,םדא לש ונונגסבו וגזמב ,ומעטב םייולת םירבדה ןמ המכו ליאוה .ויקלחל
םילגרה ושבגתנ רבכ ןכ פ"עא .בתוכה לש ונוצרל המ תדימב קוסיפה ינמיסב שומישה
בתכב םנויצ םשלו ,ולוכ רוביצל םיפתושמ םהש ,רובידה ןפואו הרימאה ךרדב םימיוסמ
וננושל ,תירבעה ןושלל הימדקאה לש "קוסיפה יללכ" ךותמ) "ןלהלש םיללכה תכרעמ תעבקנ
.(ש"י - ילש תושגדהה .ז"טשת ולסכ ,םעל

וניא ונתאמ ימ .אטישפ ,"ויקלחל טפשמ לש והנבמ ...ארוקל ריהבהל םיליעומ" קוסיפה ינמיסש
?"תחא קר שי אמא" לע רופיסה תא ,לשמל ,ריכמ

ךירצמ ב"ויכו המעטה ינפואלו הרימא יכרדל בתכבש םילמסכ קוסיפה-ינמיס לש םדיקפת
.ךשמהב רמאייש המל עקרכ ,תורהבה רפסמ תוחפל

קוסיפה-ינמיס םינמסמ ,םהילע דיעמ םמשש יפכ ,הקספה וא קספה ינייצ םתויה דצל .ג
.ותודחוימו ןמיס לכ ,ודוחייו ןמיס לכ ,ותלפשהו לוק תמרה ,המעטה לש םינוש םינפוא
.לוק תלפשה דימת תנייצמ ,לשמל ,הדוקנה
הלאשמ ,לשמל ,הוושה :תומעטה לש ןווגמל יפארג למס שמשמ ,תאז תמועל ,האירקה-ןמיס
םניינעש םידגיהו ("!דיימ הנה אוב" ,"!קותש") וצ ,("!ןותיעה תא עגרל י ל לאשה")
.("!שפנ לעוג" ,"!יפוי הזיא" ,";רדהנ") תונוש תויולעפיה
תא רבכ תיאר םאה") לוקה-תמרה בגא בורל ,הלאש לש תומעטה ןווגמ ןייצמ הלאשה-ןמיס םג
ךכ-לכ הז ,המ" ;"?תאז תישע עודמ" ;"?תליאב הנורחאל תייה יתמ" ;"?רדהנ אל אוה" ;"?טרסה
.("?השק ךכ-לכ הז המ" ;"?השק
,בתכבש ריבחתב וידיקפת תניחבמ רתויב ןווגמהו רתויב ץופנה קוסיפה ןמיס אוהש ,קיספה
.לוק תמרה בגא ללכ-ךרדב ,תונגנה ןווגמ אוה ףא ןייצמ
לש םתרימא ךרדל בתכבש םינמיסכ קוסיפה ינמיס לש הז ןיינע .הנהכו הנהכ ףיסוהל רשפאו
אלא , 1 וב לפוט יידמ טעמ - ללכב (הנגנהה וא) המעטהה ןיינע :ךכל רבעמו ,הפב םירבד
.תויטרקנוק תומגוד יתש הרצקב גיצא תאז תחת .טרפלו ביחרהלו קימעהל םוקמה הז אלש

שמשמ םהמ דחא לכש ,קוסיפ ינמיס ינש דוע םה דירפמ וקו םייתדוקנ .הנושאר המגוד .ד
ותואב העיגנ םהינשל דחא הרקמב ,תאז םע .ול םידחוימה םייריבחת םינבמבו םימוחתב
לילכמה יוטיבה רשאכ .םכסמ וא לילכמ יוטיב וב שיש ,םיללוכ םיקלח לעב טפשמב :ןיינע
:םייתדוקנ םהיניב םיעבוק ,תטרפמה הרומתל םדוק
.(א א אמק אבב) רעבההו העבמהו רובהו רושה :ןיקיזנ תובא העברא .1
:דירפמ וק םיינשה ןיב ביצהל םיגהונ ,הל םדקש טוריפ תמכסמ הרומתה רשאכ וליאו
.םש יעודי םיפוסוליפ םלוכ - טנקו הזוניפש ,וטסיראו ןוטלפא .2
הרומתל :םירבדה תרימא תעשב המעטהב ינושה םוש לע ?קוסיפה ןמיסב ינושה המ םוש לע
ןיב ,ךכל .(!קודב) ותמרה תמדוק תמכסמה הרומתלש דועב ,לוקה תלפשה תמדוק תטרפמה
ארוקה-ידיב םיעייסמ קוסיפה-ינמיס" םהיפלש ,קוסיפה יללכל החיתפ ירבד םתוא ונווכ ,ראשה
."הפב םתרימא ךרד לע בתכבש םירבד אורקל

