רובחשו ריבחת תארוהב תועמשמ-וד

שידג תינור


ןיבו תינושלה תואיצמה ןיב בושח שגפמ תנמזמ ריבחתה תארוה תרגסמב 1 תועמשמ-ודה תארוה
- דחא דצמ חוסינה תויעבו ארקנה תנבה םישגפנ ןאכ .ןושלה ירועישב דמלנה עדיה ףוג
לופיטה לע ד"נעל רתוול ןיא ןכ לע .ינש דצמ רובחשה תקינכטו םייריבחתה םיחנומהו
תנוכתמב 'ןושלה תעידי') תורגבה תניחבב תללכנ איה ןיא ןיידע םא םג תועמשמ-ודב
הב שיש ,תבלושמה הניחבל תשגינ התיכה םא הב קוסעל שי המכו המכ תחא לעו ,(הליגרה
.(םידומילה תינכתב תללכנ תועמשמ-ודה םוקמ לכמ) .תועמשמ-וד לע הלאש

:תורעהה יתש םידקא
ןיב ןיחבהל םירבחמה וליכשה אל ,תורגבה תוניחבל הנכה ירפסב רקיעב ,םירפס המכב .א
הניאו ,תוימינומוהמ תעבונ תיטנמסה תועמשמ-ודה .תיטנמס תועמשמ-ודל תיריבחת תועמשמ-וד
ןמיס אוה בתכב הנורתפש תועמשמ-וד תאז תרגסמב לולכל ןיא ןכ ומכ .ריבחתל ןיינע
תוימינומוהב השעמל רבודמ ןאכ םג ןכש ,'ינש טבמב ונבה גשיהה לדוג תא' :ןוגכ ,תואכרמה
.תיריבחת היעבב אלו
בחרה רשקהה ךותמ ללכ ךרדב תרתפנ תועמשמ-וד תואיצמבש ,שיגדהל שי יללכ ןפואב .ב
איה םירידנ םירקמב קרו ,יטנוולרה םלועה עדי ןיב ילאוטסקט רשקה ןיב ,וב העיפומ איהש
.הרשקהב תמייקתמ

יריבחתה טביהה ןמ ןה םהמ דחא לכב ןודאו ,םייריבחתה תועמשמ-ודה ינבמ תא גיצא ןלהל
תוחונל ץר רדסב ורפסומ ףיעס לכב ואבויש תומגודה) .(רובחשה) חוסינה לש רושימב ןהו
.(ןייעמה

ינמש טפשמב אושנו אשונ .1
.יתדוצמ יתיב (1)
.הלשממה שאר אוה רימש קחצי (2)
.שיאה ינא (3)
.(די :ג תובא) "הקיתש המכחל גייס" (4)
.(19 כ 'בד) "...הדשה ץע םדאה יכ" (5)
?ךתוחא איה לחר (6)

יריבחתה טביהה
םיסחיימ ןיא ןכ לעו ,האוושמ וא תוהש יטפשמכ הללכהב םיספתנ הזה גוסהמ םיטפשמ
םה טפשמה יניערג ינשש הרקמב ,עודיכ םלוא .אושנה המו אשונה המ העיבקל הבורמ תובישח
אוה עדוימה םשה :עודייה יפ לע איה אושנהו אשונה לש תיקודקד-תילמרופה העיבקה ,תומש
.אושנ אוה עדוימ-אלה םשה ;אשונ
2

ינש ובש טפשמב םג םייק הז לדבה .תועמשמב קד לדבה םג אופיא ףקשמ חותינב לדבהה
:םיעדוימ-אל וא םיעדוימ תומשה


:הדשה ץעל הוושומ אוהו ,םדאה לע רבודמ - ךז ןתנ לש ורישב
3 .אושנ = הדשה ץע ;אשונ = םדאה :ןאכמ - 'וגו "םימל אמצ אוה ץעה ומכ"

