תויוגהנתה :לולכמכ תוניירוא
םיבצמו תיניירוא הבישח ,תויניירוא
םייניירוא

ךוניחל יקסניול תללכמ ,תוניירואל זכרמה - ר"ואמ ,רזע הנח ר"ד,השוע םדאש המ לכב הרושק הפשהש ןוויכמ .םדאה לש הפשה ידוקפתל הרושק תוניירואה
םגו םוימויה ייחב םג םילעופ ונא ובש םוחת לכ לש וסיסבב איה תוניירואהש רמול ןתינ
לעו (תידוקפת) תילנויצקנופ תוניירוא לע רבדל ןתינ אופא ךכ .םיירפס תיבה םייחב
תוניירוא" ןוגכ ,תויוניירוא לש םינוש םיגוס רידגהל רשפא .(תירפס תיב) תימדקא תוניירוא
רשקהה יפל לוכה - "תיתרוקיב תוניירוא" ,"תיברעמ תוניירוא" ,"םיבשחמ תוניירוא" ,"תידסומ
.שרדנה דוקפתה יפל וא

םירובס (Leland & Harste, 1994) טסרהו דנללש הביסה ילוא אוה תוניירואה יגוס יוביר
לוכיה הז אוה יניירוא םדא ןכש ,(whole literacy) "לולכמכ תוניירוא" לע בושחל ךירצש
;דועו תאז .הפשה לש הלא קר אל ,תונווגמ םינמיס תוכרעמ תועצמאב ומלוע תא טוונל
ךותמ שכרנ עדיה רבד לש ותימאל ךא ,םישנאבו םירפסב יוצמ עדיה ,םיפיסומ םה ,הרואכל
תועצמאבו םינוש תעד ימוחתב ,םדא ינב ןיב ,םיוסמ רשקהבו םיוסמ ןמזב ,םיסחי תכרעמ
,םינמיס תוכרעמב שימג שומיש העמשמ תוניירואה ,וז הסיפת יפל .תונווגמ םינמיס תוכרעמ
הפשה לש םינמיסה תכרעמב קר אלו ,(היצלומיס) הימדה תוכרעמ וא תויתוזח תוכרעמ ןוגכ
,רוביד ןוגכ ,הפש ידוקפתב שמתשהל תלוכיכ תוניירואה תא םירידגמ ונא ,ןכאו .הבותכה
תושירדל םאתהבו םינוש םירשקהב ,ינושל-אטמ עדיו תוננובתה ,הביתכ ,האירק ,הנזאה
.תונתשמה תויתביסנה

הפשה ידוקפת תועצמאב םייחה ךלהמב שכרנש והשלכ עדי לע ,הארנה לככ ,תתתשומ וז תלוכי
יתוזחה ץורעה ,בותכה ץורעה ,יתעימשה ץורעה :םינוש םיצורע תועצמאב שכרנ עדיה .םינושה
.בחרמב היישעהו הימדהה ץורעו

םייניירוא םיבצמ
'סמ חול) םינוש םייניירוא םיבצמב וכולהיתלו עדי תטילקל םינושה םיצורעב םישמתשמ ונא
םיעוריא םימייקתמ וכלהמבו ,תוחפ ילמרופ וא רתוי ילמרופ תויהל לוכי יניירוא בצמ .(1
.םדאה לש הפשה ידוקפתב תורושקה תויוליעפ םיברעמה ,םייניירוא

םייניירוא םיבצמ .1 'סמ חול
תוחפ םיילמרופ םיבצמ
רתוי םיילמרופ םיבצמ
החיש
םואנ ;גציה ;ןויד
תישיא הביתכ
הדימל םשל הביתכ
האנה םשל האירק
הדימל םשל האירק
האנה םשל הייפצ
הדימל םשל הייפצ
הימדה / בחרמב הייהש
הימדה / בחרמב הייהש

ידוקפתב העימשה ץורעב םישמתשמ ונא החיש לש וא םואנ לש ,גציה לש ,ןויד לש ךלהמב
;הנזאההו רובידה
הביתכה ידוקפתב בותכה ץורעב םישמתשמ ונא תילמרופ יתלבו תילמרופ הביתכ ךלהמב
;דחי םג האירקהו
;האירקה דוקפתב בותכה ץורעב םישמתשמ ונא האירקה ךלהמב
;הנזאההו תוננובתהה ידוקפתב יתעימשהו יתוזחה ץורעב םישמתשמ ונא הייפצה ךלהמב

