דומיל ךרד תא ףקשל ןחבמ לע םאה
?עוצקמה

ץיברוה ירימ ר"ד לש הרמאמל הבוגת

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל רפסה תיב ,רינ לאפר 'פורפאיה "ירבע רוביח" יורקה עוצקמב תורגבה תניחב יכ ,התעיבקב ץיברוה ר"דה תקדוצ
,תיתרושקת הלועפכ העבהל תסחייתמה תינרדומה השיגה תא תמאות הניא איה .תיטסינורכאנא
ןיב ,תרושקת תלועפ לכ .םישנא לש הצובקל םדאמ וא ,םדאל םדאמ םירסמ ריבעהל התרטמש
,ץורעה ,ןעמנה ,ןעומה םה הב םיפתושהש ,תיתרושקת תרגסמ ךותב תכרענ ,בתכב ןיבו הפ-לעב
לככ ,יטנתוא רשקה ךותב "רוביח" היורקה הלטמה תא רגסמל שי ןאכמ .הביסנהו הרטמה
דימלתה .רשקה לכמ הקוחר םיוסמ אשונ לע רוביח תביתכ לש תיתרוסמה הניחבה .רשפאה
אופא תוארל רשפא .ללכב ותוא קיסעמ וניא ילואש ,ירקמ אשונ לע ןחובל וא הרומל בתוכ
תסרוגש יפכ ,"תיניירוא-יטנא" אקווד ואל) "תיתרושקת-אל תוליעפכ" ירבע רוביחב הניחבה תא
.(literacy לש תועמשמב ,תוניירואל תדגונמה הלועפ הביתכה השעמב ןיא ירהש ,ץיברוה ר"דה

תדדובמו התיכ יאנתב תכרענ איהש םושמ ,"תיעבט אל היצאוטיס" הבר הדימב איה הניחב לכ
הלאשה ,ןיטולחל תורגבה תוניחב תא לטבל םוקמ התע ןיאש חיננ םא ."ץוחבש תואיצמה" ןמ
,רשפאה לככ ,הלטמה תא ברקתש ךרדב דימלתה לש הביתכה רשוכ תכרעהל םיכרד שי םא ,איה
הלאכ םיאנת תריציל המודב ,(היצלומיס) הימדה יאנת תריציל ונתנווכ .יטנתוא ,יעבט רשקהל
לש רורב דוסי םנמא שי ,ץיברוה ר"דה העיצמש ,תיפולחה העצהב .לשמל ,הסיט יסרוקב
תכרענה הניחבה .שממ םייעבט םיאנתב תישענ הביתכה ןיא הלש העצהב םג ירהש ,הימדה
השיג דימלתל ןיא םלוא ,םירזוח םיבותכשו םיתימע םע תוצעייתה תרשפאמ הנדס יאנתב
יכ קפס ןיא ,תאז םע .(לשמל ,היירפסב תכרענ איה ןכ םא אלא) עדימה תורוקמ לא תישפוח
.תיתרוסמה ותנוכתמב "תורגבה רוביח"מ הפידע וזכ הניחב

תודובע קית לע ךמתסמה ,ךשמתמ בקעמ ךמס לע דימלתה לש העבהה רשוכ תא ךירעהל יוצר
(םירנא'ז) תוגוס לש הביתכ ללוכ קיתה ,תמיוסמ הפוקת ךשמב בתוכ דימלתהש ("וילופטרופ")
רחביש עוצקמב רמג תדובע ,םתסה ןמ ,היהת העבהה רשוכ תקידבל תרתוכה תלוג .תונוש
,םיקרפ ישאר תנכהל ,יטנוולר רמוח לש רותיאלו שופיחל םיצמאמ ועקשוי התנכהב .דימלתה
.הרומה םע תוצעייתהב דימלתה רחבי הדובעה אשונ תא ."םיתימע תאירק" םג היהת םימעפלו

