גארפמ םלוגהו ל"רהמה

םדה תלילעמ הלצההו גארפמ ל"רהמה לש ותדיל רופיס
חספה רדס ןחלושל םיבוסמ םלוכ ויה אזימרוו ריעב ,רדסה ליל ברעב .היה ךכ היהש השעמ
תאשונ תומד התארנ ,תוצחל הבורקה העשב ,עתפלו םדאמ םיקיר ויה תובוחרה .יתרוסמה
איהשכ ריעה יבושחמ דחא םויל לאלצב ברה דיסחה לש ותיבל הברקתה תומדה .דבכ קש
,םדה תלילע יפ לע תעדל בושח .םידוהיה לע םד תלילע תריצי התרטמו היווג תאשונ
םידוהיה לע ואב תובר תורצ .חספה תוצמ תנכה ךרוצל םירצונ םדב םידוהיה םישמתשמ
ילבח הוספת הנהו הנוירהל יעיבשה שדוחב התייה אויל יבר לש ותשא .וז הלילע לש היטעב
.קשה תאשונ תומדל בל ומש אלו תדליימל אורקל תיבה ישנא ואצי .יכבב הלוק ןתיתו הדיל
הלחהו םהמ הדחפ תומדה ...םירחא ידיב תישענ םיקידצ לש םתכאלמ יכ רמאנ רבכ ,לבא
והוליבוהו ותוא רצעש הרטשמ רמשמב חרובה לקתנ הצורמה תעב .הבג לע קשהשכ טלמיהל
ירצונ דלי תייווג ואצמו קשה תא םירטושה וחתפ םש .בורקה רהוסה תיב לא קשה םע דחי
.םדב תלאוגמ תילטב הפוטע ןטק
יבר לש ותיבל היווגה תא ליטהל יתיצר :םגמגו דעור ולוכשכ םייכרב קיפב דמע ינומלאה
וכילשה םירטושה .םכב יתלקתנש דע םהינפמ יתחרב .ירחא ופדרו יב וחיגשה םה ךא ,לאלצב
.אלכל ותוא
רשבל ואב תויושרה יגיצנ וליאו .חרוזו ריאמ םיניע הפי ןב לאלצב יברל דלונ ןמזה ותואב
יכ דלונה ךרה תא וקשינ ,ץק היה אל תיבה ינב תחמשל. עשופה תסיפת לע לאלצב יברל
."םדה תולילעמ ונעישויו ונמחני הז" :לאלצב יבר רמא זאו םד תלילעמ םליצה םלועל ותאיבב
ילודגמ דחא היהש ,גארפמ ל"רהמה רצוקמה ומשו לאלצב ןב אויל הדוהי ונבר דלונ ךכ
.םייניבה ימיב ידוהיה םעה ירואמו

םירמכה 300 םע חוכיוהו ל"רהמה
דבלמ יכ ,םלועב רתויב םסרופמ היה אוה .גארפ ריעב ןיד תיב באלו ברל תויהל ךפה ל"רהמה
דע .המכוחו רפס עדוי שיאל בשחנו תובר תונושל רבוד םג היה שדוקה תועוצקמב ותואיקב
."בצייתי םיכלמ ינפל ותכאלמב ריהמ שיא תיזח" :וילע רמאנ יכ דע םסרופמ היה ךכ ידכ
יאנושב םחליהל ודי לאל היה ןכלו ףלודור ךלמה לצא םג דבכנו בושח שיאל בשחנ אוה
ל"רהמה .המר דיב םתוא חצינ אוהו םד תולילע תועצמאב םידוהיל ערהל וסינ רשא ,לארשי
וינפל חכוותהל ותוא אורקל ,גארפב היהש םירמכה שאר בשוי אוהש ,לאנידרקהמ שקיב
.ןה רקש ןדוסיב תומשאה יכ תורורב תויארב תוארהל ןוכנ אוה יכ רמאו םדה תולילע תודוא
םידמולמ םירמכ תואמ שולש ןימזה םידחא םימי רחאלו הצורמ אוהש בישה לאנידרקה
.ל"רהמה םע חוכיול
ךא תחא תבב םירמכ תואמ שולש םע חכוותהל וחוכב ןיא יכ הב בתכו העדוה חלש ל"רהמה
תא ובתכי רשא םוי לכ םירמכ הרשע םע חכוותהל ודיב היהי ,םימי שדוח ךראי חוכיווה םא
.ל"רהמה לש ותשקבל הנענ לאנידרקה .וז רחא וזב ןהילע הנעי אוהו םהיתונעט
םיליהת רפס תא םימי םישולש םתוא לכ גארפ ידוהי לכ וארק חוכיוה ליחתה רשאכ
ךלהמב .ישימחו ינש םוי לכ םוצב ונעתה םגו שרדמה יתבו תסנכה יתב לכב רקובה תרומשאמ
שמח ביבס טהלתה חוכיוה םלוא ,תורצנהו תודהיה רבדב תובר תונעטו תולאש ולע חוכיוה