קחשמ ןוגכ ,תואיצמה תיימדה לש בצמ :ונייהד) הימדההו בחרמב הייהשה ךלהמב וליאו
בחרמב תואצמתהה ץורעב םישמתשמ ונא (virtual reality - המודמ הביבס וא היצלומיס
.בחרמב תואצמתהה - בור יפ לעו האירקה םיתעל ,הנזאהה ,תוננובתהה ידוקפתבו

ואיבהלו ושרפל ,טלקנש המ תא ונחומב ךלהתל ונל םירשפאמה םינטלוקה םה וללה םידוקפתה
.ונלש תויוגהנתהה ךלהמב יוטיב ידיל

טסקט ייולת םיבצמ
ונא רשא טמרופ לכ .בותכ טסקטל חרכהב הנווכה ןיא ,"טסקט ייולת" םיבצמב רבודמשכ םג
החישה יבצמו םואנה יבצמ ,גציהה יבצמ ,ןוידה יבצמ ךכיפל ."טסקט" אוה עדימ ונממ םיבאוש
יולת תויהל לוכי הביתכה בצמ ;בותכ טסקט ייולת וא רובד טסקט ייולת תויהל םילוכי
;בותכ טסקט יולת אוה האירקה בצמ ;(הנומת ,טרס ,ןוגכ) יתוזח טסקט יולת וא בותכ טסקט
הימדההו בחרמב הייהשה יבצמ וליאו ,(ליעל רכזומכ) יתוזח טסקט יולת אוה הייפצה בצמ
.בותכ טסקט ייולת םג םיתעלו ,יתוזח טסקט ייולת םה

ייולת ,בותכ טסקט ייולת םייניירוא םיבצמב הבר הדימב םידקפתמ ונא תירפס תיבה הדימלב
ןחבנו בותכ טסקט ייולת םייניירוא םיבצמב התע דקמתנ .יתוזח טסקט ייולת וא רובד טסקט
.הלא םיבצמב ונתאמ תושרדנה תויוגהנתהה תא

literate ) תויניירוא תויוגהנתה לע תורבדמ (Brice-Heath & Magniola) הלוינמו 'תיה-סיירב
תיניירואה הבישחה תא ,השעמל ,תוביכרמ תויוגהנתה ןתוא .בותכ טסקט תויולת (behaviors
.(Wells & Chang-Wells, 1992) סלוו-גנא'צו סלוו יפ לע דמולה לש

תויוגהנתהה :ןהיניב ןוימדה לע עיבצמו וז לומ וז תושיגה יתש תא גיצמ 2 'סמ חול
יפ לע תיניירואה הבישחה יביכרמ - ןלומו (םש) הלוינמו 'תיה-סיירב יפ לע תויניירואה
.תויניירואה תויוגהנתהל םיליבקמה םיביכרמ ,(םש) סלוו-גנא'צו סלוו

תיניירוא הבישחו תויניירוא תויוגהנתה :תיתרוקיב הבישח .2 'סמ חול
תיניירוא הבישח
תויניירוא תויוגהנתה

םייזכרמ תונויער יוהיז

טסקטל שוריפ ןתמ
תויטנוולר
תוישיא תויוסנתהל רושיק
רושיקו הקדצה ;תויטנוולר
םירחא לש םיטסקטל רושיק
רושיקו הקדצה
םמע חוכיוו טסקטהמ םיקלח תרבסה
(תופולח) תוביטנרטלא תליקש
לע ךמתסהב תורעשה תאלעהו םירבד יובינ
טסקטה
קפס תלטה
תיתרוקיב - טסקטה לש הכרעהו האוושה
ל"נה תויוגהנתהה לע רוביד :ףוקיש
ל"נה תויוגהנתהה לע רוביד :ףוקיש

,תוישיאה תויוסנתהה םלועל וא םירחא םיטסקטל םרשקל ,םירבדה תא קידצהל תלוכיה
הלא לכ - תויניירואה תויוגהנתהה תא ףקשלו קפס םהב ליטהל ,םמע חכוותהל תלוכיה
םדאה לש תיתרוקיב הבישח .יניירואה םדאה לש תיתרוקיבה הבישחה תא ,םצעב ,םיביכרמ
הבישח .טסקטב םייזכרמה םירבדה לע דומעל רשוכל רבעמ איהש תלוכיה השוריפ יניירואה
םלועל וא םירחא םיטסקטל םרשקל ,םירבדה םע חכוותהל תלוכיה השוריפ תיתרוקיב
תופולח לוקשל ,קפס םהב ליטהל ,תופסונ הייאר תויווזמ םתוא תוארל ,תוישיאה תויוסנתהה
תיניירוא הבישח איה תיתרוקיב הבישח תורחא םילימב .תויניירואה תויוגהנתהה תא ףקשלו
ישיאה טסקטה לע "תולעב" תנגפה ,תויתרוקיב :םייזכרמ םיביכר השולשב יוטיב ידיל האבה
.םיניירואה םיעוריאה לע םתעפשהלו םיכילהתל תועדומו

