ךוניחב - םוי םוי ייחב הקיטנמס
* ינושלה

בגר הניז"ןושלה דיב תוומו םייח"
הרפ לש היולצ הכיתח' וא 'רקב ילצ חתנ' :םיירהצה תחוראל םויה לוכאל םיצור םתייה המ
ררועי ינשה וליאו םכנובאת תא ררוע ןושארה יוטיבה יאדווב ,םיינוחמצ םכניא םא '?הטוחש
1 .הקיטנמסה ללגב לוכהו ,לעוג לש הבוגת םכב
תויצטונוקה ,וז העפות .תוילילשה וא תויבויחה תויצאיצוסאה תא ונב תררועמש איה ןושלה
תואמגוד שוגפנ הבה .הקיטנמסה הב תקסועש תועפותה ןמ תחא איה ,תונוש םילמל שיש
.העפותל תופסונ
,הנורחאל 'התזר' איה יכ רמוא יתרבח לא ;"הרזג תקד תויהל חמשא ינא"
ונתשולש) 'ץע ףיחש וליפא וא השוחכ' איה יכ רמאנ תישילש לע וניתש לכרנשכו
,םילמל שיש תויצטונוקה :הקיטנמס לש ןיינע ןאכ םג .(...לקשמה ותוא תולעב
2 .הרואכל תופדרנה
:(לוק 'ד םשב םירבד) גרובצניג 'א האיבמ ?םיקסע תשאל םיקסע שיא ןיב לידבהל ךיאו
- איה ,ותעדב שוחנ - אוה ;םינוכיס תחקל תדחופ - איה ,םיטרפב ריהז - אוה"
;רפרפתהל הקיפסה - איה ;לודגה םלועה שיא - אוה ,רתוול ךירצ יתמ תעדוי אל
וליאו ,תוגיהנמ ןיגפהל עדוי - אוה ;תינדור - איה ,ותוכמסב שמתשמ - אוה
."דובעל השק - התיא
ימוחתב םג ןושלב הזכ שומיש לש העפותה תא םיאצומ ונא ...ןושלב שומישה לש ןיינע לוכה
תרגסמב (8.2.91) "תושדח" ןותיעב ,קאריע דגנ היצילאוקה תומחלמב :םיירוביצה םייחה
תא האור איה ךיאו ,המצע תא האור היצילאוקה ךיא) "םירפאחה דגנ םיזעונה" :התרתוכש
ינחלסה רומוהב םיעודי םיטירבה) תיטירבה תונותיעה ךותמ םירואית ואבוה (םיקאריעה
:םהמ המכ איבנ .(...םהל ינייפואה
:שי םיקאריעל
המחלמ תנוכמ
הרוזנצ
הדנגפורפ
.םייטאנפו םינדחפ םילייח
:שי תירבה תוחוכל
םילייחו ריווא ליח ,אבצ
חוויד תוארוה
םיבתכ ךורדת
םיצימאו םיריהז םילייח

לע רמאמב חספ םייח בתוכ .בטיה וריכהל תעדל שיש ילכל ךפוה ןושלב הזכ שומיש
3 .תמוסרפה
תיטנמס תוניילול
גישהל ידכ .תרחא וא ךכ רכמיהל בייח רצומה יכ אוה דימת החנמה ןורקיעה -
הנומתה :לשמל .תיטנמס תוניילול לש דחוימ גוסב תמוסרפה תשמתשמ וז הרטמ
רשק םוש ."דימת ךלש איהו ,התוא קלדה" :הוולמה תבותכהו ,קלוד תצמ הארמ
רכזה תרוצ יוניש םצעב ףקענ ןויגיהה .טפשמה יקלח תא רבחמ וניא יגול
הריתמו םייגול םייוקיל וליא-יא לע הפחמ תיטוריאה היצאיצוסאה :הבקנב
.ישפח רבעמ רסמל

התאו םירוטאנסה
ותוא - הכומס הנומתב .בטיה הרופת הפילחב ,ןינאו רדוהמ רבג - הנומתב -
םירוטאנסל אילפהל םימודה ,םירחא םירבג תרבחב ,הפילח התואב ,רבג
,קרוי-וינב הדיעווב ףרוחה עיפוהל טילחת םא" :לייטקוק תביסמב םיינקירמא
."וב תואריהל בוט םש ...ןורחאה רפתל דע ךתעפוה תא הננכת תינולפ הרבח
לוכיה .הדיעוול םא יכ ,םתס לויטל אלו ,קרוי-וינל ףרוחה ואצי המכ המת התא
ךא .אלש יאדו ?תמוסרפ תזרכ לש המוצעה האצוהה תא קידצהל הלא לש םרפסמ
,בטיה תימוסרפה הפשה-תת תא ודמל םה ;רקיעו ללכ םיטוש םניא םימסרפמה
,הרומ ,דיקפ - התאש ונל עודי :ךילא םיחלוש םהש יתימאה רסמה והזו
םיטילחמה ןמ ךניא - ךתיבל עגי רזוחו רקובב ותדובעל אצויה הכאלמ-לעב
םילבמה םילא-ינב םתוא םיארנ דציכ דמלו האר ךא .קרוי-וינב תודיעוול עוסנל
תואריהל הסנ ,םהמע הארנ ךניא םא .םירוטאנס לש םתרבחב (הפילחה תוכזב)
...םתומכ התא םג וליאכ
דמול אוה ימ יפמ ,םייחב רדתסהל שקבמה ,ןתפאש ךא רשי ,עצוממה רעונה -
יפמ אלו ,תמוסרפה יפמ ,ןאכ תאז דמול אוה ?ףואשל המ לאו גוהנל דציכ
ןועריג םע םיפיטמהו םויה ישק םיכנחמה ,תוצילמהו םירובידה ישנא ,םירומה
לש םמלוע לא ול הלגנש חתפה ךותמ ,תמוסרפה לש ץצונה המלועב ,ןאכ .קנבב
ויבא תיבבש הלא ,קרוי-וינב תודיעווהו המזויה ישנא הלא ,םירחאה םירגובמה
,ןאכ ,(?הרומ לש ולרוגב אנקתי יופש הרוה הזיאו) הקונח האנקב םהב םירבדמ
תוחרזאב ןושארה חקלה תא ,"יתימאה" רועישה תא דמול אוה םמצע םייחה יפמ
".הבוט"
רבכ ןיוצי ךא) .דואמ קד םיתעל אוה "חומ תפיטש" ןיבל "עונכש" ןיב לובגה -
וניא וז המישרבש "תמוסרפ" לש השנאהה תרוצב ירוטרה שומישה יכ וישכע
תמוסרפה ינקז" לש הינונק ,חומ-רפוס ןימב ןאכ ונניינע וליאכ ,יתעדל ,זמרמ
םייד םיעדומ םניא םמצע םימסרפמה םג םיתעלש בשוח ינא (."תימואלניבה
חוכ ,תימינפ תויקוחמ האצות אוה הז טקפאש אלא .תמוסרפה לש יתימאה טקפאל
.יעצמאה לש ועבט םצעמ עבונה
דנארטרב .תמוסרפה תוברת ידגנתמ תא םמוק ינושלה שומישה קר אל םלואו -
תשוחת רוביצב תעטל ינויח יכ ,ונימאה ,ילסכאה סודלא םג והומכו ,לסאר
ףושחל שי יכ ,בתכ ,"םיעצמאו הרטמ" ותסמב ,ילסכאה .תמוסרפב ןומא-יא
ןיב דירפהל דמלנ רשאכ" יכ ?עודמו ,תירחסמה תמוסרפב רחש ירסח םירשקה
הלומעת ינפב םג רתוי םינסוחמ השעינ ,תמוסרפב 'תויופכ תויצאיצוסא'
.תיטילופ

וירבדמ איבנ .(17.6.87 ,'תונורחא תועידי') לבוי 'י עירתה ןושלה שומישב ףסונ תוויע לע
:תולק תוטמשהב
עורפה ברעמה תובקעב
רורט ישעמ םיעצבמ םילחנתמשכ ,םעפ ידמ ?םיידיב ונלצא םיחקול "קוח" הזיא
קוחה תא וחקל" םהש רמול םיגהונ ,עשפמ םיפח םיחרזאב םימורגופ םיללוחמ וא
.םיבר םיאקיטילופ לעו תונותיעה לע לבוקמה רוביד-חסונ והז ."םיידיל
םישוע םה תעד-ילבב ילוא לבא .בל-םותב הז יוטיבב םישמתשמה ,הלא יל וחלסי
יכ ,ושוריפ "םיידיל קוחה תא תחקל" יוטיבה .הפשה תתחשהל םיפתוש םמצע תא
,קוח הזיא ףוכאל ךרוצ שיש איה החנהה .קוחה תא ףכוא ךמסומ יתלב והשימ
החנהה :טוריפ רתיב .תוכמסומה תויושרה םוקמב תאז השוע ינזיטרפ םרוגש אלא
"םיידיל קוחה תא חקל"ש ימו ,והשמב םשא תמאב םורגופה וא רורטה ןברקש איה
ןברקה ,הרקמ לכב .ותמיזמ תא עצבל ודעב ענומ וא וישעמ לע ותוא שינעמ
.ןכ תושעל רשק תרישקב םאו קוחה לע הריבעב םא - םשא קזחומ
םש ,עורפה םורדה וא ברעמה ייווהמ חוקל "םיידיל קוחה תא תחקל" יוטיבה
ןברוק ,ןושארה הרקמב .תויטרפ םיחרזא תויצילימ ומק וא 'ץנילה ישעמ וחרפ
הרקמב .םיטפש וב השועו קוחה םוקמ תא ספות ףוספסאהו - םשא קזחומ 'ץנילה
תחקול איהו - תישממ הנכס תפקשנש החנהב תלעופ םיחרזא תייצילימ ,ינשה
.הנידמה תוכמס לע רוערע ךות הלועפ תויוכמס המצעל
,רמול רשפא-יא ,עשפמ םיפח םיחרזאב םיעגופ םיטסירורט רשאכ ,תאז תמועל
הזיא .םיידיל קוחה תא םיחקול םהש ,םינפ תדמעהו ףוליס לש הבר הדימ ילב
םישועה הלא ?ותוא םיפכוא םה עשפב םידושח הלא לע ?םימייקמ םה קוח
.קוחה לע םירבוע םה קרו םה ,םורגופ וא רורט לש םישעמ
הזל םיארוק זעלב .ןושלה לש התחשה תרזעב השענה ,תמאה לש תוויע והז
תרסח המשא וב תזמרנ ,תישאר :לופכ ףוליס עמתשמ הזה רובידה ןמ ."םזימופוי"
תרמוחמ טיעמהלו ךכרל ןויסינ עמתשמ ,תינש .עשפמ םיפח םישנא יפלכ דוסי
.עשפה
ישעמ תא הז יוטיבב םינייצמה ,הלאמ קלח גישהל םיסנמש תוויעה קוידב והז
םה :םיחטשב םיברע םיבשות דגנ םידוהי םילחנתמ םישועש םורגופה וא רורטה
.ןושלה תוויע ידי-לע השעמה תרמוחמ טיעמהל ,חורמל ,שטשטל םיצור

