,ךוניחה רש לצא ןוידמ םירבד ןורכיז
טרופסהו תוברתה

(8.12.1993) ד"נשתה ולסכב ד"כ:םיפתתשמ
טרופסהו תוברתה ,ךוניחה רש - ןייטשניבור ןונמא 'פורפ
טרופסהו תוברתה ,ךוניחהדרשמ ל"כנמ - ינשוש ןושמש ר"ד
טרופסהו תוברתה ,ךוניחה רשל ריכב רזוע - סדנרב רפוע רמ
תיגוגדפה תוריכזמה ר"וי - ןודרוג דוד 'פורפ
יתורפסו ינושל ךוניחל עוצקמה תדעו ר"וי - רימש הויז ר"ד
רודישה תושר לש ןושלה תצעוי - ןומר-רוגמלא תור 'בג
רפוס - רזע-ןב דוהא רמ
םידומיל תוינכתל ףגאה ,ב"י-'ז העבהו ןושל תווצ תרבח - שידג תינור 'בג
תירבעה תארוה לע זכרמ חקפמ - ןירג םהרבא ר"ד
יתד ךוניחל ףגאה ,תירבעה תארוה לע זכרמ חקפמ - ןזח םירפא 'פורפ
תירבעה ןושלל הימדקאה רבח - אנט דוד 'פורפ
םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל ס"היב - רינ לאפר 'פורפ
םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל ס"היב - בגר הניז ר"ד
הפיח תטיסרבינוא ,ךוניחל ס"היב - ןייטשניבור הרש ר"ד
םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל ס"היב - רנזור לחר 'בג
יאנותיעו רפוס - ולש ריאמ רמ

:רדענ
רפוס - עשוהי ב"א רמ

לע ביגהש ,ולש ריאמ רמ לש ורמאמ תובקעב השיגפה תא יתמזי
תועדומה הרבג הנורחאל .ג"נשתה ץיק לש ןושלב תורגבה תניחב
,הבותכ ןושלל הרובד ןושל ןיב רעפ םייק .ןושלב שומישה תויעבל
תכרעמ תא םידירטמ וללה םיאשונה לכ .םינושה ןושלה ידבור ןיבו
.ךוניחה
ןושל ןיב בוברע שי ,תרחא וא וז הדימב תשבושמ תירבע םיעמוש ונא
יתארק .רפסה תיבב תאז םיאור .תיתורפס ןושלו הבותכ ןושל ,הרובד
ויתועצה תאו תירבעה תארוה לע זכרמה חקפמה לש ריכזתה תא
עיצמ ינא .םירפוס ןכו ןושלה םוחתמ םישנא יתסניכ .בצמה רופישל
.חתפי ולש ריאמש

'פורפ
ןייטשניבור

,יח רוצי איה יתסיפת יפל הפשה .ילש תואיגשב םחליהל יתקספה
זאמ ופלח םינש 26 .המצע ינפב הרטמ אלו יתילכתו הנהמ ,שימג
;רמוחה הנתשה אל ינורקע ןפואבו ןוכיתה רפסה תיבב יידומיל םויס
- ע"על ו"ע ןיב ןיחבהל ןיידע הכירצ יתב םא .ונתשה םישגדהה ילוא
לפטל שי .הפשה תאנשל ונל םורגי םידלי "יוניע" .דספהב אצוי רכשה
תא םצמצל ךירצ יללכ ןפואב ;היוגש תירבעבו ךומנ םילימ רצואב
.םילעפ חותינבו דוקינב תושירדה
תעידי אלל םג ,טסקט ןיבהל תלוכי שי םישנאל ;יריבחת חותינ ,בגא
רעונ ינב םע בתכתמ ינא .בתכבו הפ-לעב העבה חתפל שי .ריבחת
םירבדה םה הלא .הדודר הפ-לעבו בתכב העבהה תלוכיש האורו
לע תעדה תא ונתיי םא ,הכפהמ היהת .תעדה תא םהילע תתל םיכירצש
םידמולה תא דירטהל ןיא .עוצקמכ םואנ לע ,האירק לע ,הביתכ
רפסה תיבב יתלביק אלש יפ-לע-ףא .הפשה תא ובהאיש בושחו ,תוטוזב
םירבדה דומיל תא ריאשהל שי .תירבע עדוי ינא ,ןושלב בוט ןויצ
גוחב וא רפסה תיבב ןושלב תדחוימ תוחמתהל ןושלב םיקימעמה
אלו הב שומישה ידי לע תשכרנ הנוכנ הפש .הטיסרבינואב ןושלל
.הסיסבבש תונורקעה דומיל תועצמאב

