(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג

תאצמנ םויהו הינמרג חרזמב זא התייהש הרייעב 1817 תנשב דלונ (שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג
ןושמש יבר .םייללכ םידומילו תופש םג דמל ומצע תוחוכבו יתרוסמ ךוניח לביק אוה .ןילופב
,"לארשי תדוגא" לע ועיפשהש םישנאהמו תדב םינוקיתהו המרופרה ידגנתממ ,שריה לאפר
תידוהי הירוטסיהל הצרמ היה תובר םינש ךשמ .גרובנדלואב הרותל ולש הרומה היה
.הרותה שוריפב םג קסעו ,ואלסרבב םינברל שרדמה תיבב
םע ימי ירבד" תביתכ םע דבב דב "לארשי תמכח" לש תעה בתכ תא ךורעל לחה 1861 תנשב
העירי בחר רוביח הב הנושארה םעפה וז התייה .וייח לעפמל םימיה תוברב הכפהש ,"לארשי
םיכרכ 11 ללוכה הז רפס .תידוהי טבמ תדוקנמ בתכנ ,לארשי םע לש הירוטסיהה אשונב
םעה קבאמו םשה שודיק ,תולגה תורזג תשגדה ךות לארשי םע לש וייח תורוק תא שרופ
וצראו ותרות ,לארשי םע ןיב דחוימה רשקה תא שיגדה ץרג .ימואלה ודוחיי תרימשל ידוהיה
ץרחנ ןפואב דגנתה ץרג .1872 תנשב רקיב הב לארשי ץראב ידוהי זכרמ תמקהב ךמתו
התואב .לארשי םע לש דחוימה ימואלה יפואל ושחכתהש ,ונמז ינב ,םיללובתמה םיליכשמל
לע אלו שגרה לע ונעשנ הלאש םושמ הלבקב קוסיעהמו תודיסחה תעונתמ גייתסה הדימה
.חישמב הנומאה ןמ םג גייתסה הביסה התואמ .ףורצה ןויגהה
(דחא לאב הנומא) םזיאיתונומה תא םלועל איבה ידוהיה םעהש ןימאה "לארשי תמכח" שיאכ
ודועי והזו ,(לארשי יאיבנ לש רסומה יכרע) יברעמה םלועה תתשומ םהילע רסומה יכרע תאו
םע דחי ךא ,הרבחב תורעתהל וילעש ןימאה ידוהיה םעה יבגל .םייוגה ברקב לארשי םע לש
דומילב םיקבדה הפוריא חרזמ ידוהיב לזלז וז הביסמ .ולש ימואלה דוחייה לע רומשל תאז
הירוטסיה דומילל רוקמכ בר ןמז שמיש ,"לארשי םע ימי ירבד" ,ורפס .שידייה תפשבו הרות
.תויאפוריאה תופשה בורל םגרותו תידוהי
.1891 תנשב רטפנ ץרג


 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©