:תויזכרמ תולאש
?חספה גחל ירצונ דלי םדב םידוהיה םיביוחמ תמאב םאה .1
?ירצונה ושי חצרב םידוהיה תא םישאהל שיה .2
?םירצונה תא םידוהיה אונשל םיכירצ לארשי תד יפ לע םאה .3
?תורצנה תדל ותד רימה רשא םדא ,םידוהיה םיניועו םיאנוש המ ינפמ .4
?םתרות ליבשב םלוע תומוא לכ לע םידוהיה םיאגתמ עודמ .5
:ןרדס יפל ל"רהמה תובושת ויה הלאו
חיכוה תוצמה תנכה ךרוצל ירצונ דלי םדב םידוהיה ,לוכיבכ ,םישועש שומישה תנעט יבגל
רבדו הלודג הבעות אוה םדה םידוהיה לצאש ס"שה ןמו ך"נתה ןמ תורורב תויארב ל"רהמה
םידוהיה תדו דעומ להוא אמטמ םדא םד ןכש לכו בלחה ןמ רתוי בעתנו רסאנ אוהו אמט
רבדלו ונתד ךרוצל םדא םדב שמתשהל תעדה לע הלעי ךייאו ןויקינהו הרהטה דוסי לע הדסונ
.הווצמב
ושי טפשמב קלח וחקל אל םידוהיה יכ ל"רהמה הנע ,םידוהיה ידיב ושי תחיצר אשונב
םיאמורה תלשממ םעו סודרוה ךלמה םע עורז יבולש וכלהש דבלב םיקודצה תכ אלא ,ירצונה
ושי יכ ובשחש ינפמ דואמ הלודג התייה ירצונה ושי יפלכ םתאנשו, םילשוריב וטלש רשא
.םיאמורה תכלממב דרומ ירצונה
ול ןיאו אוה סרוקיפא ושי תומב םימשא םידוהיהש ןעוט רשא ימ" :יכ ל"רהמה ףיסוה דוע
ונבלו דיחי ןב היה רידא ךלמל :לשמ איבה הייארל .םלועב ותחגשהו םיהולאה תגהנהב הנומא
תומ טפשמ וילע וצרח ,ךלמה ויבא ידכב םגפש םיאנושה וילע ולילעה ,וריעב םיבר םיאנוש
הלימ רמא אל ךא ונב לע ולילעה םיאנוש יכו רקש הז לכש רוריבב עדי ךלמה ויבא .הילתב
וניע םגו ךלמה ויבא ינפל ותימהלו ןידה רזג תא איצוהל ךלמה יחולש ואב ןכ רחא .שירחהו
,וללה םיחצורה דימ ינליצהו יבא אנ ינעישוה :רמאו ךלמה ויבאל ןנחתה ןבה .ויבא ינפל ותוא
ךיא האר םגו םולכ הנע אלו שירחה ויבא .ךדובכב יתעגפ אל םלועמש תמאה תא עדוי התא יכ
אל ךלמהו ךלמה תווצמ תא םייקל ידכ הז לכ םירמוא דועו םניח לע ודיחי ונב תא םיחצור
ןבה תא ונד רשא םיטפושה םא ?ןבה תתימב רתוי םשא ימ :הזה רבדב רוקחנ התע .ללכ החמ
הנטקה ועבצאב זמר אלו תמאה תא עדי רשא םשא ךלמה וא ךלמה דובכ ליבשב תועטב תוומל
הזב קפס ילב ישפוחל דימו ףכת ונב אצוי היה ךכ השוע היה םא יכ ,ושפנל ונבל וחיניש
ושי יכ תרמוא םירצונה תנומא :לשמנל רוזחנ התע .ודיחי ונב תא תימה ומצעב ךלמה בשחנש
םבשוחב תועטב וטפשמ םיטפושה וצרחו ןכ םאו םיהולא לש וביבחו ודיחי ונב היה ירצונה
ןבה, "םינב לע בא םחרכ" :בותכ ירה ?באה לש ותונמחר היא ךלמה דובכ הזיבו ויבאב דרמש
וחוכב היה אל יכ םתא םיבשוח םא ךא ודיחי ונב תא ליצהל ךלמה לוכי היהו וייח לע ןנחתה
םולכ תושעל םיהולאה ךלמה לש וחוכב ןיא" :םתרמא וליאכ הז ירה ודיחי ונב תא ליצהל
."הרומג תויסרוקיפא יהוזו םיהולא תא םתא םיליפשמ ךכבו
תורורב ויה ל"רהמה תובושתו רחא ןיינעב חוכיוה היה םוי לכב .ורבע חוכיוה ימי םישולש
.ברו לודג דובכ ל"רהמה תא ודביכש ףלודור ךלמהו לאנידרקה לצא ולבקתהו דואמ

םלוגה לש ורופיס
הכורא העש ךלמה םע רבידו לודג דובכב לבקתה אוה .ךלמה לא ל"רהמה ןמזוה ןכמ רחאל