ולש רמ

תפש תדימל יבגל תורחא תונידמב םיינוכית רפס יתבב הרוק המ
?םאה

'פורפ
ןייטשניבור

שפחל ךירצ .תורחא תופשל תירבעה תא תוושהל ןיא קודקדה םוחתב
.םידימלתה לע קודקדה דומיל תא בבחל ידכ תויטקדיד תוטיש

ןומר-רוגמלא 'בג


.ינושלה ךוניחה םוחתב הלודג הכפהמ הלח הנורחאה הפוקתב
שמח ינפל .רתוי תרדוסמו רתוי תיתטיש תויהל הכפה העבהה תארוה
תועשב רוסחמ ללגב .הבוח תינכתכ הנבההו העבהה תא ונגהנה םינש
םיביחרמה שי ךא ,הניחב התוא תרגסמב הנבהו העבה ,קודקד ובלוש
תרגסמב ."הנבההו העבהה תודוסי"ב המלש הדיחי לש תינכת םידמולו
םגו הנבהו העבה םג בלשל השק דומיל תודיחי יתש לש הבוח ידומיל
תרשכה בייחמ םידומילה תינכתב לק יוניש לכ .ןושלה תעידי
ןהו הנבהו העבהב ןה םירומ תויומלתשה תומייקתמ ןכאו .םירומה
תויחנהב םייונישהו ,עוצקמל תויח וסינכה וללה םייונישה .רוביחב
.היצביטומ םירצוי הניחבב
םיבר םירומ .העבהו הנבה דמלל דציכ םירומה תא דמיל אל שיא
.הנבהו העבה דמלל םתלוכיב ןיאש ,ונעט ןושלל םיחמומ םמצע וארש
אלו ןושלה תעידיב הניחבב דואמ חילצהל דימלת היה לוכי ,רבעב
רוביח ךירעהל רתוי השק םג .הטוהר תירבעב הקספ בותכל תעדל
הנבההו העבהה לש הדימלה קוזיח ךילהת .הרוגס הלאש ךירעהל רשאמ
ןושלה תעידי לע רתוול םא :ימואל גרדב טילחהל שי ךא ,ךשמיי
תודיחי שולש תמרב דומיל תבוח גיהנהל וא העבהבו הנבהב זכרתהלו
.ןושלה תעידי םגו הנבהו העבה םג דמללו דומיל
תוארל שי .עוציבה יטרפ תא תעבוק הניא המצעלשכ םידומילה תינכת
רפס יתב 100-מ הלעמ ל שי .םירומה םה ימו םידימלתה םה ימ
תבלושמה תורגבה תניחב ןולאשב םילשכנ הלעמו 30% םהבש
.הנבהו העבה ,ןושלה תעידי תללוכה
המו םינחבנה ללכ תא בייחל שי ובש םומינימה והמ טילחהל ךירצ
םידמולש םידימלתו םירומ םנשי ,תאז תמועל .תורחאה תויורשפאה ןה
וחתיפ ןופצב "איגו רה" רפסה תיבב ,לשמל .ההובג המרב תובהלתהב
שמח תמרב תורגב תניחבל רושיא םישקבמ םהו ,תידוחיי ןושל תינכת
.דומיל תודיחי
םינחבנהו יגולונכטה ביתנב םידמולה םיבר םידימלת שי ,הלא תמועל
ןורחאה ל"כנמה רזוחב .היצביטומל םורגל שי םהל םג ,רמג תמרב
הטילש לש םומינימ חיכוהל ילב רמג תדועת לבקל רשפאש ,םסרופ
.ונתוברתו ונתוהז יבגל דואמ השק רסמ והז .תירבעב

