1 ינושל ךוניחו תינושל תוינידמ

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל רפסה תיב ,רינ לאפר 'פורפתמגוד ,םיירוביצ םיפוג ידיב תעבקנה ,תיללכ תינושל תוינידמ ןיב ןיחבהל יוארה ןמ
,ינושל ךוניח לש תוינידמ תייוותה ןיבל ,ל"הצו רודישה תושר ,תירבעה ןושלל הימדקאה
דקמתנ ןלהל ואבויש םירבדב .תונושה ויתוחולש לע תוברתהו ךוניחה דרשמ דקפומ הילעש
תוינידמ ןיב תמיוסמ הקיז תמייק יכ רוכזל שי תאז םע .ינושל ךוניחב תוינידמ לש תולאשב
.ינושלה ךוניחה םוחתב תומרונ תבצה ןיבל תמיוסמ הרבחב תיללכ ןושל

ינושלה ךוניחה םוחתב .דוסי-תוחנהמו תורטממ תרזגנ אוהש םוחת לכב תוינידמ לש העיבק
יכ ונל הארנ ?לארשיב םא-ןושלכ תירבעה תארוה לש תורטמה ןה המ :איה תיסיסבה הלאשה
דרשמל שגוהש חודב .הנורחאל לבוקמש יפכמ רתוי הבר בל תמושת דחייל שי וז הלאשל
,תנשוימ איה םידומילה תינכת" יכ רמאנ 2 תינושל תוינידמל זכרמה םעטמ תוברתהו ךוניחה
לבקתמ חודה תאירקמ .(2 'מע) "ינושלה ךוניחה לש תושדחה תורדגהה תא תמאות הניאו
םג אליממ אוה ןושלה תארוה םוחתב יתנפאו שדח אוהש המ לכש םיחינמ םיבתוכה יכ םשורה
תירבעה לש הארוהה תורטמ תא קודבלו רוזחל רתוימ הז היהי אל ,ונתעדל .יוארו יוצר
לבקל ןיאש ,קדצב ,םינעוט חודה ירבחמ ."שדחה" לע הדימה לע רתי ךמתסהל אלו ,םא-ןושלכ
שי יכו ,םויכ יתנפא אוהש םושמ קר ינושל ךוניחב לע-תרטמ גציימכ תוניירוא חנומה תא
ךוניחה לש הקיטקרפה יבגל וז הרדגהמ עמתשמה תא ןוחבלו ,תקיודמ הרוצב ורידגהל
לש לע-תרטמכ תוניירוא לש תמיוסמ הסיפת םילבקמ םא םג יכ ,ףיסוהל יוארה ןמ .ינושלה
יבלשב ןמוקמ תא עובקלו תויפיצפס תוילכתל וז הרטמ טורפל םוקמ שי ,ינושלה ךוניחה
לש יזכרמה ומוקמב תוניירואה לש התיצמת תא עובקל לכונ החנמ ןורקיעכ .םינושה ךוניחה
הקיטקרפל המוגרתבו םידומילה תינכת תבכרה תעב הזה ןורקיעה תא םשיילו ,טסקטה
.התיכב תידומילה

:םירושימ ינשב תונותנ םא-ןושלכ תירבעה תארוה לש תורטמה
תנבהו הביתכ רקיעב ,ןושלה תויונמוימ חופיט :תיניירואה תורישכה רושימ
;ארקנה
.1
.ירבעה קודקדב דוסי יגשומ לש תיתשת תיינקה :ינושל-אטמה עדיה רושימ
.2
.-לע הדימלב - ינשה רושימה וליאו -תא הדימלב דקמתמ ןושארה רושימה

תוניירוא" םשב תונכל אופא רשפא םאה-ןושלב ינושלה ךוניחה לש תינללוכה הרטמה תא
."סולפ