םיטסקט תביתכ לש יניירוא טקייורפב ועיפוהש יפכ ,תיניירוא הבישחל תואמגוד המכ ןחבנ
םיטסקטה .וללה םיטסקטל םיתימע תובוגתו ינורטקלא ראודב םתחילש ,תרושקת יתימעל
,רפס יתב הנומש ורשקת וכלהמב רשא ,םיבשחמ תרושקתב תוניירוא טקייורפ ךותמ וחקלנ
תרושקת תימעל חלש דימלת לכ .ינורטקלא ראוד תועצמאב םמצע ןיבל םניב ,'ח-'ה תותיכ
ראודב לביקו ,(רפסה תיבב הדימלל רושקה ,והשלכ ינויע טסקט וא רופיס) בותכ טסקט
םיטסקטל .הבוגת ןתמ ךרוצל תרושקתה תימע בתכש טסקטו ולש טסקטל תורעה רזוח ינורטקלא
לע הבישח דעתמה ישיא הביתכ ןמוי אוהש ,"יגולאיד ןמוי" ףרוצ תרושקתה יתימעל וחלשנש
.(1996 ,רומו רזע) תיניירואה תוליעפה ךלהמ לעו הביתכה ךלהמ

:תיניירוא הבישח לשו תיניירוא תוגהנתה לש םיטביה המכ ונאצמ םידימלתה לש םיטסקטב
תיניינע סחייתהל תלוכיבו םירחא ובתכש םיטסקטה תניחבב יוטיב ידיל האב תויתרוקיב
לע "תולעב" ןיגפהל תלוכיב יוטיב ידיל תואב תופולח תליקשו קפס תלטה ;וללה םיטסקטל
תויוגהנתהה לכ לע "רבדל" תלוכיב אטבתמ ףוקיש ;םירחאה תורעהל דגנתהלו ישיאה טסקטה
,יניירואה בצמה לש תויתביסנה תושירדה תא ןיבהלו םיכילהתל תועדומ תולג ל ,תויניירואה
.הביבסב םירחא םע היצקארטניאה תועמשמ תאו ןעמנה תא ןובשחב איבהל :ונייהד

.ונתטישל ןתוא חתננו םידימלת לש הביתכל תואמגוד ןאכ איבנ ל"נה טקייורפה ךותמ

םיטסקטל תיניינע סחייתהל תלוכיו םירחא ובתכש םיטסקטה תניחב :תויתרוקיב .א
וללה
תלוכי וניגפהו (םינכתלו ירוטרה הנבמל) הביתכה גוסל םייטנוולר םינויפא והיז םידמולה
םייבלשמה םינייפאמה תניחבמו תיקודקד-תינושל הניחבמ םהיתימע לש םיטסקטה תא ןוחבל
התהיזש ,'ז התיכמ הדימלת לש הירבדב הלוע הביתכה גוס לש םינויפא יוהיזל המגוד .םהלש
היה ךירצ הביתכ לש הזכ םגדבש הרבסו הלש תרושקתה תתימע לצא הביתכ לש םיוסמ םגד
:הבתכ איה .היעבה ידצ ינש תא ריאהל

המ ,דגנ םיקומינ םג יבתכתש יאדכ...דסומב הנישה דעב םיקומינ ידמ רתוי שי
...ךלש רוביחב ךכ לכ אצמנ אלש

:ולש תרושקתה תימע לש ותביתכב םייבלשמה םינייפאמלו ןושלל סחייתה 'ז התיכ דימלת

"הפאש" :ומכ םוי םוי לש םילימב שמתשהל לוכי ךניא ,רוביח בתוכ התא םא
.ההובג הפשב שמתשהל ךירצו רוביח הזש םושמ ,"זמזמל"ו

ישיאה טסקטה לע "תולעב" תנגפה :תופולח תליקשו קפס תלטה .ב
:רעונ ינותיעב ןדה הלש טסקטה יבגל הל הריעהש תיטנדוטסל הבתכ 'ז התיכמ הדימלת

