ןושל-יפוריצב םידימלת תטילש
לע חוויד ,תרושקתה ןושלב םיחיכשה
יוסינ

קולירפ הצינאובמ .1
התיכ ףוסב) רמגה-תניחבל השדח תנוכתמ בוציעל יצרא יוסינ ךרענ א"נשת םידומילה תנשב
טלובה שודיחה .יגולונכטה ביתנה לש ם"מסמ-ר"מסמ םילולסמל תירבע ןושל עוצקמב (ב"י
.תמייקה הניחבה ןולאשב םייק וניאש ,"ןושלה עדי" קרפה תפסוה היה תידוחייה רמגה-תניחבב
הרוצב הכ דע ודמלנ אלש , 1 השדחה םידומילה תינכת ךותמ םיאשונ השיש ללכ הז קרפ
;תויזעול םילמ ;םירוציקו תובית-ישאר ;הימינומוה ;תופדרנ םילמ :יגולונכטה ביתנב תיתטיש
םירומה ולביק ,הניחבה תארקל .גנלסו בלשמ ,ןושל תומר ;ףנכ-תורמאו םימגתפ ,םיבינ
רמגה-תניחב ןולאשב וללכייש הבוח יטירפ לש המישר יוסינב ופתתשהש םידימלתהו
תויזעול םילמ ,(םיטירפ 49) םירוציקו תובית ישאר :םיאשונ השולש תרגסמב ,תידוחייה
םיבינו תויזעול םילמ םיאשונב הלא םיטירפ תומישר .(םיטירפ 26) םיבינו (םיטירפ 33)
.ןלהל ראותיש ףסונ יוסינל סיסב ושמיש

יוסינה תרטמ .2
םילמה רצוא םוחתב ,הנוילעה הביטחב םידימלת לש עדיה המ קודבל התייה יוסינה תרטמ
ב הטילשכ רקחמב רדגוה הז םילמ רצוא .(היזיוולט ,וידר ,םינותיע) תרושקתה ןושלב חוורה
תינויח הלא םיפוריצו םילמ תרכה .(םיירויצ ןושל-יפוריצ) םיבינבו תויזעול םילמ
לולע הלא םיפוריצבו םילמב הטילש רדעיה .הפ-לעבו בתכב םיטסקט תנבהל ונתוברתב
עוצקמכ דמלנה ,"עמשנהו ארקנה תנבה" םוחתב לשמל ,םיטסקט חונעפב דימלתה לע תושקהל
.ידוסי-לעה רפסה תיבב
היושע ,םיבינבו תויזעול םילמב םידימלתה לש הטילשה תדימ המ העידיה - תפסונ הרטמו
הארוהה-תועש רפסמ לש רתוי תקיודמ העיבק רשפאלו התיכב הארוהב הרומה תא ןווכל
.הלא םיאשונב תוצוחנה

רקחמה ילכ .3
. 2 םיבינו תויזעול םילמ :םיאשונ ינשב "ךמצע ןחב :דימלתל הדובע ףד" םשב ןולאש הנבנ
לומ םילמ-תדומע :םיפוריצלו םילמל םישוריפ לש רגאמ םג ללכו "רוגס" היה ןולאשה
.רדסה יפל אל ןולאשב וגצוה ,םילמה רפסמל ההז םרפסמש ,םישוריפה .םישוריפ-תדומע
תא תנמסמה תואה תא םושרלו ,(ףוריצה וא) הלמה לש שוריפה המ עובקל שקבתנ דימלתה
.הלמה לש ילאמשה הדצב שוריפה
לוכה ךסב .םיטירפ 26 - םיבינה תמישרו םיטירפ 33 הללכ "תויזעולה םילמה" תמישר
.עדי יטירפ 59 ןולאשב ועיפוה

