הרייע

!הפירש !הפירש ,םיחא
,הלוכ תרעוב ונתרייע
,ורעסי תורוחש תוחור הב
,ורעבי ןברוח תובהל
,וראשנ אל היתובקע
,שאב הלוע איה
...
,ודימתי תובהלה יכ
,ודימשי הפ ונלוכ תא
ודיעי תוריק ידירש קר
...היה הפש המ

תוידוהיה תורייעה .הרובגלו האושל ןורכיזה םוי יסקטמ תורכומ רישה תולימ
.הנש 500 - כ ךשמב ןתוא הנייפאש תידוהיה הייווהה הקחמנ ןמעו האושב ודמשוה

?(לטעטש) הרייע יהמ

תובשייתה תרוצ .האושה תפוקתל דע הפוריא חרזמ ידוהי לש תירקיעה תובשייתהה תרוצ התייה הרייעה
תינלופה הלוצאה תמזויב ,18-15 - ה תואמב ודסונ תורייעה ןמ תוברו 16 - ה האמה ןמ לחה החתפתה וז
היסולכואל םיתורש קפסלו תורייע םיקהל םידוהיל ועיצה םה .רוצייה יעצמאו םיחטשה תלעב התייהש
.(ישיא ןוחטב תקנעה םג תוללוכה תויוכז ןיעמ) תויגליבירפ םהל וקנעוה .תירפכה
ש"ויה םוחתב רחסמה יקסע תא ורכח וא םינלופה םיליצאה תוזוחא לש םירכוחכ ושמיש םידוהיהמ קלח
.םיצעה , חלמה , (ףורש ןיי)
תינלופה ריעב רשאמ רתוי םיחונ םויק יאנת םהל ועצוה םש ,תורייעל רובעל וחמש םדיצמ םידוהיה
ריעה ינב םיינלופה םירחוסב תורחתהל ךרוצה ןמ םתוא רטפ םג הרייעל רבעמה .הפוקת התוא לש
.םירכשנ םידדצה ינש ואצי ךכו
עובק לדוג היה אל תורייעל .הכאלמ ילעב ויהש וא ,רחסמב וקסע םהו םידוהי ויה הרייעה יבשות בור
תורוחס קפיסש זכרמ ושמיש ןלוכ ,ףתושמ ןייפאמ ןהל היה לבא .תונטק תורחאו תולודג ויה תודחא
הבוחר ,קושה דמע הרייעה זכרמב .ריעהו םירפכה ןיב תרשקמ הילוחו הביבסה ירפכל םיתורישו
ןיבל םיירכונה הביבסה יירפכ ןיב שגפמה שחרתה ובש םוקמה היה אוהש םושמ ,הרייעה לש יזכרמה
תא .ריעה לא עוסנל םיירפכל ורשפא אל הרובחתה יישקו ריעה ןמ לודגה קחרמה .הרייעה ידוהי
םתרצות תא םיירפכה ורכמ םג םש .עובשב םיימעפ וא םעפ עוסנל וגהנ הילא ,הרייעה הקפיס םהיכרוצ
.תיאלקחה


ץירוק הרייעב ישארה בוחרהץירוק הרייעב קוש םוי

:לטנומ םירפא רפסמ ,םיירפכל תורוחס תקפסמכ הרייעה לע

תא המצעב הניכמ התייה החפשמ לכ .תויונחב ןיי םינוק ויה אל םירעב םגו םיירפכה םירוזאב ,ןילופב"
ןילבול זוחמ תיצחממ רתויל ,םידיחיה טעמכ ,םיקפסה ונייה ונחנא .םיקובקב םיכירצ ויה ךכ םשל ,ןייה
ץיקה לכ .הב דומעל השק ונל היהו םיקובקבל השירדה הלדג הנשל הנשמ .םישנא ינוילימ המכ הזו
.קוש ימיבו םיליגר םימיב ,הרייע לכב םירקבמ ונייה .ךרפ תדובע ונדבע
ףוחד והשמ תונקל ירפכ הזיא אב םימעפל תרעוב הדשב הדובעה ,ץיק .תוטקש תורייעה ויה ליגר םויב
םא עדוי יניא לבא ,וז הנועב ףסכ הברה ונחוורה םנמא ...קושה ימיב ןכ אל .ותיבל הרזח חרוב דימו ,ול
דע רטיל יצחמ ,תונצנצל םג אלא םיקובקבל קר אל השירד התייה .השק ךכ לכ דובעל הצרש והשימ היה
."ונערקנ שממ הזה ןמזבו םיישדוחכ הכשמנ הנועה .תוריפמ םינדעמו הביר ליבשב ,רטיל העברא

הרייעה לש התעיקש
םג םירכונו םידוהי לש ןה ריעה לא רפכה ןמ הריגהל ומרגש םיצאומה רויעה יכילהת םע ,20 - ה האמב
.תורייעה לש ןתעיקש הלחה ריעל רפכה ןיב רשקה לע ולקהש ,תובכרה תכרעמ תוחתפתה םעו דחי
התייה תבייח התביבסמ תדרפנו תימונוטוא יד תידוהי הדיחי התייה 19 - ה האמה דעש הרייעה
,דחוימ ידוהי ןויבצ לע הרייעה הרמש תאז םע דחי .הפוקתה לש םייטילופה םימרזה חורב תונתשהל
.תורחא תופשבו שידייב ,תירבעב םירצויל הכישמ דקומל םג היהש

הרייעה לש דחוימה ידוהיה הנויבצ
:םהבו תוידוהי תויומדו םיינייפוא הליהק תודסומ אוצמל היה ןתינ הרייעב
.תסנכ תיב .1
.הווקמ .2
.ץחרמה תיב .3
.תונושה הקדצ תורבח .4
.שרדמ תיב .5
.הליהקה תא גיהנמה "להק" .6
.תורבקה תיב .7
.שדקה .8
.םידסח תולימג .9
.להומו טחוש .10
.תסנכה תיב שמש .11
.דמלמ .12
.ןזח .13
.(יאופר חא ןיעמ םג היהש) רפס ,חפנ ,רלדנס ,ןעצר ,טייח :הכאלמ ילעב .14
.דועו אפור ,ם"תס רפוס ,תודליימ ,הלגע לעב ,בצק ,הפוא ,םימ באוש ,ןלב ,(ףורש ןיי) ש"יי רכומ :םיתורש ינתונ .13

תראותמ השדחה תירבעה תורפסב .םיידוהיה םיגחה םויק לעו הז דחוימ ןויבצ לע הרמש הרייעה
ןיב .בתוכה ךייתשה םרז הזיאל יולת תיתרוקיב טבמ תדוקנמ וא תילידיא טבמ תדוקנמ הרייעה
םכילע םולש לשו םירפס רכומ ילדנמ לש םהיתוריצי תא אוצמל ןתינ הרייעה לע םיטלובה םיבתוכה
ןונגע י"ש לצא אוצמל רשפא הרייעה לש םיפסונ םירואית .הפוריא חרזממ תיסופיט הרייע םיראתמה
.רגניז סיבשב קחציו


     
הבינישיו הרייעב רמועב ג"ל תכולהת                                                             הבינישיו הרייעב תסנכה תיב


 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©