תופיקש ןיב :ןותיעה ירמאמ תורתוכ
תומימעל

םילשורי ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,קולירפ הצינאובמ
,הגוסה תניחבמ .תימויה תונותיעה ךותמ םיינויע םירמאמ לש תורתוכב וקסעי ןאכ יירבד
היגוסב וא ילאוטקא אשונב תישיא הדמעל יוטיב שי םהבו ,הסמה לא םיבורק הלא םירמאמ
,ןהילושב וא תושדחה דקומבש םיעוריאל ולשמ תונשרפ גיצהל יושע בתוכה .יהשלכ תיכרע
הנווכ ךותמ היעבל ולשמ תונורתפ עיצהל וא םיוסמ ןיינעב תוינורקע תולאש תולעהל
,"המב"ה ונייהד ,םירמאמה לש םמוסרפ םוקמ .להקה תעד תא בצעלו םיארוקה לע עיפשהל
ךרואש תרושקת ץורע ,ןותיע אוה םוסרפה םוקמשכ .תרתוכה לש ירוטרה ןונגסה תא עבוק
תרתוכה היושע ילאוטסקטה רצומה תא קוושל ןוצרה םג ךכל ףסונשכו ,דבלב תחא הממי וייח
עייסת ןמזב ובו ארוקה בל תמושת תא ךושמתש ,תינקעצ וא תיטנקיפ ,הטוב :תיביסרגא תויהל
ןהו ,רתוי םכחותמו ןדועמ ןנונגסש תורחא תורתוכ םג םינותיעב שי ךא .רסמה תטילקב ול
עיגי וזכ תרתוכ לש האלמה תועמשמה לא .יומסו זמורמ ןפואב בתוכה לש הנווכה תא תוגיצמ
.ומות דע רמאמה תא ןויעב ארקיש ימ קר

תא יפולח חונימב וא) טסקטה לש "רוקיבה סיטרכ" תא םיניכמ רשאכ ,ארקנה תנבה ירועישב
בתוכה לש וקוסיע ,בתוכה םש םע דחי רמאמה לש תרתוכה תשמשמ ,(טסקטה לש "תוהזה תדועת"
.האירק-םורט לש בלשב םיבושח םיביכר םוסרפה דעומו ("המבה") םוסרפה םוקמ ,(רכזומ םא)
חותיפ .טסקטה תאירק ינפל תרתוכה ןמ תויפיצ חתפל םהירוממ םידמול םיבר םידימלת
יפ לעו (תיתמגמ וא תיתדבוע) תרתוכה לש הגוסל רשקהב - בוטה הרקמב - השענ תויפיצה
יתלב ןפואב ,בר ןמז התיכב םישידקמ םיבר םירקמב .(יטנקיפ וא יניינע) בותכה ןונגס
תאירק רחאל .טסקטה יבגל תונוש תורעשה חותיפלו תרתוכה "חונעפל" ,דקוממ יתלבו ןחבומ
ןמור לש ומויסב ומכ ,וכרפוה וא ותמאתנ םהיתורעשה םא תוארל םידימלתה םישקבתמ טסקטה
.ישלב

םיינויע םירמאמ לש תויתמגמ תורתוכב דקמתנ .תורתוכ תאירקל תרחא ךרד עצות הז רמאמב
לע םקמנ תורתוכה תא .(היצמרופניאו עדימ ירמאמ אל) תישיא הרימא םהב שיש ןותיעה ןמ
תרתוכ - רחאה והצקבו ,קימעהל ךרוצ ןיא התארוהבש ,הפוקש תרתוכ דחאה והצקבש ףצר
.התנווכ תפישחב הבשחמ תעקשה הכירצמה ,המומע