םא ןהו ,טפשמה שארב אוה לפטה םא ןה ,ירקעל לפט טפשמ ןיב קיספ םימש" .היינש המגוד
םיטפשמ תוחתופה ,רושיקה תולמש הרקמב" םלוא ;(10 ףיעס ,קוסיפה יללכ) "ופוסב אוה
אצויכו "רשא לכ" ," 'ש לכ" ,"רשא תא" ," 'ש תא" ," 'ש ימ" ," 'ש המ" ןוגכ םיפוריצ ןה ,םילפט
טפשמה ןיב קיספ םימש ןיא ,לפטה טפשמב םייצחו ירקעה טפשמב םמוקמ םייצחש ,ולאב
.תפסונ הרהבה ,ינמודמכ ,הנועט וז הרעה .(2 הרעה ,םש ,םש) "לפטל ירקעה

,הלא םייוניכמ דחא ליכמה ףוריצ וא "ה" ," 'ש" ,"רשא" םתחיתפש ,םילפטה םיטפשמה ןמ םיבר
תא םיאלממ וא קקוזה םשה לש ומוקמ תא םיספותה הקיז-יטפשמ רמולכ ,םימצעומ םיטפשמ םה
:ודיקפת


אוה רשאכ ךא ;קיספ וירחא אובי ,אשיר טפשמ אוה םצעומ טפשמ רשאכ .קוסיפל - ןאכמו
וקלחב ,םצעב ,ךייש דובעשה ןמיסש ןוויכ ,קיספ םינמסמ ןיא ,(א/ 4 המגוד) אפיס טפשמ
לכ אל ,אקע אד .(ליעל א/ 4-4 םיטפשמ האר) וירחאש טפשמל וקלחבו ול םדקש טפשמל
ןמיס לש ותורצוויה ךילהת תא רזחשל השק םיבר םירקמב .םימצעומ םיטפשמ םה " 'ש" יפוריצ
?םהל הרונ המ זא .ןודנב טילחהל ושקתי םידימלתה בורש ,קפס ןיא םינפ-לכ-לעו ,דובעשה
אוה קיספה יכ ,רוכזנש עיצמ ינא ןאכ ?אל יתמו ," 'ש" ףוריצ ינפל קיספ עובקל םהילע יתמ
הרוק המ קפס לש הרקמ לכב ןוחבל םידימלתל הרונו ,רובידב המעטהלו הקספהל יפארג למס
םישנ ,לוק תמרהב םיניחבמ םא ,הקספה תשקבתמ וא תשגרומ םא :הפב טפשמה תא םיגוהשכ
:קיספ
.תוננאשל םוקמ ןיאש םשכ ,הגאדל םוקמ ןיא .9
תא תעטוקו תיתוכאלמ תעמשנ הקספה םא ,ל"נכ המעטהבו הקספהב םיניחבמ ןיא םא ,ךדיאמ
:קיספל םוקמ ןיא ,שקבתמה ףצרה
.יל רזעש ימ לכל יתידוה .10
,ומעטב םייולת םירבדה ןמ המכו ליאוה" יכ ,ןושלל הימדקאה תעיבק תא רוכזל םג יאדכו
."בתוכה לש ונוצרל המ-תדימב קוסיפה-ינמיסב שומישה רוסמ ,םדא לש ונונגסבו וגזמב
.אושנה תיקוספ תגציימ רובידב המעטהה ןיבל תיקוספה יפוא ןיבש רשקל הפי השחמה
:אושנה תיקוספל םיגוס ינש
רמומ הבישח/הרימא לעופ רשאכ אושנ תיקוספל תלגלגתמ אשומ תיקוספ :ןכות תיקוספ .א
:טשפומ םצע םש/הלועפ-םשב


הנוש המעטה השיחממ םיטפשמה תרימא םלוא ;תינבמ הניחבמ ההז ,ןיע-תיארמל ,יפוסה רצותה
(רבודה לש ומעט יפל - יוצר וא) ןתינו ,השלח ותמעטה "אוה" ןכותה תיקוספב :ןיטולחל
,טפשמב רתויב םעטומה קלחה אוה "אוה" תמצעומה תיקוספב .תיקוספה ןיבל וניב קיספהל
האצומ תא רזחשל תעדל בייח וניא דימלתה .וינפל וא וירחא הקספה לש תורשפא לכ ןיאו
ינפל קיספ עובקל וילע םא ,טילחהל ידכ לוקב טפשמה תא ארקיש יד :אושנה תיקוספ לש
.ואל םא ,תיקוספה

