1 ...הז יליבשב תוניירוא

שורב שושלע דחוימ ןפואב תינורקעו תינתפאש ,הבידנ הפקשה - גימא טנ'ז תאז החסינש יפכ - יל שי
."זע ךרוצ" והז ,םירחא םיבר םירקוחו םירומ ליבשב ומכ - גימא ליבשבו ,תוניירואה תודוא
.העונצ אל דואמ הפיאשב ,תיתמרד השירדב רבודמ

,הצוחה תאצל ,הלעמל תולעל ךרד תוניירואב םיאור ונא :גימא תא ישפוח ןפואב תטטצמ ינא
העבהל תונמדזה ,תוירחא לבקל ךרד ,םייתרבחו םיישיא םייוניש ללוחל ךרד ;המינפ רודחל
תשוחתב תוכזל ךרד ,הריחב לע חקפלו תוטלחה עצבל תירסומ ךרד ,םלועה תעבהלו תימצע
דימלת ,םדא לכל תועיגמה תויסיסבה םדאה תויוכזב תוכזל ךרד ;תוכייתשה תשוחתבו תויטרפ
.הרומו

םהלש ימינפה רפוסה תא םישגופ םידלי
.ונכותב תוחכונה תויניירואה תויושיה ספיספ םע ץימא שגפמ םג איה יליבשב תוניירוא
עסמ תנמזמ ונבש ת/ימינפה ת/רפוסה םע השיגפה .תויומס וליפאו תוקוחד ,תומודר ןקלח
ביבס רפסה תיב תיירפסב ונבשי .'ה התיכב םידלי תצובק הזה עסמל יתחקל .המינפ קתרמ
.יתעדל ,חכשנ יתלב ,שגרמ היה .תולאשבו גולאידב יתרזענ .לודגו לוגע ןחלוש

.תררושמ וא ררושמ ,תרפוס וא רפוס שי ונכותב םגו" ,החישה תא יתחתפ ,"םיבתוכ ונחנא םג"
:יתלאש ךכ רחא ".םתוא שוגפל ץמוא ךירצ םימעפלו םתוא אוצמל ידכ הרזע ךירצ םימעפל
"?םיאצמנ איה וא אוה הפיא"

:םידלי לש תובושת
(ןדרי) .ילש לגרה ףכב תאצמנ איה
(לאיל) .הכוב איהו דחא ןטק רוא קר שיו ךושחו רוגס יד םוקמב תאצמנ איה
(קרב) .ישאר ךותב ךכ רחאו יפתכ לע היה אוה הלחתהב
(תנבל) .השיגרמ וא תבשוח איהש םירבד ינימ לכ תבתוכו ילש היירפסב תאצמנ איה
(דרו) .היישפוח השיגרמ איהו הארשה הל ןתונ הז ,עבט ,ביבסמ קורי לוכה ,אשדה לע

ונלכתסהו (?ךלש הביתכה ךילהת לע יל רפסל ןכומ התא) הביתכה ךילהת לע ונחחוש ךשמהב
ולש ימינפה רפוסהש רפסה תא האר - רבתסמ - דלי לכ .םיבתוכ אוה וא איהש םירפסה לע
.בתוכ

,לאיל) ילש ינאה ,(רומ) תיבב דבל ,(דרו) רתויב ידוס ,(תנבל) ילש םייחה :םירתוכה ןלהל
הברהו םיחרפ ,םירויצ שי ,קלח ףד ןושארה דומעב" ,ןדרי) בלבש םירבד ,("הרוחש הכירכ לע"
.("םידליו החמש

.המוד השיגפ ךורעל םידמולה תא הנימזמ ינא (שורב) ג ארוקל בתוכמ לש ןושארה קלחב
:(16 'מע) הזה קרפה ןמ עטק הנה
יכותבש ת/רפוסה
.החיש - יבש ת/רפוסה - ךתא להנא בותכל השק יל היהיש םעפ לכב ,וישכע
ילב בותכל ךל ןתא ,אל המו הצור ה/תא המ ?ךל השק המ ?ה/תא הפיא ררבא
ה/לוכי ה/תא ,האור אל ינאש םירבד תוארל ה/לוכי ירה ה/תא .ךל עירפהל
...ןיימדל ...איצמהל ,ךכ וא ךכ בותכל תוסנל ,תורחא תויורשפא יל עיצהל

... ?האור אל ...הנומת הארת ,םייניעה תא םוצעת !עגר ?ןוינק ?רבדמ ?םי
,רחא בכוכמ שיא חיגמ לאמשמ ,לותח חיגמ ןימימש תויהל לוכי ,י/הארת י/אוב
...הרוק המ י/לכתסת ...קורי ורעשש דלי ךלוה עצמאבו

ומכ" בותכל ,תולוכיו םיישק לע יתרביד אלו .תעדוי ינא ,םיחותמ ילש תוניירואה תולובג
הלוכת גצייל רשפא יא .החישב הלועפה ףותיש תונורקע לעו "...ךירצש ומכ" בותכלו "יל אבש
.םירופס םידומעב ךכ לכ הלודג