ןותיעה תורתוכ ןויפאל
?ןותיעה לש םיימינפה םידומעב עיפומה רמאמ תרתוכ לש הינייפאמ המ
ךומתל ארוקה תא ביהלהל וא עירתהל ,תרוקיב חותמל ,ענכשל ותרטמש טסקט לש תרתוכ
הלוכי הניא ירמאמ טסקט לש תרתוכ .תיתמגמ תרתוכ בורל איה תמיוסמ תונשרפב וא הדמעב
תועידיה) ןותיעב העידי לש תרתוכה ןמ הנושב ,טסקטה תאירקל ףילחת ,םירקמה בורב ,שמשל
תרתוכל עובק ןויפא ןיא תיריבחת הניחבמ .(ןותיעה לש םיינוציחה םידומעב תומסרפתמ
תחסונמה תרתוכ שיו ,(הלאש טפשמ ,יוויח טפשמ) ליגר טפשמכ תחסונמה תרתוכ שי ;רמאמה
ןותיעה תורתוכ חונעפ .(םיטרס וא תוזחמ לש ,םירפס לש תומשב גוהנש יפכ) ינמש ףוריצכ
הלכשהב םירושקה וא תושדחב םייוצמה םיאשונב (טעומ וא בר) ארוקה לש םדקומ עדי ךירצמ
.יתוברת ןעטמבו תיללכ

1 :דחא ןויליגמ יארקאב וטקולש תורתוכ הנה
ןופצב יגטרטסא ךפהמ
םיתרשמו םינודא דוע אל
לבלבתמ היה לוורוא םג .1996
השק תורגב
?םירוענה ןייעמ אצמנ םאה
הסירה יווצ ,בורקב

."תומימע"ו "תופיקש" םיחנומה דמצ תרזעב רידגנ רמאמל תרתוכה ןיבש תולתה ירשק תא
עוריאל תונשרפ הב עבוק בתוכה .הפוקש תרתוכ איה ןופצב יגטרטסא ךפהמ תרתוכה
הסיפתה יונישל םרוג יאבצה עצבמב האורו (1996 לירפא ,"םעז יבנע" עצבמ) "תושדח"בש
.ןופצה לובגב לארשי לש תיגטרטסאה

רורב אלו ,םותס רשקהה ךא ,בתוכה תדמע תא העיבמ םיתרשמו םינודא דוע אל תרתוכה
תרתוכה .הפוקש-יצחכ רדגות וז תרתוכ ;רבודמ םייח םוחת הזיאב וא העפות וזיאב קוידב
םג .וז העפות תללושו ,תודמעמ יסחיכ (םה ימ תעדל ןיאש) םיפוג ינש ןיב םיסחי תראתמ
ןד ןיינע הזיאב קוידב תעדל ןיא ןאכ םגו ("השק") הכרעהו טופיש שי השק תורגב תרתוכב
.רמאמה

ןיינעל ןורתפ תאיצמל רשקב הלאשו ההימת הלעמ ?םירוענה ןייעמ אצמנ םאה תרתוכה
אוה "םירוענה ןייעמ" ירויצה גשומב שומישה םא תרתוכה יפ לע תעדל רשפא יא .והשלכ
רסמה תניחבמ המומע איה וז תרתוכ ןכלו ,רשקה לכ םילוטנ םירבדה יכ ,ירופטמ וא ינוריא
.הלש

יפ לע םיגוס-תת השולש ל ימויה ןותיעב םיינויע םירמאמ לש תויתמגמה תורתוכה תא ןיימנ
:תרתוכב תעבומה הדמעה לש תושרופמה תדימ
רדגומ םייח םוחתב תשרופמו היולג הדמע הגיצמ תרתוכה- הפוקש תיתמגמ תרתוכ (א)
תרשפאמ וז תרתוכ .םייניב ךרד גיצהל וא "דגנ" וא "דעב" תויהל היושע הדמעה .רורבו
.אל וא ותוא ארקי םאו ותוא ןיינעמ רמאמה אשונ םא תוריהמב טילחהל ארוקל