םג םהיניב דירפהל ךרוצה תא חרכהב תררוג הניא תורטמה ירושימ ינש ןיב וז הנחבה
:םינוש םיניינע ןיב ברעל הייטנה אוה אשונב ןוידב םיכורכה םיישקה דחא ,ןכאו .הארוהב
תוינידמ תייוותה ,רומאכ .הארוהה יכרדו םידומילה תינכת ,תויפיצפס תוילכת ,לע-תורטמ
םידומיל תינכת דימעהל ,("סובליס") תוילכתל ןתוא טורפל ,לע-תורטמ ךותמ תאצל תבייח
,דסומה יפוא יפ לע תומיאתמ הארוה יכרדל םידומילה תינכת תא םגרתלו ("םולוקירוק")
רתוול ןיא יתעדל םלוא ;וזכ השיגב תונרמשה ןמ שי ונתפוקתבש ןכתיי .םידימלתהו התיכה
רמולכ ,תירבעה ןושלה לש תרכונמו תקתונמ הארוה לש חפב בוש לופיל אלש ידכ הילע
."...ועדי אלש ןכתיי אל"ש םושמ םיוסמ קרפ דמלל שי - ןוירטירקה לש העיבק

תרשמ דציכ קודבל םיבייח "םירוביח" בותכל ב"י תותיכ ידימלתמ םישרוד ונא םא :המגודל
לכ ךשמב" יכ רמואה "לנויצר"ב קפתסהל אלו ,םאה-ןושל תארוה לש לעה-תורטמ תא רבדה
הביתכה לש רשוכה תשיכרל תיוויטמיטלואה החכוהה תא רוביח תביתכב תוארל לבוקמ םינשה
,דציכ ,יתמ ,המ ,המ םשל :תולאשל סחייתהל תבייח תיכוניח תוינידמ :םוכיסב .תינויעה
.(תירבע ןושלל הרומה לש ליפורפל רמולכ ,ימ - הלאשל םג ילואו)

יפכ ,רפסה תיב יכ הנוכנה החנהה לע תנעשנ הארוהה זכרמב תיניירואה תורישכה תדמעה
תא רפשל ידכ ,בתכבש הלא רקיעב ,ןושלה תויונמוימ תא חפטל רומא ,ומש וילע דיעמש
םירשעב תחוורה ,היינש הפש תארוהב תיתרושקתה השיגה .םידימלתה לש יתרושקתה םרשוכ
תנווכמ תויהל תבייח ןושלה תארוה .םאה-תפש תארוהב םג תיטנוולר ,תונורחאה םינשה
דיקפת ירהש ,םהייח ךלהמב םהב לקתיהל םייושע םידימלתהש םיטסקטה ןווגמ לכב לופיטל
ילוא איצוהל רשפא הז ללכמ) .תיניירוא הרבחב דקפתל וידימלת תא ןיכהל רפסה תיב
תבייח הניא תילמרופ הניאש תישיא-ןיב תרושקתש םושמ ,םיישיא םיקתפ לש תיארקא הביתכ
.(רפסה תיבל ץוחמ תשכרנ איה ןכש ,ילמרופה ךוניחה ךלהמב דמליהל

תא ןוחבל שי היפ לעש הלאשה ."תיטסילוה" היורקה השיגה לא סחייתהל הברמ ונרכזהש חודה
וניא "םזילוה" .ינושלה ךוניחה תורטמ תא תתרשמ וז ךרדב הארוה םא - איה תאזה השיגה
יכ החנהה לע ססובמ הז ןורקיע .הארוהה יכרדל עגונה ןורקיע אלא ,הרטמ תניחבב
ןיא ןכלו ,העבהו הנבה :וזב וז תורושקו תוזוחאה תויונמוימ יתשמ תבכרומ תוניירוא
,םיטסקטל הקיז ךותמ דמלל ךירצו רשפא ןושלה לע עדי םג ,ןכ לע רתי .וזמ וז ןדירפהל
.תינללוכה השיגה לש ןויערב םסק שי ,ןכא .תוניירואה ירשוכ תיינקהב ובלשל יוצרש ןאכמו
לוכי וניאו ,יתייעב תויהל לולע השיגה לש ןחבומ יתלבה המושיי יכ רוכזל שי תאז םע
,תיתנפא תבשחנ העבהל הנבהה ןיב הדרפהה ןיא םויכ םנמא .תיטמוטוא הרוצב תושעיהל
"יטסינרדומ-טסופ"ה ןדיעב הטיסרבינואב דמלל הזעהה םצע לע תרוקיבל הכוז ינא םיתעלו
העבהל הנבה ןיב הנחבהל םוקמ ןיידע שי יתעד תוינעל םלוא ."ארקנה תנבה" וניינעש סרוק
.תחא השקמ חרכהב ןתוארל ןיא "תירבע" עוצקמה לש רשקהב .ינושלה ךוניחה לש הקיטקרפב
אורקל םהילעש םיטסקטה יגוס לכ תא רבחל ועדי םידימלתה לכש םיפצמ ונא ןיא ירה
תופצל ןיא םלוא ,תיעדמ הביתכ לש תלוכי םנמא ללוכ "תינויע תוניירוא" לש רשוכ .ךלהתלו
.לשמל ,יטפשמ הזוח רבחל וא ,תיאנותיע וא תיתריצי הביתכ בותכל םידימלתה לכמ