הזה טפשמה ,יתעד יפל ."היטרקומדה לש הרימשה בלכ" איה תונותיעהש יל תבתכ
,רעונה ינותיעל תוחפו "בירעמ"ו "תונורחא תועידי" ומכ םוי ינותיעל םיאתמ
.ילש רוביחל ותוא יתסנכה אל ןכל

ןהירחאו ןכלהמב תוישיאה תויוגהנתהה לע "רבדל" תלוכי :ףוקיש .ג
:ובתכ 'ה התיכמ תונב יתש

ךא .םיניינעמ ונל וארנ םיאשונה לכש ללגב אשונה תא רוחבל השק ונל היה
תרושקתה התייה ךיא ונתוא ןיינע יכ ,הז אשונב רחבנש הטלחהל ונעגה ףוסב
.ונלש םירוהה ויח ךיאו םעפ

.םירחא םע תיניירוא היצקארטניאלו ןעמנל סחייתה ןעומה ,ףוקיש לש תיניירוא תוגהנתהב
:וילא ותביתכ תא ןוויכו ןעמנל ותועדומ תא ףשח 'ה התיכ דימלת :המגודל

יתרכזנ עגר ותואב לבא .ול םמעשי אלש וילא תונפל ךיא :ישוקב יתלקתנ
:טפשמב
.ותוא ןיינעל יתחלצה תמאבו ,ימצע יתייה זא "ךמצע היהת"


תויניירואה תויוגהנתהל סיסבכ םדוק עדי
שוריפ ןתמו םייזכרמה תונויערה יוהיז :ונייהד ,(2 'סמ חול) תונושארה תויוגהנתהה יתש
ןה הלאש םירובס םיבר םידמול .תיתרוקיב הבישח לע חרכהב תודיעמ ןניא טסקטל
לע הרזחב םיארוקכ םיקפתסמ םה ללכ ךרדבו ,רפסה תיבב תופוצמה תויניירואה תויוגהנתהה
ןווכתה אוה המ" רמולו בתוכה לש וילענל סנכיהל ןויסינבו טסקטב םייזכרמה תונויערה
תרבסהו םיבותכה םירבדה "םוכיס"ש הסיפתה תא שיחמהל הלוכי האבה המגודה ."בותכל
.תידומיל הביבסב תושרדנה תויניירואה תויוגהנתהה תגספ םה בתוכה לש הנווכה

העבה" םשב רצק יאנותיע רמאמל ביגהל ושקבתנ ידוסי-לע ימדקא דסומב םירגוב םידמול
ןלהל .(1991 רבמבונ ,"רבד" ןותיעב םסרפתה) רזע ןב דוהא תאמ "קופד עוצקמ - בתכב
:תחא הבוגת

"קופד עוצקמ - בתכב העבה" ,רזע ןב דוהא לש ורמאמ םוכיס
רבעב םידימלתה לש בתכב העבהל הנושאר הדוקנ .תודוקנ יתשל סחייתמ רמאמה
.םויכו רבעב עוצקמל הרומה לש ותשיגל היינש הדוקנו ,םויכו
ןהבש תויועט ןקיתו בתכב העבהל סחייתה הרומה רבעב יכ ןעוט רזע ןב דוהא
העבהל תועגונה תורבוחב שמתשמו םיקוח סימעמ הרומה םויה תאז תמועלו לקתנ
רזע ןב דוהא .םידימלתה לש םירוביחב תועיפומה תויועט ןקתמ וניאו בתכב
.תירבעה תעידיב ןוחטיב רסוח שח הרומה יכ ןעוטו יונישב הרומה תא םישאמ
איה הנווכהו ,בשחמה תועצמאב אוה ןושארה .תונורתפ ינש ןתונ רזע ןב דוהא
לע טסקטב ועיפויש םינוקיתהו ירבע טסקט לכ ובתכי םידימלת ריעצ ליגמש
.בשחמה תרזעב ושעיי הרומה ידי
םירפסה תואצוהב םיכרועו ,םימגרתמ ,םירפוס סויג אוה ינשה ןורתפה
.רפסה יתבב בתכב העבהה תואנדסל תונותיעבו
.םיישעמו םיינויגה ויתונורתפ ,רזע ןב דוהא לש וירבד םע המיכסמ ינא