,"םילמה תסבכמ" םשב התוא הנכמ ןמסורג דודש ,תיללכ תיטנמס העפותב רושק הז תוויע
םייונישבו תוטמשהב ואבוה םירבדה) "םתוח"ב םחש לש וירבדמ אבה עטקב אצמנ הל המגודשו
4 .(םילק
תומימת םילמ םילטונ ונחנא .ןושלה לש הלודגה תיגולוקאה התייעב יהוזו
םהמ תומימתהש ,םיכבוסמו םיבכרומ םיניינע ראתל ןתוא םירגשמו הרואכל
אל וליפא ."גירח" היורקה ,תענטצמו העונצ ,וזכ הלמ ונל שי הנה .האלהו
ןמ תבשחנ-יתלבו הלק הייטס וזיא ,גירח םתס םא יכ ,ףוסב א"הב ,שממ הגירח
קר תרתומ וז תיפסכ האצוה :ןוגכ .םיניקתה םיגהנה ןמו תלבוקמה תרגסמה
וזכ הארוה .גירח הזו ,רבזגה ןגס םתח ןאכ וליאו ,ישארה רבזגה תמיתחב
הפ לעב הארוה ךמס לע העוציב ליחתה ונלש הרקמב לבא ,בתכב ןתניהל הכירצ
םילהנב רושקה והשמ ללכ ךרדב .גירח = הבותכה הארוהה העיגהש ינפל
ךא .לבוקמ להונ יפל השעייש יאנתב ,ותושעל רתומ הליחתכלמש רבד ,ושבתשנש
םניא בנג ,סנא ,חצור .ותושעל ןיא םינפ םושבש השעמ גירחכ רידגהל ןיא
לע הרבע ,תוחפל ,וא עשפ ישעמ םישוע טושפ םה ."םיגירח םישעמ" םיעצבמ
.קוחה
וניניע דגנל םקומה ,הז ינרדומ לבב לדגמב הנטק תחא הניפ אלא וז ןיא
ןיינעל .הבורקה ותוטטומתה לע םידיעמה םינמיס ןיא ןיידעו ,םילמנ-תדיקשב
המ רמא ימ תעדל רוביצה ןמ עונמל ידכ םילבוקמה םיסיסכתה לכ םיכייש הז
:רמא רמא אלש ימ וא ,רמא אל רמאש ימש ,בושחיש ךכ ידיל ואיבהל ידכ וא
רמול אלש ,"רבד יעדוי"ו "לש ויברוקמ"ו "םיגוח"ו "תורוקמ" יפמ הלאה םיטוטיצה
:תונידמו םירעכ םיימתס םיפוגל תוגשהו תונעט ,תובשחמו תועד לש ןסוחיי
.הלאב אצויכ "החומ ןוטגנישאוו" ,"תלקוש םילשורי"
,"ללכה תבוט" ,"ןוחטיב ימעט" ,"ידוהי" ,"ימואל"ב שומישה םג ךייש הז ןיינעל
םה המ םירמוא ןיא רשאכ - ילוכו "הנידמה לש סרטניאה" ,"רוביצה יכרוצ"
םשב דגנתמ לכ יפ םותסל םישקבמו ,סרטניאה וא םיכרצה ,הבוטה ,םימעטה
.הנידמהו רוביצה ,ללכה ,ןוחטיבה ,תודהיה ,םואלה
שמתשהל םמצעל םינוק םדא-ינבש לגרהה ןמ עטק אלא םניא ףא הלא לכו
לופרע תמחמ תצק - ןריהבהל ידכ אלו םהיתונווכ תא שטשטל ידכ ,רובידב
המ שיאל תפכא אל בושש ,םילמה לש ללוכה ןשוביש ךותמ תצק ,תובשחמה
דימעהל שקבמו ותייכנוקב ול רגתסמ דחא לכש ךותמ תצקו תיתימאה ןתועמשמ
.תוירבה ןיבו וניב ץיח

(שדחיש) New Speak-ה לע "1984"ב לוורוא 'ג לש וירבדמ לחה - תובר בתכנ וז העפות לע
5 .תונותיעב םעפ ידמ םיעיפומהו הילאוטקאל םיסחייתמה םיבר םירבד דעו
םירומה ,ונאש בושח ,ןיעדויב ךכ הב םישמתשמש ןיבו ןיעדוי אלב ןושלב ךכ םישמתשמש ןיב
ןהב ןיחבהל ,תונושה תויטנמסה תועפותה תא ריכהל ונידימלת תא רישכנ ,םיכנחמהו
ונתרבח תא ףטושה ילולימה ףטשב תוחשל ולכויש ידכ הקיטנמסה עוצקמ ילכב שמתשהלו
ודבעי אלש" ידכ םג .תיטרקומדה הרבחב םיימונוטוא םיחרזאכ דיקפתלו ינרדומה ןדיעב
."ןושלב םהילע ודבעי אלש" ידכ םגו (...םייתוזחה הידמב) "םייניעב םהילע
ינוג-בר אשונ והז ."תוננוגתהה יקרפ"מ קרפ ולוכ אוה הקיטנמסה עוצקמש בושחנ לב ךא
"הקיטנמס" אשונה סנכנ דציכ ןחבנו ,ותוהממ והשמ ןלהל הארנ !קתרמו הפי ימוחת-ברו
.ךוניחה תכרעמל