ותוא ןמאל איה טסקט ךלהתל םדא דמלל הבוט ךרדש הנעטב תמא לש תמיוסמ הדימ שי
םינייטצמה םידימלת שי .תולבגמ ,קפס אלל ,שי הז ןורקיעל םלוא .המוד טסקט לש הביתכב
ןיידע שיש איה הנקסמה .םיטסקט רוביחב םישקתמו ,םיטסקט לש היצטרפרטניאבו הנבהב
.יטסילוהה לופיטה דצב ,תויונמוימה יתשב דרפנ לופיטל םוקמ

םג ונתעדל םייטנוולר הביתכ ןיבו םיטסקט לש ךולהית ןיבש הדרפהה ןיינעב ולא םירבד
איה םאה-ןושלש החינמ וז לע-תרטמ .ןושלה לע עדיה תיינקהל רמולכ ,ינושל-אטמה רושימל
,תימואלה תוברתה לש קלח התויהב .תרושקתל ילכ קר אלו ,ומצע תוכזב עדי-םוחת תניחבב
תמגוד ,םירחא עדי ימוחת דצב ,דימלתה לש ותלכשהב בושח ביכרמ איה תינושלה תכרעמה
תועפות לש הנבהל ינויח הזכ עדי .לארשי ץרא לש היפרגואגהו ידוהיה םעה לש הירוטסיהה
.תינרדומ תואיצמל תלגתסמה הקיתע ןושל לש ילארשיה רשקהב רבודמ רשאכ דחוימב ,ןושל
םימדקומה םיבלשב רבכ ירבעה קודקדב דוסי יגשומ לש תיתשת םידימלתל תונקהל םוקמ שי
ןיינב ,שרוש :ןוגכ) תיניירואה תורישכה תיינקה םע רשק אלל םג ,ילמרופה ךוניחה לש
םיינמש םיפוריצב ךכ לכ יזכרמ אוהש ,תוכימס גשומה תא ןכו ,תורוצה תכרעמב לקשמו
.(ריבחתב ןהו תורוצה תכרעמב ןה תובושח תויועמתשה ול שיו ,תירבעב
םג סונמ ןיא ןכלו ,ןמדזמ דומיל תועצמאב קר תונקהל השק וזכ תיתשתש דמלמ ןויסינה
ךוניחה יפנע לכ לש בוליש תסרוגה תיטסילוהה הארוהה ."ןושלה תודוסי" לש תיתטיש הארוהמ
שי ,תויניירואה תויונמוימה חופיטב ומכ .םושייו םוכיס ןיעמכ רתוי רחואמ אובת ינושלה
לש ךרדב םא ,דומילה תונש לכ ךרואל ךשמתמ ךילהת ןושלה לע עדי תיינקהב םג תוארל
.ןמדזמ דומילכ םאו יתטיש דומיל

