ןאכ ץחל טווינה לגרסל
האירק עטק  

44-48 הנבה תולאש  

44-48 תובושת  

עטקה לע תולאש

('קנ 4) .רמאמה לע ךירבד תא ססב ?עטקה בתוכ לש ורמאמ בתכנ המ תובקעב .44
('קנ 4) ?"גניטייר ןיא עשפב המחלמל" תרתוכב בתוכה ןווכתמ המל .45
לע ךירבד תא ססב ?תומילאה דגנ הלועפ יכרד יתש קר שיש ןווכתמ רמאמה בתוכ םאה .א .46
('קנ 4) .רמאמה           
('קנ 4) ?הינשה ךרדה תא בתוכה ףידעמ עודמ .ב      
('קנ 3) :תופדרנ רושיק תולימב ךינפלש רושיקה תלימ תא ףלחה .א .47
(8 הרוש) תנמ לע          
(25 הרוש) ש אלא          
(28 הרוש) ןכש          
.ךינפלש םירוכזאב בתוכה ןווכתמ המל ןייצ .םינוש םירוכזאב בתוכה שמתשמ הז רמאמב .ב       
('קנ 4)           
(8 הרוש) הלא           
(27 הרוש) איה           
(34 הרוש) וז           
(37 הרוש) הלאה           
('קנ 1) (.2 הרוש) "קוחה תפיכא" יוטיבה תא רבסה           
שומישב בתוכה לש ותרטמ יהמ רבסהו רמאמהמ המגוד אבה .תורזחב הברה שמתשמ בתוכה .48
('קנ 3) .הזה יתונמאה יעצמאב       
.
הנבה ד קרפל תובושת


14-12 תורוש האר .ןיבר חצר תובקעב בתכנ רמאמה .44
"…ונתוא לטלט הלשממה שאר חצר - …ןמאיי יתלבה עוריאב קר" :רמאמב      
.עשפב המחלמב לפטל הלשממלו רוביצל ןיינע ןיא .45

הרעה       
תמייוסמ תינכתל שיש םירמוא רשאכ.גרדמ = גניטייר       
.םיהובג הייפצ יזוחא שיש םינווכתמ ,הובג גניטייר היזיוולטב       

.תופסונ םיכרד שיש ןאכמ .תוירקיע הלועפ יכרד 2 שיש בתוכ אוה 16 הרושב .אל טלחהב .א .46
יפל ולעפי םא .תויעב רותפל הלוכי תללוכ הלועפ קר יכ היינשה ךרדה תא ףידעמ בתוכה .ב       
גוסל קר גאוד ןוטלשהו ,תלבוקמ העפות איה העישפהש היהי רוביצל רסמה ,הנושארה ךרדה           
.וילע םייאמה תומילאה           
(…ןעמל ,ש ליבשב) -ש ידכ .א .47
(םלוא ,ךא) לבא           
(…-ש ינפמ ,יכ) -ש םושמ          
המילא העישפ לש תואמגודה הלא .ב       
תיטילופה תומילאה איה          
תומילאב ללוכ קבאמ-היינשה ךרדה וז          
םוצמצו םייחה תמר תאלעה ,הלכלכה רופיש ,םולשה ךילהת םודיק :םיגשיהה הלאה          
.םייתרבח םירעפ          
.קוחה לש חוכב הלטה ,קוחה תייפכ קוחה תפיכא .ג       

הרעה
.הנממ ךפיהה אלא הפיקע הניא הפיכא
םירזוח םיקלח) תילארשיה הרבחב םינפה תומילא לש תואמגוד יוביר שי הנושארה הקספב .48
.םילודגה הידממ תא תוארהל ,היעבה תא דדחל איה בתוכה תרטמ .(ללוכ טפשמב םיבר

הרעה
.הנווכ הירוחאמ שיש הרזח לע תוחיכומה תורחא תובושת םג לבקל רשפא
הרבחב בואכה אשונה תא בושו בוש שיגדהל הרטמב "תומילא" הלימה לע הרזח :המגודל
.תילארשיה