הקיטנמס תארוהל תויורשפא
המב קוסיע - ןאכמו ,ןמיס = המס) .תויועמשמב תקסוע ,גשומה לש בחרה ןבומב ,הקיטנמסה
עיפומ הקיטנמסב קוסיעהש ,רמאנ םא ילוא זירפנ אל .(הקיטנמס - רמולכ ,םילמה תונמסמש
,ולשמ םוקמ אשונל הצקוה םרטב ףא ,ןושלה עוצקמב .םייחה ימוחת לכב ,תועוצקמה לכב
םיניינבה לש תוירשפא תויועמשמב ןוידה ,לשמל ,ךכ :קודקדה תארוהל הקיטנמסה "הבנגתה"
תועפותל םידע ונא (!הקיטנופ) תורזגב וליפא .יטנמס ןויד אוה םשב םילקשמהו לעופב
תואמגוד םג ."טיבנה" תרוצ ןיבל "טיבה" נ"פ תרוצ ןיבש תועמשמה לודיב ןוגכ תויטנמס
תרוצת ךכ :יטנמסה טביהב תאטבתמ "תויקודקד" תועפות לע יתרבחה רשקה לש ותעפשה םוחתמ
היח לש תועמשמה ןיב ןיחבמה םעטה ךכו ןיינבב "בדונתה" וא "ףגנדזה" הלמה
םיקסוע ונאשכ ,ןבומכו ...תיערלמה היח לש תועמשמה ןיבל (הדליה לש המש ,ליעלמב)
ינבמב ןוידה יאדוובו ,םייריבחתה םירביאה ןיבש תועמשמה יסחיב םיקסוע ונא ,ריבחתב
.ב"ויכו תויועמשמ-וד לש ,תויועמשמ לש םינושה םיטקפסאב קסוע חטשו קמוע
תועפותה תא ונידימלת ינפב גיצנ ,םירומה ,ונאש ךכב יולת הארוהב הקיטנמסה בוליש
שרופמב רמאנו ,תיטנמסהו תיטנופה ,תיגולופרומה :ןוגכ ,תונושה תוניחבה ןמ תוינושלה
6 .תע לכב םינד ונא הניחב וזיאב
דימלת לכ חלשנ :יטנמסה טקפסאה תשגדהב ,םינוש םיטקפסא לש ןווכמ בולישל המגוד עיצנ
,יאבצ גנלס ,םידלי יקחשמ :ןוגכ םיוסמ םוחתב תשמשמה "ןושל" רוקחל םידימלת תצובק וא
ךכל בל םתמש םאה) .סובוטואב םיגהנ ,קשמב ףנע ידבוע ,קושב םירכומה ןושל ,טרופס ףנע
ךורכ ומצעלשכ הז) (!?"תינרוחא םדקתהל" יוטיבל תועמשמ שי סובוטואב תשמשמה ןושלב קרש
כ ללוכה "ןולימ" וניכי םה .("ןוגר'ז" לשו "בלשמ" לש םיטביהבו ,"יטנמסה הדשה" גשומב
,היתויועמשמ תא ,םייקודקדה הינמיס תא ,הדוקינ תא ,הלמה תא וגיצי ובו ,םיכרע 15-10-
רשאב תורעה וריעי ףא ילואו ,תוביסנ וליאבו תשמשמ איה ימ יפב ,שומישל תואמגוד
יקב וניא ילואש ,הרומה "תבוטל" וא וירבח "תבוטל" דימלתה השעי תאז לכ .רעושמה הרוקמל
,םידימלתל הנקמו ,םינוש םיינושל םיטקפסא ללוכה ינושל ליגרת והז .הז םוחתב םיחנומב
7 .ןושלב דוסי יגשומ ,רקחו תוסנתה ךות
,םידימלתה לש ,הגשמהה רקיעבו ,הבישחה חותיפב לופיטב הקיטנמסה תספות ומצעל םוקמ
תא רתאל דימלתלו הרומל עייסמ םייטנמס םיביכרל קוריפה .חופיט-ינועט םידימלת דחוימבו
8 .וב לפטלו ,גשומה תנבהב יוקילה
לופיט לע תססובמ א8 "ורבחל םדא ןיב" םשב (ל"ת) םידומיל תוינכתל ףגאה לש הדובע תרבוח
,(תויטנמסה תוינוכתה וא) םיביכרה :לשמל .(וז תרבוחל "הרומל ךירדמ"ב םירבסה האר) הזכ
:יוקילה תא רתאל לקי התע .קפס+הלילש+בשח :םה "דשח" גשומה בכרומ רקיעב םהמש
- םלצא ."קפס" ביכרה תא ותנבהב םיללוכ םניא ,תיעטומ גשומה תא םתנבהש ,םידימלתה
.םשא אוהש יאדו דושח והשימ
טבמב" רפסב ,"עדמה םלועמ" ב"טחל ל"ת תרבוחב םג אצמנ הבישחבו הגשמהב יטנמס לופיט
."ןושל תעש"ו "העבה ,הנבה ,ןושל" םירפסב ידוסי-לעה יגולונכטה ביתנל ל"ת תועצהבו "ללוכ

םילמה לש ונל תרכומה הארוהה דצב .הקיטנמסב תויגוסל תנווכמה ,הרישי הארוהל רובענ
תוימסילופהו םימינומוהה םוחתב הדובעל תורשפא שי 9 (!ןהיניב תונחבההו) תופדרנה
םיטסקטב םילועה םייטנמס םיטקפסאב הדובעל , 10 (הלמל תונוש תויועמשמב רמולכ)
םימוחתב תדקוממ הדובעלו 11 ארקנה תנבה לש תונושה תורגסמב םידמלנה
םשב םייניבה תביטחל ל"ת תרבוחב רוהנ-יגס ןושלו הינוריאה ,ןוגכ ,םיילאוטסקט-םייטנמס
,"הקיטנמסה עוצקמ"ב דקממה קוסיעב הבורמ תובישח תוארל שי ,תאז םע . "רבד לש ושורפ"
.הקיטנמסב תויפיצפס תויגוס לש יעוצקמ דומיל ונייהד
רצוא הנבמב תויגוס ;תואיצמל (למסה) הלמה ןיבש סחיה :הלא לע עיבצהל לכונ תויגוסה ןיב
,תוידוגינ ,תוללכיה) םילמ ןיב םיסחיו םייטנמס םיביכר ,םייטנמס תודש ןוגכ - םילמה
,הימינוטמ :ןוגכ) םיקתעמ ;(הימסילופ ,םימינומוה) הלמל תונוש תויועמשמ ;(ףצר ,תופדרנ
,ןוליח ,הבחרהו םוצמצ ,תיממע היגולומיטא ,תינוציח העפשה ,םילובכ םיפוריצ ,הרופטמ
םירבדה םירמאנ ןהבש תוביסנב תויולתה תויועמשמ) רוביד תולועפו םיבלשמ ,תויצטונוק
חישה תרגסמב םייריבחת-םייטנמס םיקטפסא ןכו ,(ןרשקה יפל הנוש תועמשמ תולבקמה םילמו
.(לשמל ,םירכזאמ) םלשה
.ןלהל האר - ךכ לע

ךוניחה דרשמ לש םידומילה תינכתב "הקיטנמס" עוצקמה
ןושלה ימוחתמ םוחת איה הקיטנמסה יכ ,הרכהה ךוניחה תכרעמל הרדח תונורחאה םינשב
הגהה - םשהו לעופה תוכרעמ) קודקדה לש םייסלקה םימוחתה רשאמ תוחפ אל הארוהל יוארה
"ןושלה תעידי"ב םידומילה תינכתב תללכנ הקיטנמסה ,(ריבחתהו - תויקודקדה תורוצהו
ראשכ . ב11 " יגולונכטה ביתנל םידומילה תינכתב א11 "(ב"משת) "הנבהו העבה"בו (ז"לשת)
והזו ,תונושה תועפותה לש ינויע דומילל אשומכ הקיטנמסה םוחת שמשמ ןושלה תעידי ימוחת
ישומיש ילכ םג איה הקיטנמסה ,תאש רתיב ילוא ףאו ,םהל המודב .רתויב קתרמ ינויע דומיל
ןכאו .הפ-לעבו בתכב העבהו עמשנהו ארקנה תנבה ללוכה ,םלשה ינושלה ךוניחב בושחו
תרכהל ךוניח :תולופכ ןה ,םירחא ןושל ימוחתב הארוהה תורטמכ ,הקיטנמסב הארוהה תורטמ
תורטמ) הנבהבו העבהב הב שומישל הרשכהו (תוינויע תורטמ) התנבהלו תינושלה העפותה
.ב" :תוינויעה תורטמה ןיב 12 םידומילה תינכתב םיאצומ ונא ,לשמל ,ךכ .(תוילנויצקנופ
טוריפבו - "תירבעה ןושלב םשומימ תאו הקיטנמסב םיירקיע םיגשומ ריכי (דימלתה) אוה
,םיינונגס ,םיישוגיר ,םייביטינגוק :תועמשמב םינוש תודוסי .1.2" - :תינכתב םיגשומה
םתואב שמתשהל עדי אוה .ד" :םיאצומ ונא תילנויצקנופ לע-תרטמכ ."'וכו םייקודקד ,םייתרבח
ןיב הנחבה .2.4" :תופדרנה גשומב תינכתה טוריפב טירפכ וא ,"ינונגס חותינ ךרוצל םיגשומ
."הנבהבו העבהב קויד ךרוצל םימינוניס
םע הנתינ ץראב רפסה יתב לש םידומילה תינכתל םוחתה לש ותרידחל תדחוימ הפיחד
לולכל רשפא ההובג המרב הניחבה תרגסמב . 13 תורגבה תוניחבב וב ןחביהל תורשפאה
םיעצומה םיאשונה ןיב ."ןושלה תעידי" לש היינשה דומילה תדיחיב הקיטנמסב םיאשונ
:וא ,(הימסילופ) הלמל תובר תויועמשמ (ב) + םילמה רצוא הנבמב תויגוס (א) (2 :המגודכ
.ןושל יקתעמ (ב) + תויצטונוק :הנווכה המל (א)
תושקבתמ וב םגו ,ארקנה-תנבה םוחת ללכנ תורגבה תוניחב לש תושדחה תונוכתמב
ב"י התכב העבהבו הנבהב הניחבה יבגל דחוימב רומא רבדה .םייטנמס םיטקפסאל תויוסחייתה
הנבהה תקידבל תולאשה ןיב .(תחא הדיחי "רוביח"ב הניחבה םוקמב תודיחי 4 תרגסמב)
טקונש םייטנמסה םיעצמאה לע תולאשל םוקמ שי עונכשו ןועיט רמאמ ויפואש טסקטב
.בתוכה
.ךכב םיניינועמה רפס יתב ידיב תושגומה ,"תוידוחייה תוינכתה" תרגסמ איה תפסונ תרגסמ
העצהו הנוילעה הביטחל םידומיל תינכתל העצה תללוכה ,תידוחיי תינכת עיצמ רפסה תיב
ושיגה םינוש רפס יתב .רושיאלו - בותכשל םיתעל - הקידבל הכוז איהו ,תדחוימ הניחבל
14 .םינוש םייטנמס םימוחת תוללוכה תועצה

הארוהל תועצהו דומילה ירמוח
ירפסו 15 הארוהל דוסי ירפסכ םהב שמתשהל ןתינש ,הקיטנמסב ןויע ירפס םייוצמ הדשב
,תוינוכיתה תותיכל דעוימה , 17 "םוי םוי ייחב הקיטנמס" רפסה לע ןאכ בכעתנ . 16 דומיל
תויורשפאו ,הארוה יכרד לשו תויכוניח ,תוידומיל תורטמ לש ןתושרפתה ותועצמאב םיגדנו
.רפסה תיב תורגסמב אשונה לש דומילה

