הנבהל םירומלו ןושלה ירומל תרגא
העבהלו


יבוהא הידואלק ,יח-רב תיזפ
:טקייורפה לוהינ
תוילד יעור ,זיוהנירג ליג
:שופיחו ןויד תצובק חותיפ

ל"ת ףגא - ירימז ימענ
:ל"תב טקייורפה תזכרמ
ל"ת ףגא - לאומס האל
:חותפמו ףוסיא
יח-רב תיזפ
:תורמהו הכירע
ידרו הנפד
:יפרג בוציע
ןיקריס-ןהכ ידומ
:תונומת דוביע
תוילד יעור
:javascript -ו java ,html
ןוזרבולג תנע ,סוארטש תלייא
:םירצוי תויוכז
ילאערזי האל ,לארא האל
:הדלקה
יתורח לכימ
:ההגה


תורוקממ חקלנש רמוחה לכ לש תויוכזה ילעב תא רתאל ותלוכי בטימכ השע ט"פמה תווצ
גישהל ידכ רבדב םיעגונה םירבחמהו םיפוגה לכל בתכב ונינפ .הז רתאב ללכנו םיינוציח
רבדה אבוי םא .תועט וא הטמשה לכ לע שארמ םילצנתמ ונא .רמוחב שומישל םרושיא תא
.םדקהב ונקתל לעפנ ונתעידיל