ןאכ ץחל טווינה לגרסלטסקטה תאירק
תרתוכ יגוס
םיטסקט יגוס
טסקטה הנבמ
יגול רשק
םיירגוסה ידיקפת
תואכרמה ידיקפת
םיינושל-םייתונמא םיעצמא
םייתונמאה םיעצמאה ידיקפתארקנה תנבהב םייסיסב םיחנומ


טסקטה תאירק .א

האירקה .הנבמה תא תולגל תנמ לע טסקטה לש הנושאר האירק-תפרפרמ האירק
.םויסה לעו החיתפה לע ,תרתוכה לע רקיעב ףוטח טבמ הב שיו ,הריהמ

תא רתוי בוט ןיבהל אוה הדיקפת .רתוי תיטיא ,היינש האירק-הקימעמ האירק
.ארוקה לא ריבעהל הצור בתוכהש םירסמה: (ןכות ,ןושל ,הנווכ ,הנבמ) ת"לכמ .ב

.ת"לכמל בל םישנ טסקט לכ חותינב

.שרופמב רמוא בתוכהש םירבד-יולג רסמ

הקימעמ האירקב קר תאז תולגל רשפא .זמורמב רמוא בתוכהש םירבד-יומס רסמ
.רתויתורתוכ יגוס .ג

הלטבאה ידממב היילע :תיתדבוע

ןונבלמ הגיסנב חרכהה : תיתמגמ

היינשה היילעה :תיניינע-תילרטינ

ןנוכתהל ילב ןחבמב חילצהל ךיא :תונרקס תררועמה הלאש ;תעשעשמ-תיטנקיפםיטסקט יגוס .ד

רבסה רמאמ :יביטמרופניא-יתדבוע

יתרוקיב

ירואית-ירופיס

ליעפמ ,ךירדמ

ןוברד ,עונכש רמאמטסקטה הנבמ .ה

םיטרפו ללכ

תודדומתה יכרד-םימרוג-העפות :האצותו הביס

ירופיס ףצר :יגולונורכ ףצר

דגנו דעב(ינויגה רשק) יגול רשק .ו

(תורחא םילימב) דודיח :הפסוה

(ןכל) האצותו הביס

(…לכ) הללכה

(…תינש ,תישאר) טוריפ

(תאז תמועל ,לבא) דוגינ

(-ש םשכ) האוושה

(ןוגכ) המגדה

(יכ) קומינ

(םא) יאנת

(תאז םע) תוגייתסהםיירגוסה ידיקפת .ז

(דימ) רתלאל :ילולימ םוגרת

('א רדא-הנשב ףסונ שדוח תפסוה) הנשה רוביע :שוריפ

.לקש ןוילימ אוה (ןושארה סרפב הכז אל שיא) סרפה :בגא תרעה

.סכטל ונמזוה (להנמה ישאר ,םיפגא ילהנמ ,םיל"כנמ)םיריכבה :הרהבה-המגדהתואכרמה ידיקפת .ח

"ץראה" ןותיע :יוניכ וא םש

."ירשפא לוכה" :רמא אוה :רישי רוביד ,טוטיצ

.םיבשחמ לע "בונג" אוה :גנלס

.לודג "םכח" התא :(ירויצ-לאשומ שומיש :הינוריא) תועמשמ ךופיהםיינושל-םייתונמא םיעצמא .ט

.שחינ ןושחנ ;רקעת ןורקע :םישרושו םילימ יקחשמ ,ןושל לע לפונ ןושל

האנ-הפי :תופדרנ םילימ

...ש ימ ...ש ימ : (ללוכ טפשמב שומיש ,םילילצ לע ,םילמ לע ,יריבחת הנבמ לע) הרזח

יראכ רוביג :םייומיד

לתוכה תועמד :השנאה

.העשב תוירגיס 60 ןשעמ אוה :המזגה

ןבל-רוחש :םילימ ןיב דוגינ

הסרוכב עוקש :תירויצ ןושל

.ךילע םש אל אוה : רובידה ןושל - הרובדה ןושלב ןווכמ שומישםייתונמאה םיעצמאה ידיקפת .י

תיביטקייבוס השיג תריצי ,אטבל הצר בתוכהש ןויערה תשחמה ,בתוכה תדמע תשגדה
.ארוקה בל תמושת תא ךושמל תנמ לע