םירבדה לע הדמע איהש ,הלוע הירבדמ .ותוא םכסל אלו רמאמל ביגהל השקבתנ תדמולה
אוה המ :ונייהד ,טסקטה לש "ושוריפ" המ ,םיארוקה ,ונל תחוודמ איהו טסקטב םייזכרמה
טסקטב בותכש המש בושחל הארנכ הלגרוה ןכש ,טסקטב בותכה םע המיכסמ םג איה .רמוא
רלסייג ירבדל אוהש ,"ימונוטואה טסקטה" תסיפת תא תמלוה וז הסיפת .יתועמשמו בושח אוה
בתוכב תויולתה תויועמשמ לעבו ולשמ תויוכיא לעב ,רשקה קתונמ עבמ (Geisler, 1994)
םייוצמ םישוריפהו תונווכה ,עדיה לכש הז ןבומב ,ארוק-ןיסח אוה "ימונוטואה טסקטה" .דבלב
רוזחלו בתוכה לש ותעד ףוסל תדרל תוסנל אלא ארוקל ןיאו ,דבלב בתוכה לש םהו טסקטב
.בתוכה תנווכ לע ולש םילימב

ךכ לכ הצוחנה תיתרוקיב הבישח תוכירצמ (2 'סמ חול ואר) תורחאה תויניירואה תויוגהנתהה
.הצובקמ קלחכ טרפב אלו ומצע טרפב בלה תמושת תא תדקממה הבישח ,ינרדומה ןדיעב
םינוש תורוקממ באשנש עדי ,דמולל שיש עדיה לע תתתשומ וז תיתרוקיב תיניירוא הבישח
ורכזנש הפש ידוקפת םתוא תועצמאב ותביבס לעו וייח לע היצלופינמ עצבל דמולל רשפאמהו
תא ריבסמ םדאה הבש ךרדה ושוריפ עדי (Banks, 1993) סקנב יפ לע .ןכל םדוק ןאכ
.התוא שרפמ וא תואיצמה

ייולת םייניירוא םיבצמבו ('וכו גציה ,ןויד ,החיש) רובד טסקט ייולת םייניירוא םיבצמב םג
:ןוגכ תויניירוא תויוגהנתהל םישרדנ ונא ('וכו םיינואזומ םיגצימ ,ואדיו ,טרס) יתוזח טסקט
,םמיע חוכיוו טסקטהמ םיקלח תרבסה ,םירחא ירבדל רושיק ,תוישיא תויוסנתהל רושיק
תויניירואה תויוגהנתההש אופא אצוי .חישב עבוהש המ ףוקישו םירבדה לש הכרעהו האוושה
יולת יניירוא בצמב קר אל ,יניירוא בצמ לכב יוטיב ידיל ואובי תיניירואה הבישחה וא
.בותכ טסקט

תויוסנתהה ךותמ םדאה ייח ךלהמב רבטצמ הז עדי .טסקטה לא בר עדי ומע איבמ ארוקה
.(1992 ,ןורמיש) ולש תוברה

,ןכותה םלועב העידי ,ןושלה תעידי" :הלא םיביכרמ יונבה םדוק עדי לע רבדמ (ו"נשת) לארש
עמושה ,ארוקה) םדאה ליעפמ ושרפלו טסקט ןיבהל ידכ .(229 'מע) "חישה תרכהו םלוע עדי
ןה ןורכיזהמ םדוק עדי תפילש"כ לארש ידי לע תרדגומ תומכסה תלעפה .תומכס (ןנובתמה וא
תעדותב תומייקה תומכסה ןיב תומיע לש הלועפל ןהו טסקטה ךותבש םירעפה רושיג ךרוצל
איבמ םדאש רמול ןתינ ,תורחא םילימב ."וינפלש טסקטה ןיבל הז גוסמ טסקט יבגל ארוקה
:םיאבה םיביכרה תא טסקטה לא ומע
;ב"ויכו תויתרבח תומכסומ תרכה ,יטילופ עדי ,ינושל עדי ללוכה םלוע עדי .א
;טסקטה גוס םע תמדוק תורכיה .ב
.טסקטב םיעיפומה םינכתה םע תורכיה .ג

,יטרקניסוידיא ןפואב (יתוזח וא רובד ,בותכ) טסקטל ביגהל םדאל רשפאמ הז םדוק עדי
רושיק :תורחאה תויניירואה תויוגהנתהה יוטיב ידיל תואב ןאכ .ידוחיי-ימצע ןפואב :ונייהד
תורעשה תאלעה ,טסקטה םע חוכיו ,םירחא לש םיטסקטל רושיק ,תוישיאה תויוסנתהל
םדאה לוכי םדוק עדי סיסב לע קר .וללה תויוגהנתהה לכ ףוקישו טסקטה תכרעה ,תויאמצע
תופולח לוקשלו ,קפס וב ליטהל וא קידצהל ,ומלועל טסקטה לש תויטנוולרה תא לוקשל
.טסקטב עצומל