יכ ...הצע תא תיחשת אל ...ריע לע רוצת יכ" :19 כ םירבד רפסב רוקמב ןייענ הז תמועל
יכ ירה" :י"שר רמואו "רוצמב ךינפמ אבל הדשה ץע םדאה יכ תרכת אל ותאו לכאת ונממ
תא אורקל שי רמולכ - "...רוצמה ךותב סנכהל הדשה ץע םדאה אמש - אמלד ןושלב שמשמ
4 !?םדא אוה הדשה ץע יכו :ורועישו ,הלאשכ טפשמה
לש הקידב הלא םירקמב תשרוד טפשמה ירקיע לש םייריבחתה םידיקפתה תעיבק ,ןכ םא
ןושלב ירה ,טפשמה שארב אובי אשונה ללכ ךרדבש םיליגר ונא השדחה תירבעבש ףא .רשקהה
5 .(םהב קר אלו) הלאכ םיטפשמב הצופנ אושנה תמדקה ,לשמל ,ארקמה

חוסינה
אושנהשכ - לשמל ךכ ,השגדה-המעטה ילדבהב רובידב ןחבומ תויועמשמה יתש ןיב קדה לדבהה
.ותוא םימיעטמ שארב דמוע
:ןאכ ליעות 6 דגוא תפסוה ,םרפסמב וא םנימב םינוש אושנהו אשונה רשאכ


:לשמל .רשקה ףיסוהל שי ,רפסמבו ןימב הזמ הז םינוש םניא אושנהו אשונה רשאכ


רישי אשומו אשונ .2
.םימ וקחש םינבא (7)
.ליט טריי סוטמ (8)
.(ןותיעב תרתוכ) םידימלת םיאנוש םירומ (9)

יריבחתה טביהה
:יריבחתה רושימב לופיטל םיאשונ המכ ונל םינמזמ הז גוסמ םיטפשמ
.'תא' ידי לע ןמוסמ וניא רשאכ רישי אשומ לש יוהיזה תייעב .א
.אשומה ןיבו לעופה ןיב הרדעיה תמועל אשונה ןיבו לעופה ןיב םאתהה תשירד .ב
רדסה תמועל (אשומ - אושנ - אשונ :רדסה ללכ ךרדב) השדחה תירבעב טפשמב םילמה רדס .ג
וכשנ םדא' :ליבק וניא הזה טפשמה ונתאמ םיבר ינזואב ,לשמל .תורוקמב שוגפל םייושע ונאש
?'םינקחשה יעוציב ומרג םיפוצל הבר האנה' - ליבק וניא הז טפשמ םג םאה .'םיבלכ
עדי ךא ,תיריבחת הניחבמ יעמשמ-וד אוה (7) טפשמ ,לשמל :יריבחת חותינו םלוע עדי .ד
.אשומ= םימ ;אשונ = םינבא :חותינה תא ענומ םלועה

חוסינ
:תונורתפ המכ שי ןאכ
:אשומה לש (ןימ וא) רפסמ יוניש

.םיליט וטריי סוטמ (ב) .ליט וטריי םיסוטמ (א) (8)

:אשומה ינפל עודיי + 'תא' תפסוה

.םידימלת םיאנוש םירומה תא (ב) .םידימלתה תא םיאנוש םירומ (א) (9)

:ליבסל ליעפמ יוניש

8 .םימ ידי לע וקחשנ םינבא (7)


םיאוול .3
ךמוס+ הלועפ םש 3.1
.שדחמ קדבית קנבה תכרעה
.1
.יתרטשמה תווצה תריקח רחאל קר םיכילהה ךשמה לע טלחוי
.2

יריבחתה טביהה
:תורעה יתשב קפתסא אלא ,וב רובידה תא ביחרא אל ןכלו , 9 םימכח ושרדנ רבכ הז הנבמל
.םדוקה ףיעסב תועמשמ-ודה ןיבו וזה תועמשמ-ודה ןיב רשק שי .א
.תיריבחת ןבומכ איהש ףא ,וזה תועמשמ-ודל חטשה ינפ לע יריבחת יוטיב ןיא .ב

חוסינה
ףא ,תוכימסה קוריפ :תחא איצוהל ,הז הנבמב תועמשמ-ודה תא רותפל תונוש םיכרד שי
אוה 'םיקנבה לש הכרעה' ףוריצה םג רמולכ :התוא טוקנל םיטונ םיבר םידימלתש
. 10 יעמשמ-וד
דוסיה השעמל אוהש ףוריצ) תוכימסה לש קמועה הנבמ תא ריהביש ינמש ףוריצ תפסוה .א
:(תוכימסה הלגלגתנ ונממש טפשמה לש ישילשה
.קדבית 'י"מ םיסכנ' תרבח לש ןובשחה האור ידי לע קנבה תכרעה (א)
(10)
.קדבית ןוהה קוש תא קנבה תכרעה (ב)