ןירג 'בג


40%-ל א"נשתב 8%-מ תורגבה תניחבב םילשכנה זוחא הלע דציכ
?ג"נשתב

'פורפ
ןייטשניבור

הניחבהש הארה בושמהש רחאל .רתוי לק היה יוסינה יבלשב ןחבמה
תניחב רבחל ,ירעצל ,ןוכנל האצמ ןולאשה תדעו .ורימחה יידמ הלק
עובקל ךירצ םיוסמ ןולאשב םילשכנה זוחא אל ךא .ידמ השק תורגב
.תאזה הניחבה ןמ הברה ונדמל .ללכה תא

ןירג ר"ד
תניחב .םישרדנה םימוחתה לכ תא דמלל ןמז יד ןיא הנותנה תרגסמב
תא םיצממ םניא םירומה .עוצקמה לש תויתייעבה תא תפשוח תורגבה
.םידומילה תינכת

בגר ר"ד.ישוק הווהמ הזו 'י התיכ ףוסב רבכ תמייקתמ תורגב תניחב

ןזח 'פורפ

עדיה תא תוחפו הנבההו העבהה תא שיגדהל שי םימייקה םיאנתב
המרב םירחובה םידימלתה יבגל קר גישהל ןתינ תאזו ,יקודקדה
םיטסקט תנבהל בל תמושת שידקהל עוצקמ לכב הרומ לכ לע .ההובג
ךוניחל ינושל ךוניח ןיב בלשל םג שי .וידימלת לש העבהלו
.יתורפס

ןירג ר"ד

.רתוי השק תכפוה איה רתוי התוא םידמולש לככ .השק הפש - תירבע
לככש תסרוג ,רעונה ינב ברקב דחוימבו ,רובידה תוברת ,ונלצא
םאו .רתוי לבוקמו ענכשמ אוה ךכ ,עורפו גליע ,ףיפח רובידהש
ינא .ןימא אל בשחנ אוה ,ול םיגעול ,ידמ הבוט תירבע רבדמ והשימ
תויועט םיעטונ ."תירבע לש עגר" ליחתמש םעפ לכ וידרה תא רגוס
.םישנאב
תנבהבו ןושלה תעידיב תורגבה ןחבמ ידיל עיגה םייתנשכ ינפל
.םיחנומה תיברמ תא יתנבה אל .יתלשכנו וילע בישהל יתיסינ .ארקנה
ןיא .דמלל אל ,תירבע בותכל ךירצ .קזנ ףיסומ קר םידמלמש המ לכ
רבד .ךוניחה תכרעמב התוא וגישת אל םלועלו ,תירבע העבהב תומלש
ספדומ טסקט וא רפס טעמכ ןיא .תורחא תופשב םג םייק אל הזכ
תאצוה לכל ,ןותיע לכל .סופדל הנקתהלו הכירעל קוקז וניאש ,רחא
.םהלשמ ןושל תוינידמ שי םירפס
,תיטסילמרופ הרוצב םידמלמ םירומה .םירומה איה השלחה הילוחה
תונדסב .םיקפוא תורצ לע הבוגת אוה יתטיש דומיל ףדוע .עקר אלל
הצור ינא .רפסה תיבב ודמילש המ תא סורהל םיכירצ םירפוסל
ונא ;ןיינעמ וניא ןושלה חותינ .תוסנתה רתויו הירואית תוחפ תוארל
שי לכ םדוק .תישומיש הביתכ לגרתל שי .ונמא ןושלב םייח ירה
.םירומה םע "דובעל"
םירשקתמ םישנא ."האירב"ו הבוט הפש איה ,תונותיעב ,היחה הפשה
לש הובגה זוחאה תא םיאור ןיאו םרוצל םיספתנ עודמ .בטיה
?בוטה

