םייח 'פורפ לש ותאצרהל תורעה
ריבחתה תארוה לעןזור

םילשורי תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל רפסה תיב ,רינ לאפר 'פורפיפכ םירבדה תא יתארק .ןזור םייח 'פורפה לש תניינעמה ותאצרהב יתחכנ אל ינובאדל
תיבב תירבעה ןושלה תארוה לש אשונב םינש תורשע המכ קסועש ימכ .הטלקהה ןמ ומשרנש
.םירבדה ןמ קלח לע הבוגת ירבד ןלהל איבהל ימצעל השרמ ינא רפסה

תעידי" תורגבה ןחבמב .ןוכיתה רפסה תיבב ריבחתה תארוהל תיסחי בר ןמז שידקהל לבוקמ
דועב) 100 ךותמ תודוקנ 32 ("רובחשו ריבחת") ריבחתה לע קרפל תוצקומ "העבהו ןושלה
ברה לקשמה .(דבלב 15 - העבהלו ,תודוקנ 12 תוצקומ "םשה תרוצתו הגהה תרות" קרפלש
.ריבחתה תארוהב םיכורכה םינוש םיטביה לש שדחמ הניחב קידצמ הז םוחתל קנעומה

ותאצרה תא הז אשונל שידקהש לע ,ןזור םייח 'פורפה ,עדונה ןשלבל הבוט ריכהל יוארה ןמ
סחייתא ןלהל איבאש םירבדב .ךוניחל תוללכמב "תירבע ןושל" עוצקמה יזכרמ לש םורופב
.ריבחתה תארוה לש תורטמה תריקסל שדקוהש ,האצרהה לש ןושארה הקלחל רקיעב

...תיטרואית הבישח" לש חותיפ איה ,ןזור ריכזמש ,ריבחתה תארוה לש הנושארה תילכתה
תוילמרופה תוירוגטקה יוהיז יכ ,החנהה תעמתשמ וירבדמ ."תיטילנא הייאר לש תלוכיה
ילמרופ חותינ יכ ,הנומאל הרושק וז החנה .תטשפומ הבישחב דימלתה תא ןמאמ טפשמב
;םירחא םימוחתל הז רשוכ ריבעהל לכוי דימלתהש ךכ ,"לכשה תא ןמאל" יושע דחא םוחתב
רקחמה םלוא .הקיטמתמהו תיניטלה דומיל תא קידצהל ידכ ונמזב העמשנ המוד הנעט
ןיא .םינווכמ םינומיאב הוולמ דומילה ןכ םא אלא ,וזכ הרבעה תמייקש רשאמ וניא ינרדומה
םצע .תילמרופה הבישחה חופיטל יהשלכ המורת םרות יריבחת חותינב ןומיאש ,החכוה לכ
הדיעמ הניא ,םירחא תועוצקמב םג םיהובג םינויצ גישמ ריבחתב ןייטצמה דימלתש ,הדבועה
םתואב םיהובג םיגשיהל םתסה ןמ עיגמ יטילנא רשוכ לעב דימלת .והשלכ יתביס רשק לע
.הזכ רשוכ שרדנ םהבש תועוצקמ

תואכרמה) "הכלהכ םייונב" םיטפשמ תונבל רשוכה איה ,ןזור ריכזמש ,היינשה תילכתה
ןאכ סחייתהל ילבמ ."דואמ הרשכ הרטמ" תניחבב איה וז תילכת יכ ןייצמ אוה .(רוקמב
יתייעב "הכלהכ יונב" גשומהש ,קדצב ריעמ ןזור) "הכלהכ יונב" ירבע טפשמ והמ הלאשל
,"תמא ןמזב" םיטפשמ לש חוסינ רפשמ יריבחת חותינב ןומיאש ,ךכל החכוה לכ ןיא ,(ומצעלשכ
תאז םעו ,םיטפשמ הכלהכ חתנל םדא לוכי .הביתכב וא רובידב םייתרושקת םיכרצל רמולכ
.בתכב העבהב תושקתהל

תא לבקמ ןזור .בתכבו הפ-לעב םירדש לש הנבהה תלוכי חותיפ איה תישילשה תילכתה
,דימלתה לש היצטרפרטניאה רשוכ תא תרפשמ "תויריבחתה תודבועה תיינקה" יכ ,העיבקה
לש רשק רבדב תחכומ יתלב החנה הנומט הלא םירבדב םג .םייתורפס םיטסקט לש וז ללוכ
רשוכה תשיכר .םיטסקט ןיבהלו חנעפל תלוכיל יריבחתה חותינה רשוכ ןיב ןומיאב הרבעה
תכרעמ דימלתל הנקמ איה - רתויה לכל ;הנבהה רופישל הבורע תניחבב הניא יריבחתה
הניחבמ ("תונמוסמ" וא) תוגירח תוינושל תועפות חתנל לגוסמ היהי התועצמאבש ,תינושל-אטמ
.הרישב דחוימב ,תיריבחת

