בגנב תופוס - 
  לזאב סרגנוק - 
  דנובה תמקה - 
  הנושארה םלועה תמחלמ - 
  (תיקיבישלובה) תיטסינומוקה הכפהמה - 
  רופלב תרהצה - 
  הנושארה םלועה תמחלמ םויס - 
  לודגה ילכלכה רבשמה - 
  הינמרגב ןוטלשל םיצאנה תיילע - 
  סולשנא - 
  ןכנימ תדיעו - 
  ןאיווא תדיעו - 
  חלודבה ליל - 
  האושה - 
  הינשה םלועה תמחלמ - 
  (דלנודקמ) ישילשה ןבלה רפסה - 
  הסורברב עצבמ - 
  מ"הרבל הינמרג תשילפ - 
  השרו וטג דרמ - 
  הינשה ע"החלמ םויס -