רזע-ןב רמ


לש ךרדב תועוצקמה לכב הנבהו העבהה דומיל דודיעב ךרוצ שי
שבגתמה ןויערה .תודובע תביתכ תוברל ,הבורמ הביתכו בר לוגרת
לכב תודובע תביתכל הבוח תנדס םייקל אוה תיגוגדפה תוריכזמב
.תועוצקמה
תונשלב דומלל ךירצ ליכשמ םדא ,ךרע שי הפש לע דומילל םג
.תינרדומ

ןודרוג 'פורפ

תוארנ ןה יכ ,תוהובג םילימב שמתשהלמ ענמנ ינא .תחנ יא שח ינא
.תוכחוגמ

סדנרב רמ


התייה םינש רשעמ הלעמל תלעפומה םידומילה תינכתש רוכזל יאדכ
.הנמזב תינכפהמ
.ןושל ינוקיתו דוקינ רתיה ןיב ודמיל רבעב ?ללוחתהש יונישה המ
.ןושלב םיכילהת לשו תועפות לש הנבהל ןונישמ רבעמ היה יונישה
הבישח חתפמו תיעדמ הבישח דימלתה ןמ אופא שרוד ןושלה דומיל
.וז

שידג 'בג


.הדספהב אצוי הרכש - הנבמו חותינ לע שגדה תמיש


'פורפ
ןייטשניבור

תניחבל העבההו הנבהה תא סינכהל טלחוהשכ :העבהלו הנבהל רשא
ץלואמה הנבמה תא דומיל תודיחי יתש לש תרגסמה הביתכה תורגבה
דומיל תודיחי שולש ועבקנ וליא היה בטומ .בלושמה ןולאשה לש
תעידיו העבהה - םימוחתה ינשל דבוכמ םוקמ היה ןהבו תירבעב
.ןושלה תעידי תא םצמצל םישקבמ הז םוקמב .םא תפשל האיכ ,ןושלה
לשמל ךכ .ןושלה תעידיב םישגדהה תא שדחמ קודבל םוקמ שי ןבומכ
אוה וניניע דגנל התע דמועה קרפהו ,תועמשמ-ודהו רובחשה וסנכוה
.הקיטנמסה
.ךוניחה תכרעמל בר ישוקב סנכנ העבהו הנבה לש קרפה ידכב אל
םירשכומ םניא םירומה םגו הנבהו העבהב דימלת םדקל דואמ השק
.הז םוחתב קוסעל םייד
שי :ג"נשת תנשב בלושמה ןולאשב אבוהש טסקטה לע תרוקיבל רשא
היהי אלש ,םלשו רצק תויהל ךירצ ןולאשב טסקטהש ןובשחב איבהל
ורשוא וליא .רזגמ םושב עגפי אלש ,והשלכ רזגמל ןורתי םושמ וב
ךורא טסקט הניחבה ןולאשב איבהל היה רשפא דומיל תודיחי שולש
איה הניחבב הרטמהש ריעהל שי דוע .רחא טסקט לומ ודימעהלו רתוי
טסקט אלו ,דומיל רפס ךותמ טסקט ןוגכ עדימ טסקט לש הנבה קודבל
2 תמרב הניחבב אבומ ,תיניצר הסמ ןוגכ ,הדמע לש טסקט .יתורפס
.דומיל תודיחי

שידג 'בג?תואיצמל םמצע תא םימיאתמ העבההו ןושלה ידומיל םאה

ינשוש ר"ד

םילכ דימלתל תתל םישקבמ דומילה ירפסו דומילה תוינכת
.דיתעה םע תודדומתהל

בגר ר"ד


שומישה תמרב קר אל ,ולש םאה תפש תא דומלל ךירצ ליכשמ םדא לכ
.הנבמ לע תוננובתהב םג אלא

שידג 'בג


.םא תפש לע ןושל-אטמ דמלל ןיא

רזע-ןב רמ

ןושלה תא ןיבהל תלוכיה :דומיל ימוחת ינש ןיב ןיחבהל ךירצ
ינשל .המצע ןושלה - רבדלו בותכל תלוכיהו ,ןושל-אטמה - החתנלו
רובידל ,יתעדל ,שי תדחוימ תובישח .ןושלה דומילב םוקמ םימוחתה
התיכמ חוסינהו קודקדה יללכ יפ-לע רובידב קוסעל יואר .רוביצב
.תורגבה תניחבב וב ןחביהל ףאו ,תוהובגה תותיכה דעו 'א