האור ןזור ."םיבלשמהו ןונגסה יגוס תרכהל ךוניחה" איה ,ןזור ריכזמש ,תיעיברה תילכתה
רשקה המ ,הלאשה הלוע תאז םע .םינוש םיבלשמ ןיב הנחבה תלוכיב "המוצע תובישח" קדצב
ספות ריבחתה" יכ ןייצמ ןזור ?םייבלשמ םילדבהל תועדומה תיינקהל ריבחתה תארוה ןיב
ןמ םלעתהל ןיא ירהו) רבדה ךכ םא םג ;"תונונגס ןיב הנחבהב רתויב דבכנה םוקמה תא ילוא
,ךכל תוחכוה שי ירה ,(עבמה לש יבלשמה יפואב בושח ביכר רדגב אוה םגש ,ינולימה דוסיה
חותינ לש רשוכה תשיכרב ללכ תינתומ הניאו ,ךרה ליגב רבכ תחתפתמ תיבלשמה הנחבהה יכ
לש דחא טביה רואיתל ילכ ונידיב ןתונ יריבחתה רשוכה :ןיחבהל יוארה ןמ .יריבחת
."תיבלשמ תועדומ" חופיטל יאנת תניחבב אוה ןיא םלוא ,םינוש םיבלשמ ןיב םילדבהה

וירבדב תראותמ ,תורגבה תוניחבב החלצהל םידימלתה תנכהב תאטבתמה ,תישימחה תילכתה
לע ליטהל לבוקמ תורגבה תוניחבבש איה ןזור לש תירקיעה ותנעט ."הקיחצמ תצק"כ ןזור לש
םיטפשמ קר הניחבב לולכל שי ותעדל ."חלכה ןהילע דבאש תוינושל תועפות" חתנל םידימלתה
איה ;ריבחתה תארוהל קר תעגונ הניא ןזור לש ותנעט ,ונתעדל .ונימי ןושלב םיליבק םהש
שי םאה ?ןוכיתה רפסה תיבב דמלל םישקבמ ונא תירבע וזיא :רתוי הבחר הלאשל תסחייתמ
םייסלק םיטסקט לע םג התוא ליחהל שי אמש וא ,דבלב ונימי ןושלל הארוהה תא ליבגהל
תלוכיה םלוא ;תיסלק תירבע לש הביתכב ונידימלת תא ןמאל םוקמ ןיאש ,רורב ?םייתורפסו
לש תיניירואה תוברתב בושח ביכרמ ,ונתכרעהל ,איה םינותנ םייסלק םיטסקט םע דדומתהל
תרושקתב םנמא םיצופנ םניאש םיינושל םינבמב ןוידמ אופא םלעתהל ןיא .ליכשמ ילארשי לכ
רפסה תיבב וידומיל ךלהמב םהב לקתיהל יושע דימלתה םלוא ,ונימי לש תינושלה
.הימדקאבו

היצקנופה" תא בלשל תורשפאה תניחבל ובורב שדקוה האצרהה לש ינשה קלחה
םיכרד שפחל ןזור לש ותצלמהל בל לכב םיפרטצמ ונא .ריבחתה דומילב "תיביטקינומוקה
םידדצב תוננובתה םג הב לולכלו ,ינכמה חותינל רבעמ לא ריבחתה תארוה תא ביחרהל
.ולש יטמר-יטמתה הנבמב רמולכ ,טפשמה ךותב עדימה תקולחבו םייתרושקת-םייטמרגפה
יכרד לש ,רפסה תיבב ריבחתה תארוה לכ לש שדחמ הניחבל דודיע םושמ שי ןזור לש וירבדב
.תורגבה תוניחבב ריבחתה םוחתב םיגשיהל קנעומה יסחיה לקשמה לשו הז עוצקמב הכרעהה
םינורחאה תורודה ינשב ולעש תושדחה תויריבחתה תוירואיתה רואל ,דחוימב ףוחד הז ךרוצ
.טפשמה תולובגל רבעמ לא יריבחתה חותינה לש הבחרהה רואלו

תרות לש םימוחתה דחא אוה ריבחתה .ריבחתה תארוה לש התובישחב זירפהל ןיא ,ונתעדל
שארב הנקמ ירבעה ריבחתה דומיל .הקיטנמסהו תורוצה תרות ,הגהה תרות לש ןדצב ןושלה
שי ןכא .ומצע ינושלה רשוכה רופישל םרות אוה םא בר קפסו ,ןושלה לע עדי הנושארו
תאז םעו ,םהלש םעה ןושלו םאה ןושל לע תועידי ןוכיתה רפסה תיב ידימלתל תונקהל םוקמ
.העבההו הנבהה רשוכ םודיקל םורתל הלאכ תועידי לש ןחוכבש ,הילשאה ןמ רמשיהל שי
םהידיב תתלו ירבעה טפשמה הנבמב הנבה םידימלתל תונקהל איה ריבחתה תארוה תרטמ
יתלב הרוצב םייונבה הלאכ םכותב ,םיטפשמ חתנל ולכוי התועצמאבש ,תינושל-אטמ תכרעמ
ריבחתה דומיל תא ןנכתל יוארה ןמ .םייתורפס םיטסקטב םיצבושמה םיטפשמ תמגוד ,תלבוקמ
.ךכל רבעמ אלו ,יוארה םוקמה תא ול קינעהלו ,תוילאירה תוילכתה יפ לע