דנובה

 ןוגראה םש
."אטילבו ןילופב ,היסורב םידוהי םילעופ לש תיללכ תירב" :אוה "דנוב" םשה רוציק

ןוגראה תודלות
תידוהיה םילעופה תגלפמל היה ךכבו 1897 תנשב אטילבש הנליו ריעב דסונ ןוגראה
ובשיש םידוהיה םילעופהו הכאלמה ילעב תא ןגראל ףאש ןוגראה .הדסונש הנושארה
.םזילאיצוסה תונורקעל םאתהב םתוא גיהנהלו "בשומה םוחת" ךותב
לעופה לש ותדובע יאנת תאו ורכש תא רפשל ודעונש םילעופ תותיבשב הלחה תוליעפה
תלפהל רותחל ,םייסור םייטסילאיצוס םינוגרא םע דחי ,ןוגראה לחה הרהמב .ידוהיה
העדותה תצפהל לעפ ךכ םשל .* יטסילאיצוס רטשמ תגהנהלו היסורב יראצה רטשמה
ונקה םהב ,תויממע תוללכמו םיסרוק תועצמאב םידוהיה םילעופה ברקב תידמעמה
ןכש ,שידיי התייה רובידהו הלומעתה ,הארוהה תפש .תיללכ הלכשה םג םילעופל
.םידוהיה ינומה לש הדיחיה תימואלה ןושלה תא הב האר דנובה
לעופה ןמ לדבנ וניא ידוהיה לעופה ןכ לעו תידמעמ תודחא תמייק יכ ןעט דנובה ןוגרא
תונויצל דנובה דגנתה ,הז ןויערל םאתהב .םיסרטניא םתוא םנשי ולאלו ולאל ,יוגה
הנידמהש רחאל תימוקמה תרגסמב הנורתפל אובת הלוגב ידוהיה םעה תייעב יכ ןעטו
יתלב איה י"אב ימואל תיב םיקהל הפיאשה .םזילאיצוסה תונורקע תא המצע לע לבקת
לכ תא דחאל ןוצרב םג ןידה אוה .תוישממה ויתויעבמ לעופה תא הקיחרמו תיתואיצמ
תא חפטל ידוהי ץוביק לכ לעו ,דחא םע םניא םידוהיה יכ סרג ןוגראה ,םעה תוצופת
.ולרוגל גואדלו ותוברת
תוימואלה תא ותלילשו תיסור-ללכה ,תיטסילאיצוסה הגלפמב בלתשהל ונוצר תורמל
ןוגרא אוהש הנעטב תיסורה תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמה י"ע דנובה החדנ ,תידוהיה
ותוליעפ דוע הרשפאתה אל ,1917 תנשב תיקיבשלובה הכפהמה ץורפ םע .ימואל
.תיטסינומוקה הגלפמב ובלתשה וירבח 40,000 - ו היסורב
ומכ .םידוהי 100,000 - כ וילע ונמנ 1939 תנש דעו ןילופב המשרנ תוקזחתה תאז תמועל
הניחבמ דואמ ליעפ היה "דנוב"ה םג היה ןילופב םירחאה םינוגראהו תועונתה לכ
יפ לע ךוניח תשר דסיי ,םינותיע םירפס רואל איצוהל גאדו תיכוניחו תיתוברת
העדונ םש ,ןילופב ןוגראה לש ומויקל ץק המש היינשה םלועה תמחלמ .דועו ויתונויער
.םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב הבר העפשה ול


."דנוב"ה לש ילאגיל יתלב ןותע
,'ב ךרכ, 1939 - 1881 םינורחא תורוד ,אטילד םילשורי ,הנליו :רפסה ךותמ הנומתה
.ג"משת ,דחואמה ץוביקה תאצוהו תואטיגה ימחול תיב ,רנזיולק לארשי ר"ד תאמ

."תעד" רתאמ רושיקה *

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©