(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי

ןילבול ימכח תבישי
דואמ תעדונ התייהש םיקוליחה תרות שדחמ היהש ,אנכש םולש יבר ידי לע המקוה וז הבישי
.הברח וז הבישי םגו ןילבולמ םידוהיה ולגוה רתוי רחואמ .16-17 - ה תואמב הפוריא תודהי ברקב
.ינשה ם"רהמה יוניכב עדונה ,אריפש ריאמ יבר ידי לע 1924 תנשב קר שדחמ המקוה איה

?ןילבול ימכח תבישי תא שדחמ םיקהל ןויערה דלונ דציכ
ינלופה םייסב "לארשי תדוגא" םעטמ ריצכ יתשמיש םהב םימיב הז היה" :אריפש ריאמ ברה רפסמ
ירוקיב הז היה .ןילבול ריעב האצרה תאשל יתוא ונימזה םימיה דחאב .(ינלופה םירחבנה תיב)
:ןילבולמש לארשי ילודג תורבק לע חטתשהלו ןשיה ןימלעה תיבב רקבל יתעסנ ןכ לעו ריעב ןושארה
לש םימסרופמה תסנכה יתב לא יתעסנ ךכ רחא .םירחאו ם"רהמה ,אנכש םולש יבר ,קלופ בקעי יבר
ידוהיבש םידבכנהו םירישעהמ ,םיובנכיא לאומש 'ר ,יתייוול ןבו הרכרכה הרצענ םואתפ .ריעה
הנשויל הרטע בישהל יתטלחה עגר ותואב .וב תושעל המ עדוי וניא יכו ולש הז שרגמ יכ רמא ,ןילבול
אוהו שרגמה תא םורתיש לאומש יברמ יתשקיב .ןילבול ימכח םש לע תימלוע הבישי ןאכ םיקהלו
."טנמלרפה ןמ יתרטפתה ףא ךכ ךרוצל .ןויערה תמשגהל יתשגינ בר ץרמב .םיכסה

השדחה ןילבול ימכח תבישי תכונח
לש םדיצל אריפש ריאמ יבר בשי הבו דובכה תמיב המקוה הבישיה תספרמב .דואמ שגרמ היה סקטה
םיעטק רפסמ ןלהל .ןילופ יבחר לכמ שיא יפלא ופסאנ הטמל הבחרב .בוקטרושטמו רוגמ םיר"ומדאה
:הבישיה תכונח סקטב ורמאנ רשא םירבדהמ
לכל רתויב ץרמנה יוטיבה םה הלא לארשי תורימז םיענ ירבד - "תואבצ 'הל תיב יתוניכה יינעב ינאו"
ונלעפמ לע רבע דחא לג אל !םולה דע ונכרדב ונתוא וויל רשא ,תונושה תואקתפרההו לבסה תודלות
,םישודקה וניתובר לבא ,ונכרדב ועגפ םינוש םיתחתח .םלועה ןמ ודירטהל וביאב ונדועב ריבכה
'ר ןואגה :ארקנ הילע םמש רשא ,תאזה השודקה הבישיה לע ונגה רשא םה ,הקיתעה ןילבול ינכוש
- םהירחא םיאבהו ם"רהמ ,ל"דרהמ ,אנכש םולש 'ר ןואגה ,דודיחהו לופלפה רצוי ,קאלופ בקעי
הזמ הרותבש הלגנה רואמה .ןוילע ידיסח ,םישודקה וידימלתו שודקה "הזוחה" ,תורודה ילודג
ןגהל םויה םג ודחאתה םה הלאה םילודגה תורואמה ינש ,הזמ תודיסחהו הלבקה לש זונגה רואהו
..."השודק הבישי ,ךילע ךכוסלו
ךורב :הונקית ל"ז ונימכחש הלודגה הכרבה תא ךרבל ימצעל ינא השרמ ,הכונחה םע ,םויהו"
ימכח תבישי ןויער לע ,םורממ חורה לע םלועה ארוב ללוהמ !הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש
לעו !ונמייקו - השקה המשגהה ךרדב תונלבסהו דמעמה תקזחהו חוכה לעו !ונייחהש - ןילבול
..." !הזה ןמזל ונעיגהו - ןילבול ימכח תבישי ירעש תחיתפ לש רשואמה םויל ונאיבהש


ןילבול ימכח תבישי
לובוס רפע :םליצ


?הבישיב דחוימ היה המ
לכ תא שידקהל ולכויש תנמ לע ,םהיכרוצ לכ תא םידימלתל הקפיסו דואמ תראופמ התייה וז הבישי
ויה תורחא תובישיבש םושמ שודיח םושמ ךכב היה ,לכאו ודמל ,ונשי םה הבישיב .הרותל םהיתותע
לע שארמ ריאמ יבר בשח ןאכו הרייעה וא ריעה ישנא לצא םנוזמ תא אוצמל הבישיה ידימלת םיצלאנ
:האבה תודעה ןמ םג דומלל ןתינ וז הבישי לש התובישח תדימ לע .רבדה

ןילבול ימכח תבישי ןברוח לע תינמרג תודע
ונל ןואגל הז היה" :1940 ץרמ שדוחב בתכנ "גנוטייצ דנעגוי השטיוד" ומשש ינמרגה רעונה ןואטיבב
תא הצוחה ונכלשה .ןילופב רתויב הלודגכ תעדונ התייהש ,תאזה תידומלתה הימדקאה תא בירחהל
ידוהי ,תובהלה וללותשה תומילש תועש םירשע .םתוא ונתצהו םידוהיה לש םישודקה םירפסה לכ
,תיאבצ תרומזת הנמזוה םלוא .ונתוא ושירחהו טעמכ םהיתוקעצש ךכ וכבו ביבסמ ודמע ןילבול
".םידוהיה תללי תא ושירחה תילייחה הקיסומה לש םיזילעה םילילצהו


הבישיל ןורכיז תבותכ
לובוס רפע :םליצ
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©