:רבוחמ טפשמ תריציו אצומה טפשמל הרזח .ב
.קדבית וז הכרעהו ,(הריכמל דמועה) קנבה (יווש) תא ךירעה ח"ור (א)
(10)
.קדבית ותכרעהו ,ןוהה קוש תא ךירעה קנבה (ב)

:סחי ףוריצ ידי לע תוכימסה קוריפ .ג
.(ירשפא אוה ךא ,תורז םושמ שי הז הנבמב) .קדבית קנבה תא הכרעהה (א)
(10)
.קדבית קנבה ידי לע (התשענש) הכרעהה (ב)

השקתנש חינהל השקו ,המרג ןמזהש תועמשמ-וד איה (10) טפשמבש תועמשמ-ודהש ,ןאכ ריענ
...םיקנבה לכ ורכמיי רשאכ ,הב
:בכרומ טפשמל רובחש ידי לע תועמשמ-ודה תא רותפל ןתינ םימיוסמ םירקמב
.1
.רקחיי יתרטשמה תווצהש רחאל קר םיכילהה ךשמה לע טלחוי (א)
(11)
.(...תא) רוקחי יתרטשמה תווצהש רחאל קר םיכילהה ךשמה לע טלחוי (ב)

.ב ךרדל המוד וז ךרד

ראות םש יאוול + תוכימס ףוריצ 3.2
.הביבסה ןמ םיקיתווה םיבשומה ירבח ונמזוה בשומה לש לבויה תוגיגחל (12)
.(א"נשת ןחבמ ךותמ) קוחה תעצהב הבחרה הלשממה תכימת לע רסמנ תרושקתה יעצמאב (13)

יריבחתה טביהה
:ףוריצה לש תופרטצהה רדס תא הריהבמה חותינה תטיש תא שרוד הז הנבמ
11 .{םיקיתווה םיבשומה} ירבח (ב) ;םיקיתווה {םיבשומה ירבח} (א)
:תורגסמ תרזעב וא םיצח תרזעב איה תועמשמ-ודה תא ריבסהל האנ ךרד

: 12 תועמשמ-ודה תא הלגמ וניא ןבומכ יראניל חותינ


חוסינ
:תוכימסה קוריפ ידי לע - יידמל טושפ אוה ןאכ תועמשמ-ודה ןורתפ
.םיקיתווה םיבשומה ןמ/לש םירבחה (ב) ;םיבשומה ןמ/לש םיקיתווה םירבחה (א)

(סחי ףוריצ יאוול וא תוכייש יאוול) יאוול + ינמש ףוריצ 3.3
.השק היה הרומה לש רועישה םוכיס (14)
.הלכלכל רוספורפה לש רמאמה דגנ תוגשהה וזנגנ (15)
.תויעבה ןמ תצקמ קר ולעוה יגולונכטה ךוניחה לע יצראה חקפמל ח"ודב (16)

יריבחתה טביהה
רדס המ רוריבה ץוחנ ןאכ םג .םדוקה ףיעסה ןמ תועמשמ-ודל השעמל ההז וז תועמשמ-וד
:תופרטצהה


חוסינ
ףוריצה ןיערגל יאוולה תדמצה ידי לע ,(א) תועמשמל קר טושפ יעמשמ-דחה חוסינה ןאכ
:ינמשה
.השק היה רועישל הרומה לש םוכיסה (א) (14)
.רמאמה דגנ הלכלכל רוספורפה לש תוגשהה וזנגנ (א) (15)
...ולעוה יצראה חקפמל (שגוהש) יגולונכטה ךוניחה לע ח"ודב (א) (16)

?(ב) תועמשמל רשאב המו
:טפשמב ןותנ וניאש עדימ תפסוה וא חוסינב רתוי הלודג תושימג תשרדנ ןאכ
(דוחיי 'שמ) .השק היה ומוכיס - הרומה לש רועישה (ב) (14)
.הלכלכל 'פורפה לש רמאמה דגנ םיוסמ םדא לש / ולש תוגשהה וזנגנ (ב) (15)
(רבוחמ) ...ולעוה ובו ,ח"וד שגוה יגולונכטה ךוניחה לע יצראה חקפמל (ב) (16)
...ולעוה יגולונכטה ךוניחה לע חקפמל ס"היב לע ח"ודב (ב) (16)