םיבינו תויזעול םילמ ורחבנ ,םייעובשכ הכשמנש ,ץראב רוא םיאורה םינותיע תקירס תובקעב
ופתתשהש םירומל ןכמ רחאל הרבעוה םיעצומה םיטירפה תמישר .תרושקתה ןושלב םיחוורה
םיחיכש םיטירפ ובו ןולאשה הנבנ ךכו ,(ופיסוה ,וערג ,ורשיא) הילע םתעד וויח םהו ,יוסינב
.ונתעדלו םירומה תעדל ,םיישומישו
תרגסמב םיאשונה תא ודמלש הלאכ :םידימלת תויסולכוא יתש קודבל התייה יוסינה תרטמ
הז הנתשמב לפטל ונלוכי אל ,םינוש םיצוליא ללגב .םתוא ודמל אלש הלאכו ןושלה ידומיל
ותוא ודמל וא אשונה תא ודמל אלש ימכ ורדגוה רקחמב ופתתשהש םידימלתהו ,ונרקחמב
.יתונמדזהו יקלח ןפואב
.1991 ינוי שדוחב תותיכב ןתינ ןולאשה

רקחמה תייסולכוא .4
:תוצובק יתש םיווהמה ,םידימלת 213 הללכ רקחמה תייסולכוא
תומר" םינוכמה ,(תורגב תדועת אלב ,רמג תניחבל) יגולונכטה ביתנב םידמולה
."ד-ג
(1)

.(תורגב תדועתל) ינויעה לולסמב םידמולה
(2)

- א"י התיכ ידימלת ;הלעמו 15 ינב - 'י התיכ ידימלת :ליג תוצובק שולש הללכ הייסולכואה
.הלעמו 17 ינב - ב"י התיכ ידימלת ;הלעמו 16 ינב
ד-ג תומרב תותיכ 10 :דומיל תותיכ 11 ללכו ץראה יבחרב 3 רפס יתב 9-ב ךרענ יוסינה
.(א"י התיכ) ינויעה לולסמב תחא התיכו

:דומיל ילולסמו תותיכ יפ-לע םידימלתה תייסולכוא טוריפ ןלהל
תותיכ
'ת 22
'י התיכ
'ת 157
א"י התיכ
'ת 34
ב"י התיכ
םידימלת 213
כ"הס

דומיל ילולסמ
'ת 128
ם"מסמ
'ת 39
ר"מסמ
'ת 23
רמג-ת"מסמ
'ת 23
ינויע
םידימלת 213
כ"הס

יקלח ןפואב םתוא ודמל וא םיאשונה תא ודמל אל םידימלתה ,םירומה יחוויד יפ לע ,רומאכ
.יתונמדזה ןפואבו רתויב

תורעשה .5
:תורעשה יתש ונרעיש יגולונכטה ביתנב םידימלתה תייסולכוא תרכה ךותמ
ןושלב חוורה םילמה רצואב ותטילש תדימ ןיבו וב דמול דימלתהש לולסמה ןיב רשק םייק .א
ביתנב םידמולה רשאמ רתוי הבר הטילש ילעב םה ינויעה לולסמב םידימלת ;תרושקתה
.יגולונכטה
ןושלב חוורה םילמה רצואב ותטילש תדימ ןיבו דימלתה לש וליג ןיב רשק םייק .ב
.הז עדיב היילעה ןיבו ליגב היילע ןיב רשי סחי םייק ;תרושקתה

ןוימ ינחבמב לשמל) תירטמוכיספ הניחב לכב םויכ תלבוקמ םילמה רצוא תקידב
ףקות) דיתעב םידומילב החלצה אבנל תויושע ולא תוניחב יכ וליג םירקחמ .(הטיסרבינואל
.(0.4 יובינ
ךכ - תרושקתה ןושל לע ןומאש ימ לש םילמה רצואמ קלח םה םיבינו תויזעול םילמ ,לארשיב
תא הבר הדימב םיעבוקה ,םיבינבו תויזעול םילמב הטילשה ןיב רשק שיש חינהל רשפאש
.וידומיל לולסמו דמולה לש וליג ןיבו ,םיילולימה םירושיכה

םיאצממ .6
דומילה ילולסמ יפ לע תויזעול םילמב הטילשה
- יגולונכטה ביתנה ידימלת לש עדיה לע קהבומב הלוע תינויעה התיכה ידימלת לש עדיה
אבנ ל היושע םיוסמ םידומיל לולסמב תואצמיה רמולכ ,(ם"מסמב) 45 לומ 78 עצוממ ןויצ
.תויזעולה םילמה רצואב דמולה לש הטילשה תדימ יהמ