תוישעמו תוינויע-תוידומיל תורטמ (1
סחיה :תויזכרמ תויטנמס תועפות המכ תרכהב לוכ םדוק תואטבתמ תוידומילה תורטמה (א
ןושלב תואיצמה תופקתשה ;תינושל הרבחב םכסומ למס = הלמה) תואיצמל הלמה ןיב
םילמה רצוא הנבמב תויגוס ,(תואיצמה תא ונתסיפת לע ןושלה תעפשה ;הילע התעפשהו
תוידוגינ ,םיעמשמ לש תוללכיה :ןוגכ ,םילמה ןיב םיסחי ;םייטנמס םיביכר ;םייטנמס תודש)
וא תועמשנה תונוש םילמ - םימינומוה) תונוש תויועמשמ תחא הלמל ,(תופדרנ ,ףצרו
רשק הארנכ ןהיניב היהש תונוש תויועמשמ תלעב הלמ - הימסילופ ;הרוצ התואב תובתכנ
ןושלה גוס ;תויצטונוק ;הייקנ ןושל) רוביד תולועפו םיבלשמ ,תויצטונוק ,(ירוטסיה
םיקתעמ ,(םימיוסמ םירשקהב עיבמה תורטמ יפל הלמ תועמשמ ;תומיוסמ תוביסנב שמשמה
שמשמ קלחה ;טשפומה לא ישחומה ןמ :ןוגכ ,תועמשמ ילוגלג - רחא חונימב וא) םייטנמס
םוצמצ ;תועמשמ תבחרה :לש םיכילהת ;"רבד םש"ל וכפהש םייטרפ תומש ;םלשה םוקמב
ימוגרת ;תיממע היגולומיטא ;יוטיב לש תורצקתה ;לוחל שדוקמ ;דוחייו יוליע ;תועמשמ
18 .(תורופטמ ;םילובכ םיפוריצ ;תורחא תופשמ הליאש
,(ישונא ,יתרבח רסמ תולעב וא תויטנקיפ םיתעל) םייחה ןמ תואמגודב תוגצומ תועפותה
תוינפה תויוצמ רפסב ןכש ,ינשלבה עדיה תא קימעהל םג ןתינ .םיטשופמ םירבסהב תוולמו
םירבסהה תרזעב םג תועפותה לע דומעל ןתינ ךא , 15 יתפרצו רינ לש הלא ןוגכ םירפסל
העפותה תא ריכהלו ,ינויעה רבסהה לע בכעתהל אלש ףא ןתינ םידימלתה יכרוצ יפל .רפסבש
.ןהירחאלש תומישמהו תואמגודה תרזעב

:תוישומישה תורטמה תא הליבומ תינויעה הרטמה
תנבהל ילככ ,תוברתבו םייחה תואיצמב ןושלה תולועפ תנבהל ילככ תועפותה תרכה (ב
בתכב העבהל תיתשתה ןמ קלחכו ןוידה תוברתלו תורבדיהל ילככ ,םהיגוסל עמשנהו ארקנה
.הפ-לעבו
תושרופמ תורטמ לע דימ ונדימעי "םוי םוי ייחב הקיטנמס" רפסה לש םיניינעה ןכותב ןויע
,םימינומוהה .4.12" :םיאצומ ונא "תונוש תויועמשמ תחא הלמל :4 קרפ"ב לשמל ,ךכ :הלא
:5 קרפ"ב םג ךכ ."הימסילופ לש םוי םויה ייחב תויעב .4.23" וא ,"האנהל רוקמו - לושכמ
םישמתשמ םיעיבמה .5.15" ;"רוביד תולועפו םיבלשמ ,תויצאטונוק - ?הנווכה המל
."םיארוקה לעו םיעמושה לע עיפשהל יעצמאכ היצאטונוקב
תסיפתב קסועה קרפב ,לשמל ,ךכ .הלא תוימושיי תורטמ םיטילבמ םה ףא תומישמהו םירמוחה
האורה ,תואיצמה לש תימוטוכיד הייארב לופיט םיאצומ ונא ,ןושלה יפקשמל דעבמ תואיצמה
. 19 ןבל/רוחשב לוכה

26 המישמ
?ונירצל וא התא ונלה
רוחש היה רבד לכ .םייניב יחטש אלל ,תורדגומו תורורב תוקלחמל קלוחמ היה יביבס םלועה
.ילער היה ליכא אל ירפ לכ .שודקהו רפוכה ,דגובהו רוביגה ןיב דמע אל רבד .ןבל וא
ןויסינ לכ ,ייתושוחת לכ ךא ...תונקזה תודודה תא ללוכ ,ייבורק לכ תא בוהאל היה יילע
- רוחשו ,רוהט ןבל תוקוחר םיתעל קר היה ןבל .וז הנומת ושיחכה ,םקרנו ךלוהה םייחה
יתאב רשאכ לבא .לוכב םינווגה ינבו םינווגה תאו רופאה תא יתשגפ .םירחא םינווגב םמוע
.םיימלוג םיגשומ לש םלועב ימצע תא יתאצמו ,םילמל יתכרצנ ,הלאה תושוחתה תא רידגהל
םיפיטוארטסהו סותימה .םיאופק םיינושל םימגדב סוחדל יתצלאנ ,יתשחו יתיארש המ לכ
.תמאה תא וחצינ

(ראובוב הד ןומיס לש היתונורכיז יפל)

יתש ןיב םיפסונ םינווג םושר ."תורדגומו תורורב תוקלחמ" ןהש םילמ תצובק ךינפל (א
(.םירצק םיטפשמב שמתשהל לכות ,תדדוב הלמ אצמת אל םא :בל םיש) .דמצ לכבש םילמה
ןדחפ - ץימא :המגוד
- תוקוחר םיתעל קר דחופ - םימעפל ךבתסמ - ססהמ - ריהז - ץימא :םייניבה ינוג ףצר
.ןדחפ
.ונירצל- ונל ,םולש - המחלמ ,ןלצע - ץורח ,שפנ לעוג - דומח :םילמה
לכות אל םידמצ וליאב ,ןייצ .אל קלחבו ,םינווג ףיסוהל לכות םיאבה םידמצה ןמ קלחב (ב
הנידמה חרזא ,דלי - רגובמ ,םיבר - דיחי ,רישע - ינע ,יח - תמ ,שלח - קזח :םינווג ףיסוהל
.חרזא אל -

םימייקש ,תואיצמה תא ראתל הצורה ,םכח םדא השעי המ ?םילמב רוסחמה לע רבגתנ דציכ
לש תווצקה תא רקיעב תונייצמ םילמהש היעבה לע רבגתי אוה דציכ ?םינוש םינווג הב
?יעצמאה םוחתב אקווד רקיע האור אוה םא הז שיא השעי המ ?ףצרה
קרפב ,הנשמל ושוריפב םיירסומ הנוכתו השעמ לש הרדגה איבמ (ןומימ ןב השמ 'ר) ם"במרה
:תובא תכסמל המדקהבש יעיברה
םהינשש תווצק ינש ןיב םיעצוממה ,םינזואמה םישעמה םה בוט םה רשא םישעמה
םיעצוממ םילגרהו תוישפנ תונוכת ןה תולעמהו .טועימ ינשהו המזגה דחאה ,ער
...רוסיח הינשהו רותי תחאהש ,תוער תונוכת יתש ןיב
שפנה ףוריח ןיב עצוממ ץמואהו .תונרזפהו תוליכה ןיב תובידנה ןכו....
ןיב תעצוממ הבוט ןיע .חורה תולפשו הוואגה ןיב תעצוממ הוונעה .ךרומהו
תונשייבהו .תורירקהו תונשגרה ןיב תעצוממ תוניתמהו .תולצעהו תונתוואתה
.תומלכיההו תוזעה ןיב תעצוממ

,קוק ברה דסומ תאצוה ,די בתכ יפ לע תיברעמ םוגרת ,חאפק 'י)
(ה"כשת

:םילמ ירבסה
.תונצמק :תוליכ
.תותיחנ שגר לש תועמשמב ןאכ :חורה תולפש
.הפצוח לש תועמשמב ןאכ :תוזע

:תילנויצקנופה הרטמה תא ןה ףא תומיגדמ , 20 תויצטונוקב קסועה קרפה ןמ ,תורחא תומישמ

31 תושר תמישמ
?ךתעד המ ."תירבע תמוסרפ" ,חספ 'ח לש ורמאמ תא הז קרפב 'ד חפסנב ארק םירבדה תקמעהל

