ןאכ ץחל טווינה לגרסל10,11 תולאש  

12-25 תולאש  

26-34 תולאש