1 'סמ הלבט
תומכ
ןקת תייטס
עצוממ ןויצ
לולסמ
128
22.4
45
ם"מסמ
39
16.9
57
ר"מסמ
23
21.1
55
רמג-ת"מסמ
23
15.8
78
ינויע
213
23.0
52


.ליגב היילעה םע ם"מסמ לולסמב תויזעול םילמב הטילשה םג הקדבנ

תויזעול םילמ - 2 'סמ הלבט
תומכ
ןקת תייטס
עצוממ ןויצ
ם"מסמ תותיכ
22
22.2
48

95
22.6
46
א"י
11
18.5
32
ב"י
128
22.4
45


תיבב דומילה םרוגש הארנ .ליגב היילעה םע םיגשיהב היילע ןיא - ם"מסמ םידומילה לולסמב
רתויב םישלחה םהש ,ם"מסמ ידימלת .ליגב היילעה אלו ,םיגשיהה תא עבוקה אוה רפסה
.רפסה תיבב הרומה ךווית אלב עדי שוכרל ,הארנכ ,םילגוסמ םניא ,רקחמה תייסולכואב
היילע התייה אל - רקחמה תותיכב תויתטישב דמלנ אל תויזעול םילמ אשונהש ןוויכ
.ליגב היילעה םע םיגשיהב

וז ןיאש איה הרעשהה לבא ,ליגב היילעה םע םיגשיהב הדירי וליפא וארה רקחמה יאצממ
ביתנב םידומיל-לולסמ תרדגה לש תוינגורטהה ןמ תעבונה ,תירקמ האצות אלא ,העובק המגמ
.ץראה יבחרב םינושה רפסה יתב ידי-לע יגולונכטה

דומילה ילולסמ יפ-לע םיבינב הטילשה
תומר ידימלת לש עדיה לע קהבומב הלוע םיבינ אשונב תינויעה התיכה ידימלת לש עדיה
:ןלהל ראותיש יפכ ,ם"מסמב 25 עצוממ ןויצ לומ 49 עצוממ ןויצ ,ד-ג

3 'סמ הלבט
תומכ
ןקת תייטס
עצוממ ןויצ
לולסמ
128
26.6
25
ם"מסמ
39
23.1
26
ר"מסמ
23
18.4
19
רמג-ת"מסמ
23
24.6
49
ינויע
213
26.1
27


תויזעול םילמב הטילשה תמועל םיבינב הטילשה
םילמ אשונב (םינושה דומילה ילולסמב) הלוכ הייסולכואה לש עדיה יכ הלוע 3-ו 1 תולבטמ
.27 לומ 52 עצוממ ןויצ ;םיבינ אשונב עדיה רשאמ קהבומב הובג תויזעול
תרושקתה ןושלבו םוי-םוי ייחב חיכש תויזעול םילמב שומישהש ךכב הז ןותנ ריבסהל רשפא
בר תויזעול םילמ אשונב םידימלתה לש םדקומה עדיה ןכלו ,םיבינב שומישה רשאמ רתוי
,דומיל ירפסבש םיטסקטב תועיפומה תויזעול םילמ שרפל םיטונ םירומה יכ םג ןכתיי .רתוי
.הנבהל תוינויח ולא םילמש ןוויכ
דועב ,"ינוניב" ןושל בלשמ םלוהו רובידה-ןושלב רתוי חיכש תויזעול םילמב שומישה :דועו
ןושל בלשמ םיבר םירקמב םלוהו ,תישומיש הביתכבו רובידב תוחפ חיכש םיבינב שומישהש
."הובג"

יאשונ ינש ןיב יטנמס לדבהל בל םישל שי בלשמל םאתהב ןושלה-ישומישב לדבהה לע ףסונ
. 4 םדוסיבש הרופטמה תנבהב הכורכ םהב הטילשהו ,םיירויצ ןושל-יפוריצ םה םיבינ :רקחמה
איהש ,תיטרקנוק ,תחא הלמ תעדל םיבר םירקמב יד תויזעול םילמב טולשל ידכ וליאו
.תירבעב תקיודמ הליבקמ תיזעולה הלמל שי םירקמה בורבו ,שוריפה

דומילה ילולסמ יפ לע םיבינבו תויזעול םילמב הטילשה
4 'סמ הלבט
תומכ
ןקת תייטס
עצוממ ןויצ
לולסמ
128
19.4
37
ם"מסמ
39
15.9
43
ר"מסמ
23
16.9
39
רמג-ת"מסמ
23
17.0
65
ינויע
213
20.2
41