32 הדובע תמישמ
תא ןיימו ,5 המישמ תא חתופה ,"ןואילופנ" עטקה תא וז תרבוחב ןורחאה קרפב ארק
לש ויתועדב ךפהמל הביסה המ .ילרטינ ,ילילש ,יבויח :םיגוס השולשל ןואילופנל םייוניכה
?יטנמסה םוחתב הז ךפהמ אטבתמ דציכ ?ןותיעה
תורתוכב תודמע תופקתשה .3
ןואילופנ
לש תפרצב לודגה ןותיעה) "רוטינומ"ה בתכ ,הבלא יאהמ חרב ןואילופנ רשאכ
היה רשאכ ,סרמב 3 םוימ ןויליגב ."התרואמ תא הבזע תצלפמה" :(םהה םימיה
."ןאוה ץרפמב תחנ הקיסרוקמ םדה ץצומ" :בותכ ,תחנ אוה ןכאש ןוחטיב
."פא'צל עיגה רמנה" :תרחמלו
ךימנמ ןותיעהו ,הענכנ לבונירג ,ןואילופנ לא ישימחה טנמי'גרה רבע םייתניב
".לבונירגב הלילה התנח הערה היחה" :תצקמב ןוטה תא
:"רוטינומ"ה .ברק אלל ,הלודגה ריעה ,ןויל תלפונ תאז רחאל םידחא םימי
תא ותוארב ךא ,ןואילופנ תא רוצעל חלשנ לינ לשרמ ."ןויל תא חקל ןדורה"
.ואבצ לכ םע וילא ףרטצמו ןואילופנ תא קבחל ץא אוה ,תורסיקה למס
".זיראפ ינפל לימ 60 עיגה ןוטלשל ןעוטה" :תיביטקייבוא המינב "רוטינומ"ה
,םהירעש תא םיחתופ םירצבמה ,ןואילופנ לא םיפרטצמ םילייחה ינורחא
".הירעשל סנכיי אל םלועל ךא ,זיראפל תוריהמב ברקתמ טרפנוב" :"רוטינומ"הו
ילגד םיפנומ םשו הפ ,זיילסרמה ילילצ םיעמשנ ,החירבה תא הניכמ רצחה
ה יאול ".ונריע תומוחל ןואילופנ עיגי רחמ" :ןייצמ "רוטינומ"הו ,הקילבופרה
:ןותיעה לע העפשהה .ןואילופנ יכמותמ םילרנג םיסנכנ ונומראל ,חרוב 18-
לוצלצ יווילב סנכנ ןואילופנ רשאכ ,סרמל 21-בו ".ולבנטנופל עיגה רסיקה"
הילעש ,תדחוימ האצוה "רוטינומ"ה איצומ ,זיראפ לא דובכ יחטמו םינומעפ
."ונומרא לא וינמאנ יווילב אב ותלעמ דוה" :תרתוכה תססונתמ

סרמל 1-ה ןיב ,1815 תנש ,ימשר ןותיע ,"רוטינומ"ב תורתוכה יפ לע)
'מ ר"ד תאמ הירוטסיה דומילל תורוקמ יפ לע ןכו ,סרמב 21-ל
.(תורומש תויוכזה לכ ,ד"ישת ,הנבי - קי'צ'צ ,יעיבר ךרכ ,לדנה

33 הדובע תמישמ
?ךתיבב אורקל םיליגר ןותיע הזיא
.1
?הטונ אוה יטילופ ןוויכ הזיאל
.2
םע הנמנ ןותיע הזיא :רמולכ) הז ןוויכל תדגונמ העד גציימ ןותיע הזיא
?(וילא הטונ התאש ןוויכל דגונמ אוהש יתרבח וא יטילופ םרז
.3
.ךיראת ותואב םינותיעה ינש תא הנק
.4וא תובתכ ,תועידי לש תורתוכ שולש ךיתועדמ קוחרה ןותיעב ארק
ןהב ןמסו ,הנידמה לש םייתרבח וא םייטילופ םיניינעב םיקסועה ,םירמאמ
.תויצטונוקה תועצמאב עיפשהל ודעונש ,םייוטיב וא םילמ
.1
םג ןמסו תורתוכל תחתמש םירמאמה ןמ דחא וא תועידיה ןמ תחא םג ארק
.הלא םייוטיב ןאכ
.2
לע עיפשהל ידכ העדה תבנגה וא תויצטונוקה תא הזכ יוטיב לכב רבסה
.ארוקה
.3

.םירמאמ וא תועידי ,תובתכ 3 ךילע םילבוקמ ונוויכו ויתועדש ןותיעב אצמ התע
תשולש םהב וקסעש םיניינע םתואב םיקסועה םירמאמ דגנתמה ןותיעב אוצמל הסנ)
(.תרחבש םירמאמה
.3 ,2 ,1 (ב ףיעסב תישעש תומישמה תא ןאכ םג השע
.ךמצע תאו ןותיעה תא שדחמ קודב ,אל םא ?הלאכ םייוטיב ךנותיעב םג תאצמ םאה

34 הדובע תמישמ
ןושלב שומישל םירקמ אצמו םינוש םינותיע ארק ,היזיוולטלו וידרל ןזאה אבה רועישה דע
.עיפשהל היושע איה דציכו היצטונוקה יהמ רבסה .להקה לע עיפשהל הדעונש ,תיביטטונוק
אלש לולע ארוקה אמש וא ,ארוק וא עמוש לכל הרורבו תשרפמ היצטונוקה םא ,םג קודב
.עדומ יתלב ןפואב הנממ עפשומ תויהלו הב ןיחבהל

35 תושר תמישמ
ובתכנ םירבדה .הז קרפ ףוסבש 'ה חפסנב "תעד תוחיסמה םילמ" ןבארה 'ש לש הרמאמ תא ארק
.תרבחמה לש היתונויער רואל תויוושכע תועפות חתנ .1981 תנשב

36 הדובע תמישמ
."ונתרבחב תעד תוחיסמ םילמ" אשונב רעונ ןותיעל רמאמ בותכ

37 תושר תמישמ
."1984" לוורוא לש ןמורה תא ארק
.םגדה ?ןושלב םינווכמ םייוניש תעפשהב ינדור רטשמב תורקל לולע ,לוורוא תעדל ,המ (א
.לוורוא לש ורפס ףוסב חפסנב אבומה ,דחוימה "ןולימ"ל דוחייב בל םיש
לע עיבצהל לכותה ,לוורוא לש ורפסב ראותמה הז ומכ םיינוציק םיבצמל קקזיהל ילב (ב
?ונילע העיפשמ תרושקתה יעצמאב םיעיפומה לש ןושלה תרוצ םהבש םירקמ

תויגוס תארוהב העבהה לשו עמשנהו ארקנה תנבה לש בולישה תא וניאר הלא תואמגודב רבכ
םילכה תשיכרב ןאכ אופיא תספתנ הקיטנמסה תארוה .תוימושייה תורטמל הקיטנמסה
יפכ ,וייח תואיצמב ןעומכו ןעמנכ דימלתה לש רתוי בוט ינושל דוקפת םשל (םייטנמסה)
."םוי םוי ייחב הקיטנמס" - רפסה לש ומשמ רבכ תוארל ןתינש

תויתוברתו תויכוניח תורטמ (2
איבנ .(...הב שייבתהל שיש "הסג הלמ" ךכב האור ינניאו) תוקהבומ תויכוניח תורטמ רפסל
21 .דימלתל הריחבל ועצוהש הלאכ תויוליעפ המגודל

'ג הדובע
לש ןהיתויועמשמ תא ,תונוש דומיל-תומגמב םידמולה הלא ןיב דוחייבו ,םכירבח ןיב וררב
דחוימה תאו תויועמשמה ןיבש ףתושמה תא ונייצ .םינוש םימוחתב תושמשמה ,תואבה םילמה
םימוחת איבנ ןלהל םיירגוסב .םימוחתה ןמ דחא לכב תשמשמ איהשכ ןהמ תחא לכל
:המגודל םיירשפא
,ןיינב) סיסב ;(תונמאב םימרז ,הרבחו הקיטילופ ,הירוטסיה ,האופר ,הימיכ) היצקאיר :םילמה
,היגולוכיספ :תישפנ-) הקוצמ ;(רויצ ,לוסיפ ,אבצ ,חורהו הרבחה יעדמ ,היימיכ ,הירטמואיג
,ך"נת ,הירוטסיה ,תוחרזא ,טרופס) קוח ;(הרבח ,הלכלכ :תירמוח - ,היגולויצוס :תיתרבח-
תישפוח הליפנ ;הקיסיפ ,אבצ ,תוחרזא) ישפוח ;(תורפס ,ןושל ,היגולויב ,הקיטמתמ ,הקיסיפ
.(טפשמ ,טרופס ,תד ,תישפוח העונתו
.םישנא ןיב תוחישב ,היזיוולטבו וידרב ,ןותיעב ,ךידומילב תועמשמ תובר םילמב לקתנ התא
.םילמ ןתוא לש קיודמה ןשוריפ והמ ,םירחאלו ךמצעל ,בטיה ררב

'ד הדובע
תא ףחד ,רוחבה קעצ "!תושעל המ יל דיגת אל התאו תישפוח הנידמ יהוז"
תא הערל רוחבה לצינ דציכ .סובוטואל ןושאר סנכנו רותב םידמועה
?"תישפוח" הלמה לש הימסילופה תעפות
.1
.וז הלמ לש הערל הלוצינל תופסונ תואמגוד אבה
.2
!הערל הימסילופה תעפות תא תלצנמה היגוגמדמ רהזיהל שי

הבשחמל ךוניח ,ארקנהו עמשנה יבגל תויתרוקיבל ךוניח םושמ ןהב שי הלאכ תויוליעפ
תיתוברתו תילאוטקלטניא תונרקס חותיפל ,תלוזה דוביכלו תורבדיהל ךוניח ,תינוויכ-בר
תואמגודהו םיטסקטה ןווגמב םגו תומישמב םג אטבתמ הז ןורחא ןיינע) .םיקפוא תבחרהו
(.תידוהיה תוברתה ןמו תונוש תויוברתמ םיחוקלה ,םיברו םינוש םייח ימוחתמ