ןיבל דוחייה קלח ןיב דירפהל שיש ,לבוקמ םירומה בור לע .דוחייה טפשמל - ןאכמו .ה
לש קוסיפה יללכב םהשלכ ןיכומיס ךכל ןיא .דירפמ וק תועצמאב טפשמה ךשמה
טפשמל סחיב והשלכ רחא קוסיפ ןמיס לש רוכזא םש ןיא ;תירבעה ןושלל הימדקאה
חתפ םיחתופ םבורב דומילה ירפס הימדקאה לש וז תשרופמ תוסחייתה-יאמ האצותכ .דוחייה
קיספ תועצמאב טפשמה ךשמהמ דוחייה קלח תדרפהל . 3 "השעי ויניעב רשיה שיא" לש בצמל
לש ורפס יתקדבש דומילה ירפס ןיבמ .קוסיפ ןמיס לכ לע רותיוול וא דירפמ תועצמאב וא
הימדקאה יללכמ קיסמ דבלב אוה (52 'מע ,1986 ו"משת הדסמ 'צוה ,ונריבחת) רצב יבצ
."טפשמה ןמ קוסיפ ינמיסב דרפוי אל דוחייה קלח" יכ ,תיעמשמ-דח הנקסמ

ליעי יל הארנה ,יעצמא דימלתל תתל - רקיעבו ,הז רדס-יאל "רדס טעמ סינכהל" שקבמ ינא
.דוחייה טפשמ תא קספל ואובב ןאכמו ןוכנו

ועיגיה ורבחו ובלכ רענה" טפשמב .דוחייה קלח רחאל קיספ עובקל ןיא ,ללככ ,תישאר
םיקלח השולש לעב טפשמ ונינפל ירה ,"רענה" ירחא קיספ עבקנ םא 4 "הרטמל םינושאר
הבוח ,וב דוחייה קלח אוה "רענה"ש ,דוחיי טפשמל ונתנווכ םא .(ורבח ,ובלכ ,רענה) םיללוכ
ןווגמ קיספל .תועטהל הלולעה ,תועמשמ-וד רצווית ןכ אל םאש ,קיספ תעיבקמ ענמיהל ונילע
.םהיניב וניא דוחייה טפשמ לש וקוסיפ םלוא ,בחר םידיקפת

םידקהל שי הז ןיינעב הטלחהל ?דירפמ וקב שמתשהל וא - קוסיפ ןמיס לכ לע רתוול ,ןכ םא
.דוחייה טפשמ לש ותורצוויה ךרדלו ותוהמל רשאב ןויד

בצוהו ("דחוי") וכותמ אצוה ויקלחמ דחאש ,"ליגר" טפשמכ דוחייה טפשמ תא רידגהל לבוקמ
:יוניכ ללכ-ךרדב אלממ ירוקמה ומוקמ תאשכ ,וינפל


המגודב .טפשמה ךשמה ןיבל וניב קיספ ביצהל ןיאו ,טושפ דוחיי-קלח א/ 13-א/ 11 תומגודב
אשונ תיקוספ תשמשמ א/ 15 המגודבו ,הקיז תיקוספ םג ליכמ דוחייה-קלח א/ 14
תיקוספ ליכמה טפשמ לש קוסיפה-יללכל םאתהב ,קיספ ןמוסי הלא םירקמ ינשב .דוחיי-קלחכ
.תדבעושמ
םיבר םירקמב ,תינבמ הניחבמ הנוכנ הרדגה ,ליעל ראותמכ דוחייה-טפשמ לש ותרדגה םלוא
לש ינבמ יוניש חרכהב וניא דוחיי טפשמ .טפשמה רצונ הבש ,תיתימאה ךרדה תא תפקשמ הניא
לידבהל ,הבשחמב םיגהנ וא הפב םירמאנה םירבדל דחוימב הנווכהו ,ול םדקש טפשמ
תא לכ-םדוק רצויה ןייצמ הריציה ךילהתב .בשחמה גצ לע וא בתכב םידבועמ םיטפשממ
(!רחא אשונ לעב) טפשמ הנוב אוה ןכמ-רחאל קרו ,ולוכ טפשמה שבוג םרט דוע תאזו ,אשונה
.ינושארה אשונה לש ואושנכ
:הלאשל הבושתב ךכ
?רפסה הפיא - .16
.השמל ותוא יתתנ ?רפסה -
.(דוחיי טפשמ) .השמל ותוא יתתנ - רפסה .א/ 16

םלוא ,ותודחוימ לע ,םנמא ,עיבצמ דוחייה טפשמ לש לבוקמה חותינהש ,םג עמתשמ ןאכמ)
אשונ אוה אלא ,םתס "דוחיי-קלח" וניא דוחייה-קלח תיגול הניחבמ .קמועל ותוא ףקשמ וניא
.טפשמה