רשקהה ךא ,("דגנ" וא "דעב") הרורב הדמעה וז תרתוכב - הפוקש-יצח תיתמגמ תרתוכ (ב)
עובקל םג השק םיתעל .בותכה קסוע םוחת הזיאב וא רבודמ אשונ הזיאב ןיבהל ןיאו םותס
החיתפה תקספב ןייעל ארוקה תא תבייחמ וז תרתוכ .תינוריא וא המימת :םירבדה תמינ יהמ
ומצעל ריהבהל ידכ (דחי םג תוקספה יתש תא אורקל וא) ולש םויסה תקספב וא רמאמה לש
.תרתוכבש םותסה תא

םג .הפוקשו הרורב הניאו תזמרנ הז גוסמ תרתוכבש הדמעה- המומע תיתמגמ תרתוכ (ג)
םינוש םירוכזא תועצמאב רסמה גצומ םיתעל .םיבר םירקמב רורב וניא אשונה לש רשקהב
הז גוסמ תרתוכב .בתוכה תנווכ לע דמלל תולוכיה ,תוילילש וא תויבויח ,תויצטונוק ילעב
טעמ אל שי .ויכרצל דבעשמ בתוכהש םימגתפ ירבשבו םיבינב ,ןושל תועבטמב בר שומיש שי
תורטופ ןניא ךא ,ארוקה בל תמושת תא תוכשומ ןה .ולא תומכחותמ תורתוכב תויטנקיפה ןמ
.ויקומינו בתוכה תדמע יהמ תעדל םיצור םא ,ולוכ רמאמה תאירקמ

תושרופמה תדימל :םיביכר ינשל ,ונתרדגה יפ לע ,אופא תסחייתמ ,תרתוכ לש תופיקשה תדימ
ינש לע "עדימ" קר .ולש םייחה םוחת וא רמאמה אשונ לש תוריהבה תדימלו בתוכה תדמע לש
.הלש רסמב היולג רמולכ ,הפוקש תרתוכה תא השוע הלא םיביכר

םיליגרת לש יטקדיד ךרעמ תועצמאב ולא תויתמגמ תורתוכמ תחא לכ דרפנב התע רוקסנ
תונעשיה :תוירקיע תויגטרטסא יתש לע ססבתת תורתוכה לש חונעפהו האירקה ךרד .דימלתל
.רמאמה לש תרגסמה יקלח לש תפרפרמ האירק ;יטנמס עדי לע

הפוקש תיתמגמ תרתוכ


1 ליגרת
:תרתוכ לכ יבגל ומשרו ןאכ תואבומה םירמאמה תורתוכ תא וארק
.העפותה וא אשונה והמ .א
,היגולויצוס ,ךוניח ,תרושקת ,הלכלכ :ןוגכ) רמאמה קסוע ובש םייחה םוחת והמ .ב
.(תואלקח ,הקיטילופ
?(...וא דעב) אשונב בתוכה לש ותדמע יהמ .ג

2 תורתוכה
יקסנלימס רהזי / היזיוולטל וכלת לא םישנא וה
רלסרטש הימחנ / םיקנבהמ ץועייה תא איצוהל
בינ לכימ / הרוזנצ ונל ובה
הנס הקבר / חוכ יאבל קוקז רגפמה
רנזואה סומע / ןולשיכב האדוה - "ןשע אלל הירגיס"
רואנ הירא / תוינידמ הניא הרבסה

2 ליגרת
.ןותיעה ןמ םירמאמ יקלחו תורתוכ ומלוצ םדוקה דומעב
'פורפ תאמ ?ץוח חוקיפ ץוחנ ימל :ותרתוכש רמאמה לש הנושארה הקספה תא םש וארק .א
3 .יאלג ןד
?תרתוכל הנושארה הקספה הפיסומש עדימה והמ .ב
החסונש יפכ ,אשונב יאלג 'פורפ לש ותדמע תא תאטבמ הנושארה הקספב הלימ וזיא .ג
?רמאמה תרתוכב

3 ליגרת
.ןועיט רוביחל תופוקש תויתמגמ תורתוכ שולש וחסנ
לארשי תנידמ ןיב רשקה וא טנרטניאב שומישה וא םירביא תלתשה :רוביחה אשונ תא ורחב
.תוצופתה תודהיל