דימלתה רפסב הארוהה יכרד (3
רבסההו היינפה תמינ .דומילה ךילהתל עדומה ,רגוב לאכ איה דימלתה לא רפסה לש ותשיג
ברה עציהה ךותמ רחבי דומיל יקרפ וליא . 22 תוטלחהל ףתוש אוה דימלתה ,תרגובמ איה
ידיב הריחבל - תורחאהו ,םיבכוכב תונמוסמ תוירקיע תומישמ) השעי תומישמ וליאו ,רפסבש
דומילל הבר תורשפא תנתינ .(הלוכ התיכהו הרומה ידיב וא םידימלת תצובק ידיב ,דימלתה
תומישמ ןווגמב ךושמלו קתרל ןויסינ השענ תאז םע .דמולה לע תישיא תוירחא שיו ,ימצע
רגתא תאיצמב , 25 םילמ יקחשמ , 24 תורוטקירק ,רומוה , 23 םיצבשת ,תויטנקיפ הארוה יכרדבו
תוילאוטקא תועפותב תוננובתהו הבורק הביבס לע תונעשיה דצב האירקלו הבשחמל
יקרפב ץובישל םיילאוטקא םירמוח איבהל םינמזומ םירומה ןהו םידימלתה ןה .תוררועמו
."םוי םוי ייחב הקיטנמס" - רפסה םשב תאטבתמה המגמה ןמ קלחכ דומילה

הארוה תורגסמ
ןושלה ירועיש
,"ןושלה תעידי"ב דומילה רמוחמ קלחכ תויטנמס תויגוס יתשב רוחבל ןתינ ליעל רומאכ
ביתנב דומילה תינכתב הריחב יקרפכ וא ,הבחרה "ןושלה תעידי"ב הניחבל םידומילה תרגסמב
.רפסה תיבל תידוחיי ןושל תינכתכ התוא לולכל ןתינ ןכ ומכ .יגולונכטה
תמצמוצמה "ןושלה תעידי"ב םירחוב םהו ,הקיטנמס יקרפ לע םינחבנ םידימלתה ןיא םא םג
תריצילו תנווגמ הארוהל ,הקיטנמסה ןמ והשמ "םמיעטהל" תוחפל עצומ ,("בלושמה ןולאשה")
תוישיא תודובעכ ,תונוש תויונמדזהב "םיקומיצ"ב תאז תושעל ןתינ .המלש ןושל תנומת
.ןלהל תועצומה תורגסמבו תונטנטק

העבההו ארקנה תנבה ירועיש
בלשל ןתינו ,העבהלו ארקנה תנבהל םג ,ןבומכ ,םורתל יושע םינוש םייטנמס םיניינעב קוסיע
וא 'י תותיכב הניחבה תארקל ,םייניבה תביטחב םירועישב :ךכל םידחוימה םירועישב םתוא
העבהו הנבהב וא (תחא הדיחי) רוביחב הניחבה תארקל ב"י-א"י תותיכבו ,ארקנה תנבהב א"י
.ב"י התיכב (תודיחי יתש)
:"הנוזת תת"מ תובורק םיתעל לבוס ,רקיעב ב"י התיכבו ,תונוילעה תותיכב ליגרה דומילה
,םירגוב םידימלתהש םינשב אקווד תאזו ,תוניחבה תארקל םילוגרתבו תורזחב הריג םילעמ
הקיטנמסה ימוחת .םירגתאלו םיקפוא תבחרהל םיאמצו םיניינעמ םיאשונב קימעהל םייושע
הרומל רשפאמ "םוי םוי ייחב הקיטנמס" רפסה .הלא תויורשפאו םיכרד הפי תרשל םייושע
תויונמדזה ,רגתאמהו שדחה ,יטנמסה קוסיעב בלשמ אוה ןכש ,הלא תותיכב הדובעה תא לעייל
:העבהבו ארקנה תנבהב לוגרתלו הקמעהל ,הרזחל
םינווגמו םינוש םיטסקט יעטקו םיטסקט יוטיב ידיל םיאב "םוי םוי ייחב הקיטנמס" רפסב
:םהמ םידחא המגודל ןייצנ) .םהל םיחפסנבו םמצע םיקרפה ךותב - םייחה ימוחתבו םהיאשונב
םירקש - לארב ,(50 דמע) דיתעה םלה - רלפוט ,(44 'מע) ןבל רוחשב הייאר - הוואקיאה
לוחה תריש - סיגפ ,(199 'מע) תונשגר ,תונרסומ ,תונמכח - ריטלזיו-לאיזר ,(55 'מע) םינטק
תירבע - ידנוב תור ,(163 'מע) םיקומיצה תגוע - ונוב-הד ,(129 'מע) תימלסומה דרפסב
םיחלצומהו םיחלצומה םידליה - רדיבא ,(184 'מע) טסקטוכיספ - ידור ,(164 'מע) םיינעל
.(191 'מע) תעד תוחיסמ םילמ - ןבארה ,(189 'מע) תירבע תמוסרפ - חספ ,(187 'מע) תוחפ
גוס והז .סומלופ ףא םיתעלו העד תטיקנ םהב שי - ןועיטה תביתכ גוסמ םבורב הלא םיטסקט
םינחבנ הז גוסב ,ןוכיתה רפסה תיב לש תונוילעה תותיכב דומילה תא "סנרפמה" םיטסקטה
תאזו - (תודיחי יתש) העבהבו ארקנה תנבהב וא (תחא הדיחי) רוביחב תורגבה תוניחבב
תוניחבה זכרמב דמועה ,ירבסהו יביטמרופניא ורקיעש ,ידומילה-יניינעה טסקטל דוגינב
לכוי םהילעש ,םיטסקט רחבמ הרומל אופא ןמזמ רפסה .'י התיכבש העבהבו ארקנה תנבהב
'מעב .ארקנה תנבה לש םיינכותהו םיינבמה םיטקפסאב לופיטה תא ףיסוהל הרומה
לע עטק תאירקב תמגדומ וז הכרדה ."?יעדמ טסקט אורקל ךיא" :הכרדה ףא היוצמ 236-234
"םיבאשמ" ףא םה רפסב םיאבה םיטסקטה .(234-232 'מע) רינ לש ורפסמ םייטנמס םיקתעמ
,האירקב םידימלתה ושגפש תועד לעו תודבוע לע ,םירמוח לע ,םינכת לע תססובמה - העבהל
רגתאל ונענו םהבש ןועיטה ךרד תא רקבל ודמל ,הביתכ יכרד םהמ ודמל ,םהילע ובשח
."םהמע תועד תפלחה"בש
קרפב :תוטעמ תואמגוד איבנ .הארוהב תובלושמ ,הז רפסב תויוצמ תורישי העבה תומישמ םג
תנחוב ,םיטסקט לע תכמתסמה ,המישמ םיאצומ ונא תואיצמהו ןושלה ןיבש רשקב קסועה
(יבתכ) בותכ :(17 המישמ ,31 'מע) הביתכב תמייתסמו ,תינושלה תואיצמבו הרבחב םייוניש
לע םתעפשהו ונתרבחב םירבגהו םישנה דמעמב םייונישה" :הז אשונב ךרפס תיב ןותיעל רמאמ
:(42 דומעבש) הלא ןוגכ תומישמ םג םיאצומ ונא ."תימשר ןושלב םייונישל תועצה :ןושלה

29 הדובע תמישמ
דגנ אצ ךרמאמב .ימוי ןותיע תכרעמל בתכמ וא רעונ ןותיעל ,רפסה תיב ןותיעל רמאמ בותכ
.ךל תרכומה הביבסה ןמ תועפות לע ךמתסה ."ןבל-רוחש" לש הדמעה

30 הדובע תמישמ
רוביצה תא הקיסעמה ,ב"ויכו תד ,הרבח ,םינפו ץוח תוינידמ ימוחתב תילאוטקא היעבב רחב
.ונימיב
ירבדל תע-יבתכבו תונוש תופקשה ילעב םינותיעב) רמוח ארק ,תונוש תועד ילעב םישנא לאש
,"דגנ"ו "דעב" קר אל :תונויער םושר .תונוש טבמ תודוקנמ ןיינעה לע התא םג בושחו (ןויע
,םירבגו םישנ ,םיריעצו םירגובמ ,םישישק לש םיסרטניא :ןוגכ ,תורחא תויורשפא םג אלא
יפוא ילעב םישנא ,םינוש םיילכלכ םיבצמב םישנא ,םינוש םימעט ,תונוש תויוברת ינב םילוע
יפל םיטילחמה םישנא ,רהמ םיטילחמה םישנא ,ימצע ןוחטיב ירסח םישנא לשמל) הנוש
הלא לכ לש ףוריצ לע וא ,תושגר לע וא ,ןויסינ לע וא ,עדי לע םיססובמה םילוקיש
יפל תינכות ךמצעל בותכו ,רדסה תא עבק ,תוצובקל ןיימ תפסאש תונויערה תא .(ב"ויכו
.םיקרפהו תוקספה ןיב רשק ;דוחל הקספב ןויער לכ :תומלשב רמאמה תא בותכ .תעבקש רדסה
.םילמב שומישהו קוסיפה ,ריבחתה תניחבמ תבתכ רשא תא קודב

תוצראב ותוהשמ וימשר לע רפסמה בוטרב 'ח לשמ טסקט תאירק םע ,תויצטונוקב קסועה קרפב
:(182-181 'מע) תואבה תומישמה דימלתל תונתינ ,תירבה