הקיז יאוול 'ספ + ינמש ףוריצ 3.4
.ןייארתהל בריס ,ודיקפתמ רטופש ,להנמה ןגס (17)
.תנגוה הניא ,שמא המסרופש ,הטלחהה לע תרוקיבה (18)
.(ל"תב ןושל תווצ לש ךירדת פ"ע) הלהנהה תא ודירטה ולשכנש םילעפמה ישאר (19)

יריבחתה טביהה
ןימב םיאתמה יאוולב רבודמ ןאכ םג .3.2 ףיעסבש תועמשמ-ודל ,ההז השעמלו ,המוד הז הנבמ
.תועמשמ-ודה תא חנעפמ תופרטצהה רדס ןאכ םגו ,ינמשה ףוריצבש תומשה ינשל רפסמבו

חוסינה
:יעמשמ-דחה חוסינל ועייסי דוחיי טפשמ וא רבוחמ טפשמ
.ןייארתהל בריס ונגס ךא/ו ,ודיקפתמ רטופ להנמה (א)
.ןייארתהל בריס ךא/ו ,ודיקפתמ רטופ להנמה ןגס (ב)
(17)

.תנגוה הניא הילע תרוקיבה - שמא המסרופש הטלחהה (א)
.תנגוה איה ןיא ךא/ו ,הטלחהה לע תרוקיב המסרופ שמא (ב)
(18)

.הלהנהה תא ודירטה םהישאר - ולשכנש םילעפמה (א)
.הלהנהה תא ודירטה םה ,(ןכמ רחאל/כ"פעא)ו ,ולשכנ םילעפמה ישאר (ב)
(19)


סחי - ל"נה םיטפשמב ;רתוי בכרומ יגול סחי רתתסמ יאוולה תיקוספ ירוחאמ :בל לא םישנ
.דוגינ לש

(יאוול) םצע םש םילשמ וא לעופ םילשמ .4
.תפרצמ תחלשמה הבש לומתא (20)
.דחוימה ךוניחל רפסה יתבב תויופצ תושק םינש (21)

יריבחתה טביהה
קקזיהל תלוכיהו ,יריבחת חותינב הבוט הטילש תבייחמ הזה גוסהמ תועמשמ-ודהש המדנ
:תועמשמ-ודה תנבהל ךרדה תא ןאכ תרצקמ םייריבחתה םיחנומל


חוסינ
םש ןיבו םילשמה ןיב הדרפה :םילמה רדס תא תונשל שי ,יאוולב רבודמש הנבהה תעינמל
.תועמשמ-ודה תא ענמת םצעה
.תפרצמ לומתא הבש תחלשמה ;תפרצמ הבש תחלשמה לומתא (א) (20)
.רפסה יתבב דחוימה ךוניחל תויופצ תושק םינש (א) (21)

לכב עיפוהל לוכי לעופה םילשמש םושמ תאזו ,יעמשמ-דח חוסינל רתוי השק היינשה תועמשמה
:טפשמב םוקמ
תאז לבקל רשפאש יל הארנ ?יעמשמ-דח טפשמ הז םאה .לומתא הבש תפרצמ תחלשמה (20)
:םיפסונ םייוניש ךורעל בטומ םיקיידמל ךא ,יעמשמ-דח טפשמכ
.הצראל לומתא הבש תפרצמ תחלשמה ;תיתפרצה תחלשמה הבש לומתא (ב) (20)
(דוחיי 'שמ) .תושק םינש םהל תויופצ - דחוימה ךוניחל רפסה יתב (ב) (21)

רואית וא ףיקע אשומ
.1
.קריעב ומחלנ אל םירצמה (22)
.םילשוריב החמתה לכירדאה (23)
13 .הנינפ ירחא עגתשה אוה (24)

יריבחתה טביהה
:ךכב ביחרהל ךרוצ ןיאו ,תועמשמ-ודה תא ריבסהל תעייסמ תיריבחתה הטילשה ןאכ םג


חוסינ
:הריהבמ הלמ תפסוה וא סחיה תלמ תרמה ידי לע ללכ ךרדב ןורתיפל תנתינ תויועמשמה תחא
.רשקה ךותל ותסנכה וא טפשמל עדימ תפסוה בורל תשרוד היינשה תועמשמה

