(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה קחצי בקעי

החפשמה תודלות
תרוסמה יפ לע רשא ,םיסנרפו םירפוס ,םינבר לש הפנע החפשמל ןב היה ץיוורוה קחצי בקעי
(Horovic) הציבו'זרוה הרייעב החפשמה ינב ובשי 15 - ה האמהמ לחה .דרפסמ האצומ
תעפשה הרכינ הליחתב .ץיוורוה וא ץיבורוה - החפשמה לש המש רזגנ ןאכמו הימהובבש
ןילופל החפשמה ינבמ קלח ורבע 16 - ה האמהמ לחה ךא ,היתוביבסו גארפב קר החפשמה
,הינמרג ,הירגנוה ,היבארומ-הימהוב ,הירטסואב תורייעו םירעב םינברכ ושמישו החרזמו
שמיש א"מרה לש ונתח ,ץיבורוה סקנפ יבר ,החפשמה ינבמ דחא .היסורו אטיל-ןילופ
יאתבש ברל ינימש רוד ,סכרמ לרק היה ףסונ םסרופמ החפשמ ןב .תוצרא עברא דעו שארכ
.הניומ ץיוורוה ליטפעש

וייחב תוירקיע ןויצ תודוקנ
.קסנזילמ ךלמילא יבר לצא דמלו ןילבול ריעה דיל 1745 תנשב דלונ ,ץיוורוה קחצי בקעי
םסרפתהל לחה םשו ר"ומדאכ גהונ לחה הב ,טוצנל הרייעל רבע 1780 תנשל ךומס
דחא ןלהלו וידגנתמ ידימ ונילא ועיגה וז וייח תפוקת לע םיטרפה רקיע .םיברב ומש
ךא ,םדא לכ תובשחמ עדויל םסרפתנש ,ינלופה קידצה לע םירפסמ" :"דגנתמ" יפמ םירופיסה
רבדב ןימאה אוה .וידיסחמ ינא יכ וינפל יתרמאו ולצא יתייה .יתוהמ תא ןיבה אל אוה
רפס) ."םהמ םיאצויה םיסרוקיפאה דגנ דומעל ?ינוצר היה המו .ינוצר השעייש ידעב ללפתהו
.(םיצירע רימז
"איבנה" / "הזוחה" וידיסח ידי לע הנוכו ןילופב תודיסחה ישארמ היה ץיוורוה קחצי בקעי
ונימאה ורצח לא וכשמנש םיבר םידיסח .(ןילבולמ יברה) "יבר רענילבול רעד" םגו ןילבולמ
,דיתעה תא אבנל וחוכב קר אל ונימאה םידיסחה .ולא םייוניכ ןאכמו דיתעה תא אבנל וחוכב
לדגשכ 1800 תנשב .היתורודל םדאה תמשנ לוגלג תלשלש תא תולגלו רבעה לא רוזחל םג אלא
.1815 תנש באב 'ט - ב ותומ םוי דע יח הב ןילבולל ץיוורוה קחצי בקעי רבע וידיסח רפסמ

ותנומאו ותרות ירקיע
תונטקו הוונעה תדימב ןימאה אוה .להקה תגהנהב אלא ,תוגה רוביחב היה אל וחוכ רקיע
הבושת ןיאש תעדל בייח םדא יכ ןעטו םיפוגיסל דגנתה ךכ םושמו ארובה לומ לא םדאה
ןימאה ןכ ומכ .ותוא םירהטמ וישעמש ןימאהל םדאל רוסא ןכלו חישמה תאיב ינפל המלש
לכו ןוידפ גיהנה ורצחב .תינחור תועמשמ תולעב ןהו דואמ תובושח ורבחל םדא ןיב תודימהש
רצחה תקזחהל שמיש הז ףסכ .ול הנתינש הכרבה רובע םלשל ךירצ היה וינפל אבש םדא
אוה" :בתכנ סומלופ ירפסבו וידגנתמ ותוא רקבל וברה הז גהנמ לע .םיכרצנה ןיב הקולחלו
םירדע םידיסח ופסאי וילא .ץראב דיצ רוביג תויהל לחה אוה .טוצנאלמ קיציא 'ר דיסחה
לש םיצירע רימז רפס) "םינועדיהו תובואה םע םינומלש ףדור ...םיענו םידנ םיאב ...םירדע
.(בוקאמ דוד יבר דיגמה
םניחה תאנשל ףסונבש ששחש םושמו המחלמ בישהל אלש טילחה ,םיברה וידגנתמ תורמל
.תווצמב לזלזל וידיסח וליחתי םידגנתמל םידיסח ןיב