.ךלמה םע חחוש המ לע דחא ףאל רפיס אלו ותיב לא רזח דימו
םד תלילע תרצ יצח" :הל רמאיו ךלמה םע תחחוש רשא תא יל רפס :ותשיא ותוא הלאש
:תעדל ידכ םולח תלאש השע ל"רהמה ."אוצמל ינא ךירצ ינשה היצח תא ךא לטבל יתחלצה
יפ לע :םולחב םימשה ןמ הבושת ול האבו וילילעמו וידגנתמ םע םחליהל לכוי חוכ הזיאב
רוציל לכות םהלש חוכבו ולא םילימ תרשעב .ךיבייואל לכות 'ב-'אה תויתוא תרשע תויתוא
.יולה ןושש בקעי יבר לודגה ודימלתלו ץכ קחצי יבר ונתוחל ל"רהמה רסמ דוסה תא .םלוג
שקיב .תודוסי העבראב ךרוצ שי םלוג תאירבלו הזה םלועב שי תודוסי העברא :םהל רמא
תשולש וכלה תוצח רחא עברא העשב רדאב 'כבו טלחומ טקשב דוסה תא ורמשיש םהמ
ורמא ןכמ רחאל .המוק לודג םדא תרוצ ורצי רהנה דילש רמוחמו הקבודלומ רהנל םיקידצה
.םדא תומד שבלו םייח חור םלוגה אלמתנ רשא דע םלוגה תא ובבוסו תומשה יפורצ תא
םהינפל םלוגה דמע ! ךילגר לע דומע םוק :ול רמא הוצמ לוקב םלוגה יניע תא ל"רהמה חתפ
ךל :ל"רהמה ול רמא .ןיד תיב שמשל םימודה דעומ דועבמ וניכהש םידגב ותוא ושיבלה .ענכנ
יבר תאו ,ץכ קחצי יבר תא ,ל"רהמה הלעב תא תינברה התהיז ברה תיבל ועיגהשכ .!ונירחא
.התהיז אל םלוגה תאו בקעי
לטבת וז הירב :הל רמאו םתוא תורוקה לכ תא ל"רהמה הל רפיס ?הז אוה ימ תינברה הלאש
. חספב םדה תוילע תרצ
םידוהיה יתב ןיבל וחלשו ירצונ לבס ידגב םלוגה תא ל"רהמה שיבלה רדסה ליל ינפל םיימוי
,טלחומ ךשוחב יורש ולוכ לודגה אלכה תיב דמע ריעה עצמאב .עגפ לכמ רומשלו חרחרל ידכ
.םירמושה וב םיפלחתמ ויהש רוא היה ובש ןטק דחא רדחמ ץוח
טוחש ריזח ודילו םד בז ולוכו םילבחב רושק םדא הבו הלגע אלכה תיב רצחל הסנכנ םואתפ
ותרכה הרזח רשאכו אלכה תיב לש אפורה רדחל שיאה תא ואיבה .םידוהי לש תילטב ףוטע
ינפל התע טרפב ,םידוהי לש תילטב ףוטע טוחשה ריזחה המל :אפורה ותוא לאש שיאה לש
יל היה אל..שיאה רמא ינודא אל ?םידוהיה לע לילעהל תיצר םד תלילע הזיא עדוי ימ ?חספ
ואב םואתפ .תילטב ריזחה תא יתפטע ןכל יתלגע ךלכלתת אלש ידכ ריזחה תא ףוטעל המב
ןיצקה ףצק !ריזחה ךותב טוחש ירצונ טועפ ואצמ :ןיצקה לא ורמאו םירמוש ינש הצירב
סונמ ןיא יכ הארשכ .םייתעבש ךלרוג היהי רמ אלו רבדה רשפ המ יל דגה :שיאה לא רמאו
ינאו תויהו םידחא םימי ינפל תמ אוה קוניתה תא יתגרה אל ינא :רמא דעור לוקב חפב לפנו
יכ בוחה ןמ רטפיהלו וילע לילעהל יתבשח לזיימ יכדרומ רישעה ידוהיל ףסכ יפלא תשמח בייח
םידוהיה ולצינ אלפ חרואב :רמאו ותמוק אולמב ןיצקה דמע .בוחה ןמ ומויב םוי יל קיצה
יכ םידוהיל עידוהל חלש דימו אלכל שיאה תא ךילשהל ןיצקה הוויצ .הלודג הנכסמו הלילעמ
.אוה ןכיהו וביט המ ועדי אל רשא ינומלא ירצונ לבס ידי לע םד תלילעמ אלפ חרואב ולצינ
לעפ רשא אוה םלוגה רבד לש ותימאל יכ וניבהו ועדי םידוהיה םיליכשמה םישנאה ןיב לבא
.בוט לכה בוט ףוס .םידוהיה ןעמל תואלפנ
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©