.הברהו ךכ לע רבדל םיבייח .םידימלתל םירומ ןיבש היצקארטניאל ןאכמו
הביתכ" :וירבדמ עטק תטטצמ ינא .הריכמ ינאש רתויב הטובה טספינמה תא בתכ תימס קנרפ
לע לשבל ידכ ,וחלשיי םיבתכמש ידכ ,ומסרופי םירפסש ידכ ,וארקיי םירופיסש ידכ תמייק
ידכו ווסוי תויתורפס תובנגש ידכ ,וחלשיי תועדוהש ידכ ,םירסמ ףילחהל ידכ ,םימשרמ יפ
ךירעהל וא ךתושיגר תא סורהל ,ךתורוב תא ףושחל ידכ תמייק הנניא איה .ורתסוי םינמויש
".ךירושיכ תא

,דמלמה ,ארוקה - הרומה ייחש ןוכנו ...ןכ יפ לא ףעו .תאז עדוי אוהש רמאי הרומ לכ
רשפא ,הנידמה רקבמ תמילג תא ונילע תוטעל הביס ןיא לבא ,םילק אל - ךירעמהו קדובה
:דומללו בוהאל ,תויחל ורפסב הליקסוב ואיל םיגדמש ומכ ,היתפמאבו בל בחורב ביגהל
אוה קוסיפהו ךלצא םייק אל ביתכ ,ןמאיי אל ךלש קודקדה ,עזעזמ ךלש ריבחתה ,רקיה ינד"
יתרמאו יתשא םע יתחחושו הטימב שמא יתבשי ,עדוי התא ,תאז לכב .סיו'ג סמיי'ג לצא ומכ
,ךלש .םתוא חתפל ול רוזעל הסנא ינאו ,אילפהל םיפי תונויער שי ולש הדובעב ,ילאס" :הל
.(38 'מע) "הרומה

לע - (Connors & Lunsford) דרופסנל האירדנאו סרונוק טרבור םיחוודמ תואיצמב לבא
היצקארטניא םילהנמ םירומש אוה םשורה יכ - םירומ תובוגת 3000-כ קדבש רקחמ ךמס
הייכרנומ" .םתוצירע תאו םתוכמס תא ,םתונוילע תא םיטילבמ ,"ילאירפמיא הבוגמ"
.םנושלכ ,"תיטולוסבא

* * *

בושמ תתל השק המכ .םיבושח םיפתוש .םיפתוש םיתימעה םג ,היצקארטניא לע םירבדמ םאו
רשפא דוע המ תוארלו ןיבהל ןתינש המב קמעתהל ,בתוכל תורבחתהב קפתסהל ,תרוקיב אלל
.בותכל
.והשמ ונללוחש םיעדוי ונחנא ובש עגרה הז ,תאז םישוע ונלש םידימלתהו עגרה עיגמשכ
.הנפמ ילוא
?העונצ אלה הפיאשה תא םירכוז

* * *

:םויסל
וניא הז .רובידהו הנזאהה ,הביתכה ,האירקה תוברת תא אטבל שקבמ השדח תוניירוא חנומה
ומלוע תאו ותוישיא תא תדבכמ ,זכרמב טרפה תא הדימעמה ,םלוע תסיפת אלא ,עוצקמ
והז ,וז הסיפת יפל .םלועהו הרבחה ,הרומה ןיבל וניבש היצקארטניאה תובישח תא השיגדמו
.תוברתב םייוניש םצעבו ,םייטילופ ,םייתרבח םייונישו םיישיא םייוניש ללוחל יאנתה

םויב יתבל היהש) "תוניירואב ןחבמ" הז המ ?תועשה תכרעמב םושרל המ ?הז "עוצקמ" הזיא
?םינימ ,םימואל ,תותד ,תודע ןיב םג אלא םיתימע ןיב קר אל גולאיד םילהנמ ךיא ?('ו

.תומולחל םוקמ הברה ראשנו ,תולאש הברה דוע וראשנ

תורוקמ
ביבא לת ,ןתיב הרומז ,ןומגא 'א םגרת ,דומללו בוהאל ,תויחל ,ואיל ,הליקסוב
1989

*

1996 ביבא לת ,חטמ תאצוה ,ג ארוקל בתוכמ ,שוש ,שורב

*

טקל - השדח תוניירוא ,(תכרוע) שורב 'ש : ךותב ,"תוריחו תוניירוא" ,גימא ,טנ'ג
16-11 'מע ,1993 ביבא לת ,חטמ תאצוה ,םירמאמ

*

טקל - השדח תוניירוא ,(תכרוע) שורב 'ש ךותב ,"בתוככ האירק" ,קנרפ ,תימס
68-59 'מע ,1993 ביבא לת ,חטמ תאצוה ,םירמאמ

*

Connors R. J. & Lunsford A.A., Teachers' rhetorical comments on student
papers, College Composition and Communication 1993, 47, 7-28

*


םיילוש תרעה
לע חוקיפה ףותישב ידוסי-לע ךוניחל ףגאה לש ןויעה םויב האצרה ךותמ םיקלח
.(1995 ראורבפב 22) תירבעה תארוה
.1