4 ליגרת
."הרוזנצ ונל ובה" איה ותרתוכש ינויע רמאמב בלתשהל לכותש םכלשמ הקספ ובתכ
.('וכו ימוסרפ ,יתרושקת ,יטילופ ,יאבצ) הרוזנצב ךרוצ שי ובש םייחה םוחת תא וטרפ

הפוקש-יצח תיתמגמ תרתוכ


םירבדה לש רשקהה םלוא ,השוחנ הדמע תגצהב תונייפאתמ תופוקש-יצחה תויתמגמה תורתוכה
םויסה תקספ וא החיתפה תקספ תאירק וא רמאמה לש חיתפה תאירק .רורב וניאו םותס
.המולעתה תא ריהבהל תויושע

5 ליגרת
.רמאמה בתוכ לש יהשלכ הרימא תוליכמ תואבה תורתוכה
:םיינשל תויתמגמה תורתוכה לש רסמה תא וניימ .א
;תיעמשמ-דח תינקספ הדמע (1)
.הצלמה וא הכרדה (2)
.רמאמה קסוע ובש םייחה םוחתל וא העפותל ,אשונל זמר תרתוכב שי םא ונייצ .ב

4 תורתוכה
לט םהרבא / הבוט הרשפ הפידע
רונבא הנח / ןלוכמ הבוטה הטישה
רבנע םירפא / תוריהזב ךא ,ךישמהל
גלפ לכימ / ומיזגת לא ?תונעזג לג
ימע-ןב המלש / תיתרבחה תומיטאה ןדיע
רוצנמ הללאטע / תותיחש איה הילפא םג

אוהו העידי לש הרקיע תא וא רמאמה לש יזכרמה ןועיטה תא גיצמ חיתפה - (lead) חיתפ
דחא רוט ינפ לע ספדומ אוהש ךכב תרתוכה ןמ הנוש חיתפה .תושגדומ תויתואב בורל ספדומ
לש בחורה אולמ תא בורל תספות תרתוכה דועב ,רמאמה ףוגמ קלחכ ,דבלב םיינש וא
5 .העידיה
.תרתוכב תעבומה הדמעה תא שרפלו ריבסהל היושע רמאמ לש חיתפ תאירק

6 ליגרת
.ןותיעה ןמ תורתוכ עברא תומלוצמ ובש םדוקה דומעב ונייע
:ונעו תונורחאה תורתוכה יתש לש חיתפה תא םש וארק
?רבודמ םייח םוחת הזיאב ?המל הטיש - ןלוכמ הבוטה הטישה
?רבודמ םייח םוחת הזיאב ?בתוכה תעדל "ךישמהל" יוצר המ - תוריהזב ךא ,ךישמהל
.תופוקש תורתוככ (ב ,א) ליעל תורתוכה יתש תא וחסנ חיתפ לכב ףסונש עדימה יפ לע .ג

7 ליגרת
.רורב וניא םירבדה לש רשקהה ךא ,הדמע תועבוקה תורתוכ יתש ןותיעה ןמ ןאכ תואבומ
.(םויסה תקספ וא החיתפה תקספ) רמאמה ןמ תחא הקספ תאבומ תרתוכ לכ רחאל

.רמאמה קסוע ובש אשונה והמ וא םייחה םוחת והמ רמאמה ןמ הקספ יפ לע ונייצ
6 ןבארה תימלוש / תונואת רמוא ונלש ךוניחה לכ
רמאמה לש החיתפה תוקספ
שורדל רשפא .תופייעה ,תונבצעה ,םוחה לע רבדל רשפא .םינכוסמ םישיבכ לע רבדל רשפא
אוה ,ועבט םצעמ ,ילארשיה ךוניחהש ןוויכ ,הברה וליעוי אל הלא לכו .שיבכב הרטשמ רתוי
.תונואתל ךוניח
ינב תרבחב ומכ ,שיבכב יוארכ גוהנל עדיש ידכ ,םדאל ,ול תושורד תויסיסב תונוכת יתש
םע דלונ וניא שיא .תלוזה לש היחמה בחרמ דוביכ - היינשהו ,קופיא וא ןוסיר - תחאה .םדא
ךותמ - ףיקעה ךוניחה ןה ,רישיה ךוניחה ןה - ןתוא תונקהל רומאש אוה ךוניחה ;ולא תונוכת
.הביבסב תוננובתה