.םילשורי אשונב החמתה לכירדאה (א)
.ןבאב היינב אשונב םילשוריב החמתה לכירדאה (ב)
(23)

.קריע דגנ ומחלנ אל םירצמה (א)
לע אל ךא ,קריעב ומחלנ םנמא םירצמה ;קריע תמדא לע ומחלנ אל םירצמה (ב)
.תיווכ תמדא לע אלא ,התמדא
.(91 ראורבפ-ראוני) ןותנ ןמזב םלוע עדי אוה רשקההש רמול רשפא הז הרקמב
(24)
לעופה םש .6
14 .ץיברהל רוסא םירוהל (25)
.םידבועל תועסהה יתוריש תא ליעפהל שרוד םידבועה ןוגרא (26)
15 .תיאשמל תולעל שקיב דקפמה (27)

לעופה ףוגה אוה םוצמצה "תונברק"מ דחאו ,ילעופ טפשמ לש םוצמצ עודיכ אוה לעופה םש
,ןכ ומכ .תועמשמ-וד תרצונ םימיוסמ םירקמב ךא ,רשקהה ןמ שרפתמ ףוגה בורל .(טנגא)
אושנ (א) :תויטרואית חותינ תויורשפא יתש ןימזמה ףוריצ אוה לעופ םש + לעופ לש הנבמה
שקיב ;הצר = שקיב :תומייק תויורשפאה יתש 'שקיב' לעופב .לעופ םילשמ + אושנ (ב) ;בחרומ
...והשיממ שקיב =
:יעמשמ-דחה חוסינה תלאשב ןהו יריבחתה טביהה ןמ ןה תומגודה ןמ תחא לכב ןודנ

ץיברהל רוסא םירוהל (25)
תמצמוצמ אשונ תיקוספכ הז הנבמב אובל היושע איה ,לעופ םש איה 'ץיברהל' תלמש ןוויכ
ןה רשקתהל היושע 'םירוה' תלמ ינפלש 'ל' סחיה תלמ ,ןכ ומכ .ימתס הנבמ דמוע הירחאש
.'ץיברהל' לעופה םשל ןה 'רוסא' (ןזור ב"ח יפ לע ,ם"גח) ילדומה דוסיל

:יעבט ןאכ ןורתפה
.םירוהל ץיברהל רוסא (םידליל) (א)
.ם(ה)ירוהל וציברי (םידלי)ש ,רוסא (א)
.(םהידליל) וציברי םירוהש ,רוסא (ב)
לש התוהמ לע תדמלמ הליגר תיקוספל תמצמוצמה תיקוספה תכיפה ,תיריבחת הניחבמ
.תמצמוצמה תיקוספה

.םידבועל תועסהה יתוריש תא ליעפהל שרוד םידבועה ןוגרא (26)
ןוגרא - הב רתתסמה אשונה המ רורב אל ךא .תמצמוצמ אשומ תיקוספ = "'וגו ליעפהל"
.תועמשמ-ודה תרצונ ןכלו ,רחא םרוג וא םידבועה
:הליגר תיקוספל תמצמוצמה תיקוספה תכיפה אוה שקבתמה ןורתפה
.םידבועל תועסהה יתוריש תא ליעפהל ול ורשפאיש ,שרוד םידבועה ןוגרא (א)
.םידבועל תועסהה יתוריש תא (ליעפת הלהנההש) וליעפיש ,שרוד םידבועה ןוגרא (ב)
.םידבועל תועסה יתוריש תלעפה שרוד םידבועה ןוגרא (ב) :טושפ טפשמ םגו

.תיאשמל תולעל שקיב דקפמה (27)
:חותינ יכרד יתש הז טפשמל

.((25) טפשמב ומכ) תויועמשמ יתש תורתתסמ (ב) חותינה ךרדב
.תויועמשמ (!) שולש שי הז טפשמב ,ןכ םא

:חוסינה
.תיאשמל תולעל הצר דקפמה (א)
.תיאשמל ולעי (םילייחה)ש ,שקיב דקפמה (1-ב)
.תיאשמל תולעל (ודקפממ) תושר שקיב דקפמה (2-ב)
.תיאשמל תולעל ול ושריש ,שקיב דקפמה (2-ב)

רישיה אשומל וא אשונל רשקתמ - בצמ רואית .7
.הסורה תינוכמה תא יתאצמ (28)