תואצות ךכל תויהל תולולע םלוא ,ומצע ינפב עוצקמכ תוניירואה תא עובקל םיצילממה שי
תמגוד םיחנומ תוניירואה ירועישב םיננשמ 'ג וא 'ב התיכב םידלי רשאכ - לשמל .תוכחוגמ
תא םינפהל הלאה םיליגב םידלי םילגוסמ דימת אל .ב"ויכו תעד םוחת ,הללכה ,יופימ
,תיניירוא-אטמ היגולונימרטב "םיחמתמ" םידליהש הרוק זאו ,ולא םיחנומב םיגצוימה םיגשומה
תיתשת תיינקה ןיב ןיחבהל יואר ...המצע תיניירואה תורישכה תא שוכרל םוקמב
תמיוסמ הלוכסא לש םייניירוא-אטמ םיחנומ ןוניש ןיבל ,הפשה הנבמל הרושקה ,תינושל-אטמ
תכרעמ דמלל םירומל רתוי חונ םיתעל יכ םשורה לבקתמ .הטישה תנבה ךרוצל םירומה ושכרש
.םידימלתה לש העבההו הנבהה ירשוכ תא חפטלמ םיחנומ לש

,לע-גשומ איה תוניירוא .העבההו הנבהה תארוהל םירומה תרשכה תלאשל םיעיגמ ונא ןאכו
,השיג רדגב איה תוניירואה ונדידל .םאה ןושל דומילב טסקטה לש ותויזכרמ תא שיגדמה
הז אשונב םירומה תרשכה יכ קדצב ןייצמ ליעל ונרכזהש חודה .תעד םוחת איהשמ רתוי
.ךרוצה תדימב שגדומ אוה ןיאש וא ילאוטסקטה ביכרמה הב רסחש םושמ ,רסחב הקול
תוינכתב לולכל תואטיסרבינואב תורפסלו תירבע ןושלל םיגוחה ןמ שורדל השקש ןכתיי
יתבב םמוקמ ,ןועטל רשפא ךכ ,הלאכ םיסרוק .םיטסקט לש חותינב םיסרוק םהלש םידומילה
תא םג ןיטולחל רוטפל ןיא םלוא .ךוניחל תוללכמבו תואטיסרבינואה לש ךוניחל רפסה
הסיפתה תחוור ןיידע םתצקמב .חישהו טסקטה רקחל תוסחייתהה ןמ תירבע ןושלל םיגוחה
תמלעתמ וז הסיפת .ינשלב חותינל תנתינה רתויב הלודגה הדיחיה אוה טפשמה יכ תיתרוסמה
.ינשלבה קוסיעה ןמ דרפנ יתלב קלח םויכ אוה םיטסקט לש ילמרופ חותינש הדבועה ןמ

תוניירואה חותיפ םניינעשו ,הארוה יחרפל םידעוימה ,תוללכמבו תואטיסרבינואב םיסרוקה
םירקחמ לע ךמתסהל םהילע .םיירנילפיצסידרטניא תויהל םיבייח ,רפסה יתב ידימלת לצא
.הקירוטרהו הקיטסיווגנילויצוסה ,היגולוכיספה ,תונשלבה תא םיללוכה ,םינוש םימוחתב
שי .ורוביח יכרדו וכולהית יכרד ,והנבמ :םינושה ויגוסל טסקטה דומעי ןויעה לש וזכרמב
דצב ,ןושלב םירומ תרשכהל תינכת לכב יזכרמ ביכר ויהי הלאכ םיסרוקש ךכל גואדל
.חישהו טסקטה חותינ םניינעש םיסרוק

תא השיגדמה הסיפתה תא לבקנ םא .ינושלה ךוניחב רשקהה גשומ לש ותובישח תא דוע ריכזנ
לש דימתמ רושיק לע דיפקהל שי ירה טסקטה ךולהיתב יתוברתהו יתרבחה רשקהה תויזכרמ
יתלב קלח איה יניירואה רשוכה תיינקה ,וז הסיפת יפל .םייתרבח םיכרעלו םיסותאל בותכה
(היצרוטלוקאה) תוברתהו (היצזילאיצוסה) תורבחה ךילהתמ רמולכ ,ינללוכה ךוניחה ןמ דרפנ
.םדאה לש

