ןאכ ץחל טווינה לגרסלתויחנה  

35-43 תולאש  

35-39 תובושת  

40-43 תובושת  

תוחותפ תולאש ינש קלח
(תודוקנ 30) רובחשו ריבחת ג קרפ

(תודוקנ 6 הלאש לכל) 43-35 תולאשהמ שמח לע הנע
.םישדחה קוסיפה יללכ יפ לע םיקסופמ תולאשב םיטפשמה :בל םיש
:יריבחת חותינל תויללכ תויחנה
.1
.ךתרבחמל טפשמה תא קתעה     

.בכרומ ,(רבוחמ) החואמ ,טושפ טפשמה לש יריבחתה גוסה תא ןייצ
ימתס אשונ לעב ,(ללוכ) םיללוכ םיקלח לעב ,רסח (ונממ קלח וא) טפשמה םא
.תאז ןייצ דוחיי קלח עלב וא
:גוויס
    
גוסה תא ןייצו ,םירביאה תא םחת (החואמ תיקוספב וא) החואמ טפשמב
.רביא לכ לש יריבחתה
,תויקוספה תא וא תיקוספה תא םחת (תבכרומ תיקוספב וא) בכרומ טפשמב
.יריבחתה ןדיקפת תא ןייצו
:המיחת
.וקב תושגדומה םילימה לש יריבחתה דיקפתה תא ןייצ
:הרדגה

:רובחשל תויללכ תויחנה .2
.תרבחשש טפשמה לש תינויגה תועמשמ לע רומש
.ךרוצה יפ לע םילימ טמשה וא ףסוה
.תבתכש םיטפשמה תא הכלהכ קספ
 

(36-35 תולאש) יריבחת חותינ


.ףרוח דעומב ןושלב ןחביהל לוכי תייה ,תוניחבה תקלחמל ןמזב תינפ וליא .35
.קחשמל העסהה תא יתדספה ךכיפל ,םישגפנ יתמ יל עידוהל חכש ירבח ,ירעצל .36

!תבתכש םיטפשמה תא קספ (39-37 תולאש) רובחש

.תורדתסהה לש התודגנתה תורמל םכסהה לע םתח םידבועה דעו .37
.דוחיי לש הנבמב טושפ טפשמל ןותנה טפשמה תא רבחש
(א       
.רותיו תיקוספ לעב בכרומ טפשמל ןותנה טפשמה תא רבחש (ב
.רותיו לש רשקב (החואמ) רבוחמ טפשמל ןותנה טפשמה תא רבחש
.3
.םיצוציק בקע יתונמאה עפומה תא הלטיב הייריעה .38
.הביס תיקוספ לעב בכרומ טפשמל ןותנה טפשמה תא רבחש
.1
.האצותו הביס לש רשקב רבוחמ טפשמל ןותנה טפשמה תא רבחש
.2
.אושנ תיקוספ לעב בכרומ טפשמל ןותנה טפשמה תא רבחש
.3
.תליאל לויטל הנאצת ב"י תותיכ (1) .39
.עובשה ףוסב וקספיי םירומה ימוציע (2)
.ירקיע רביא ףסוהו אשונ תיקוספל (1) טפשמ תא רבחש
.1
.ליעפל ליבסמ (2) טפשמ תא ךופה
.2
.יאנת תיקוספ לעב בכרומ טפשמל (2) (,1) םינותנה םיטפשמה ינש תא רבחש
.3