יריבחתה טביהה
ןמזמ הז בצמ .רישיה אשומל וא אשונל - טפשמב תומשה דחאל ןהו לעופל ןה רשקתמ בצמה 'ת
.אשונל רפסמבו ןימב הווש אוהו רישי אשומ שי רשאכ ,תועמשמ-וד

חוסינ
:בצמ תיקוספל בצמה 'ת תכיפה ידי לע תועמשמ-ודה תא רותפל רשפא הז הרקמב
.הסורה ינאשכ ,תינוכמה תא יתאצמ (א)
.הסורה איהשכ ,תינוכמה תא יתאצמ (ב)

לעופ םילשמ וא רגסה .8
.םיכסהל רוסא ותעדל (29)
.תודגנתה לכ התייה אל וירבדל (30)

יריבחתה טביהה
ןכש ,םילבוקמה קוסיפה יקוח יפל ,בתכב יוטיב ידיל אובל הלוכי הניא תאזה תועמשמ-ודה
:תיריבחת תועמשמ-ודב רבודמ קפס ילב םלוא .םיקיספה ןיב אובל רומא רגסהה


חוסינ
לכבו .רובידב קר היעבה תרתונ ,הביתכה רושימב תועמשמ-ודה תא ןאכ רתופ קוסיפהש ןוויכ
:תאז
.ךכל תודגנתה לכ התייה אל ,וירבדל (ב) .תודגנתה לכ התייה אל ולש םירבדל (א) (30)

הלילש יטפשמב תועמשמ-וד .9
.ינקירמאה ץחלה ללגב רקייבל 'ןכ' בישה אל הלשממה שאר (31)
.תיטילופה תואיצמה ומכ תודמע יונישל האיבמ הניא תיטילופה הלומעתה (32)

יריבחתה טביהה
ןיב רשקל וא ,ומצע לעופל תנווכמ הלילשה םאה :ללשנ המ רורב אל הזה גוסה ןמ םיטפשמב
?טפשמה ךשמהבש רואיתה ןיבו לעופה

חוסינ
.ינקירמאה ץחלה איה ךכל הביסה ;רקייבל 'ןכ' בישה אל מ"הר (א)
.ינקירמאה ץחלה ללגב אל לבא ,רקייבל 'ןכ' בישה מ"הר (ב)
(31)

;תודמע יונישל האיבמ הניא תיטילופה הלומעתה (א)
.תודמע יונישל האיבמ הניא - תיטילופה תואיצמה ךכ םג
,תודמע יונישל האיבמ תיטילופה הלומעתה(ב)
.תיטילופה תואיצמה רשאמ תוחפ לבא
(32)
:(תבלושמה תורגבה תניחבב דימלת לש הדובע ךותמ) המוד המגוד
.תימיכה הרבדהה ומכ םדאל תוקיזמ יתלבו תובוט תועצה ולעוה (33)
קר סחייתמ "תימיכה הרבדהה ומכ" ףוריצה םא (!תיריבחת הניחבמ) רורב אל ןאכ םג
תחאל המגוד אופיא וזו ,הזה ףוריצה לע םג תטלוש "(תוקיזמ) יתלב" הלילשה וא ,"תוקיזמ"ל
:תופרטצהה רדס תטישב םג תאז ריבסהל רשפא .ולעוהש תועצהה
.תימיכה הרבדהה ומכ {תוקיזמ יתלב} וא {תימיכה הרבדהה ומכ תוקיזמ} יתלב

םוכיס
תא הריהבמ תועמשמ-ודה .רובחשהו ריבחתה תארוה תא רישעמ םייעמשמ-ודה םינבמב לופיטה
- תועמשמ-ודה תא ריהבמ ריבחתה וליאו ,םהיניב הנחבהה תובישח תאו ,םייריבחתה םיחנומה
תועמשמ-ודה .םייעמשמ-דח םיחוסינ ידי לע הנורתפ - ןבומכו ,הריבסהל תלוכיה ,היוהיז
.תיתועמשמל התוא תכפוהו 'לפלפ' תצק הדימלל הסינכמ
םייעמשמ-ודה םינבמה תא דמלל ,יתעדל ,בושח :תיטקדיד הרעה דוע ימצעל השרא ,םויסל
,רומאכ - הרורב הביסה .ומצע ינפב קרפכ אלו ,דמלנה רמוחה לש םיאתמה רשקהב םינושה
םוקמב ולצנל שי ןכ לעו ,םייריבחתה םינבמהו םייריבחתה םיחנומה תנבהל םרות הז ןיינע
.וב םידמלנ ןודינה הנבמהו חנומהש

