תידוהיה תונותיעה תוחתפתה

םירחוסה ינותיע .א
םינולע רקיעב הלא ויה .םדרטסמא ריעב 17 - ה האמב רבכ ועיפוה םינושארה םיידוהיה םינותיעה
תא ונמיס הלא םינותיע .םיידוהיה םירחוסה להקל ודעונו ,תוינידמו תוירחסמ תועידי וליכהש
היה םינותיעב .םיקסע ולהינ המעש ,תירכונה םתביבס לא םידוהיה םיקסעה ישנא לש םתוברקתה
העפשה םהל שיש םירחא םיעוריא וא תומחלמ לע םיטרפ :לשמל םיקסעה שיא רובע ךרע בר עדימ
:ןויצל םייוארה הלאכ םינותיע ינש .ימואלניבה רחסמה לע
ןיב ץפוהו 1674-1695 םינשה ןיב עיפוהש (תידרפסה ןושלב) "םדרטסמא הד הטזאגה" .1
.לגוטרופו דרפס ישרוגמ תוליהק     
.זנכשא תוליהקב ץפוהש (שידיי ןושלב) "טנארוק" .2

הלכשהה תעונת לש תיגולואידיאה תונותיעה .ב
תרושקת ילכ תונותיעב ואר היכמותו העונתה ירבח .תידוהיה הלכשהה תעונת החמצ 18 - ה האמב
רורב רסמ לעב תע בתכ ביבס םירבחה דוגיאלו םהיתונויער תצפהל המיאתמ ךרד הווהמה ינשדח
יונמל ךפהש ימ לכ .ינשדח יתוברת-ינויער עצמ עיצמה ,יתרוסמה ידוהיה םייחה חרוא יוניש אשונב
.תידוחיי הצובקל ךייתשמכ ןויערל וירבח יפלכ ןהו ותביבס יפלכ ןה ומצע ההיז הז גוסמ ןותיע לע
תוצובקה לכ תא הנייפאו 19 - ה האמב םג חתפתהל הכישמה תיגולואידיא תונותיע לש וז העפות
וא ןותיע המצעל המיקה תינויער הצובק לכ .םידוהיה ברקב וחתפתהש םייגולואידיאה םימרזהו
:םיאבה םינותיעה תא תונמל ןתינ םיטלובה תעה יבתכ ןיב .המלוע תפקשה תא אטבמה תע בתכ
.הלכשהה תעונת לש תעה בתכ - ףסאמה .1
.היסכודותרואה לש תעה יבתכ - ןורושי וא טילארזיא .2
תע בתכ דגנ לועפל ותרטמו תירבה תוצראב עיפוהש תילגנאה הפשב תע בתכ - The Jew .3
.תירבה תוצרא ידוהי לש תדה תרמהל ארקש ירצונ ירנויסמ    

תימוקמה תונותיעה .ג
ימוקמ יפוא ילעב םינותיע םג ועיפוה ,תימואלניב ףאו תיצרא התייה םתצופתש םינותיעל ליבקמב
עקר לע םא ןיב ,תימוקמה הליהקב םיגלפ ןיב תוקולחמ ללכ ךרדב ואטיב הלא םינותיע .קהבומ
דחא דצ אטבמ ןותיע לכ רשאכ םידמצב ללכ ךרדב ועיפוה םה .רחא עקר לע םא ןיבו ינויער-יתד
םילשוריב 19 - ה האמב ועיפוהש "ןונבלה"ו "תלצבחה" ויה וז תונותיעבש םיטלובה .תקולחמב
.ריעב תונושה תועיסה ןיב םיחוכיווה תא ופקישו

19 -ה האמב תידוהיה תונותיעה .ד
,תבחרנ תידוהי תונותיע תעפוה .תידוהיה הרבחה לע היצזינרדומה תעפשה הלדג 19 - ה האמב
יסופד לש תרבוגה םתעפשה תא ןה הפקיש םבוליש תאו הלעמל ונמנש םיגוסה תשולש תא תללוכה
םילגרהבו יתרבחה ןוגראב תולודגה תורומתה תא ןהו תידוהיה הרבחב םייפוריא תרושקת
.תינגרובה הרבחה תוברתל ופרטצהש םידוהיה ויה ןותיעה ינכרצ .םידוהיה לש םייתוברתה
רשפא אוה .תיתרוסמה תידוהיה הליהקב תמייק התייה אלש יוליב לש היצקנופ אלימ ןותיעה
,הקיטילופ ,תונמא ,תורפס ,הריש ,תוברת ,היפוסוליפ :ןוגכ םיאשונב םיקפוא תבחרה ויארוקל
ותוא תא םידוהיל קפסל התייה הלוכי םוקמה תפשב תונותיע םג םנמא .דועו ירלופופ עדמ ,הלכלכ
עדימל יללכה עדימה ןיבש בולישב היה ידוהיה ןותיעה לש ודוחיי ךא ,םיאשונו עדימ ןווגמ
ילכל ןותיעה םצעב ךפה ךכב .םיידוהיה םיארוקה רובע ונורתי היה ךכבו םיידוהי םיאשונב
.ידוהיה םלועה םע תוהזה רומישל
םתוא איצוהש ףוגה לש ינויערה עצמל םאתהב ,רורבו רדגומ יגולואידיא וק היה םינותיעה לכל
:רואל
.הלכשהה תונויערל ופיטהש םינותיע .1
.תבבוסה הרבחב םידוהיה תובלתשהל ופיטהש םינותיע .2
.היסכודותרואה לע ונגהש םינותיע .3
:תוידוהיה תופשב םגו דועו תיסור ,תינלופ ,תינמרג ,תילגנא :תוימוקמה תופשב ועיפוה םינותיעה
םימרזה לכ ינב םיידוהי םילאוטקלטניא לש םתוליעפל דקומ וויה םה .ונידלו תירבע ,שידיי
ויה םינותיעה .םיידוהיה םינוגראה רובע הצופת בר יוטיב ילכ םג ומכ תידוהיה הרבחב םיינויערה
תחא הפשב בתכנש ידוהי רופיס וא ריש הכז ךכו הזמ הז ומגרתו וקיתעה םה ,הזב הז םירושק
תונותיעה .ןותיע ארוק ידוהי לכל טעמכ עיגהלו רוקמה תפשמ תונוש תופשב ץופנו םגרותמ תויהל
תופקשה ילעבו ,תונוש תופש ירבוד ,םינוש תומוקממ םידוהי ןיב שגפמ םוקמל הכפה תידוהיה
.תונוש םלוע
:ומכ םינותיע תונמל רשפא וללה םינותיעה ןיב
.דיגמה .1
. ץילמה .2
. רחשה .3
.םלועה .4
.הריפצה .5


.תונותע
,'ב ךרכ, 1939 - 1881 םינורחא תורוד ,אטילד םילשורי ,הנליו :רפסה ךותמ הנומתה
.ג"משת ,דחואמה ץוביקה תאצוהו תואטיגה ימחול תיב ,רנזיולק לארשי ר"ד תאמ
 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©