ןושל
העבהו הנבה

ןושל


ןוסמרבא הנינפ / רובחשו ריבחת - תויוליעפ

ילאיחי םייח / תירבעה הפשה ריבחת םע דימלתה לש הנושארה השיגפה

ןירג םהרבא ר"ד / ףיקמ ינושל ךוניח תרגסמב הקיטנאמסה תארוה

ישודיחב תירבעה ןושלל הימדקאה לש הכרד" :רמאמה תארוהל תועצה
טהב הנשוש / "םילמ

ןזור םייח 'פורפ / רפסה יתבב ריבחתה תארוה לע

לאפר 'פורפ / ריבחתה תארוה לע ןזור םייח 'פורפ לש ותאצרהל תורעה
רינ

WORD 6 - ל הסרג - ףיכילמת

ץיברוה ירימ / תמצמוצמה תיקוספה (תיצמת) רועיש ךרעמ

שידג תינור / רובחשו ריבחת תארוהב תועמשמ-וד

בגר הניז ר"ד / ינושלה ךוניחב - םוי םוי ייחב הקיטנמס


העבהו הנבה


(2 רפסמ העצה) הניחב תנוכתמב תועצה

דחוימ אשונב םיליגרת

ןוסמרבא הנינפ / העבהו הנבה תנוכתמב הניחב

ץיבונונוק אביקע / טסקט-ורקימ ידי לע העבהבו הנבהב םינומיא

ןירג םהרבא ר"ד / ףיקמ ינושל ךוניח תרגסמב הקיטנאמסה תארוה

םישדח םילועל רוביחו הנבהל הניחבה תנוכתמ

דחא טסקט תארוהל םיכרד שולש

רייאמרלצ לכימ / "תולאשה לילג" תרזעב בותכשה תארוה

?הארוה רמוחכ הניחב םגדב שמתשהל ךיא

בגר הניז ר"ד / ?ארקנה תנבהב הכרדה-תולאש ןיבל הניחב-תולאש ןיב המ

העבהו הנבהב הניחבה תנוכתמב םיליגרת

בגר הניז ר"ד / הללמהל םוליצמ

רינ לאפר 'פורפ / ?עוצקמה דומיל ךרד תא ףקשל ןחבמ לע םאה

בגר הניז ר"ד / רוביחב תורגבה תניחבו - "ילגעמ םזיכילהת-טסופ"

יקסבופופ לכימ ר"ד / הביתכה ךילהתב טקייבוסכ בתוכה

ביבח-קדנב קירא / ?בותכשה לובג והמ

WORD 6 - ל הסרג - ףיכילמת

רנזור לחר / םירוביח תכרעהל תוטיש תריקס

(1 רפסמ העצה) הניחב תנוכתמב תועצה

ארקנה תנבהב ליגרת

- בתכבו הפ לעב העבהה תויונמוימ תיינקהל םידומיל תינכות תעצה
ןיכלמ בקעי ר"ד / תועש 90 תב דומיל תדיחי

קולירפ הצינ / תומימעל תופיקש ןיב :ןותיעה ירמאמ תורתוכ

לאומס האל / םישעמו תונורקע - ת"בהלש טקייורפ

'ז התיכב - "ןוידה" ידומילה אשונה תארוהל העצה

םלשה טסקטב לופיטל ךמתכ ,םידדוב םיביכרב דקוממ לופיטל תואמגוד

"העבההו הנבהה תודוסי" הניחבה תנוכתמב הניחב

ארקנה תנבהל טסקטכ תונשלב אשונב רמאמה

יקסבורטסוא לחר / הרדגהה

ירימ / תיניירוא-יטנא הלועפ איה םויהד התנוכתמב העבהב תורגבה תניחב
ץיברוה

ץיברוה ירימ / תובוגתל הבוגת - תירבע העבהב תורגבה תניחב

בולישל תוישעמ תועצה - העבההו הנבההו רובחשה

םואבנגייפ תימלוש / הקיטמתמ תארוהב העבההו הנבהה תונורקע ימושיי

בגר הניז ר"ד / ינושלה ךוניחב - םוי םוי ייחב הקיטנמס