(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי

םייפרגויב םיטרפ
.תודיסחה תעונת דסיימכ עודי היהו 1760 תנשב רטפנ ,בוריקב 1700 תנשב דלונ *בוט םש לעב לארשי
דמלמכ ותייחמל דבע וירוענב .ותודליב וירוהמ םתייתהו הניארקואמ הינע החפשמל ןב היה ט"שעבה
הניארקואו היצילג תורייעב רבע ,ףסונב .טיט רכומכו שרדמ יתבב רמושכ ,טחושכ ,"רדח"ב תוקונית
,אפרל וחוכב םינומהה תא אילפהו הלבקב קמעתה אוה .תועימקו םיחמצ תרזעב םילוח יופירב קסעו
."בוט םש לעב" יוניכה וב קבד ךכ

תודיסחה תעונת תמקה
.דחי םג תירסומו תיתרבח תורדרדיהמו רומח ילכלכ רבשממ ןילופ תודהי הלבס ט"שעבה ימיב
רקשה יחישמ בקע הבזכאמ לבסש רוד הז היה .םיבוט ויה אל ינלופה ןוטלשה םע היסחי ,ףסונב
,םויה השק ,טושפה ידוהיה לא ונפ ט"שעבה לש ויתופטה .קנארפ בקעיו יבצ ןב יאתבש :והודקפש
היה אל ידוהי ותוא .תואיכ ללפתהל עדי אל םג םיתיעלו הרותל ויתותע שידקהל היה לוכי אלש
הלעה ט"שעבה .ותנומא תא עיבהל לכוי הב ךרדב ךרוצה ררועתהו ידומלתה לופלפב קוסעל לגוסמ
ךרדה ."רשכו בוט ידוהי" שיגרהל טושפה ידוהיל םג רשפא ךכבו ההובג הגרדמל הנומאהו שגרה תא
ידוהיה ידי לע םג תושעיהל התייה הלוכיו ןיינמ הבייח אלש ,םיליהת תרימא התייה ט"שעבה אצמש
וידיסח קרו ןיבהל ולכוי םינומההש ידכ הפ לעב ויתושרד לכ תא אשנ ומצע ט"שעבה .רתויב טושפה
.ול םיסחוימה םיסנה ישעמ תאו ויתורוק תא רתוי רחואמ ,בתכה לע ולעהש םה
הפירח תודגנתה התישארב העונתה הררוע ,רקשה יחישמ רוד רחאלש הפוקתב לעפ ט"שעבהש ןוויכמ
דומילב קבדו םכרד תא לביק אלש ימו "םידיסח" ארקיהל םידיסחה וכז זאמ .לארשי תוליהקב
."דגנתמ" ארקנ לפלופמה ידומלתה


."תעד" רתאמ חוקל רושיקה *
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©