6 רצינש לאומש / ןיטולחל תרתוימ תקולחמ
רמאמה לש םויסה תקספ
דוביכ תצק ,םידדצה ינשמ בוט ןוצר תצק םעש תקולחמ וז .ןורתפ הל ןיאש היעב הנניא וז
,תבשה חור תרימש חיטבי םגו ,לוכה תעד תא חיניש ןורתפ הל אוצמל ןתינ ,תלוזה תעד לש
.תועד לש תומחלמב הגופהו םולש לש םוי איהש

8 ליגרת
ןפואב בתוכה תדמע תא גיצת תרתוכ לכש ךכ (7 ליגרתבש) תורתוכה יתש תא שדחמ וחסנ .א
.רמאמה ןמ הקספב בותכב ורזעיה .ףוקשו יולג ,שרופמ
.תיתמגמ תרתוככ וחסנ הדמעה תא .תולעהל יושע ארוקהש דגנ תדמע וגיצה .ב
.הפוקש-יצח הדמע וא ;הפוקשו היולג הדמע :םינפוא ינשב תרתוכה תא חסנל ולכות

המומע תיתמגמ תרתוכ


לעבו םינוש תעד ימוחתב בחר םלוע עדי לעב ,ליכשמ דעי להקל הנופ המומע תיתמגמ תרתוכ
ךרדב) הזרפרפ עצבמ רמאמה בתוכ .םיירויצ ןושל תועבטמו םימגתפ ,םיבינ לש רצואב הטילש
תא וא בינה תא ריכמ וניאש ימ .ותדמע קוזיחל "םסייגמ"ו םגתפה וא בינה לש (תיתמגמ ללכ
.בתוכה לש ותדמע תאו תרתוכב זמרנה תא ןיבי אל ,םרוקמב םגתפה

9 ליגרת
.תומומע תויתמגמ תורתוכ ןותיעה ןמ ומלוצ ובש םדוקה דומעב ונייע
.ןלהלש םימגתפהו םיבינה תמישר ךותמ םגתפ וא בינ תרתוכ לכל ומיאתה .א
םיבינהו םימגתפה
.(12-9 ,ד תלהק) קתניי הרהמב אל שלושמה טוחהו ...דחאה ןמ םיינשה םיבוט
.(9 ,ו רתסא) ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאל השעיי הככ
.(5 ,ז םירישה ריש יפ לע) ןשה לדגמב ןופס
.(םגפו ןולק תואכ "םתכ"ב ירופטמ שומיש) םתכ וילע ליטה
.ירוקמה ורשקה תאו םגתפה לש וא בינה לש ונבומ תא וריבסה .ב
תרתוכה ןמ תנמתסמה הדמעה יהמ (ירוקמה בינה לע ךמתסהבו) רתוי שרופמ ןפואב ועבק .ג
.(תרתוכה ןמ תרדענ איהש ףא) רמאמב הארנכ הנודנה היעבה וא העפותה יפלכ

10 ליגרת
"םתכ" םיגשומה תא הליכמ םתרתוכש םירמאמה ינש לש חיתפה תא םדוקה דומעב וארקו ורזח
:ונעו "ןש לדגמ"ו
?רמאמה קסוע ובש "םתכ"ה והמ .א
?"ןשה לדגמ" יוניכל הכוז דסומ הזיא ,רמאמה יפ לע .ב