תואצמיהה יכ ררבתמ - םיבינו תויזעול םילמ - םילמ רצוא םוחתב וקדבנש םיאשונה ינשב
תמרב הרושק (ונלש חונימב "תורגב תוניחב" ושוריפ "הובג") רתוי "הובג" םידומיל לולסמב
ם"מסמב 37 עצוממ ןויצ לומ ,65 אוה עצוממה ןויצה ינויעה לולסמב .רתוי ההובג םיגשיה
.ר"מסמב 43-ו

רומא יביטקייבואה הגוויסש תורמל יכ ןייצל שי ,יוסינב הללכנש רמג-ת"מסמ תתיכל רשאב
לולסמ יגשיהמ וזה הייסולכואה יגשיה ולפנ ןולאשה ךרוא לכל ירה ,ר"מסמל לעמ תויהל
רפס תיב ותואב יכ חינהל ןתינ ,םגדמה לכב דבלב תחא התיכב רבודמש ןוויכ .ר"מסמ
ילוא וא ר"מסמ ידימלתכ םיגווסמ ויה רחא רפס תיבבש םידימלת רמג-ת"מסמ לולסמב םידמול
.ם"מסמ וליפא

(דומיל תונש) דמולה ליג יפ לע םיבינבו תויזעול םילמב הטילשה
םוחתב ויגשיה ןיבו (דומילה תנש וא) דמולה ליג ןיב רשקה אוה רקחמב קדבנש ףסונ ןיינע
.םילמה רצוא

5 'סמ הלבט
תומכ
ןקת תייטס
עצוממ ןויצ
התיכ
22
20.9
38

157
20.9
41
א"י
34
16.3
44
ב"י
213
20.2
41


,ליגב היילעה םע :תאז איה תנמתסמה תיללכה המגמה םיבינהו תויזעולה םילמה םוחתב
עצוממה ןויצה אוה 38 :יטא אוה ליגה םע םיגשיהה רופיש .םילוע םיילולימה םיגשיהה
.ב"י התיכ לש רתויב הובגה עצוממה ןויצה - 44 לומ ,'י התיכ לש רתויב ךומנה
.דרפנב םיאשונה ןמ דחא לכב הזה הנתשמה תא ךשמהב גיצנ

ליגה יפ לע םיבינב הטילשה לומ תויזעול םילמב הטילשה
תויזעול םילמ - 6 'סמ הלבט
תומכ
ןקת תייטס
עצוממ ןויצ
התיכ
22
22.2
48

157
23.1
54
א"י
34
22.7
47
ב"י
213
23.0
52


םיבינ - 7 'סמ הלבט
תומכ
ןקת תייטס
עצוממ ןויצ
התיכ
22
22.6
27

157
24.4
25
א"י
34
32.9
38
ב"י
213
26.1
27


תויזעול םילמ אשונב .7-ו 6 תולבטב ולבקתנש םינותנה תא יעמשמ-דח ןפואב ריבסהל השק
יכ רעשל ןתינ םאה .היגשיהב ןהילע הלוע א"י התיכו ,'י התיכ יגשיהכ ב"י התיכ יגשיה
תא ודמלש הלא םג ויה ,ןושל תעש שדחה דומילה רפס לש יוסינב ופתתשהש א"י ידימלת
?ןולאשב אטבתמ רבדהו ,תותיכה ראשמ רתוי רדוסמ ןפואב אשונה
.רתויב םיכומנה םה א"י התיכ יגשיה םיבינ אשונב תאז תמועל

הייסולכואה יגשיהמ קהבומב םיהובג היגשיהו) םגדמב הללכנש תינויעה התיכה יכ רוכזל שי
ןויצה תא "םילעמ" תינויעה א"י התיכ ינויצ ,ןכל .א"י התיכ איה ,(ד-ג תומר תרדגומה
54 ןויצ) טלוב רבדה תויזעול םילמ אשונב .ונלש םגדמב וללכנש א"י תותיכ לש עצוממה
העיפשמ וז הדבוע ןיא םיבינ אשונב וליאו ,(ב"י התיכב 47-ו 'י התיכב 48 לומ א"י התיכב
.(ב"י התיכב 38-ו 'י התיכב 27 :םינויצה לומ 25 ןויצ) המוד ןפואב