תורעה
.ןווכמב וזה עודייה ךרד תא ינא תטקונ
.1

- יגולה חותינה ןיבו ילמרופה חותינה ןיב המאתה ללכ ךרדב שי הלא םיטפשמב
.עדוימ-אלה םשה אוה (יגולה אושנה) שודיחה ןכש
.2


אשונה המ ןיחבהל רשפא-יאש ,ךכ האוושהב קחשמ ךזש הלוע ,רישב ףסונ ןויעמ
:אושנה המו
.3


הדשה ץע םדאה יכ
הלעמל ףאוש אוה ץעה ומכ
...שאב ףרשנ אוה םדא ומכ
הדשה ץע םדאה יכ
חמוצ ץעה םג םדא ומכ
...עדגנ םדאה ץעה ומכ


.רתא לע דועו ע"באר לש ושוריפ האר
.4

תואמ עבראו והילא םיכרועש "יוסינ"ב :(39 חי א"למ) "םיהלאה אוה 'ה" המגודל
הלוע - (21 חי םש האר) לעבה וא 'ה - םיהלא ימ רוריבה ךרוצל לעבה יאיבנ
:רמולכ ,"םיהלאה אוה (לעבה אלו) 'ה" יכ חיכוהל והילא ידיב

רשקהה הארו ,ןושארה רביאה אוה אושנה ,הארנכ ,(4) טפשמב םגש ,בל לא םשוי
גיס ,תושירפל גיס םירדנ ,רשועל גיס תורשעמ ,הרותל גיס תרוסמ..." :הנשמב
:רמולכ ".הקיתש המכחל

תומגודו ,732 'מע ,ב םימכח ןושלו ארקמ ןושל ,דיודנב 'א לש ונוידב ןייעו
.םש הנושארה הרעהב תופסונ
.5
ינשה רביאל אקווד רפסמבו ןימב םימיאתמ וימודו 'הז' דגואהש ןייצל ןיינעמ
ושוריפ קוספבש 'ותיב' חנומה :ורועישו ,(א:א אמוי) "ותשא וז ותיב" :טפשמב
(ללכ םאתה ןיא תרבודמב) "החמש הז םידלי" :טפשמה השדח תירבעבו .'ותשא'
.'החמש םה םידלי' :לבא ,(החמש הלא םידלי* :אלו) 'החמש וז םידלי' :ךכ 'ןקותי'
ןייע שוריפו הרדגה אטבמה ינמש טפשמב 'הז' דגואה לע .ןויע הכירצש היגוס וזו
.ךליאו 761 ,707 'מע ,םש ,דיודנב 'א
.6


...תאז השעה שיאה תומ ןב יכ 'ה יח ןתנ לא (דוד) רמאיו..." :7-5 בי ב"מש הארו
ןתנ רמאיו

.7
.האנ וניא הז חוסינש ףא
.8

.79-75 'מע ,ט"לשת םילשורי ,טושפה טפשמה ,ןנרוא 'ע ןייע
.9

.77 'מע ,םש ,ןנרוא האר
.10

ךא העטומ ןפואב הלאכ םירקמב תועמשמ-ודה תא םיריבסמ םיבר םידימלת תמאבו
.םיקיספ תרזעב יביטקניטסניא
.11


הנידמה תצעומ" :ארקנ התמקה םע לארשי תנידמ לש ןוילעה דסומה - תפסונ המגוד
תוינמזה תא סחייל ידכ הז הנבמ לצינ ם"ואב הידועס גיצנש םירפסמ ;"תינמזה
...לארשי תנידמל אקווד
.12.תועשעשמו תופסונ תומגוד םש האר ,118 'מע ,םש ,ןנרוא יפ לע
.13

תומגוד םש הארו ,ה 'רת 238 'מע ,רזכיבא 'ע ,ןוכיתל רובחשו ריבחת :יפ לע
.כ 'רת 180 'מע ,ד 'רת 49 'מע :3 ףיעסמ םינבמל םיליגרת ןכו :תופסונ
.14


.124 'מע ,םש ,ןנרוא האר
.15