ןומר-רוגמלא 'בג

.רסחה ביתכהו אלמה ביתכה תייעב הנשי

'פורפ
ןייטשניבור

.תרושקת לש יזכרמה דיקפתב םימצמטצמ םניא ןושלה יניינע
שי .תירבעה ןושלל הימדקאה לש תוכמסה הצוחנ םימיוסמ םיניינעב
.בתכ ןושל ןיבל רוביד ןושל ןיב ןיחבהל שי .ןושלל תוירחא ונל
םג ןושלל שי ?ןושלה תעידי לש יטרואתה דומילה תא לטבל םאה
תורפסה ירומו ןושלה ירומש איה חטשב תואיצמה .יתרושקת דיקפת
רוזחל ךירצ .םירשקתמ םניא םירבדה ךכ םושמ ,םירומה םתוא םניא
,תוברת שיאב םיניינועמ ונאש ןוויכ .תחא השקמכ תירבעה לע רבדלו
ךכל שי .העבהה ןיינעל בושח םוקמ תתל שי .םירבדה ןיב רשקל שי
ינא .ינויצ-ירבע-יתוברת רשקהב דליה לש ומוקמלו תונויצל רשק
עברא לש הבוח תירבעב הניחבה ןולאשב םייקלו ףיסוהל עיצמ
.תורפס ללוכ ,דומיל תודיחי

ןזח 'פורפ.הרז הפשב םגו וננושלב םג יעדמ עדי םישרוד

'פורפ
ןייטשניבור

תונקהל תירבעל הרומה ןמ םיפצמ .ידוחיי עוצקמ לע םירבדמ ונא
תועוצקמ תא הזה עוצקמה תרשמ ךכבו ,ןושל תויונמוימ םידימלתל
ירהש ,ןושלה לע עדי םג תונקהל שי תאז םעו .םירחאה דומילה
עוצקמה לא סחייתנ םא .תידוהיה תוברתה לש בושח יוליגב רבודמ
אל םידימלתהש ששח שי ,דבלב תויונמוימ הנקמה עוצקמכ תירבע
תדחוימה העפותה לעו תירבעה הפשה לש היתודלות לע המואמ ועדי
ןושלה תארוה תא ךופהל ךירצו רשפא .רוביד ןושלכ התייחת לש
תירבעה ןושלל הימדקאב םינוידה לש חותינ - המגודל ;קתרמ דומילל
:םיטביהה ינש לע תעדה תא אופא תתל שי .השדח הלימ תלבק ןיינעב
היוצרה היצרופורפה תא קודבלו ,ןושלה לע עדיו ןושלה תויונמוימ
תינכת עוציב לע הבר העפשה ןהלש ,תורגבה תוניחבב ףקתשמ רבדה)
.(םידומילה
ינש דצמו ,הניחבה ןולאשב ידמ בר םוקמ ריבחתל שדקומ ימעטל
תנבה רשוכ תא קודבל ידכ דבלב דחא טסקטב המ םושמ םיקפתסמ
תונורחאה םינשה הרשע שמח ךלהמבש ךכב ריכהל שי תאז םע .ארקנה
תנוכתמב ןהו םידומילה תינכתב ןה ,םיינכפהמ טעמכ ,םייוניש ולח
,תיוויטקינומוק תרגסמב איה העבהלו הנבהל תוסחייתהה .תוניחבה
.(טסקטנוק ךותב עקושמכ ספתנ טסקטה) םיוסמ יתרבח רשקה ךותב
םיבלשמ לש םמויק תוכזב הרכה ךות תיטסילרולפ איה הפשל השיגה
.םידומילה תינכת לא םג הרדח תיטסיווגניל-ויצוסה השיגה .םינוש
ןויד הנועט ,הפ-לעבו בתכב ,ןושלב שומישל תומרונה תבצה תייעב
,תילאיצנרפיד השיג לע ץילמהל שי תיתרושקתה הסיפתה יפ-לע .דרפנ
ןיבל ,דחא דצמ הסמ לש הביתכל ןושל תומרונ ןיב ,לשמל ,ןיחבהלו
.ינשה דצה ןמ ילמרופ-אל רוביד לע תולחה תומרונ