תויזעול םילמ םוחתב דימלתה יגשיה תא רתוי בוט תאבנמ דומיל לולסמב תואצמיה ,םוכיסל
.דמולה ליג רשאמ םיבינו
.אבה ףיעסב הלגתמ הז אצממ סוסיב

םינושה םילולסמב ,א"י התיכב םיבינבו תויזעול םילמב הטילשה
ויה וז הצובקב .(213 ךותמ) םידימלת 157 ,םגדמב רתויב הלודגה איה א"י התיכ תייסולכוא
יפ לע קודבל ונשקיב .ינויעו ר"מסמ ,ם"מסמ :דומיל ילולסמ 3-מ םידימלת לש תובושת ונל
םידמולה ליג ותוא ינב םידימלתה יגשיה ןיב ינושה המ (ךרעב 16.5 ליג) ליגה ךתח
.םינושה םילולסמב

תויזעול םילמב הטילשה - 8 'סמ הלבט
תומכ
ןקת תייטס
לולסמה

95
46
ם"מסמ
תומר
39
57
ר"מסמ
ד-ג
23
78
ינויע

157
45םיבינב הטילשה - 9 'סמ הלבט
תומכ
ןקת תייטס
לולסמה

95
19
ם"מסמ
תומר
39
26
ר"מסמ
ד-ג
23
49
ינויע

157
25םיבינבו תויזעול םילמב הטילשה - 10 'סמ הלבט
תומכ
ןקת תייטס
לולסמה

95
34
ם"מסמ
תומר
39
43
ר"מסמ
ד-ג
23
65
ינויע

157
41םיאצממ ינש שושיא ידיל םיאב רקחמה יאשונ ינשב א"י התיכ תייסולכוא לש בחור ךתחב
םילוע תויזעול םילמ םוחתב הייסולכואה יגשיה :דחאה .םדוק רבכ וראותש םיטלוב
.(25 ןויצה לומ 54 עצוממ ןויצ) םיבינ םוחתב היגשיה לע קהבומב
ינשב םיילולימה םיגשיהב תקהבומ היילע שי םידומילה לולסמב "היילע"ה םע :ינשה ןותנהו
65 ןויצו ר"מסמ לולסמכ 43 ןויצ ,ם"מסמ ךומנה לולסמב 34 ןויצ) ורקחנש םיאשונה
.(ינויעה לולסמב

םוכיסו תונקסמ .7
:ולא תונקסמ חסנל רשפא םיאצממה יפ לע
ןמ קהבומב הלודג תויזעול םילמב הלוכ הייסולכואה לש (םיגשיהה וא) הטילשה
.םיבינב הטילשה


הלא לע קהבומב םילוע (תורגבה תוניחבל) ינויעה לולסמה ידימלת לש םיגשיהה
םויכ םישגינהו) יגולונכטה ביתנב םידמולה ,"ד-ג תומר" םירדגומה םידימלתה לש
.(תורגב תוניחבל אלו ,רמג תוניחבל- ם"מסמ תמועל ר"מסמ - יגולונכטה ביתנב רתוי הובג םידומיל לולסמב תואצמיה
ו תויזעול םילמ םוחתב םיגשיה ןחבמב החלצהה תדימ יובינל דדמ שמשל היושע
.ם"מסמ ידימלת רשאמ רתוי וחילצי ר"מסמ ידימלת ;םיבינתונש רפסמב היילעה םע יללכ ןפואב הלוע םיבינו תויזעול םילמב הטילשה
.דומילה


היילעה (תקדבנה הייסולכואב רתויב םישלחה םידימלתה) ם"מסמ ידימלת ברקב
.תויזעול םילמב הטילשב היילעל תמרוג הניא ,המצעל איהשכ ,ליגב
רתוי בושח הנתשמ הארנכ אוה ,הרומ ידי לע ,התיכב יתטיש ןפואב אשונה דומיל
.ליגה םרוג רשאמ ,וז הייסולכוא רובע