בותכש המל קר סחייתהל לוכי םתסה ןמו ,רשקה לוטנ טסקטל לבגומ םדאה םדוק עדי ילב
םידימלתל עיצהל הייטנ שי ידומילה ךרעמב .בתוכה לש ותעד ףוסל תדרל תוסנלו ומכסל ,וב
תויוגהנתהה יתש תא קר םינמזמ ןכלו םהילא "םירבדמ" םניאש ,רשקה ילוטנ םיבר םיטסקט
.רזע ןב לש רמאמה םוכיס תמגוד ,רפסה יתבב וללה תויניירואה

תויטקדיד תוכלשה
ידכ דמולה לש םדוקה עדיה לולכמ תא ןובשחב איבהל הלוכי התיכב הארוהה תינכת
וילא "ורבדי"ש רשקה ייולת םיטסקט ןווגמ ול עיצהלו תיניירוא-תיתרוקיב הבישחל וליבוהל
תובוגתב תונשנו תורזוח תויוסנתה .ולש הדימלה םוחתלו ומלועל םייטנוולר ויהיו
.תויוצרה תויניירואה תויוגהנתהל דמולה תא ליבוהל תולוכי הלאכ םיטסקטל תויתרוקיב
לש ןמויק םצע תא תועדומל הלעמ אוה ןכש ,דחוימב בושח תויניירואה תויוגהנתהה ףוקיש
היצמיטיגל ןתמ .ליבקו יטנוולר הבוגת בחרמ דמולה ידיבש הדבועה תאו הלאכ תויוגהנתה
.םינוש םייניירוא םיבצמב בושו בוש ןליעפהל דמולל רשפאי וללה תויוגהנתהל

,(1992 ,רזע) ולש עקרה יפל דמול לכל תומיאתמה ,התיכב הארוה תוינכת תיינב ךרוצל
יוהיז .ותוהמ תא םג אלא ,דמולה לש םדוקה עדיה תא קר אל ןובשחב איבהל הרומה רומא
ןווכלו ולש הארוהה תוינכת תא תונבל הרומה לוכי ויתובקעב ןכש ,ינויח אוה עדיה תוהמ
רשא עדיה תוהמ תשחמה ךרוצל .רתוי יתועמשמ ,רחא עדיב םייק עדי רימהל וידימלת תא
תיאקירמא הרומ לש הרופיס תא התע איבנ ,ולש םידומילה תינכת תא הרומה הנוב וילע
1 .'א התיכב

תויניירואה ויתויוליעפ תא ליחתהל ,יאקירמא-םורד אצוממ דלי ,ימייחל הרשפא הרומה
ףתתשה אל הכורא הפוקתש רחאל תאז .דחוימב וילע בוהא היהש םוחת ,םיגד רויצב 'א התיכב
תוליעפה תא הרומה התנב הזה הרקמב .בותכלו אורקל בריסו התיכה תויושחרתהב דליה
לצאו ותיבב הגוהנ התייה גידה תכאלמ ןכש ,דליה לש יתוברת-ישיאה עדיה לע תידומילה
בורק היהש ,םיגדה אשונב דליה לש תוליעפה הדקמתה םינושארה םישדוחב .ותחפשמ ינב
םיגדה ירופיס תא רשקל ולחה התיכב םירחא םידלי .רפסה תיבל ץוחמ וקוסיע םוחתבו ובלל
דלי לע רפסמה רפס הריכמ ינא ,ןכ" :תיבב םהינפב וארק םהירוהש וא תיבב וארקש םירפסל
האיבה ןכמ רחאל .ימייח לש וירופיס תא אורק ל החמשו תרחא הדלי הרמא ,"גודל אציש
םוחתה הזכ ןפואב .םיירלופופ םינותיעו טקרמרפוסה ןמ םירצומ לש תויוות התיכל הרומה
עדי םע םידימלתה תא שיגפהל הרומל רשפא ,ולש עדיה םוחת ,התיכב דחא דלי לע בוהאה
תוינכת ,םינותיע ,תיבב םיארוקש םירפס :םהילא הבורקה תואיצמה ןמ חוקלה ירלופופ
.םינוש תודסומ לש םוסרפ ינולעו היזיוולט

