יחרזמה תעונת

העונתה דוסיי
ץראב לארשי םע תייחתל איבהל תנמ לע ,הנליוב 1902 תנשב רדא שדוחב הדסונ יחרזמה תעונת
םיקהל תונויצה ירשבמ וצרש ,"ינחור זכרמ" ,םשה רוציק אוה העונתה םש .לארשי תרות יפל לארשי
.לארשי ץראב

העונתה ידסיימ םינברה

סנייר י.י ברה
.העונתה ידסיימבש ריכבהו םסרופמה היה ,ןושארה האישנו העונתה דסיימ

ןמשיפ ל.י
."דדונה יחרזמה" יוניכב עודי היה

םיובנסינ .י
.תיתדה תונויצה יגיהנממ ,ירבע רפוסו בר

העונתה תונורקע
האב אל איה .תורודה ךרואל התייהש יפכ ,הכלהה תודהימ הנוש המצע האור אל יחרזמה תעונת
תיתכלהה תרגסמה םה הנומאה ירקע רשע השולשו "ךורע ןחלוש" .תדה םוחתב רבד שדחל
ינבר לש םהיתונומת תא ונחבת םא .הז םרזל ךייש ומצע תא האורש ימ לכ תבייחמה תינויערהו
תועונתה יתש ,םילדבה טעמכ ואצמת אל "לארשי תדוגא" ינבר לש םהיתונומת תמועל יחרזמה תעונת
.הדימה התואב תווצמה םויק לע תודיפקמו תויתד
ןעמל העונתה הטקנש תוליעפב .תינויצה העונתהמ קלח התויהב אטבתמ יחרזמה תעונת לש הדוחיי
תוכזב וז הדמע .הלא תונורקע יפ לע הירבחל הקינעהש ךוניחבו תישעמהו תינידמה תונויצה תמשגה
לדבהה לכ ,הרואכל .םירחא םייתד םינוגראו תועונתמ יחרזמה תעונת תא הלידבמה איה תונויצה
םדאהש תיטרפ הווצמב רבודמ ןיא לעופב לבא ,לארשי ץרא בושיי תווצמל םיסחיימש תובישחה אוה
םע לעשו םישדח םינמז ואבש הדבועה תעיבק ,תולגל תרחא תוסחייתה ןאכ הנשי .האלמל םאה רחוב
םייח ימוחתב טרפה ייח לע תוכלשה שי הז ןויערל .הלוגב תוהשה תא םייסלו המזוי תחקל לארשי
האור העונתהש אוה ושוריפ ,ןויער דוע םתס וניא ,"ונתלואג תחימצ תישאר" ןויער וז הניחבמ .םיבר
.לארשי ץראב קר ידוהיה םעה לש ומויק ךשמה תורשפא תא

העונתה תוליעפ
ךותב קר לועפל הידסיימ ופאש הליחתב .הלא ונימי דע הליעפה תימלוע תורדתסה הדסיי העונתה
העונתה הלחה לעופב םלוא .םידסיימה ריכב ,סנייר ברה שרדש יפכ ,תינויצה העונתב ינידמה םרזה
תחא התייה יחרזמה תעונת .תבשיימ העונת תמקה ןעמלו תימואל-תיתד ךוניח תשר תמקהל לועפל
.הנושארה םלועה תמחלמ םותב רבכ ,לארשי ץראל ןזכרמ תא וריבעהש תונושארה תועונתה