11 ליגרת
תיכוניחה הייגוסה יפלכ 7 תיאנותיעה לש התדמע יהמ ורעש ?קרסמל קוקז חריק םאה .א
.וז היגולנא יפ לע ,חריקל קרסמ הרמאמ קסוע הבש
:טפשמה תא ומילשה .ב
...אוה עצומה ןורתפה תיאנותיעה תעדל
.ףוצח / ךרע לוטנ / יליווא / םעט רסח / יניצר / בושח / חלצומ / יבויח / ליעי

וא םייבויח תושגר ןעטמב רמולכ ,תויצטונוקב שומיש איה המומע תרתוכ חוסינל תפסונ ךרד
וא בינ לע תונעשיהה םיבר םירקמב .תמיוסמ העפותל וא םיוסמ גשומל םירשקתמה םיילילש
שיש היצטונוקה תא םג הירחא תררוג (סרוסמ ןפואב וא יקלח ןפואב אבומה) םיוסמ םגתפ לע
.םרוקמב םגתפל וא בינל

12 ליגרת
דקפמ לש תינבצעו תגעלנ ,תינויקומ תומד םליג ויטרסב .יתפרצ יאקימוק אוה סניפ-הד יאול
.ויתומישמב לשכנה הרטשמ
8 ?סניפ-הד יאול תרטשמ איה ותרתוכש רמאמב תילארשיה תיאנותיעה לש התדמע יהמ .א
.תיפולח תרתוככ שמשל לכותש הז רמאמל הפוקש תרתוכ וחסנ .ב

13 ליגרת
:םינוש םייח ימוחתמ םיגשומ השימח םכינפל
וטג
"קיפסמ" ןויצה
ריג ןבא
ךרפעל םולש
.דדוב יא

.םיוסמ םייח םוחתל ותוא וכיישו גשומה תא וריבסה .א
?ילרטיינ ?ילילש ?יבויח :גשומ לכל רשקנה (היצטונוקה) ישוגירה ןעטמה והמ .ב

14 ליגרת
יהמ .(שי םא) רמאמל חיתפה תאו אבה דומעב םיאבומה ןותיעה ירמאמ לש תורתוכה תא וארק
היצטונוקה לעו תרתוכבש "חתפמה גשומ" לע וכמתסה ?תרתוכ לכב עלבומב תעבומה הדמעה
.(13 ליגרתב םכתבושת יפ לע) ולש

15 ליגרת
:וז תרתוכ תחת יתמגמ רמאמ ובתכו (ךשמהב ואר) תחא תרתוכ ורחב
.תרתוכה תתתשומ וילעש (םגתפ ,בינ ,ףוריצ) ירויצה יוטיבה לש תועמשמה תא וררב .א
.תרתוכל רשקתהל יושעה והשלכ םייח םוחתמ היעב וא אשונ וחסנ .ב
:(תוחפל תוקספ שמח) םתחסינש אשונב םכתדמע תא ועיבה .ג
,םכתדמע תא וגיצהו אשונה תא וריהבה - החיתפה תקספב
,םכתדמע תא ומיגדהו וקמנ ,וריבסה - רמאמה ףוגב


.רמאמה תרתוכל התוא ורשקו םכתדמע תא ומכס - םויסה תקספב
.תמיוסמ תרתוכל םידימלתה ונקהש תונושה תויונשרפה ןיב האוושה התיכב וכרע .ד
תורתוכה
.(19.7.1996 ,בירעמ) רואנ הירא / ןקורתמה לוחה ןועש
.(1.7.1996 ,תונורחא תועידי) סקו-ליחי םירמ / םיתמ םניא םינקז םיחרזא
.(8.7.1996 ,בירעמ) ירנבא ירוא / ץצונה לכ אל
.(4.7.1996 ,בירעמ) בקעי בקעי / ?הלועל השה היאו
.(17.4.1996 ,בירעמ) יבגנה םייח / שורה יבנע