םיבותכה םינמיסה יבגל םידליה לש םדוקה עדיה לע םג הארוהה תינכת תא התנב הרומה
,ירפס תיב ,ימדקא עדי אוה הלא הביתכ תומכסומ לש עדיה .הביתכלו האירקל םתועמשמו
.הדימלה ךלהמב יטמוטוא ןפואב דמולה ידי לע גצומהו "אוהש ומכ" שכרנה עדי
"עדי תדגה" הזכ עדי םינכמ (Scardamalia & Bereiter, 1987) רטיירבו הילמדרקס
.(knowledge telling)

התנע "?השוע תא המ ,הניבמ ךניאש הלימל העיגמ תאשכ" :תודליה תחא תא הרומה הלאש רשאכ
תוארנה תורחא םילימ הריכמ ינא םאה :תבשוחו הלימה לע תלכתסמ ינא .טושפ הז" :הדימלתה
לספסל הלש ןכשהש התנע תרחא הדימלת ."תויהל לוכי הז המ תבשוח ינא זאו ?הומכ
עדיה תא תודליה וליעפה וללה םירקמב .הלימה שוריפ המ הל דיגיו הל רוזעי םידומילה
.תלכשומ הרוצב םירחא םיבצמל ותוא ומשייו היצלופינמ וילע ושע ךא ,ןהלש ירפס תיבה
ותוא ,יביטמרופסנרט-ימדקא עדי וניגפה ךכבו ,ימדקאה עדיה לש הרמה ושע תודליה ,השעמל
.(knowledge transforming) "עדי תרמה"כ (םש) רטיירבו הילמדרקס לצא רדגומה עדי

יכ םא ,ףצר ינפ לע (1993) סקנב לצא םיעיפומ וז המגודב םירכזנה עדיה יגוס תעברא
.(1 'סמ םישרת) רחאל יאנת םהמ דחא ןיאו םיבקוע םניאםהל עייסל ךכבו ,עדי לש גוס לכ ןיבהל םהידימלתל עייסל םירומה לעש ןעוט (םש) סקנב
שרפל םידמולל עייסל ,ותעדל ,םירומה דיקפת .יביטמרופסנרט-ימדקא עדי תארקל םדקתהל
ךופהל ךכבו ,(תוחנההו היגולואדיאה ,םהלש םיסרטניאה) םמצע תא תוהזלו םהל הרוקש המ תא
םיעיפשמ םייתרבחו םייתוברת ,םיישיא םימרוגש םיאור םויכ ,ותנעטל .םייתרוקיב םיבשוחל
.יביטקייבואכ עדי םיגיצמ ונא רפסה תיבב םא םג ,עדיה לע

עדיה אוה יוצרה עדיה .'א התיכב הרומ התוא לש התדובעב ומגדוה וללה עדיה יגוס לכ
עדיה ,יתוברת-ישיאה עדיה .תירפס תיבה הארוהב םינווכמ וילא רשא ,יביטמרופסנרט-ימדקאה
תשולש לש הריבח .דמולה לש "םדוקה עדיה" תא םיביכרמ לבוקמה ימדקאה עדיהו ירלופופה
עדי"ל ,תורחא םילימב וא ,"עדי תרמה"ל דמולה תא ליבות וללה עדיה יגוס
אוה יביטמרופסנרטה-ימדקאה עדיל לבוקמה ימדקאה עדיה ןמ רבעמה ."יביטמרופסנרט-ימדקא
שוריפ ןתמו םייזכרמה תונויערה יוהיז) תונושארה תויניירואה תויוגהנתהה יתשמ רבעמה
לש תויטנוולרה תא ןוחבל תלוכיה .רתוי תוהובגה תויניירואה תויוגהנתהה לא (טסקטל
הבישחה איה ,וב רמאנל תופולח עיצהלו קפס וב ליטהל וא וקידצהל ,טסקטב רמאנה
.יביטמרופסנרט-ימדקא עדי הניגפמה הבישח ,םדאה לש תיניירוא-תיתרוקיבה

השולש סיסב לע "תרחא הארוה" ןובשחב םיאיבמ הארוהה תוינכתב הזכ עדי ליעפהל תנמ לע
רגתא ,(inclusion) לוליכה רגתא :(Rose, Meyer & Pisha, 1994) םייזכרמ םירגתא
.(engagement) תוברועמה רגתאו םזילאודיבידניאה

