ןושלה דקומ
ןושאר קרפ

רפסמה םש

רדוסה/ירודיסה רפסמה

רבש/יקלחה רפסמה

ברועמ רפסמ

ינש קרפ

םיניינבל לעופה ןוימ

תורזגהו םיניינבה

ישילש קרפ

ילעופה טפשמה יקלח

ינמשה טפשמה יקלח

םיטפשמ יגוס העברא

בכרומה טפשמב תויקוספ

דחא טפשמב בכרומו רבוחמ

רובחש

תיריבחת תועמשמ וד

יעיבר קרפ

ארקנה תנבהב םייסיסב םיחנומ