ךרד אוצמל שי ,רמג תדובע לש התנכהב ביוחי דימלת לכ ובש בצמל עיגהל לכונש דע
.העבההו הנבהה - דימלתה לש םייניירואה וירשכ תא ,ןתינש המכ דע ,הנמיהמ הרוצב קודבתש
היהי העוציבש חינהל שי םלוא ,היוצר תורשפא איה ,ץיברוה ר"דה העיצמש יפכ ,הנדס תניחב
,הניחבה יאשונ לע םידימלתל שארמ העדוה ,ןכ לע רתי .םייניצר םיינוגרא םיישקב ךורכ
,"םיתימע תאירקל" רשאו .הביתכה לש שארמ הנכה רורגל הלולע "תיללכ הרוצב" וליפא
,םירבדה תייארב ךרע שי ןכא ,הביתכה ךילהתב ךכ לכ בושח ביכרמ הב האור תבתוכהש
לכב היוצר וז הלועפ יכ ןועטל רשפא ןכ םא .תפסונ תואר תדוקנמ ,חוסינהו ןכותה תניחבמ
הביתכה ןמ רכינ קלחש רוכזל שי .עוצקמ הזיאב הנשמ אלו ,טסקט תביתכב הכורכה הניחב
תא ךנחל העבהל הרומה לש ודיקפתמ ןכלו "םיתימע תאירק"ב הכורכ הניא ונלש "תיעבט"ה
לכב קקזיהל ילבמ ,רשפאש המכ דע ,תיביטקייבוא הרוצב ולש וירבד תא תוארל דימלתה
.ומצע לש רקבמהו ןעמנה תויהל דימלתה לע - תורחא םילימב .תינוציח תעד תווחל הרקמ

ךרד תא ףקשל ןחבמה לעש איה ץיברוה ר"ד לש הירבדמ תעמתשמה דוסיה תחנהש הארנ
,(םיגשיה תכרעה) הנוש הרטמ ול שיו ,םינוש םיאנתב ךרענ ןחבמה םלוא .עוצקמה לש דומילה
לוגרת - בתכב העבהה לש הרקמב) היוצרה דומילה ךרד תא תיטמוטוא ריבעהל ןיא ןכלו
לוגרתל .תורגבה תוניחב לש תנוכתמה לא ("תידומיל הלומה" לש הריווא ךותב הנדס יאנתב
שי ,תאז םע .ןהיניב הווש הרזג רוזגל ןיא ןכלו ,תונוש תורטמ ,רומאכ ,שי הניחבלו ףטושה
הביתכמ תורגבה תניחב :תכרעמה לא רסמ הריבעמ תורגבה תניחב לש תנוכתמהש רוכזל
םירומ ,העבהב תורגב תניחב תמייקש ןמז לכ .עוצקמה לש םידומילה תינכת תא הבר הדימב
.תוהובגה תותיכב רקיעב ,"הניחבל הנכה" לש ךרדב עוצקמה תא ודמלי םיבר

רשפאל םג בושח .תוניירואל ךשמתמ ךוניחב ךרוצה תא תכרעמל רידחהל יוארש ,ונל הארנ
תניחב" תא םילשהל תורשפא םע ,תונוש תומרב ןחביהל םידימלת לש תונוש תויסולכואל
סיסבה תמרב ונחביי םידימלתהש ,יוצר וז הביסמ .תורגב תדועתל תואכזל עיגהל ידכ "סיסבה
המרב הניחבל תשגל יאנת היהת וז הניחבב החלצהו ,'י התיכב וא 'ט התיכ ףוסב רבכ
וז היהת ךכו ,ארקנה תנבהב הניחבב בלושת העבהב הניחבה .ב"י התיכ ףוסב ,"הליגר"ה
ןה ,םיינשב וא ,דחא טסקטב שמתשהל רשפאי רבדה .תיניירואה תורישכב הניחב השעמל
ךרוצה רבדב רסמ ךוניחה תכרעמל ריבעת וזכ תנוכתמ .הביתכל יוריגכ ןהו הנבהה תקידבל
שורדל רשפא-יא ,תאז םע) העבההו הנבהה - תיניירואה תורישכה לש םידדצה ינש תא חפטל
.(ןיבהל שרדנ אוהש םיטסקטה לכ תמגודכ םיטסקט רוציל דימלתהמ