,םלוכל תווש תויונמדזה רשפאל תוכירצ םויה לש תותיכהש ךכל סחייתמ לוליכה רגתא
םיבלושמ וללה .ב"ויכו םישדח םילועל ,םיינתא םיטועימל ,םיכנל ,דחוימ ךוניח ידימלתל
.תורקיכו תוליעי יתלבכ ולגתה םרובע תודרפנ תוינכת ןכש ,תוליגר תותיכב

םיכרצ לע הנועה ךוניח ,ויד שימג ךוניחל סחייתמ םזילאודיבידניאה רגתא
םוקמהמ הדימלה םע דדומתהל טרפ לכל רשפאמה ךוניח והז .דמול לכ לש םיילאודיבידניא
.ול תידוחייה ךרדב רתוי ומצע אטבלו אצמנ אוה ובש

ךרדב םידמול םידימלת :ךוניחה םוחתב תחא אל רמאנ רבכש המל סחייתמ תוברועמה רגתא
יוסינ לשו יוליג לש תויוליעפ ךות םהלש עדיה תא לעופב םינבמ םה רשאכ ,רתויב הבוטה
.תיביספ הדימל אלו עדיה תיינבהב תיביטקא תוברועמ - רמולכ ,הייעטו

ריכהל ,הארוהה תוינכת ןנכתמ ,הרומה תא ליבוהל הלוכי וללה םירגתאה תשולשל תוסחייתה
תועצמאב םהלש עדיה תא תונבהל םהל עייסלו (Banks, 1993) וידימלת לש עדיה תוהמ תא
הדימלב ךכ לכ תיתועמשמה ,תיניירוא-תיתרוקיב הבישחל תוליבומה ולאכ ,תונווגמ תויוסנתה
.םויה

היפרגוילביב
'מע ,2 'סמ ,תובותכ תובשחמ ,"תוניירואה לש םייתוברת-םייתרבח םיטביה" ,(1992) הנח ,רזע
.לרב תיב ,ל"למ תאצוה ,14-9

הדימל תביבסב תיניירוא הבישחו תויניירוא תויוגהנתה חותיפ" ,(1996) ילינ רומ ;הנח ,רזע
'מע ,ביבא לת ,ךוניחל יקסניול תללכמ ,22 'סמ ןויליג ,ןושל תקלח ,"בשחמ תכוותמ
.84-64

תיירפס ,ןוחטיבה דרשמ ,טסקט תנבהו האירק לש היגולוכיספ ,(1989) ףסוי ,ןורמיש
.ביבא לת ,תרדושמ הטיסרבינוא

הסדה רפס ,"יארקמה טסקטב ותמגדהו ךילהתה :טסקטה ןיבל ארוקה ןיב" ,(ו"נשת) יבצ ,לארש
.תוקפה ןח ,ןליא רב תטיסרבינוא ,ןושלב םירקחמ תפוסא-רוטנק

Banks, J.A. (1993, June-July), "The canon debate, knowledge construction and
multicultural education", Educational Researcher, 4-14.

Brice-Heath, S. & Mangiola, L. (1991), Children of promise: Literate activity in
linguistically and culturally diverse classroom, NEA Professional Library.

Geisler, C. (1994), Academic literacy and the nature of expertise: Reading,
writing, and knowing in academic philosophy, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates Publishers.

Klein, A.M. (1989, November), "Meaningful reading and writing in a first grade
classroom," The Elementary School Journal, 90 (2).

Leland, C.H. & Harste, J.C. (1994, September), "Multiple ways of knowing:
Curriculum in a new key", Language Arts, 71, 337-345.

Rose, D., Meyer, A. & Pisha, B. (1994), "Out of print: Literacy in the Electronic
Age", In: N.J. Ellsworth, C.N. Hedley & A.N. Baratta (Eds.), Literacy, a
redefinition, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Assoc. Publishers, 55-59.

Scardamalia, M. & Bereiter, C. (1987), "Knowledge telling and knowledge
transforming in written composition", In: S. Rosenberg (Ed.), Advances in applied
psycholinguistics, Cambridge, MA: Cambridge University Press, 142-175.

Wells, G. & Chang-Wells, G.L. (1992), Constructing knowledge together, NH:
Heinenmann Educational Books.

םיילוש תרעה
3 'סמ ,תובותכ תובשחמ תרבוחב ירבע םוגרתב עיפומ הרומה לש אלמה הרופיס
Klein, A.M. 1989, ) ןיילק יפ לע רוקמה .לרב תיב ,ל"למ תאצוה ,ב"נשת
.(November
.1