רינ 'פורפ
הלוכסא תמייק תורפס יבגל םג .עבוקה אוה הרומה לש תעדה בחור
םמצעל תושרהל םילוכי וז רמוח תולד .תורפס דמלל ןיאש תנעוטה
דומיל תא לטבל ,לשמל ,עיצהל םיזעמ ונייה אל .רתויב םיבוטה קר
.היגולויבה עוצקמב םיללכה
ךירצ תומרופר םישועש ינפל ןכל .הטיש לכב לבחל לוכי עורג הרומ
.הרומה דמעמ ןוקיתב ליחתהל

רימש ר"ד


:םיניינע העברא שיגדהל תשקבמ ינא
תא ללוכ רבדהו ,תוילאיצנרפידה ןורקעל בל םישל בושח
.תילאיצנרפידה תויביטמרונה
,ך"נתה לע המו .תורפסה קר אל תללכנ ןושלה לש הבחר הסיפתב
חרזאל השורדה תרושקתה תא ןבומכ תללוכ הבחרה הסיפתה ?לשמל
.תיטרקומד הנידמב
"הלפנ" ךא ,תורגבה תניחבב ללכיהל הרומא התייה הפ-לעב העבה
הבושח הפ-לעב יוטיבה תלוכי .תויביצקתו תוינוגרא תויעב ללגב
.היטרקומדהו תונלבוסה ןיינעל םג רתויב
.תירבעה תארוה ןיבל הנידמב חרזאכ םדאה דוקפת ןיב רשק םייק
.תכרעמל הבושח רוביצה לש תוברועמה םצע

בגר ר"ד,ןושלה תעידיב תבלושמה תורגבה תניחבב םידימלתה יגשיה חותינ
תיסחי החלצה :םינותנ ינש טילבה (11101 ןולאש) העבהו הנבה
(םינחבנה ןיבמ 60%-כ) גיאדמ ןולשיכו לעופה לש הרוצתה תולאשב
לע רתוול שיש ןאכמ קיסהל ןיא .םוכיס תביתכ לש העבהה תלאשב
בושח ;הפשב םיכילהתו תועפות דומיל לע ,הרוצתה תארוה
,םלואו .םהלש םאה תפש לש םינווגמה הינוגינל ופשחיי םידימלתהש
העיבצמ ךורא אל ידומיל עטק םכסל םידימלתה תיברמ לש םתלוכי-יא
ןיב ,רפסה תיבב הביתכב יוארכ םינמאתמ םניא םידימלת .ישוק לע
.תוטעומ ןה החופיטלו הביתכ תארוהל תוצקומה תועשהש םושמ רתיה
איה ידוסי-לעה ירבעה רפסה תיבב העבהה תארוה תמישמש קפס ןיא
תשקבתמ .םויכ תלבוקמה תרגסמב תירשפא יתלב וליפאו תבכרומ
תויונמוימ תא רפשל םידימלתה ולכוי הבש ,תיפולח הדימל תרגסמ
יגוס בותכל םהידימלתל עייסל םירומה ולכוי הבשו ,םהלש העבהה
.םינווגמ םיטסקט

ןייטשניבור ר"ד

,בויחה ןמ ילוא וב שי ןושלה תארוהל תורפסה תארוה ןיב בולישה
םידמול םיטנדוטסה יכ ,היעב היהת םירומ תרשכה תניחבמ ךא
ךכ לע ץילמהל ךירצש תויהל לוכי .ןושל וא תורפס וא הטיסרבינואב
.ןושל םגו תורפס םג ודמלי םיטנדוטסהש
.עוצקמה תארוה לש תויעדמ-יטנאל תורתוחה תועצהה לע ההמת ינא
בצמ רצונ הייגה ינוקית ןינעב .םימדוק םיבלשל הגיסנ ךכב שי
תעדה תא תתל שי .בתכב הניחבב הייגהה תא םיקדוב :ידרוסבא
.הפ-לעב הניחבל
שי .הניחבב איבהל ןתינש המ תא תוליבגמ תויגולוטסקט תויעב
.חישה רקחו הקיטנמס םידימלתו םירומ דמלל