םישנא ןייפאלו רידגהל ידכ תירופטמ ןושלב ,םישמ ילב וליפא ,םישמתשמ רובידה בלשמב
לעב ,ךפהל וא ,"בהז בל ול שי" - יבויח ישוגיר ןעטמ לעב תויהל יושע רואיתה .םיבצמו
לע הדיעמ "חיטבא" וא "בהז" הלימה תריחב ."חיטבא לש שאר ול שי" - ילילש ישוגיר ןעטמ
תא ךירעמ ינא" :שרופמב רמול בייח רבודה ןיא לשמל ךכ .ורבד אשומ לא רבודה לש וסחי
וא םייוושכע םיגשומ שי .הז סחי האטבמ רבכ "בהז בל ול שי" הרימאהש ןוויכ ,"ינולפ
וא יבויח :עובק ישוגיר ןעטמ םהב קבדש םינוש םייח ימוחתמ ןושל תועבטמ ןכו םיירוטסיה
גשומב שומיש ןכלו ,ילילש רבד וב האורו "וטג" גשומה עמשמל הייחד שח ידוהי לכ .ילילש
םיתעל .שדח רשקהל תישוגירה העיתרה לכ תא ריבעמ רוקמה ןמ הנושו יוושכע רשקהב "וטג"
םתוא הנכי אוה "ןיד יכרוע" רמול םוקמב ,לשמל ,גשומב ימינוטמ שומיש השוע רבודה
אלב שי הז ירויצ-יפולח יוטיבל .ןיד יכרוע לש יתרוסמה שובלה אוהש ,"תורוחשה תומילגה"
.רבודה תמגמ תא יאדוול בורק תרשי אוהו ,רוחשה עבצב רושקה ילילש ישוגיר ןעטמ קפס

םירמאמ תורתוכ לש חוסינה ינפואב םג יוטיב ידיל םיאב ליעל וראותש ןושלה ישומיש
םשל תישוגיר הניחבמ ןועטו בחר םלוע עדי לע םינעשנ םירמאמה יבתוכ .תימויה תונותיעב
בתוכה ןיא ,תינוריא םיתעלו תמכחותמ איהש ,וז ךרדב .תויטנקיפו תויתמגמ תורתוכ חוסינ
;רפסל דיתע ןיא ,יתעדל" ,לשמ ל שרופמב רמוא וניאו אשונה יפלכ ותדמע תא יולגב חסנמ
,ךרפעל םולש" :המומע תרתוכב ורמאמ תא ריתכי אלא ,"תינורטקלאה תרושקתל ךייש דיתעה
סופדה םוחתו תולבאו הרובק יגהנמ םוחת :םינוש םימוחת ינשמ תבאושה תרתוכ - "גרבנטור
.זמרנה תא ןיבי - ארוקהו ,ואיצממו

םוכיס
ירמאמ תורתוכ לש ירוטרה ןונגסב דחא ןפ ריאהל איה ןאכ תעצומה ןוימה ךרד לש התרטמ
ןיב ,תורושק תרתוכה לש תומימע וא תופיקש .תרתוכה לש תופיקשה תדימ :ץראב ןותיעה
תא ,ןושארה שגפמב דימ ,וינפב ףושחל בתוכה לש ונוצרבו ארוקב תובשחתהה תדימב ,ראשה
(א) :םיכבדנ ינשב רזעיהל דמולל עצומ הפוקש הניא תיתמגמה תרתוכהשכ .טסקטה לש ותנווכ
;(םויסה תקספו החיתפה תקספ) תרגסמה תוקספ לשו (שי םא) רמאמה חיתפ לש תפרפרמ האירק
.(םילובכ םיפוריצ ,ימינוטמ קתעמו ירופטמ קתעמ ,תויצטונוק) יטנמס עדי לע תונעשיה (ב)