48 הדובע תמישמ
.תירבה תוצראב ותוהשמ בוטרב 'ח לש וימשרמ םיאבה םיעטקה תא ארק (א
?א עטקב "םיביטלרפוס" הלמה שוריפ המ (ב
םגוריד יפל םיראתה תועמשמ תנבהב ויפל גהנתהל ילארשיל יאדכש "םוגרתה ןורקע" והמ
?"לדוגה תולעמ"ב
ןושל"בש "קחשמה יללכ" תא תירבה תוצראב רקבל ןווכתמה ילארשיל רבסה
.םש "חוריאה
.1
.ןאכ "חוריאה ןושל"בש "קחשמה יללכ" תא ב"הראמ שדח הלועל רבסה
.2

49 הדובע תמישמ
"םיינושלה םיסומינה תוברת"ו תיאקירמאה "םיינושלה םיסומינה תוברת" שגפמ :אשונה
.ןוטיליפ וא םירוהרה וא רמאמ בותכל לכות .תוירשפא תואצות - תילארשיה

ןיינמל ץוחמ המישמ
:הלאה םירבדה תא םעפ רפיס ילאמש רזעילא קיתווה רפוסה
ךורב ,םולש ,םולש" :רמואו יתארקל םק להנמה היה ,דרשמל סנכנ יתייהשכ ,םעפ
"!חרואל הת ואיבה !אבה
."בש השקבב" :עומשל יתלגרתה םינש המכ רחאל
."אסכ ךל חק" :יתעמש ינאו ,םילהנמו םינש ופלח
"?הצור התא המ" :םילאושו תוריינה ןמ שאר ישוקב םימירמ סנכנ ינאשכ ?םויהו
(...תבשל טושפ הצור ינא םויה)
"?הצור התא המ" עבמב ןאכ "םירדשמ"ש יומסה רסמה והמ

:(265 'מע) םוכיסה תומישממ תחא איה תפסונ המגוד

15 המישמ
תא וב אבהו ,ןותיע תכרעמל בתכמ בותכ .הלא םימיב תועד יקוליח ררועמה אשונב רחב (א
.ןיינעב ךתדמע
.התיכב ךנכש תרבחמ םע ךתרבחמ תא ףלחה התע (ב
ךרדב םיארוקה תא ענכשל אבה ,יגוגמד חוסינ לכ וקב ונמסו הז לש ובתכמ תא הז וקדב
.שממ לש ןועיט אלל ,םילמל שיש תיביטטונוקה העפשהה
.ןוקית םינועטה םירבדה תא שדחמ חסנו ךרבח ןמיס רשא תא ןחב (ג

העבהה תודובעל תיללכ הכרדה טעמ םג תנתינ "םהילע גלדל ןיאש םירבד"ב ,אובמב
:(8-7 'מע) רפסב תובלושמה
העבהב תומישמה 14
בתכמו הבתכ ,רמאמ ןוגכ ,םינוש הביתכ יגוסב העבה תומישמ םג ונללכ רפסבש תומישמה ןיב
יפל דובעל עצומ .הלא תומישמ ועצב ,בתכב העבהב םכרשוכ תא רפשל וצרת םא .תכרעמל
:העבהב תומישמה ןמ תחא לכב הלא תויחנה
םייוטיב לע ובשח ,(!תולאש תאלעהל םיתימעב םג ועייתסה) תולאש ולעה ,אשונה לע ובשח (א
תודבוע :עדימ (1) :אשונל רשקב םכחומב םילועה תונויער-תודוקנ םכינפל ומשרו ,םינוש
,תונקסמ תקסה ,עדימה חותינ :הדמע (2) ;(תונויארבו םיבותכ תורוקמב םג ורזעיה) םינותנו
תא ללכשל ידכ וא תונויערה תא רדסל ידכ ובכעתת לא .תישיא הדמע תטיקנו תונוש תועד
וא תרתוכב וקפתסת לאו ,(לעופ וב שיש טפשמב ילוא) ןויערה תא םושרל ודיפקה .םחוסינ
,השדח הרושב ןויער לכ וליחתה .(רמול םתיצר המ ךכ רחא ורכזת אל אמש) דבלב םשב
.םיבחר םיילוש וריאשהו
םנגראל דציכ ובשח) םתילעהש תונויערה תא רדסל יאדכ ינויגה רדס הזיאב וטילחה (ב
םושרל ולכות .םתעבקש רדסה יפל תונויערה ירפסמ תא םיילושב ומשרו ,(םיפיעסלו םיקרפל
תעשב םכיניע דגנל היהתש ידכ ,(םיינשמו םיישאר םיקרפ ישאר ,תורתוכ) הדובעה תינכת תא
.(ארוקל עייסל ידכ םיקרפה תורתוכ תא םושרל יאדכ ,ךורא רמאמה םא) .הביתכה
:םירעושמה םיארוקה לע ובשח :(תינכתבש רדסה יפל) הקספל ןויער לכ חתפל םכילע התע (ג
ולאשיו הטויטה תא וארקיש ,םכיתימעב ורזעיה וא) ?םכתא לואשל םייושע םה המ
תואמגוד ןוגכ םיעצמאב םג םכיתונויער תא םהל וריהבה .(םירבד תרהבהל "ארוק-תולאש"
ןיב רשקל וגאד ןכו ,המייסל דציכו םכתדובע תא חותפל דציכ ובשח .תומיאתמ תואוושהו
.תוקיודמ םילמבו םיקסופמו םירורב םיטפשמב םכירבד תא וחסנ .תונושה תוקספה
הנבמ ,םילמב שומישה תניחבמ ןוקית ןועטה תא ונקתו םתבתכש המ תא (לוקב יוצר) וארק (ד
.ביתכהו קוסיפה ,םיטפשמה

אצמנ ,לשמל ,ןכ לע .תורחא תוניחבמו תיטנמס הניחבמ - דבכנ םוקמ הפ לעב העבהל םג
:האבה המישמה תא (183-182 'מע) תויצטונוקב קסועה קרפב

50 הדובע תמישמ
:וא "רבכ ונעמש" :ול רמוא והשימ רשאכ החישב ףתתשמ טלוקש "םייומסה םירדש"ה םה המ (א
."ךל ריבסא ינא ,אוב" וא "!רבדמ התא המ"
תלוזה יבגל םתועמשמש םיעבמ ,חוכיווב עימשמ "יוצמה ילארשי"הש םיעבמל תומגוד אבה (ב
,הצרת םא .(ךתוא םיבבוסה תוחישלו ךיתוחישל םג ןזאה) .ותוא עומשל םיניינועמ ןיאש איה
היצנוטניאמ ,םיידיהו ףוגה תעונתמ וזכ לוזלז תדמע תועיבמה תואמגוד םג איבהל לכות
.םינפ תועבהמו
ןיב זגור רוציל וא ןוידה תא םולבל םילולעה םיעבמ האבה הלבטל ךתרבחמב ףסוה (ג
:םירבדה תא ררבלו תועד ףילחהל וב םיפתתשמה
ןויד ימדקמ םיעבמ
ןויד ימלוב םיעבמ
?ךתעד המ
?ןיבמ התא המ
?המגוד תתל לוכי התא
?המ זא ,בוט
....יכ ,קדוצ אל התאש תבשוח ינא
!תויוטש
"!תרחא םג רשפא"

51 הדובע תמישמ
םידימלת העברא-השולש :הלא םימיב םכתא הקיסעמה הלאשב "יבמופ ןויד" התיכב וכרע
- טופשתו ןיזאת הלוכ התיכהו ,חוכיווב ופתתשי
;םהבש ןויגיהה תניחבמו םנכות תניחבמ םינועיטה תמר תא (א
.ןוידה ןונגס תניחבמ םיחכוותמה ןושל תא (ב

תיבב שמתשהל ונל תורשפאמה ,תואבה תורגסמל ונתוא הליבומ הנורחאה וז ןיעמ המישמ
הדובעה תא לעייל ,תירבעה ירועישמ ןמז לוזגל ילבמ רפסב םיעצומה םירמוחב רפסה
.תישונאה תרושקתה לש תיללכה תרגסמב ןושלה ימוחת תא דימעהלו

(ךנחמ ירועיש) הרבח ירועיש
ךוניחמ קלחכ - הרבחה ירועישל םימיאתמה הלאכ םיבר םייוצמ הקיטנמסב םיאשונה ןיב
.תויתרבח תועפשה לש םינוש םימוחתלו 26 הנובנ תונכרצל ,הליעפ תוחרזאל ,תרושקתל
ידיב הלאכ םירועיש תנכהל תיתשת שמשל םייושע םינווגמה םירמוחהו "תויטנקיפ"ה תומישמה
.םידימלת תוצובק

תוירפס-תיב ללכו תויתביטח תומב
ךוניחב םוקמ םהל םישבוכו םיכלוהה ,םינוידה ינודעומ וא ןוידה תומב תא קר ריכזנ
תויהל תויושע (הקיטנמסה רפסב 183-182 'מעמ) ליעל ועצוהש תומישמה . 27 ירפס-תיבה
:266 'מעב אצמנ תוליעפ לש הז גוסל תפסונ המגוד .ןויד תמבל הנכהכ "םומיח יליגרת"

16 המישמ
לכ .תקולחמ יררועמ אמויד יניינעמ םינוש םיאשונ לע ,םירצק םימואנ תורחת התיכב וכרע
םיעצמאב שומיש לע זוב תואירקב ביגת התיכה .ותדמע תקדצב התיכה תא ענכשל הסני םאונ
וניאש "החמומ" לע תוכמתסה וא שממ ןועיט אלל תויצטונוק ןוגכ) עיפשהל ידכ םייגוגמד
.(ב"ויכו החמומ
.רתויב תנגוהה ךרדב ,רתויב םיענכשמה םימאונה ויה ימ עבקת התיכה