ןיב הדרפהב ךרוצ שי םא איה ,ינושלה ךוניחה תוינידמ לע םינוידב הלועו תרזוחה הלאש
,הנוילעה הביטחו םייניבה תביטחב תלבוקמה ,תאזכ הדרפה ."תורפס"ו "ןושל" תועוצקמה
תלבקמ ףא איה .םידימלתהו םירומה תעדותב בטיה תשרשומו םינש-תבר תרוסמ לע תנעשנ
ידומיל זכרמב םא יכ ןועטל רשפא .תוללכמבו תואטיסרבינואב םידומילה הנבמ דצמ קוזיח
דחוימ עוצקמ לש םויקל הקדצה השעמל ןיא ירה ,(ורוביחו וכולהית) טסקטה דמוע םאה-ןושל
.תיתונמאה הביתכל ךיישה םיטסקט לש דחוימ גוס יתורפסה טסקטב תוארל שי ןכש ,"תורפס"
לש (היצרגטניא) לוליכ ,הרואכל ,בייחמ תינוציקה התסרגב תיטסילוהה השיגב דודיצ םג
תונחבה לע ךמתסמ יתורפסה טסקטה חותינ יכ ןועטל רשפא דוע .תורפסהו ןושלה תועוצקמ
יבייחמ םיעיבצמ ינש דצמ .םאה-ןושל דומילמ ודירפהל ןיא ןכלו ,ינושלה עדיה םוחתבש
יואר ,וב םינומטה םייכוניחהו םייתוברתה םיכרעה ללגב ,יתורפסה טסקטהש ךכ לע הדרפהה
תינושל תוינידמ ,ןכ לע רתי .דחוימה ודמעמ תאו ותובישח תא שיגדתש תדחוימ תרגסמל
תא דמלל לגוסמ הרומ לכ אלש ךכבו ,תשרשומ תרוסמ לש המויקב בשחתהל תבייח תיטמגרפ
לכ ןיא ,הדבועכ תועוצקמה ןיב הדרפהה תא לבקנ םא .החלצה לש המר התואב םימוחתה ינש
.םיבר רפס יתבב םויכ לבוקמש יפכ ,בתכבש העבה דמלל תורפסל םירומ לע ליטהל הקדצה

רשק םייק יכ רוכזל בושח ,ןכא .תרכינ בל תמושת ,עודיכ ,תוכשומ ןושלב תורגבה תוניחב
תותיכב רקיעב ,ינושלה ךוניחה לש הקיטקרפה ןיבל תורגבה תוניחב ןיב רתויב קודה
יפ לע תעבקנ תותיכב לעופב תעצובמה םידומילה תינכתש איה העודי הדבוע .תוהובגה
תורגבה תניחבל .םידומיל תוינכתל ףגאה ימוסרפ יפ לע אקווד ואלו ,הניחבה ינולאש
ךוניחה לש תוינידמה תייוותה לע תרכינ העפשה אופא שי םינושה היקלחל הצקומה לקשמלו
ןיינעל תועדומ ךותמ ,םינש המכ הז התעד תא תנתונ ךוניחה דרשמ לש עוצקמה תדעו .ינושלה
תא רתוי הנמיהמ הרוצב ופקשיש ךכ ,תוניחבה תנוכתמב םייחרכה םייוניש תסנכה לע ,הז
תיניירואה תורישכב שגד תמישב ,לשמל ,אטבתמ רבדה .ינושלה ךוניחה לש לעה-תורטמ
עדי לש תיתשתל םג םוקמ הניחבב הצקוה תאז םע .ןושלב שומישה לש םייתרושקתה םיטביהבו
.השדחה תנוכתמל דחאכ םידימלתה תאו םירומה תא ןיכהל לטומ תכרעמה לע .ןושלה לע
,תוירלודומ לש סיסב לע היונב איהש םושמ ,רתוי הטושפ וז תנוכתמ - תינבמ הניחבמ
תא והשלכ בלשב אלמל ,(תינויע וא תיעוצקמ) תרגסמ לדבה אלל ,דימלת לכל תרשפאמו
.תורגב תדועת תלבק םשל תושירדה