תוצלמהו םוכיס
רגובמ לש םילמה רצואמ קלח םה ,תרושקתה ןושלב םיחיכשה םיבינו תויזעול םילמ
רישכמ שמש ל םייושע םיבינו תויזעול םילמ לע םיססובמה םיגשיה ינחבמ ,ןכל .ונתוברתב
ןושל יפוריצבו םילמב הטילשה תא יכ רעשל שי .תומרל םידימלת ןוימל יידמל ליעיו חונ
.רפסה תיב ילתוכ ןיב אקווד ואל הלכשהה תבחרה ךילהתמ קלחכ םיבר םיריעצ םישכור הלא
עיגהל םייושע ,םיכמות םייתביבס םייוריג םירסחהו ,השלח הביבסב םילדגה םירגבתמ
רפסה תיב לש ודיקפת .םילמ רצוא לש הלא םימוחתב רסח םע הנוילעה הביטחה תותיכל
םייקה לודגה רעפה תא םצמצל ידכ ,יתטישו רדוסמ ןפואב הלא םיידומיל םיאשונ תורוהל
.תורגבה תוניחב תארקל תנווכמה הייסולכואל "ד-ג תומר" תרדגומה הייסולכואה ןיב

תורגב תדועת אלב תותיכ ב"י םימייסמה םידימלתה תייסולכוא הווהמ ,ב"נשתמ םינותנ יפ לע
םיאכזה ,ינויעה לולסמב םידימלת וליאו .18 ינב ללכמ 37% (ד-ג-ב תומר םינוכמה)
םניא הנוילעה הביטחב םידמולה ןמ 30% .ןותנשה ללכמ 33% םיווהמ ,תורגב תדועתל
.ונרקחממ התלעש העפותה ףקיה תא ריאהל ידכ שי הלא םינותנב . 5 תותיכ ב"י ללכ םימייסמ

,תופדרנ םילמ ומכ - םילמה רצוא םוחתב םיפסונ םיאשונל רקחמה תבחרה יכ רעשל שי
ולעש הלאל םימוד םיאצממל איבת - םילמ ישודיחו םימינומוה ,םירוציקו תובית ישאר
.הז רקחמב

דומילה ירפסו (ט"משת) "יגולונכטה ביתנל העבהו ןושל" ,ד-ג תומרל םידומילה תינכת
,(ט"משת) הרומל הנבה ,העבה ,ןושל ;(ן"שת) ןושל תעש ;(ן"שת) ינש טבמב :םימייקה
םימוחתב םייקה רעפב ריכהל יוארה ןמ .הלא םיאשונב תישומישו תיגשומ הרשעה םיעיצמ
,תורגבל לולסמב םידמולה ןיבו ד-ג תומר ידימלת ןיב ,םיגשומהו םילמה רצוא לש הלא
.קרפה לע הלעתש תיכוניח המרופר לכב ןושאר דעצכ ומוצמצל תושעלו

א חפסנ

(3.11.92) ג"נשת ןוושחרמב ז"י ,ץראה יפ לע


ב חפסנ
תוברתהו ךוניחה דרשמ
יגוגדפה להנימה
םידומיל תוינכתל ףגאה
1991 ,א"נשתה ל"הנש

ךמצע ןחב :דימלתל הדובע ףד
העבהו ןושל

________________ :ה/דימלתה םש
(םיאתמה ביבס לוגיע ןמס) ב"י א"י 'י 'ט :התיכה
ינויע ,רמג-ת"מסמ ,ר"מסמ ,ם"מסמ ,ןווכה :לולסמה
___________________ :רפסה תיב

,הלועפה ףותיש לע הדותב
ב"י-'ז תותיכל העבהו ןושל תווצ
םידומיל תוינכתל ףגאה
:תורעהל םוקמ

תויזעול םילמ :אשונה
ישוריפ םיעיפומ ילאמשה רוטב .(תירבעה ןמ ןניאש) תויזעול םילמ תומושר ינמיה רוטב
תא תנמסמה תואה תא תיזעול הלמ לכ דצב םושר .רדסה יפל אל ךא ,תויזעולה םילמה
.הלמה דיל קיר םוקמ ראשה ,שוריפה תא עדוי ךניא םא .הלש ירבעה שוריפה

