ינושלה ךוניחה ןיינעב תסנכה לש תוברתהו ךוניחה תדעו תוצלמה

ןויזופמיס / טרופסהו תוברתה ,ךוניחה רש לצא ןוידמ םירבד ןורכיז

רינ לאפר 'פורפ / ינושל ךוניחו תינושל תוינידמ

שורב שוש / ...הז יליבשב תוניירוא

ארקנה תנבהל טסקטכ תונשלב אשונב רמאמה

םילשוריב לויט :אתווצב דובענ

!?!תירבע רבד ,ירבע :אתווצב דובענ

קולירפ הצינ / תרושקתה ןושלב םיחיכשה ןושל-יפוריצב םידימלת תטילש