יוארה ןמ .ןושלב שומישה לש תומרונה תעיבקל הרושקה הרעה ריעהל םישקבמ ונא ףוסבל
שי .תויואר ןושל תומרונ תבצה לע תעדה תא ונתיי ןושל לש ןונכתו תינושל תוינידמש
תומרונ .הז ללכמ אצוי ינושלה ךוניחה ןיאו ,יוויטמרונ ועבטמ אוה ךוניח לכ יכ רוכזל
הקיסעמ וז הלאש .הרבחב ןושלה בצמ םע קודה רשקב תורושק ןהו ,קירה ללחב תועבקנ ןניא
תאז םעו ,תינושל תוגהנתה לש תומרונ תבצהל םוקמ שיש ונל הארנ .םיבר םירומ הדירטמו
לכ ןיאש תוינוציק תומרונ תדמעהמ ענמיהל רמולכ ,הדימה לע רתי ףרה תאלעהמ רמשיהל
השיג טוקנל בייחמ יתרבחה רשקהב ינושלה ךוניחה ןוגיע לש ןורקיעה .ןהילא עיגהל יוכיס
ריבעהל םירומה לע .םינוש םיבלשמב ןושלב שומישה יפ לע ,תוינושל תומרונל תילאיצנרפיד
תעיבקב םזילרולפל םוקמ שי ;הדיחא תינושל המרונ לע רבדל ןיאש רורב רסמ םהידימלתל
דממב ןהו ינורכניסה דממב ןה השעמל םייק ןושלב שומישב םזילרולפה .םיינושל םיטרדנטס
דומיל ירפסב םינייעמ רשאכ דימ תרהבתמה הדבוע - תונתשהל תויושע תומרונ :ינורכאידה
.תונוש תופוקתב רוא וארו "ןושלה ןוקית"ב םיקסועה

,ןושלה םוחתב "השעת אל"ו "השע" לש תומרונ ביצהלמ ןווכתמב ענמנ ךוניחה דרשמש המוד
ימוחתב תומרונ לש תמכסומ המישרל עיגהל רשפאש חוטב ינניא .הרומ לכל תאז ריאשמו
.םירומה רוביצ תא וב ףתשלו חותפ ןוידל אשונה תא תולעהל שי םלוא ,םינושה ןושלה
,ועדיש ידכ תובייחמה תומרונה יבגל תורורב תויחנהב םיניינועמ דחאכ םידימלתו םירומ
םכסומ סקדוק שוביגל עיגהל לכונ םא קפס .תורגבה ןחבמב "תודוקנ םידירומ" המ לע ,לשמל
שומישה יבגל םייסיסב תונורקע לש חוסינל לועפל רשפא םלוא ,םיבלשמה לכב תומרונ לש
.הפשב ילמרופה

ןיא רפסה תיבב םא-תפשכ תירבעה תארוה לש תוינידמ תייוותהב תוכורכה תולאשל :םוכיסב
תוחוורה תויטנה תא תומאותה הלאכ םג ,תואמסס תועצמאב ןתוא רותפל ןיא .טושפ ןורתפ
ונתעדל .תומכסומ לע-תורטמ יפ לע הארוהה יכרד תאו םידומילה תינכת תא ןוחבל שי .םויכ
טסקטה ןזכרמבשכ ,תויניירואה תויורישכה תיינקה תא ןה לולכל ולא תורטמ תובייח
.וננמז תב תירבעה לע ינושל-אטמ עדי לש תיתשת תיינקה ןהו ,טסקטנוקהו

םיילוש תורעה
תארוה לע חוקיפה ףותישב ןושל תקלח לש ןויעה םויב האשינש האצרה יפ לע
.ז"נשת תועובשה גח-ורסאב תירבעה
.1
תארוהל ליפורפ :לארשיב ינושל ךוניח ,םירחאו ימהוש 'א ,יקסלופס 'ב
.1996 טסוגוא ,םא-תפשכ תירבע
.2