םויאב הוולמ הנורחא העדוה ,הערתא .א
____
יביטקייבוא
51-50
תישיא הייטנ אלל ,יניינע .ב
____
םוטמיטלוא
53-52
תונרעו ץרמ לעב ,ליעפ .ג
____
ילסרבינוא
55-54
יללכ ,ימלוע .ד
____
ילאודיווידניא
57-56
רשכ ,יקוח .ה
____
ילאוטקלטניא
59-58
ינחור ,חור-ראשו הנובת לעב .ו
____
ילאוטקא
61-60
הווהל ךייש ,ישממ ,יוושכע .ז
____
יביטקא
63-62
ללכל ךייש אל ,יטרפ ,ישיא .ח
____
היפרגויב
65-64
םייח תודלות .ט
____
גולאיד
67-66
תוירב בהוא ,ישונא .י
____
היטרקומד
69-68
םיינש ןיב החיש ,חיש-וד .אי
____
ינמוה
71-70
ןלבוס ,םדקתמ ,שפוחב לגוד .בי
____
היגולונכט
73-72
םעה ןוטלש לע ססובמה לשמימ .גי
תויוכז-ןויווישו
____
ימיטיגל
75-74
םדאה לש ותשגרה לע ססובמ ,ישיא .די
תישיאה ותייאר לעו
____
ילרביל
77-76
עדי ,םירמוחה דוביע תרות .וט
ישומיש-יעדמ
____
םומינימ
79-78
טעומ ,רעזמ ,רתויב הנטקה תומכה .זט
רתויב
____
וכופיה) םומיסקמ
("םומינימ"
81-80
אשונב םיפסאנה םיירפסמ םינותנ .זי
דקפימ ,םיוסמ
____
וכופיה) יביטקייבוס
("יביטקייבוא"
83-82
רתויב הלודגה תומכה ,ברימ .חי
____
הקיטסיטטס
85-84
רבדמ ,םשאנ לע ןגמה ןיד ךרוע .טי
תוכזל
____
רוגינס
87-86
ןוממב רושק ,יפסכ .כ
____
הקיטילופ
89-88
תישונאה הרבחה יגשיה ,תוברת .אכ
____
ירלופופ
91-90
הנידמה יניינעב קוסיע ,תוינידמ .בכ
____
יסנניפ
93-92
קבאמ ,ביר ,ךוסכס ,תומיע .גכ
____
("יביטקא" וכופיה) יביספ
95-94
ביבח ,דוהא ,םסרופמ ,יממע .דכ
____
היצזיליביצ
97-96
המזוי-רסח ,שידא ,ליעפ יתלב .הכ
____
הרוזנצ
99-98
דוגינב) ןויע ירבד ,הטיש ,הרות .וכ
(ישומישל
____
טקילפנוק
101-100
םישאמ ,עבות .זכ
____
("רוגינס" וכופיה) רוגטק
103-102
,םיבתכמ) םימוסרפ לש תרוקיב .חכ
םתצפה עונמל ידכ (םיטרס ,םינותיע
____
הירואית
105-104

םיעדמה תומש
(םייח ילעבו םיחמצ) יחה םלועה עדמ .טכ
____
היגולואיכרא
107-106
ריוואה גזמו םילקאה עדמ .ל
____
היגולויב
109-108
תוקיתעה רקח .אל
____
היגולואיג
111-110
יחה תרות .בל
____
היגולואוז
113-112
ץראה רודכ תפילק רקח ,המדאה תרות .גל
____
היגולורואטמ
115-114

ףנכ-תורמאו םימגתפ ,םיבינ :אשונה
.רדסה יפ לע אל ךא ,םיבינה ישוריפ םימושר ילאמשה רוטב .םיבינ םיעיפומ ינמיה רוטב
תא עדוי ךניא םא .(המגוד האר) בינה לש שוריפה תא תנמסמה תואה תא בינ לכ דצב םושר
.בינה דיל קיר םוקמ ראשה ,שוריפה