ןותיע"ל ,"רפסה תיב וידרל" רפסבש תועצהבו םינוש םייטנמס םירמוחב שמתשהל ןתינ ןכ ומכ
.ליג תוביטח לש םיסנכלו "רפסה תיב

"ןמז יולימ"ו "םוקמ יולימ"
תארוה תמייתסמ ,ומוקמ תא אלמל שיו רדענ הרומ :תועשה תכרעמב דוביאל ךלוה רקי ןמז
."יונפה ןמז"ל חווט-רצק רמוח שפחמ הרומהו ,השפוח ינפל וא רועיש ףוס ינפל םיוסמ אשונ
ידי לע ןה הכרבב הנלבקתתש תוניינעמו תונטק תודיחי הקיטנמסב רמוחה ךותמ "ףולשל" ןתינ
.םידימלתה ידי לע ןהו הרומה

רמג תודובעו ישיא אשונ
.דימלת ידיב אשונ דוביע לש תוישיא תולטמ דומילה ךלהמב תולבוקמ םיבר רפס יתבב
.תורגב תניחבב "רמג תדובע" עיצהל ףא ןתינ רתוי לודג ףקיהב
,האירק ,חטש תקידבב ךורכה ,יתועמשמו ןיינעמ אשונב קוסיע םירשפאמ הקיטנמסה ימוחת
,תונוש תוישיא םוכיס תומישמ תונתינ רפסה לש יעיבשה קרפב .תויתריציו יאמצע חותינ
- ןבומכ .היפרגוילביבב תוולמ רמג תודובעל תועצה הרשע שמחל דחוימ קלח שדקומ ןהיניבו
לעו תונויער לע תוכמתסמה הלאכ םג ןהיניב ,תורחא תועצה עיצהל ולכוי דימלתהו הרומה
.רפסבש םינושה םיקרפב םיעצומה םירמוח

:םויסלו
והשימשכ וא ,"דבלב יטנמס ןיינע הז" םיארוק ונאשכ .םישנאה םירמוא "!הקיטנמס קר תאז"
ץוענ אלא ,יניינע וניא חוכיווהש איה הנווכה יכ םיניבמ ונחנא ,"יטנמס חוכיו והז" רמוא
םילמב םישמתשמ ךא ,אוה דחא שוריפהש וא ,ףוריצל וא הלמל םינתינה םינושה םישוריפב
איהו ,תונשלבב ףנע איה הקיטנמסה ,השעמל ."הקיטנמס" הלמב יממעה שומישה והז ךא .תונוש
.םירמוא ונאש םירבדה לש םתועמשמב תקסוע
- תונידמ לש ןהייחבו רוביצה ייחב ,טרפה ייחב - תופוקתה לכב ."הקיטנמס םתס" ןיא
."ןושלה דיב תוומו םייח" - הלא ונימיב יאדוובו

םיילוש תורעה
טסוגוא ,91 'סמ ,יצוביקה ךוניחה ןואטב ,"ךוניחל תרגיא"ב םסרופ רמאמה
.1991
.(35 'מע) 3.1 ףיעס ,תרגיאה ךשמהב םג ואר
*


'מע ,ח"משת ,ןומדקא ,בגר 'ז תאמ "העבהב םיכרד" רפסה ןמ החוקל המגודה
.198
.1
תוינכתל ףגאה ,"םוי םוי ייחב הקיטנמס" רפסב תואבומ תורחאו וז המגוד
.188 ,160 'מע ,תויצאטונוק - 5 קרפ ,ה"משת ,תולעמ תאצוה ,(ל"ת) םידומיל
.2
.191-190 'מע ,םש
.3
.168 'מע ,"םוי םוי ייחב הקיטנמס"
.4
,םחש דוד ,חוכה תפש ;19.7.84 "ץראה" ,רטפלס 'א ,השדח תירבע - לשמל
.24.1.91 "ץראה" ,לאכימ .ב ,םדאה אוה םויאה ;26.9.86 "בירעמ"
.5
,תוכימסה יפוריצ" ,לארש 'צ :"תוכימס"ה תארוהב הז ןוויכב תישעמ העצה האר
;הארוה ידבוע תרשכהל תודסומב ןושלה תארוה ךותב ,"םיבלשמו םידבר
.םידומיל תוינכתל ףגאהו הארוה ידבוע תרשכהל הקלחמה ,ךוניחה דרשמ
.6
,(ל"ת) םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךוניחה דרשמ - וזכ הדובעל תטרופמ העצה
םירודמב םג םש האר ."בבוחה יאנולימה" יסיטרכב ,(הדובע יסיטרכ) ןועבמ
."תיתרגש יתלב ןושל"
.7
תויטנמס תוינבתל חותינה" :רינ םירמו רינ לאפר לש ףיקמה םרמאמ תא האר
,ךוניחל רפסה תיב ,ךוניחב םינויע :ךותב ,"תמקשמה הארוהב ותועמשמו
.(1979 טסוגוא ט"לשת בא ,23 תרבוח ,הפיח תטיסרבינוא
.8
.ךליאו 100 'מע ,ל"ת ,ללוכ טבמב רפסב התע .א8
.הארוה יעצמאל ןוכמה ,ףודר קחשמה - ל"ת לשמל האר
.9
.הארוה יעצמאל ןוכמה ,םיפלק תויעיבר ,"?הנווכה המל" ,ל"ת
.10
ל"ת ,"הנבההו העבהה תודוסי" רפסב ארקנה תנבהב םיביכרה-תפמ ,לשמל ,האר
.ומצע רפסבש תודובעבו ,1989
.11
.ב"משת ,הנבהו העבה .ב ,ז"לשת ,ןושלה תעידי .א :םידומילה תינכת .א11
תויוליעפו ;יגולונכטה ביתנל םידומילה תינכת ,ט"משתה ,העבהו ןושל .ב11
.ט"משת ,"הנבהו העבה ,ןושל" רפסב המגודל
.86-85 'מע ,ב"משת ,הנבהבו העבהב םידומילה תינכת
.12
.39 ,35 ,13 ,5 'מע ,ט"משתה ףרוח ,ח"כ עדימ תרגיא
.13
ךב תידוהי תמזויב ,"תרושקתו ןושל" תעצה יפל ודבעש רפס יתב ,לשמל ,ךכ
סדהו ל"ז יבצ-ןב ישיבא תמזויב בלושמה סרוקה תעצה יפל וא ,םינרוא רנימסב
תועצה יפל "ןוידה תוברת" וא ,ןוילעה לילגב "איגו-רה"ו "רגיצנד" ס"היתבב לבל
.םירחאו ךוניחה דרשמ
.14
.1978 א"ת ,יחימע 'צוה ,השדחה תירבעה לש הקיטנמס ,רינ לאפר
.15
.החותפה הטיסרבינואה ,תעדו ןושל סרוקב הקיטנמסה קרפ ,רינ לאפר
.ה"לשת םילשורי ,ןייטשניבור 'צוה ,תירבע הקיטנמס ,יתפרצ ימע-ןב דג
'צוה ,דוסי יקרפ - הקיטנמס ,יתפרצ ע"בג ךרעו םגרת ,ילזיה 'ב ,דרופראה ר"ג
.1988 ,ט"משת ,םיימדקא םימוסרפ ,לקד
.ד"לשת ,ןליא רב ,תירבע הקיטנמסב םיקרפ ,ואדנל לחר
,ןייטשניבור 'צוה ,םילמה תורמוא המ ,יתפרצ ע"בג לש ורפס תא ןאכ ריכזנ
.ה"משת םילשורי
.16
הנבהו העבה ,ןושלל תווצה םידומיל תוינכתל ףגאה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
,העבהבו עמשנב ,ארקנב ,םוי םוי ייחב הקיטנמס (תכרוע - בגר 'ז) ב"י-'ז
.ה"משת ,תולעמ 'צוה
.17
.4-3 'מע ,"םוי םוי ייחב הקיטנמס" רפסב םיניינעה ןכות יפל
.18
.39-38 'מע ,2.32 ףיעס ,2 קרפ ,םש
.19
.171-170 'מע ,5 קרפ ,םש
.20
.140-139 'מע ,4 קרפ ,םש
.21
שמתשנ דציכ ,דמלנ המ ,הקיטנמס) םהילע גלדל ןיאש אובמ ירבד :1 קרפ ,םש
.(הנשה ןונכת תומישמו רפסב
.22
.223 'מע ,םש לשמל
.23
.218-217 ,215-210 ,206 ,197 'מע ,םש לשמל
.24
,15.10.78 בירעמ ,דניורפ בקעי לש "רובמלק" ךותמ םילמ יקחשמ ,240 'מע ,םש
גח :לגעמב דקור ;תפכ דגב :ףוגל קודה שובל ;תפטוש תוליעפ :ה'זנופס :ןוגכ
.חמש
.25
אשונב .םוכיסה תומישמ קרפב תונכרצבו תומוסרפב לופיט ,לשמל האר
.261-253 'מעב 10 הדובע תמישמב תמוסרפהו "םיחמומה לע תוכמתסהה"
.26
ןוידב תוברתל ךוניחה וא "תונלבוס" תדוגא לש םירמוחהו תועצהה ,לשמל ,האר
רואל אצומה "גולאיד" תעה בתכו ךוניחה דרשמ תרגסמב רובידה תוברתלו
.ומעטמ
.27