תא ביחרמ - תומומעו תופוקש יצח ,תופוקש - םיגוס-תת השולשל תויתמגמ תורתוכ לש ןוימה
תורתוכ לש תילאיצנרפיד הייארל דמולה תא ךנחמו תורתוכ לש חונעפהו האירקה יכרד
ירועישב .ןהיפ לע חתפל רשפאש תויפיצה חווט תניחבמו תוליכמ ןהש "עדימ"ה תומכ תניחבמ
םוכיסל ןושאר בלש שמשל םייושע רמאמל תרתוכ לש יפולח חוסינב םיליגרת ,ארקנה תנבה
תא תרשל היושע תורתוכ יגוסב וז הנחבה ,העבה ירועישב .בתוכה לש ותעד תפישחלו רמאמה
וא) ןועיטה רוביח תרתוכב ותדמע תא גיצי ןפוא הזיאב טילחהל וילע היהיש העשב דמולה
.בתוכ אוהש (עונכשה רוביח

היפרגוילביב
בר ,תמוסרפה תודוס :ךותב ,"תורתוכב רכמ תולובחת" ,(הנש ןיא) ידט ,שידג
.ןג תמר ,רכמ
,חישה-רקחב םינויע :ךותב ,"חיש-תודיחיכ ןותיעה תורתוכ" ,(ב"משת) לאפר ,רינ
,ןומדקא ,תירבעה הטיסרבינואה ,רינ 'ר ,ןיבוט 'י ,הקלוק-םולב 'ש תכירעב
.116-75 'מע ,םילשורי
,"םהינייפאמו תורתוכ יסופיט - תרתוכה" ,(1989) הגו ,ןועמש ;הצינ ,קולירפ
.65-58 'מע ,םילשורי ,תולעמ ,הנבה ,העבה ,ןושל :ךותב
,"ןותיעה תובתכ לש תורתוכב םיזמרהו םייתוברת םירוכזא" ,(ה"משת) הניז ,בגר
.154-152 'מע ,םילשורי ,תולעמ ,םוי םוי ייחב הקיטנמס :ךותב
ןיבל תורתוכה ןיב רשקה" ,(1991) לאונמע ,ןולא ;הילד ,בגש-חרק ;האל ,לט
,"תישיא הדמע אטבמה רמאמב - בתוכה 'לוק תמינ'ו תרתוכ" ,"הבתכב תואקספה
.162 ,151-150 'מע ,הדוהי ןבא ,סכר ,םירעשו םירועיש :ךותב

םיילוש תורעה
םיאנותיעה תומש .(1996 יאמב 31) ו"נשת רייאב ד"י ,ץראה ךותמ ןה תורתוכה
,ילילג יליל ,ןייטשניבור ינד ,ףיש באז :ןאכ אבומה תורתוכה רדס יפ לע
.יזגלא ףסויו יפכפכ ירנ ,םולבנזור ןורוד
.1
,1.4.1994 ,7.1.1994 םיכיראתה ןמ ץראה ןותיע ךותמ תואבומ תורתוכה
,20.10.1987 םיכיראתה ןמ בירעמ ןותיע ךותמו ,23.2.1994 ,21.1.1994
.11.7.1996
.2
.9.2.1994 ,ץראה ךותמ
.3
,9.12.1993 ,3.2.1994 ,13.12.1993 :םיכיראתה ןמ ץראה ךותמ ןה תורתוכה
.9.3.1995 ,רמשמה לע ךותמו 8.7.1996 ,בירעמ ךותמו 14.1.1994
.4
,ןומדקא ,חישה רקחב םינויע ,רינ לאפר 'פורפ יפ לע חיתפה תרדגה
.ב"משת םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה
.5
רמאמה תרתוכ .14.7.1996 ,תונורחא תועידי ןותיע ךותמ ןבארה לש רמאמה
לש רמאמה .ןבארה החסינש תירוקמה תרתוכה הניאו ,ךרועה ידי לע העבקנ
.16.7.1996 ,בירעמ ןותיע ךותמ רצינש
.6
.24.1.1994 ,ץראה ,ךוניח יניינעב קסוע רלדנמ ילינ לש רמאמה
.7
.1.4.1994 ,ץראה ,םיק הנח תאמ אוה רמאמה
.8