םגפ םג וב שיש בוט רבד .א
____
הנבל-שודיק לש תויתוא
117-116
הרושכ אלש יבמופב גהנתה .ב
____
וריעב איבנ ןיא
119-118
עוגפל לולעה רבד ,הלופכ הנכס .ג
והשועב
____
הב ץוקו הילא
121-120
תוטלובו תולודג תויתוא .ד
____
הוושה קמעל ואב
123-122
רבדב תמא לכ ןיא .ה
____
תורודל הייכב
125-124
דימתמו םייק ךרע ילעב םירבד .ו
____
יבצה ןרק לע ויתועמ חינה
127-126
ישנא לצא הכרעהל הכוז וניא םדא .ז
לע בורקמ ותוא םיריכמה ומוקמ
ויתוערגמ
____
(םיברב) ולישבת חידקה
129-128
ופסכ תא ריקפה .ח
____
הכמל האופר םידקה
131-130
םיברב םסרפתנ ומש .ט
____
תויפיפ ברח
133-132
שרוד ול ןיאש רבד ומכ .י
____
תלכת הלוכש תילט
135-134
ןיינעב ומיכסה ,םהיניב וותשה .אי
םיוסמ
____
ןיטינומ ול ואצי
137-136
היעבה ןורתפב בר ןמז טבחתה .בי
____
רהה תא ןידה בוקי
139-138
הפוקת ועיפשי ויתואצותש דבכ ןוסא .גי
הכורא
____
הכודמה לע בשי
141-140
םש לעב םדא לע ךמתסה .די
____
ןיכפוה הל ןיאש ןבאכ
143-142
הענמל םיעצמא טקנ הערה האב םרטב .וט
____
רצויה דיב רמוחכ
145-144
רמאנ בורל) םגפ אלל רבד וא םדא .זט
(הינוריאב
____
רעי אלו םיבוד אל
147-146
אושמ אללו םימחר אלל ,קדצ ןיד .זי
םינפ
____
ושידב רוש םוסחת אל
149-148
תוחלצה ףוצר ,םיענו לק ןיינע .חי
____
לזרב-ןאצ יסכנ
151-150
הזל הז םימיאתמה םירבד ינש .טי
____
לודג ןליאב הלתנ
153-152
םימרוג הדפקה יאו החגשה רסוח .כ
תותיחשל
____
םינשושב גוס
155-154
םיחוורלו הסנרפל רוקמ .אכ
____
דחא הנקב םילוע
157-156
הלודג החלצהב תחא תבב הכז .בכ
____
םיפיעסה יתש לע חספ
159-158
םיבושחה ןמ ,ובש םירחבנהו םיבוטה .גכ
ובש
____
בנגל תארוק הצרפ
161-160
טילחהל המ עדי אלו ססיה .דכ
____
(תחא העשב) ומלוע הנק
163-162
הדובעב קסועה םדאמ עונמל ןיא .הכ
הדובע התואמ האנה תבוט תמיוסמ
____
וב רופחל םודרק
165-164
ידיב ןותנה םדאל וא רבדל לשמ .וכ
.וחור לע הלועה לככ וב השועה והשימ
____
ותלסמ) ותלסו ונמש
(ונמשמו
167-166

םיילוש תורעה
,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,יגולונכטה ביתנל םידומיל תינכת ,"העבהו ןושל"
.ט"משתה םילשורי ,םידומיל תוינכתל ףגאה
.1
.26-24 'מע ,ב חפסנב עיפומ ןולאשה
.2
:רפסה יתב הלאו
ש"ע יתד ס"יב ;למרכה-תריט ןמפיש ש"ע ףיקמ ס"יב ;ןג תמר "טרוא" ךוניח תיירק
רפכה ;הרדח "למע" ןוכית ס"יב ;היבוט ראב - קוצ ש"ע ןוכית ס"יב ;אתא תיירק
"טרוא" ךוניח זכרמ ,שמש-תיב רבייש ש"ע "למע" ףיקמ ס"יב ;לוכשא ש"ע קוריה
.הווקת חתפ ,א "למע" ס"יב ;םי-תב
:(רפסה יתב רדס יפ-לע) יוסינב ופתתשהש תורומה
,הקייח-ןר הרש ,ןאירול המר ,בגר הויז ,ןהכ רתסא ,ררה הלאערזי ,זפרה הרובד
.סיירפ האל ,אנט ויז ,יסורס הרעי
.3
ןוכיתה רפסה תיב דימלת לש ינושלה וכוניחב בינה ,רינ לאפר :הארו
ראות תלבקל רוביח ,(1967) ז"כשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,לארשיב
.היפוסוליפל ר"ד
.4
.23 'מע ,א חפסנב המרגאיד האר
.5