:תרתוכ ןיעמ שמשמ דוחייה-קלחשכ ,והשלכ ןיינעל תוסחייתה ךותמ םג ךכ
(דוחיי טפשמ) .השמל ותוא יתתנ ,רפסל עגונש המ .17
(דוחיי טפשמ) ?התוא ריבסת ךיא - רלטיה יפלכ ברעמה-תומצעמ לש סויפה תוינידמ .18
רבעמ םעטומ אוה ךא ,טפשמה לש יגולה אשונה אוה דוחייה קלח וללה תומגודה לכב
יתתנ - רפסה" לומ "דואמ ןיינעמ רפסה" :לשמל ,הוושה) .ליגר טפשמב אשונ לש ותמעטהל
(."השמל ותוא
.הליגר-יתלב הרוצב יתוא קתיר הזה רפסה .19
.(דוחיי טפשמ) .הליגר-יתלב הרוצב יתוא קתיר אוה - הזה רפסה .א/ 19
ףוסב תשגדומה לוקה תמרהבו תדחוימה המעטהב איה הזכ טפשמ לש "םויקה-תוכז" םצע
ןיא - ילעופ טפשמב - זאש ןבומו ,ליגר אשונ אוה "הזה רפסה" וז המעטה אלל .דוחייה-קלח
.דגואל םוקמ
:הלאש טפשמב אשונ םידחיימ רשאכ םג םירבדה ינפ םה הלאכ
?ךתוא םיעיתרמ םה עודמ - הלא םירבד .20
:תיקוספ לש האשונ םידחיימשכ םג ךכו
.הנתשי דוע אוהש ,רעשמ ינא - הז בצמ .21
ןיב דירפיש ,קוסיפ ןמיסל םוקמ ןיא ,ללככ .דוחייה טפשמב קוסיפה ןיינע םוכיסל - ןאכמ
ןכ-םא-אלא ,דוחייה קלח רחאל קיספ עובקל ןיא הרקמ םושב .טפשמ לש וכשמהל דוחייה-קלח
.(א/ 15 ,א/ 14 תומגוד) תיקוספ ליכמ אוה
:ותמעטהל םאתהב וקספלו ,(ועימשהל וא) טפשמה תא עומשל בושחש ,יל הארנ ךכל רבעמ םלוא
,וזכ המעטה שי ,ךמעטל ,םא ךא ;קספל הביס ןיא ,דוחייה-קלח לש תדחוימ המעטה ןיא םא
.(21 - 18 תומגוד) דוחייה טפשמל יוארה קוסיפה-ןמיס אוה דירפמה וקה

תורעה
,תודהיה-יעדמל ןוכמה לש רקחמה ילעפמ ,"הנגנהה" ,רפואל רשא :רקיעב ,האר
.ז"משתה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
.1
ומצע לאושהש ,תירוטר הלאש ונינפלש ןוויכ ,רשפאתה (ב)-ל (א)-מ רבעמה ,בגא
תנגנהל דואמ המוד הז ןיעמ טפשמב הלאשה-ןמיס תנגנהש ןוויכו ,הילע בישמ
.קיספה
.2
,סכר הניד ,רובחשו ריבחת / ןושלה תעידיל ןושלב העיגימ) יקסבוסק הרפוע *
ךשמה ןיבל דוחייה קלח ןיב טעמ ההתשמ רבודה" :260 'מע ,(1987 ח"משת
וא דירפמ וקב טפשמה ךשמהל דוחייה קלח ןיב דירפהל םיגהונ ךכיפל :טפשמה
."קיספב
'מע ,(1990 ,רואל האצוה סכר ,הנוילעה הביטחל ןושלה תעידי) ילבק לחר *
."קיספב וא דירפמ וקב דוחייה קלח תא דירפהל םיגהונ" :57
קיספ םימשה שי" :218 'מע ,(רפונ 'צוה ,ןוכיתל רובחשו ריבחת) רזכיבא ימע *
.קוסיפ ןמיס םוש םימש םניאש שיו ,דירפמ וק םימשה שי ,דוחייה קלח ירחא
לש ינשה וקלחל דוחייה קלח ןיב דירפמ וק םיש ל הז רפסב ףידענ ונא
."טפשמה
'מע ,(ו"משת ,סכר הניד רואל האצוה ,'ב קלח / וננושל יקרפ) ןזור יכדרמ *
ןיב דירפמ וק עיפומ תומגודה לכב םלוא ,םהשלכ קוסיפ יללכ ןייצמ וניא ,75
.טפשמה-ךשמהל דוחייה קלח
.3
יללכ - דוחיי טפשמ" גניר קחצי לש ותמישר יפל - הירחאש רבסההו וז המגוד
טרוא 'צוהב תע-בתכ ,1990 רבמצד א"נשת תבט ,58 ןויעו ארקמ) "קוסיפ
.38-37 'מע ,(לארשי
.4