(41-40 תולאש) רובחשו יריבחת חותינ
.םיפסונ הדובע תומוקמ רוצית בשחמה םוחתב הלודגה תוחתפתהה ,ל"כנמה ירבדל .40
."בשחמה םוחתב" לש יריבחתה דיקפתה תאו טפשמה גוס תא ןייצ
.1
.אשומ תיקוספ לעב בכרומ טפשמל ןותנה טפשמה תא רבחש
.2
.ופוסב יאוול תיקוספ ול ףסוהו ןותנה טפשמה תא קתעה
.3
.םידומיל תגלמ ולבקי םינייטצמה םידימלתהש איה תיגוגדפה הצעומה תטלחה .41
."איה" הלימה לש יריבחתה דיקפתה תאו טפשמה גוס תא ןייצ
.1
.אשומ תיקוספ לעב בכרומ טפשמל ןותנה טפשמה תא רבחש
.2
.רגסה אוה ןושארה וקלחש טושפ טפשמל ןותנה טפשמה תא רבחש
.3
.ךינפלש םיטפשמהמ דחא לכב תיקוספה גוס תא ןייצ .42
.הצירה תורחת המייקתה אל ,רפתשה ריוואה גמש י"פעא
.1
.לויטל םידימלתה ואצי ,רפתשה ריוואה גמש םושמ
.2
.רפתשה ריוואה גזמ יכ רסמנ תושדחב
.3
.רפתשה ריוואה גזמש התייה העידיה
.4
.רפתשה ריוואה גזמש העידיה תא רסמ יאזחה
.5
.הפועתה הדשמ תוסיטה ושדוחי ,ריוואה גזמ רפתשי םא
.6

תועמשמ-וד
.ןידסב שאה תא הביכ אוה :תיריבחת הניחבמ יעמשמ-וד טפשמ ךינפל .43
.םייריבחתה םידיקפתה ינש תא ןייצו תועמשמ-וד רצויה טפשמה קלחתא קתעה
.1
תויועמשמה ןמ תחא לכ יפל םייעמשמ-דח םינפוא ינשב שדחמ טפשמה תא חסנ(אשונל רושק אוהש םושמ) יאוול-בשחמה םוחתב .טושפ-טפשמה גוס .א  .40.
.םיפסונ הדובע תומוקמ רוצית בשחמה םוחתב הלודגה תוחתפתההש רמא ל"כנמה .ב        


הרעה     
.הז ףיעסב ירקיע רביא ףיסוהל רוסא .ירקיע רביאל רגסהה תא ונכפה     
םיפסונ הדובע תומוקמ רוצית בשחמה םוחתב הלודגה תוחתפתהה ,ל"כנמה ירבדל     
.הלטבא הידממ תא ומצמציש     
.1

הרעה     
.ןאכ לבקתת תינויגה יאוול תיקוספ לכ     
דגוא-איה .בכרומ-טפשמה גוס .א  .41
.םידומיל תגלמ ולבקי םינייטצמה םידימלתהש הטילחה תיגוגדפה הצעומה .ב     

הרעה     
.אושנו אשונ וב שיש ירקיע רביאל אושנה רסח ירוקמה ירקיעה רביאה תא ונכפה     
.םידומיל תגלמ ולבקי םינייטצמה םידימלתה ,תיגוגדפה הצעומה תטלחה יפ לע .ג     
רותיו .א  .42
הביס .ב     
(ירקיעה רביאב אשונ ןיא יכ) אשונ .ג     
(ירקיעה רביאב אושנ ןיא .דגוא ירחא תיקוספ) אושנ .ד     
(?העידי וזיא) יאוול .ה     
יאנת .ו     
.ןפוא רואית וא יאוול-ןידסב .א  .43

הרעה     
םע וא "שאה" םע ורשקל רשפא ןכלו .םצע םש ירחא עיפומה סחי ףוריצ איה "ןידסב" הלימה     
."הביכ"     
(יאוול) .ןידסבש שאה תא הביכ אוה .1 .ב     

הרעה     
.ב"ויכו ןידסב התייהש ,ןידסב הזחאש "תורחא תויורשפא םג שי     
(ןפוא 'ת) .ןידס תרזעב שאה תא הביכ אוה     
.1

הרעה     
.שא התא ןידסב הביכ אוה "לעופה דיל סחיה ףוריצ תא םידקהל םג רשפא