רנזור 'בג


הניחבמ םכירעהל אלו ,םירוביח ןתמב תוברהל םירומל ץילמהל יוצר
םהיאשונ ויהיו ,תינונגס הניחבמ םרפשל קר אלא ,תינבמו תינכות
לכ יבגל םיינלבוס תויהל שי ,רמולכ .ויהי רשא םתעבה תורוצו
ךותמ התוא ןיבהל תוסנל ,דימלתה לש ותביתכ הנופ וילאש ןוויכ
לע םהש םירוביחב רבודמה .תרחא אלו ךכ ומצע עיבהל ולש ךרוצה
.תונדסב םיבתכנה ,םירופיס לובג
ךוניחה תכרעמב ךא .בשחמה :שדח רישכמ תונורחאה םינשב ונידיב שי
.ירבע םילילמת דבעמכ ולש ירקיעה שומישב הנוכנ לצונמ וניא אוה
לכב ,ומצע גצה לע וא בשחמה טלפ לע בושמ דימלתל תתל הרומה לע
.הדובעה תביתכב ותלוכי אישל עיגי דימלתהש דע ,ותביתכ יבלש

רזע-ןב רמ


ירומ .תורפסה ידומילב ןושלה ידומיל תא עבק ךרד ךורכל אוה לווע
םסחי תא םיליחנמ םהו ,ןושל דמלל םיבהוא דימת אל תורפסה
שיו ,תורפסה תבהאל חרכהב הרושק הנניא ןושלה תבהא .םהידימלתל
.אקווד תילקיסומ וא תיטמתמ הייטנב הכורכ איהש

ןומר-רוגמלא 'בג
רשוכל הגספ ןחבמכ "רמג תדובע" רוביח לש הבוח גיהנהל ץילממ ינא
ףתתשהל םתוא בייחל שי ךכ םשל .תירבעב םידימלתה לש העבהה
םירומ ףותישב ,םבלל םיבורקה םיאשונב תודובע תביתכל הנדסב
םידימלתה תנכהל הבושח המורת ךכב היהת .םירחא תועוצקממ
.הובגה ךוניחב בתכב העבה לש תושירדה םע דדומתהל

רינ 'פורפ

איה תירבעה .םידימלתב ןידה אוהו עובק ןותנ אוה םירומה רוביצ
"לע תעדל" ןיבל "תא תעדל" ןיבש טקילפנוקב .םינוש םידבר הלש הפש
תיביספ "לע העידי" ןיב ןיחבהל שי ךא ."לע תעדל" רתוי ךירצ
שי .םיישקל תמרוג איהש ךכב בשחתהל הכירצ הימדקאה .תיביטקאו
לע רומשל ידכ ץמאמ תושעל שי .םיטסקט תכירעב םילודג םילדבה
.םינוש םידברל תונוש תומר ןיב רשגה
הלודגה הקוצמה .השגדה רתיל תוכירצ םיטסקט תאירקו בתכב העבהה
שי ירוביצ ןויד לכב .הפ-לעבו בתכב יוטיבה רשוכב איה רתויב
ןודעומ" סינכהל ביצקת ןיא .תוחפ בושחו רתוי בושח ןיב ןיחבהל
.רפס תיב לכל "םיחוכיו
שי ,תירבע םיבתוכה םירפוס לש לודג רוביצ ץראב שיש ןוויכ
.תוניחבה תודעוול םהיגיצנ תסנכה ידי לע ףטוש ןפואב םהב רזעיהל
.םינוש םימעטו תונוש תושיג שי םירומ תרשכהב
עייתסהל ,דוקינ רסח ביתכה יללכ תגהנהל םייניב ןורתפ אוצמל שי
.ינושלה ךוניחה םודיקל בשחמב עייתסהל ןכו ,יקלח דוקינל בשחמב
'פורפ
ןייטשניבור


רנזור לחר :המשר