(חישמה זוריז) ץקה תקיחדל ןויסינה
,תישפנ :המלש הלואגל ןווכתה אוהשכ ,הלואגה תרות תא דמלל הברה ץיוורוה קחצי בקעי
ןכלו גוגמו גוג תמחלמ תא האר תפרצ - היסור תמחלמבש םירפסמ .תימלוע ללכ םגו תימואל
תנש תוכוסב שגפנ ךכ ךרוצל .ידימ ןפואב הלואגה בוריקל לועפל שי 1813 תנשמ לחה יכ בשח
וידחי ולעפיש ידכ בונמירמ לדנמ םחנמ יבר םעו ץינזוקמ דיגמה לארשי יבר םע 1815
הנש התואב ורטפנ םיקידצה תשולש .חישמה תומי בורקל םיקידצ יסוניכו תוליפת תועצמאב
לש םנויסינ איה תוומה תביסש תונעוטה תידיסחה תרוסמב תודגא ורשקנ םתומ ביבסו
.ץקה תא קוחדל השולשה

תירוביצהו תינידמה ותוליעפ
תודע אוצמל ןתינ ויתושרדבו השרו תוסכודב םיירוביצה םייחב הרועמ היה ןילבולמ הזוחה
ןילופ ידוהי לש היצפיצנמאה תופיאשל דגנתה אוה .ןילופ לע ורבעש םיירוטסיהה תוערואמל
.אבצל םידוהיה לש סויגה תרזג לוטיבל לעפו

:ןילבולמ הזוחה לש ותלודג לע םידיסח ירופיס
ולש האובנה תלוכי .א
ףוסמ תוארל הלוגסה הל הנתינ ןילבולמ הזוחה לש ותמשנ הארבנשכ יכ ורפיס םידיסחה
תא וליבגה ןכלו .וז הלוגס הנממ וחקיש השקיב ,ערה עפש תא התארשכ לבא .ופוס דעו םלועה
,דומילו הליפת תועשב רשאמ ץוח ,םינש עבש ךשמב וניע תא םצוע היה ותורענב .התייאר חוכ
תא ארוק היהשכ וא ,םדא לש וחצמב טיבמ היהשכ .ויד עונצ וניאש רבד תוארל אלש ידכ
האב םא האר ,ונימי דעו ןושאר םדאמ וז המשנ לש הילוגלג תא היה האור ,ולש השקבה קתפ
רמא אוה .הנקית םא הלקלק םא ,לוגלג לכב וז המשנ התשע המ האר ,ןיקמ וא לבהמ
.לארשי תבהאמ תערוג ,השוע אוהש המו השע םדאש המ לכ האור ינאש וז היאר" :ינילבולה
."וז תלוכי דבאל שקיב ןכל
ותועינצו ותוונע .ב
תדובעב תיללכ ךרד ונבר ינדמלי" :ןילבולמ הזוחה ובר תא שקיב ץישודארמ רב בד יבר
ךרד שי הנה יכ .וכלי ךרד וזיא תוירבל רמול הדימה ןמ וז ןיא" :קידצה בישה ."ארובה
לכ .הייתשו הליכא ידי לע ודבועל ךרד שי הנהו הרותה דומיל ידי לע 'ה תדובע תא דובעל
."וחוכ לכב הב רוחבל וילע זאו ,וכשומ ובל ךרד וזיאל ותעד תא ןתיל ךירצ םדא
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©