 
םיעודי םישיא
ןייטשנייא טרבלא 
ז"רא - םיוברדצ רדנסכלא 
רעב בד בוכורוב 
רודגיבא ןב 
לצרה באז ןימינב 
(שריה) יבצ (ךירנייה) ץרג 
םולבלגניר לאונמע ר"ד 
הנליומ ןואגה 
קב ואיל ר"ד ברה 
ןימינב רטלוו 
יקסניטובז באז 
דיורפ דנומגיז 
ןמצייו םייח 
קא'צרוק שונאי 
רקסניפ בייל הדוהי 
ץרפ .ל.י - ץרפ שובייל קחצי 
ןוסלנצק קחצי 
ואדרונ סכאמ 
לאגאש קראמ 
ודאמא ינאלידומ 
םירפס רכומ ילדנמ 
רבוב ןיטרמ יכדרמ 
אקפק ףסוי ץנארפ 
שריה ידרפ 
ןמגרב וגוה לאומש רוספורפ 
דוד ןמשירפ 
('ץיבוניבר םולש) םכילע םולש 
ידאלמ ןמלז רואינש 
תוגלפמו תודוגא ,םינוגרא
לארשי תדוגא 
טרוא 
"זוט" ןוגרא 
טניו'ג 
דנובה 
הינמרג ידוהיל הרזע 'בח - הרזע 
ינקירמאה ידוהיה דעוה 
א"קי תרבח 
(םירבח לארשי לכ) ח"יכ 
תירב ינב 
תוידוהי טרופס 'גא 
אבכוכ-רב ןוגרא 
ס"איה ןוגרא 
ו"ציו ןוגרא 
ופוקי ןוגרא 
רוביגה 
הניו חוכה 
לעופה 
םייללכה םינויצה 
םיטסינויזיברה 
הלכשה יציפמ תרבח 
ןויצ ילעופ 
םייתד םימרז
םיסקודותרואה 
יביטברסנוקה םרזה 
תימרופרה העונתה 
רסומה תעונת 
תוידיסח תורצחו םידיסח
תודיסחה 
רוג תודיסח 
(ט"שעבה) בוט םש לעב לארשי 
זלב תודיסח תלשוש 
םייללכ םיגשומ
סולשנא 
ןיד תיב 
קדצ ירעש םילוחה תיב 
שרדמ תיב 
תיחשת לב 
יאבג 
םידסח תולימג - ח"מג 
תוקבד 
"קוביד" 
הלדבה 
ההבגה 
העש תארוה 
הווצמ רודיה 
ללה 
בוטולומ - פורטנביר םכסה 
הרטפה 
ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה 
תידוהיה השראו 
תידוהיה הנליו 
ץיבוטק תדיעו 
תורבח 
אשידק תרבח 
רדח 
היצקסבי 
תויולג לש ינש בוט םוי 
ןילבולב םירכנ - םידוהי יסחי 
הבישי 
(1924) השדחה ןילבול ימכח תבישי 
ןילבול 
ןילופב הרותה דומיל 
ןדמל 
דיגמ 
הרותה ילודג תצעומ 
םירוקעה תונחמ 
ןילופו אטילב םיידוהי תועוצקמ 
סילייב טפשמ 
רוקינ 
בגנב תופוס 
הרייע 
םד תלילע 
תידוהיה גארפ 
בנישיק תוערפ 
ראלסא הסיט תשרפ 
הליהק 
לטיק 
הטופק 
ימויה ףדה ןויער 
טחוש 
לביטש 
למיירטש 
בשומה םוחת 

םישנ
ריאמ הדלוג 
דלאס הטיירנה 
טחוש הינמ 
וראק הרלק 
ויז הקבר 
גרובמסקול הזור 
ראיירפ החר 
ררינש הרש 
תידוהי תורפסו תונותיע
םירפס תאצוהו םע-חול - ףסאיחא 
טילעאזיא 
לקינורכ שיאו'ג 
רוא רקובה 
רודה 
ןמזה 
למרכה 
דיגמה 
ץילמה 
הפצמה 
םלועה 
הריפצה 
רחשה 
חולשה 
תידוהיה תונותיעה תוחתפתה 
טאלב - סקלאפ סעשידוי 
עסערפ עשדיי 
םילשורי 
הינמרג תודהי לש יללכה הנותיע 
םינבר
הנליומ ןואגה 
םייח ץפחה 
גארפמ םלוגהו ל"רהמה 
גארפמ ל"רהמה 
קב ואיל ר"ד ברה 
יקסנזדורג רזוע םייח ברה 
סנייר קחצי בקעי ברה 
שריה לאפר ןב ןושמש ברה 
(ןילבולמ הזוחה) ץיוורוה בקעי 
(רפוס ם"תחה) רפוס השמ 
קסנא'זילמ ךלמילא יבר 
תבישי שאר - אריפש ריאמ יבר 
ןילבול ימכח
 
שילרסיא השמ יבר 
בלסרבמ ןמחנ יבר 
אנכש םולש יבר 
םינוכמו תודסומ ,תועונת
תודיסחה 
תימרופרה העונתה 
תוצרא עברא דעו 
א"וויי 
רעונה תיילע 
רסומה תעונת 
יחרזמה תעונת 
לארשי תמכח תעונת 
רעונ תועונת
ר"תיב 
אביקע ינב 
(טייהיירפ) רורד 
ריעצה ץולחהו ץולחה 
ריעצה רמושה 
ריעצה יבכמו יבכמ 
תוידוהיה רעונה תועונת תחימצ 
ןבל-לוחכ רעונה תעונת 
אביקע רעונה תעונת 
 
תורומש תויוכזה לכ ,2002 למע ט"פמ ©